Bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 12 Unit 8: The World Of Work tất cả đáp án không thiếu thốn các mức độ giúp các em ôn trắc nghiệm tiếng anh 12.

Bạn đang xem: Unit 8 the world of work trắc nghiệm đáp an


Trắc nghiệm giờ đồng hồ anh 12 Unit 8: The World Of Work

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Pools

B. Trucks

C. Umbrellas

D. Workers

Hiển thị giải đáp

Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences

Question 6:Hello, Jim. I didn’t expect to see you today. Sophie siad you_______ill.

A. Are

B. Were

C. Was

D. Should be

Hiển thị lời giải

Giải thích:Câu trực tiếp, gián tiếp; QKĐ

Dịch nghĩa:Xin chào, Jim. Tôi đang không mong chờ để gặp bạn ngày hôm nay. Sophie nói bạn ốm.


Question 7:I wonder_______ the tickets are on sale yet.

A. What

B. When

C. Where

D. Whether

Hiển thị câu trả lời

Question 8:When I rang Tessa sometime last week, she said that she was busy_______ day.

A. That

B. The

C. Then

D. This

Hiển thị lời giải

Giải thích:Trong câu con gián tiếp that thành this

Dịch nghĩa:Khi tôi call cho Tessa vào tuần trước, cô ấy nói rằng cô ấy vẫn bận.


Question 9:The doctor _______ him to lớn take more exercise.

A. Told

B. Tell

C. Have told

D. Are telling

Hiển thị giải đáp

Giải thích:Câu trực tiếp, loại gián tiếp; QKĐ (tell sb to lớn V)

Dịch nghĩa:Bác sĩ vẫn nói anh ấy bạn bè dục các hơn


Question 10:Yesterday, Laura_______ him to lớn put some shelves up

A. Asked

B. Is asking

C. Ask

D. Was asked

Hiển thị lời giải

Giải thích:Câu trực tiếp, con gián tiếp; QKĐ (tell sb lớn V)

Dịch nghĩa:Hôm qua, Laura hỏi anh ấy đã để tại vị cái gì lên kệ.


Question 11:You said you_______chocolate, but you aren’t eating any.

A. Liked

B. Liking

C. Khổng lồ like

D. Like

Hiển thị giải đáp

Giải thích:Câu trực tiếp, gián tiếp; HTĐ thụt lùi QKĐ

Dịch nghĩa:Bạn đã nói mình thích chocolate, nhưng bạn không nên ăn gì cả.


Question 12:Rachel insisted they_______plenty of time.

A. Have

B. Lớn have

C. Having

D. Had

Hiển thị câu trả lời

Giải thích:Câu trực tiếp, loại gián tiếp; HTĐ hạ thấp QKĐ

Dịch nghĩa:Rachel nhất định họ có tương đối nhiều thời gian.


Question 14:You need to_______ the numbers properly in a column.

A. Align

B. Check

C. Draw

D. Hungry

Hiển thị giải đáp

Giải thích:Align(v): Phù hợp, căn chỉnh, điều chỉnh

Dịch nghĩa:Bạn cần chỉnh sửa các số đúng mực trong một cột.


Question 15:She finally achieved her_______ of visiting the USA.

A. Target

B. Objective

C. Desires

D. Ambition

Hiển thị câu trả lời

Giải thích:Objective of doing something

Dịch nghĩa:Cuối cùng cô ấy cũng đạt được phương châm sang thăm nước Mỹ.


Question 16:Nam told me that his father_______ a race horse.

A. Owns

B. Owned

C. Owning

D. A and B

Hiển thị câu trả lời

Giải thích:Câu trực tiếp, con gián tiếp; HTĐ đi lùi QKĐ

Dịch nghĩa:Nam nói với tôi rằng cha anh ấy là nhà của một trường đua ngựa.


Question 17:Tom _______ that he was having a buổi tiệc nhỏ here the next evening.

A. Asks

B. Said

C. Says

D. Told

Hiển thị lời giải

Giải thích:Say that clause; Câu trực tiếp, gián tiếp

Dịch nghĩa:Tom bảo rằng anh ấy bao gồm môt bữa tiệc ở phía trên vào về tối mai.


Question 18:He formerly worked as a machinist_______ in Boeing"s Everett assembly plant.

A. Appricitae

B. Appraise

C. Apprentice

D. Approach

Hiển thị giải đáp

Giải thích:Apprentice (n): Thực tập sinhngười học tập việc

Dịch nghĩa:Trước phía trên ông từng là nhân viên cấp dưới tập sự tận nhà máy đính ráp Everett của Boeing.


Question 19:Teachers complain that more of their time is taken up with _______than with teaching.

A. Protection

B. Administration

C. Architect

D. Article

Hiển thị lời giải

Giải thích:Administration (n): nhân viên cấp dưới hành chính, quản ngại trị

Dịch nghĩa:Giáo viên phàn nàn rằng nhiều thời hạn của bọn họ được giành riêng cho quản trị rộng là giảng dạy.


Question 20:All the _______had excellent academic credentials.

A. Candidates

B. Governments

C. Followers

D. Designers

Hiển thị câu trả lời

Giải thích:Candidate (n): Ứng cử viên

Dịch nghĩa:Tất cả các ứng cử viên có tin tức học tập xuất sắc.


Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the passage below

How would you like(21) _______work in the fast-growing tech sector? Information công nghệ is the #1 field in (22)_______ of expected job growth over the next decade,(23) _______makes systems engineers among the most highly sought after professionals today. The average salary for a systems engineer is $87,100, and the career field is expected khổng lồ grow 45% over the next 10 years. To lớn become a systems engineer, you need a bachelor’s(24)_______in engineering.

Software architects have taken the title as the best job in the country with job growth of 34% & an average annual salary of $119,000 per year. These innovative engineering professionals are responsible for (25)_______ to lớn analyze and store data.

Question 21:

A. To

B. With

C. At

D. Up

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:


Giải thích:Like to

Dịch nghĩa:Bạn muốn thao tác làm việc trong lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh như thế nào?


Question 22:

A. View

B. Side

C. Terms

D. Resean

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:


Giải thích:In terms of : Lĩnh vực

Dịch nghĩa:Công nghệ thông tin là nghành nghề số 1 về tốc độ tăng trưởng quá trình dự con kiến trong thập kỷ tới,...


Question 23:

A. Who

B. Whom

C. Which

D. What

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:


Giải thích:Trước đó tất cả dấu phẩy buộc phải dùng which

Dịch nghĩa:Công nghệ thông tin là nghành số 1 về vận tốc tăng trưởng công việc dự con kiến trong thập kỷ tới, điều này khiến cho các kỹ sư hệ thống trong số các chuyên gia được kiếm tìm kiếm những nhất hiện tại nay.


Question 24:

A. Certificate

B. Degree

C. Diploma

D. Qualification

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:


Giải thích:Bachelor’s degree: Bàng cử nhân

Dịch nghĩa:Để trở thành kỹ sư hệ thống, bạn cần có bằng cn kỹ sư.


Question 25:

A. Helped

B. Helps

C. Helpes

D. Helping

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:


Giải thích:to be responsible for doing something

Dịch nghĩa:Những chuyên viên kỹ thuật sáng tạo này chịu trách nhiệm giúp so sánh và lưu trữ dữ liệu.


Rewrite sentences without changing the meaning

Question 26:The man wore gloves in order not to leave any fingerprints

A. The man wore gloves in order that his fingerprints would be taken.

B. His fingerprints would not be left unless the man wore gloves.

C. In order to lớn leave some fingerprints the man took off his gloves.

D. The man wore gloves so that he would not leave any fingerprints.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:


Giải thích:mệnh đề chỉ mục tiêu so that: nhằm mà

Dịch nghĩa:Người bầy ông đeo bít tất tay tay nhằm không để lại ngẫu nhiên dấu vân tay nào.


Question 27:Peter’s main subject in university is electronics.

A. The university lets Peter major in electronics.

B. Electronics is among the subjects that Peter likes.

C. Peter thinks electronics is a special subject.

D. Peter major in electronics at university.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:


Giải thích:cấu trúc major in: chăm sâu lĩnh vực gì

Dịch nghĩa:Môn học bao gồm của Peter trong trường đại học là điện tử.


Question 28:I wish I hadn’t accepted the invitation lớn her birthday party.

A. I insisted on having been invited to her birthday party.

B. I was very glad khổng lồ accept the invitation to her birthday party.

C. I regret accepting the invitation lớn her birthday party.

D. If only I had come to lớn her birthday party.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:


Giải thích:Regret Ving: tiếc nuối đã làm gì

Dịch nghĩa:Tôi ước mình không sở hữu và nhận được lời mời đến bữa tiệc sinh nhật của cô ấy ấy.


Question 29:Thanks lớn the efforts of environmentalists, people are becoming better aware of the problems of endangered species.

A. Environmentalists are expressing their gratitude towards people who are better aware of the problems of endangered species.

B. People owe their growing awareness of the problems of endangered species lớn the efforts of the environmentalists.

C. People have no idea about the problems of endangered species in spite of the efforts of environmentalists.

D. Environmentalists are doing their best khổng lồ make people aware of the problems of endangered species.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:


Giải thích:owe st lớn sb: nợ ai cái gì; Endangered species: động vật bị ăn hiếp doạ

Dịch nghĩa:Nhờ đầy đủ nỗ lực của các nhà môi trường, mọi fan đang dìm thức rõ rộng về các vấn đề của các loài có nguy hại tuyệt chủng.


Question 30:I could not get the job because I did not speak English well.

A. I would have spoken English well if I could get that job.

B. I wish I had got the job so that I could speak English well.

C. Despite my poor English, I was successful in the job.

D. I failed khổng lồ get the job because of my poor English.

Xem thêm: Giới Thiệu Một Danh Lam Thắng Cảnh Ở Quê Em Hải Dương, Giới Thiệu Một Danh Lam Thắng Cảnh Ở Quê Em

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:


Giải thích:Fail to V: không làm cho được gì

Dịch nghĩa:Tôi không thể gồm được công việc vì tôi không nói tiếng Anh tốt.


Trắc nghiệm tiếng Anh 12 Unit 5: Cultural identity tất cả đáp án

Trắc nghiệm tiếng Anh 12 Unit 6: Endangered Species tất cả đáp án

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12 Unit 7: Artificial Intelligence có đáp án

Trắc nghiệm giờ Anh 12 Unit 9: Choosing A Career gồm đáp án

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12 Unit 10: Lifelong learning bao gồm đáp án


Tham khảo những loạt bài xích Trắc nghiệm lớp 12 khác:


1 1100 lượt xem
sở hữu về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

giới thiệu
liên kết
chính sách
liên kết