143 Yêu thích| 894152Lượt xem| 4557 Theo dõi| 0Đề cử tháng này Đọc truyện thương yêu Theo dõi Đề cử
Bạn đang xem: Vạn cổ thần đế sangtacviet

*

800 năm trước, Minh Đế bỏ ra tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa giết chết, thiên kiêu một đời, ngay tắp lự như vậy ngã xuống.800 năm sau, Trương Nhược è cổ một đợt nữa sống lại, lại phạt hiện đã từng có lần giết bị tiêu diệt hắn vị hôn thê, đang thống tốt nhất Côn Luân Giới, lộ diện đệ nhất trung ương Đế quốc, được xưng "Trì Dao phụ nữ Hoàng" .Trì Dao thiếu phụ Hoàng —— thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương; tx thanh xuân vĩnh trú, bất diệt bất diệt.Trương Nhược è cổ đứng sinh hoạt chư Hoàng từ mặt đường ở ngoài, quan sát Trì Dao người vợ Hoàng tượng thần, trong tim bốc cháy lên hừng hực cừu hận liệt diễm, "Đợi ta tu bổ mười tía năm, dám gọi nàng Hoàng xuống Hoàng Tuyền" .Hệ Thống Tu Luyện Võ Đạo:** Võ Đạo Tứ Cảnh ( Võ mang )**1. Hoàng cực Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Tiểu rất Vị --- Trung cực Vị --- Đại rất Vị --- Đại như ý ----> Vô Thượng rất Cảnh*2. Huyền cực Cảnh: Sơ Kỳ ( huyết khí Sôi Trào ) --- Trung Kỳ ( huyết khí Như Hồng ) --- Hậu Kỳ ( khí huyết Trùng Thiên ) --- Tiểu cực Vị ( huyết khí Ngưng Thú ) --- Trung rất Vị ( khí huyết Ngưng Binh ) --- Đại cực Vị ( huyết khí Ngưng Trận ) --- Đại viên mãn ( huyết khí Ngưng Thần ) ----> Vô Thượng rất Cảnh*3. Địa cực Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Tiểu cực Vị --- Trung rất Vị --- Đại rất Vị --- Đại như ý ----> Vô Thượng cực Cảnh*4. Thiên cực Cảnh ( Võ Đạo thần thoại ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Tiểu rất Vị --- Trung rất Vị --- Đại cực Vị --- Đại viên mãn ----> Vô Thượng rất Cảnh**Mỗi rất Vị: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong** Ngư Long Cảnh ( Tu Sĩ )**1. Tốt nhất Biến: Tiên Thiên bầu Tức2. Nhị Biến: Luyện so bì Thành Kim3. Tam Biến: Luyện Cốt Hóa Ngọc4 - Tứ Biến: Âm loại Thánh Mạch5. Ngũ Biến: Dương đẳng cấp Thánh Mạch6. Lục Biến: Âm Duy Thánh Mạch7. Thất Biến: Dương Duy Thánh Mạch8. Chén bát Biến: Xung Linh Thánh Mạch9. Cửu Biến: lưu Ly Bảo Thể ----> 10-Thập Biến: Thần chi Mệnh bí quyết ( Vô Thượng cực Cảnh* )*Mỗi Biến: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong** Thánh Đạo ( Thánh Cảnh )**1. Bán Thánh Cảnh: tốt nhất Giai ----> Cửu Giai ( từng Giai: Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong )1.5. Chuẩn chỉnh Thánh ( Cửu Giai quá Độ ):- độc nhất Kiếp: Tứ Cửu Kiếp- Nhị Kiếp: chén Cửu Kiếp- Tam Kiếp: tử sinh Kiếp- Đại Viên Mãn: ngưng Tụ Thánh Tướng2. Thánh mang Cảnh:- Hạ Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong- Trung Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong- Thượng Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong ----> cung cấp Bộ Huyền Hoàng- Huyền Hoàng Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong- Triệt Địa Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong- Thông Thiên Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong ----> cung cấp Hư phân phối Thật- Chân Cảnh ( Chân Thánh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong- Chí Cảnh ( Chí Thánh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong ----> phân phối Bộ Thánh Vương3.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Bài Thơ Đọc Tiểu Thanh Kí, Cảm Nhận Bài Thơ Đọc Tiểu Thanh Kí Của Nguyễn Du

Thánh vương vãi Cảnh:- Nhất bộ ----> chén Bộ- Cửu Bộ: luật lệ Tiểu Thiên Địa --- quy tắc Đại Thiên Địa --- Đạo Vực Cảnh --- Tiếp Thiên Cảnh --- Lâm Đạo Cảnh ( chuẩn Đại Thánh ): cung cấp 1 - cấp 2 - cấp cho 3*** Đạo pháp Đại viên mãn : ở một loại Đạo nào đó tu ra 1 triệu đạo Thánh Đạo Quy Tắc*** Thánh vương Đại thỏa mãn : Tu ra 100 triệu đạo Thánh Đạo Quy Tắc4. Đại Thánh Cảnh: Bất Hủ Cảnh ( Bất Hủ Thánh khu vực ) --- Bách gia đạo --- Thiên Vấn Cảnh --- Vạn Tử nhất Sinh Cảnh --- Vô Thượng Cảnh*** Ở Vạn Tử độc nhất Sinh cảnh tu ra bao nhiêu Thánh Đạo luật lệ thì ở Vô Thượng cảnh hạn mức cao nhất là tu ra x3 số Thánh Đạo Quy Tắc ở VTSN( lấy một ví dụ : ngơi nghỉ VTSN tu ra 1000 tỷ Thánh Đạo luật lệ thì ngơi nghỉ Vô Thượng cảnh hạn mức tối đa là 3000 tỷ Thánh Đạo, không phải ai cũng có thể x3 bởi tư chất tinh giảm nên sống Vô Thượng cảnh đa phần thường chỉ khoảng x2 trở xuống là hết mức, Ngô coi xét Mệnh Hoàng là lấy ví dụ như )( đề nghị nhớ phân phối Thần hay bán Thần đỉnh phong hầu như chỉ là danh xưng cho Vô Thượng cảnh Đại Thánh tu cho 1 trình độ chuyên môn nhất định mà chưa phải tên cảnh giới )*** cung cấp Thần : Vô Thượng cảnh tu ra 10.000 tỷ Thánh Đạo phép tắc trở lên có thể xưng bán Thần- Ở Vạn Tử nhất Sinh cảnh tu ra ít nhất 4000 tỷ Thánh Đạo phép tắc mới bao gồm tư phương pháp trùng kích cung cấp Thần ngơi nghỉ Vô Thượng cảnh*** cung cấp Thần đỉnh phong : Vô Thượng cảnh tu ra 20.000 tỷ Thánh Đạo nguyên tắc trở lên- Ở Vạn Tử tuyệt nhất Sinh cảnh tu ra tối thiểu 7000 tỷ Thánh Đạo luật lệ mới có tư cách trùng kích chào bán Thần nghỉ ngơi Vô Thượng cảnh*** Đạo Pháp Nhập Thần : tu 1 loại Đạo nào kia lên Thần cảnh lever ( Vu Mã Cửu Hành Đao Đạo Nhập Thần là ví dụ như )*** chuẩn chỉnh Nguyên Hội Đại Biểu :- Ở Vô Thượng cảnh tu ra 29.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc- rất có thể cùng Nguyên Hội Đại Biểu so vài chiêu- Nếu bao gồm Đạo Pháp Nhập Thần thì táo bạo ngang Nguyên Hội Đại Biểu thông thường ( Vu Mã Cửu Hành là ví dụ, cái này là Cá đã vấn đáp khi nói đến Vu Mã Cửu Hành )*** Nguyên Hội Đại Biểu : gắng tục danh sách thứ nhất- Thánh Ý ít nhất cũng nên Tam Phẩm- Ở Vạn Tử độc nhất vô nhị Sinh cảnh tu ra 10.000 tỷ Thánh Đạo phép tắc trở lên mới tất cả tư giải pháp trùng kích NHĐB ở Vô Thượng cảnh- Ở Vô Thượng cảnh tu ra 30 nghàn tỷ đồng Thánh Đạo luật lệ trở lên- rất có thể cùng mạt lưu Nguỵ Thần đấu pháp vài ba chiêu*** Nguyên Hội Cấp khả năng : 1 mẫu Nguyên Hội cũng không chắc có 1 vị- Thánh vương Đại viên mãn ( có cũng rất được mà không tồn tại cũng chẳng sao ) : yêu mong này là không hẳn yêu cầu đề xuất của NHCTT, làm việc thời đại này do chỉ gồm Diêm Vô Thần cùng Trần đạt đến đề xuất 2 đứa đó mới được call là NHCTT mặc dù chưa tu ra 2 phẩm Thánh Ý- Bách gia cảnh tu ra viên mãn 2 phẩm Thánh Ý ( đạt mang đến yêu câu này new được xem như thể NHCTT, Diêm với è cổ là ngoại lệ )- Vạn Tử tuyệt nhất Sinh cảnh tu ra 12.960 tỷ Thánh Đạo quy tắc trở lên- Vô Thượng cảnh tu ra 40.000 tỷ Thánh Đạo quy tắc trở lên- mạnh bạo hơn mạt lưu lại Nguỵ Thần 1 chút, dẫu vậy không thể bền vững kéo dài chiến dấu vì Vô Thượng Pháp Thể quan trọng chịu được Thần cấp chiến đầu kéo dài- Nếu chuẩn bị đầy đầy đủ thì có thể giết chết mạt lưu lại Nguỵ Thần ( người vợ Đế, Ân Nguyên Thần là ví dụ )*** Vô Thượng cảnh viên mãn : Tu ra hơn 60.000 tỷ đạo Thánh Đạo