toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Viết phương trình điện li của các chất sau: H2CO3, H2S, Al(OH)3, NaHS, Ca(HCO3)2, KH2PO4, (NH4)2SO4, KHSO4


*

Câu2: Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau:a) những chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2, HNO3, KOH.b) chất điện li yếu: HCLO, HNO2, H2CO3


a, (Baleft(NO_3 ight)_2 ightarrow Ba^2++2NO_3^-)

(HNO_3 ightarrow H^++NO_3^-)

(KOH ightarrow K^++OH^-)

b, (HClO⇌H^++ClO^-)

(HNO_2⇌H^++NO_2^-)

(H_2CO_3⇌2H^++CO_3^2-)


(HClO⇌H^++ClO^-)

(HNO_2⇌H^++NO_2^-)

(H_2S⇌2H^++S^2-)

(H_2CO_3⇌2H^++CO_3^2-)

(CH_3COOH⇌CH_3COO^-+H^+)

(HF⇌H^++F^-)


Câu1: cho những chất có công thức sau: Cl2, H3PO4, Mg, HCLO, H2S, Ba(OH)2, SO2, glucozo (C6H12O6), NaOH, Fe2O3, Fe(OH)2.a) cho thấy chất làm sao là hóa học điện li mạnh, chất nào là chất điện li yếu, chất không năng lượng điện li.b) Viết phương trình điện li các chất trên.

Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của h2co3


Phân loại chất điện li và viết phương trình điện li của những chất sau: K2S, NaH2PO4, Pb(OH)2, CaO, HCOOH, MgCl2, Al2(SO4)3, H2CO3, H3PO4, Ba(OH)2


Viết phương trình điện li của những chất dưới đây trong hỗn hợp :

1. Axit bạo phổi H2SeO4 (nấc đầu tiên điện li mạnh) 2. Axit yếu ớt 3 nấc H3PO4

3. Hiđroxit lưỡng tính Pb(OH)2

4. Na2HPO4

5. NaH2PO4 6. Axit mạnh mẽ HMnO4

7. Bazơ dạn dĩ RbOH

 


Viết phương trình năng lượng điện li của các chất dưới đây trong hỗn hợp :

1. Axit mạnh bạo H2SeO4 (nấc trước tiên điện li mạnh)

(H_2SeO_4 ightarrow H^++HSeO_4^-)

(HSeO_4^-leftrightarrow H^++SeO_4^2-)

 2. Axit yếu 3 nút H3PO4

(H_3PO_4leftrightarrow H^++H_2PO_4^-)

(H_2PO_4^-leftrightarrow H^++HPO_4^2-)

(HPO_4^2-leftrightarrow H^++PO_4^3-)

3. Hiđroxit lưỡng tính Pb(OH)2

(Pbleft(OH ight)_2leftrightarrow Pb^2++2OH^-)

(Pbleft(OH ight)_2leftrightarrow PbO_2^2-+2H^+)

4. Na2HPO4

(Na_2HPO_4leftrightarrow2Na^++HPO_4^2-)

(HPO_4^2-leftrightarrow H^++PO_4^3-)

5. NaH2PO4

(NaH_2PO_4leftrightarrow Na^++H_2PO_4^-)​​​​

​(H_2PO_4^-leftrightarrow H^++HPO_4^2-)​

​(HPO_4^2-leftrightarrow H^++PO_4^3-)​

 

6. Axit mạnh dạn HMnO4​​

(HMnO_4 ightarrow H^++MnO_4^-)

7. Bazơ to gan RbOH

(RbOH ightarrow Rb^++OH^-)


Đúng 2
phản hồi (0)

Viết phương trình điện li của những chất sau: Các hóa học điện li yếu đuối HClO; HNO2.


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi hủy

HClO ⇌ H+ + ClO-

HNO2 ⇌ H+ + NO2-


Đúng 0

phản hồi (0)

Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch:

1. Những chất điện li mạnh bạo :  B e F 2 , H B r O 4 ,  K 2 C r O 4 .

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1 Lớp 7: Back To School, Unit 1 Lớp 7: Back To School

2. Các chất điện li yếu ớt : HBrO, HCN.


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

comment (0)

Phương trình năng lượng điện li của h2so4 HCLO H2S h2co3


Lớp 11 chất hóa học
5
0
Gửi diệt
H2SO4 
*
 2H+ + SO42-

HClO ⇌ H+ + ClO-

(H_2S)⇌(H^+)+(HS^-)

(H_2CO_3)⇌(H^+HCO_3^+)


Đúng 0

comment (0)

(H_2SO_4 ightarrow H^++HSO_4^-)

(HSO_4^-⇌H^++SO_4^2-)


Đúng 0
bình luận (0)

(HClO⇌H^++ClO^-)


Đúng 0
phản hồi (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
trabzondanbak.com