Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học điện li yếu là
Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của mgcl2

*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là


Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học điện li yếu ớt là


Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M người ta khẳng định được mật độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Xác suất phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, đa số muối có môi trường thiên nhiên trung tính là


Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, tất cả bao nhiêu dung dịch có môi trường thiên nhiên axit ?


Cho dãy các chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số hóa học trong dãy vừa làm phản ứng được với hỗn hợp HCl, vừa bội nghịch ứng được với dung dịch NaOH là


Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất bao gồm tính lưỡng tính là


Khối lượng chất rắn khan khi cô cạn dung dịch chứa 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- cùng a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch cất 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ và b mol $SO_4^2 - $. Tổng cân nặng muối tan gồm trong hỗn hợp là 62,3 gam. Giá trị của a và b lần lượt là


Dung dịch Y đựng Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Khi cô cạn dung dịch lượng muối khan nhận được là


Khi mang đến 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch tất cả chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol của HCl trong hỗn hợp đã dùng là


Cho m gam tất cả hổn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) với dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là:


Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, giá trị pH của dung dịch X là:


Trộn 200 ml dd hỗn hợp bao gồm HNO3 0,3M với HClO4 0,5M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit nhận được dd gồm pH = 3. Vậy a có mức giá trị là:


Thể tích của n­ước buộc phải thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl tất cả pH = 1 nhằm đ­ược hỗn hợp axit gồm pH = 3 là:


Trộn V1 lít hỗn hợp HCl (pH = 5) cùng với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) chiếm được dung dịch tất cả pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:


Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. PH của hỗn hợp thu được:


Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong những các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn của bội nghịch ứng


Cho những phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản bội ứng đều phải sở hữu cùng một phương trình ion thu gọn là


Tính pH của hỗn hợp thu được lúc trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH có Ka = 10-4,76.


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ sử dụng thêm quỳ tím thì có thể nhận biết được mấy chất?


Đối với dung dịch axit to gan lớn mật HNO3 0,1M nếu bỏ qua sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào sau đó là đúng?


Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Nên hòa tan vào nước đều muối nào, từng nào mol ?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Top 6 Bài Thơ Lòng Mẹ Bao La Như Biển Thái Bình, Mới Nhất 2022

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.