Phần a closer look 1 cung cấp cho bạn học những từ vựng và giải pháp phát âm câu theo nhà đề cuộc sống đời thường thành thị. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng cũng tương tự gợi ý giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary:

Dưới đấy là tổng thích hợp từ vựng:

Fabulous: xuất xắc vờiReliable: xứng đáng tin cậyMetropolitan: (thuộc về) đô thị, thủ phủMulticultural: nhiều văn hóaVariety: Sự phong phú, nhiều dạngGrow up: khủng lên, trưởng thànhPacked: chật ních ngườiUrban: (thuộc) đô thị, thành thịOceania: châu Đại DươngMedium - size: kích thước vừa, khuôn khổ trungForbidden: cấmEasy-going: dễ tínhDowntown: ở trong trung tâm thành phốSkycraper: nhà cao trọc trờiStuck: mắc ketWander: đi lang thangAffordable: ngân sách chi tiêu hợp lýConduct: thực hiệnDetermine: xác địnhFactor: yếu ớt tốConflict: xung độtIndicator: chỉ sốAsset: tài sảnUrban sprawl: sự city hóaIndex: chỉ sốMetro: tàu năng lượng điện ngầmDweller: cư dânNegative: tiêu cựcFor the time being: hiện nay thời, trong bây giờ

1a. Put one of the adjectives in the box in each blank 

Đặt những tính tự vào khu vực trống 

local delicious ancient historic 

helpful warm fascinating comfortable 

Dear Oggy,

We’re having a fabulous time here in Hoi An. You know, it’s a(n) (1) ancient/historic town 30km from domain authority Nang. The weather is very (2) warm and sunny. Our hotel is small but (3) comfortable. The staff are friendly và helpful.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 9 a closer look 1

We’ve seen the most of the sights of the town. The street life here is (5) fascinating. We’ve spent a lot of time wandering around và looking at the (6) historic/ancient temples, bridges and houses. We’re also bought a lot of (7) local souvernirs, crafts, và clothing. Well, the street food in Hoi An is (8) delicious and affordable. I wish you could be here with us.

Anyway, I hope things are good with you.

Lots of love,

Jack

b. Now underline all the other adjectives in the letter. 

Bây tiếng hãy gạch chân toàn bộ những tính từ còn lại trong bức thư 

Tính từ trong bài: fabulous, sunny, small, friendly, affordable, good

2. Which of the following adjectives describe city life? Put a tick 

Stressful x

Exciting x 

Delicious

Historic x

Busy x

Forbidden x

Exhausted

Modern x

Frightening x

Rural

Populous x

Polluted x

Cosmopolitan x

Unemployed

Annoying

Pleased

Cheerful

Easy-going

Downtown x

fashionable x

 

3. Put a suitable adjective from 2 in each blank 

Đặt một tính từ phù hợp từ bài xích 2 vào trong vị trí trống. 

1. She lives in one of the most_____ fashionable  ____ parts of the city: there are lots of luxury shops there.

2. How____ annoying____ ! The roads are crowded and I"m stuck in a traffic jam.

3. You can"t stop here. Parking is______ forbidden______ in this street.

4. This đô thị is very____ cosmopolitan_____ , there are people here from all over the world.

5. The gallery downtown has regular exhibitions of ___ modern__ art.

6. Nhieu Loc canal in Ho bỏ ra Minh thành phố is much less ___ polluted__ than before.

4. Listen and repeat, paying attention lớn the difference in the underlined pronouns. Circle the pronouns that sound strong.

Nghe với nhắc lại, để ý tới những sự khác hoàn toàn trong hầu hết đại tự được gạch men chân. Khoanh các đại từ được phát âm mạnh. 

1.

A: Can you come & give me a hand?B: OK. Wait for me!

2.

A: Did you come to lớn the buổi tiệc nhỏ last night?B: Yes. But I didn"t see you.

3.

A: Look - it’s him!B: Where? I can"t see him.

4.

A: They told us lớn go this way.B: Well, they didn"t tell us!

5a. Listen & mark the underlined words as W( weak) of S( strong). 

Nghe và khắc ghi xem gần như từ gạch ốp chân phát âm nhẹ(W) hay mạnh dạn (S) 

A: Are you going to lớn talk to him (W)?B: No, I think he (S) should talk lớn me (S) first.

1.

A: ls he(W) there?B: No. Everybody else is, but he"s (S) gone home!

2.

A: bởi vì you know that woman?B: Her (S )? Er... No. I don"t recognise her (W).

3.

A: I"m afraid we (W) can"t stay any longer.B: What vị you mean ‘we’ (S)? I"ve (S) got plenty of time.

Xem thêm: Bài Công Pháp Số 5 Bài Tập Pháp Luân Công Thời Gian 60 Phút Đầy Đủ

4.

A: Look! Everybody"s leaving.B: What about us (S)? Shall we (W) go, too?

b. Work in pairs. Practise the exchanges above.