*
Thí sinh được đo thân nhiệt trước lúc vào điểm thi - hình ảnh Hồng Quân

> Đề thi môn Toán - kỳ thi giỏi nghiệp thpt 2021 - đợt 1

Mã đề thi 109:

*
*
*
*
*
Mã đề thi 119:
*
*
*
*
*
Bạn đang xem: Tuyển sinh 247 đáp án môn toán 2021


> Đáp án tìm hiểu thêm môn Toán - kỳ thi giỏi nghiệp thpt 2021 - đợt 1(Dogiảng viên Trung chổ chính giữa 247 tiến hành - Zing)


Mã đề thi 101

1.A2.C3.B4.D5.D6.A7.D8.D9.A10.C
11.A12.A13.C14.A15.C16.B17.C18.A19.B20.A
21.B22.D23.B24.A25.B26.C27.B28.B29.B30.A
31.C32.D33.B34.B35.A36.C37.A38.A39.A40.B
41.D42.D43.B44.D45.C46.D47.C48.D49.D50.A

Mã đề thi 102

1.C2.D3.D4.D5.A6.A7.C8.C9.C10.A
11.B12.D13.A14.B15.D16.D17.B18.D19.C20.C
21.D22.D23.C24.D25.C26.A27.D28.D29.B30.B
31.A32.C33.C34.B35.B36.C37.B38.B39.B40.A
41.B42.B43.A44.C45.A46.A47.A48.B49.B50.C

Mã đề thi 103

1.B2.C3.C4.D5.C6.C7.B8.A9.B10.C
11.D12.A13.C14.A15.B16.C17.B18.D19.C20.D
21.C22.A23.A24.B25.C26.A27.D28.A29.B30.A
31.A32.D33.D34.B35.B36.A37.B38.A39.D40.D
41.B42.D43.B44.A45.D46.A47.D48.B49.D50.A

Mã đề thi 104

1.B2.C3.D4.C5.C6.D7.C8.B9.B10.B
11.C12.C13.B14.C15.C16.C17.A18.B19.A20.D
21.D22.B23.A24.A25.C26.A27.D28.B29.A30.D
31.A32.D33.B34.A35.A36.A37.B38.A39.B40.D
41.A42.B43.D44.B45.D46.B47.B48.B49.A50.D

Mã đề thi 105

1.A2.B3.B4.D5.D6.B7.D8.C9.C10.B
11.C12.B13.A14.C15.B16.C17.B18.B19.A20.D
21.A22.D23.A24.A25.D26.D27.C28.B29.D30.B
31.D32.C33.C34.B35.A36.A37.C38.C39.D40.B
41.D42.C43.A44.C45.C46.B47.C48.A49.A50.D

Mã đề thi 106

1.C2.B3.D4.D5.C6.A7.B8.B9.C10.C
11.D12.B13.D14.D15.A16.C17.C18.C19.A20.C
21.B22.B23.C24.B25.D26.D27.B28.A29.A30.C
31.C32.B33.D34.D35.C36.B37.A38.A39.A40.B
41.A42.B43.B44.D45.B46.A47.B48.A49.A50.D

Mã đề thi 107

1.A2.C3.C4.A5.D6.B7.C8.D9.C10.C
11.D12.D13.B14.B15.D16.B17.C18.B19.C20.A
21.C22.D23.C24.A25.D26.B27.D28.A29.B30.C
31.C32.D33.C34.C35.D36.D37.D38.A39.A40.B
41.C42.B43.A44.A45.B46.C47.D48.A49.A50.B

Mã đề thi 108

1.C2.C3.B4.C5.D6.A7.A8.B9.C10.C
11.D12.A13.B14.A15.B16.D17.D18.D19.B20.A
21.B22.B23.A24.D25.A26.B27.A28.A29.B30.A
31.A32.D33.B34.A35.B36.D37.A38.D39.B40.D
41.C42.B43.D44.A45.D46.B47.A48.D49.B50.D

Mã đề thi 109

1.A2.A3.D4.A5.A6.C7.B8.C9.B10.B
11.B12.C13.B14.A15.B16.A17.B18.A19.B20.B
21.B22.C23.C24.D25.C26.C27.D28.A29.B30.A
31.A32.D33.C34.D35.A36.C37.D38.C39.D40.D
41.C42.D43.A44.A45.C46.C47.B48.A49.A50.C

Mã đề thi 110

1.A2.A3.A4.D5.D6.B7.A8.A9.C10.D
11.D12.C13.C14.D15.B16.C17.B18.B19.A20.A
21.B22.B23.A24.B25.B26.A27.B28.C29.D30.C
31.B32.D33.A34.D35.C36.D37.C38.A39.C40.A
41.D42.D43.C44.C45.D46.D47.C48.D49.C50.A

Mã đề thi 111

1.A2.B3.C4.C5.D6.D7.C8.C9.D10.D
11.D12.B13.B14.B15.C16.D17.A18.C19.C20.D
21.C22.B23.A24.C25.D26.A27.B28.C29.B30.D
31.A32.C33.B34.D35.D36.D37.B38.D39.C40.B
41.D42.C43.B44.B45.C46.B47.D48.B49.C50.C

Mã đề thi 112

1.C2.C3.B4.D5.A6.D7.C8.A9.B10.B
11.D12.C13.A14.D15.B16.B17.C18.A19.C20.C
21.D22.B23.C24.D25.B26.D27.D28.A29.D30.A
31.C32.D33.A34.C35.D36.B37.A38.B39.D40.B
41.C42.C43.C44.A45.A46.B47.C48.D49.B50.A

Mã đề thi 113

1.D2.B3.B4.A5.B6.C7.D8.D9.B10.A
11.A12.B13.C14.D15.A16.D17.C18.A19.B20.B
21.A22.B23.C24.A25.A26.B27.C28.C29.C30.A
31.A32.C33.C34.A35.C36.C37.C38.B39.B40.B
41.A42.C43.A44.C45.C46.B47.C48.B49.A50.B

Mã đề thi 114

1.B2.C3.A4.D5.C6.C7.B8.D9.B10.B
11.C12.D13.B14.A15.D16.D17.C18.B19.D20.C
21.A22.A23.D24.A25.A26.B27.D28.B29.B30.A
31.D32.A33.B34.D35.D36.A37.A38.D39.D40.A
41.A42.A43.B44.A45.B46.B47.D48.B49.B50.A

Mã đề thi 115

1.A2.C3.A4.D5.D6.D7.A8.A9.D10.B
11.A12.A13.D14.C15.B16.C17.A18.A19.A20.B
21.B22.B23.C24.B25.A26.A27.B28.B29.A30.C
31.C32.B33.C34.C35.B36.B37.A38.C39.A40.B
41.B42.C43.C44.A45.C46.C47.B48.A49.C50.C

Mã đề thi 116

1.B2.A3.C4.D5.C6.C7.A8.A9.C10.D
11.B12.B13.A14.B15.B16.D17.C18.C19.A20.C
21.D22.D23.C24.C25.C26.D27.C28.D29.A30.C
31.C32.C33.A34.A35.A36.C37.D38.C39.A40.A
41.D42.A43.D44.A45.D46.D47.C48.A49.A50.D

Mã đề thi 117

1.D2.C3.B4.B5.A6.D7.C8.A9.B10.C
11.A12.A13.A14.C15.B16.A17.C18.C19.D20.A
21.B22.A23.C24.D25.C26.D27.C28.A29.D30.C
31.D32.A33.A34.C35.D36.D37.C38.C39.D40.D
41.A42.C43.D44.D45.A46.D47.B48.D49.D50.A

Mã đề thi 118

1.C2.A3.D4.C5.C6.D7.A8.A9.B10.A
11.A12.D13.B14.D15.C16.B17.B18.A19.C20.C
21.D22.B23.D24.A25.B26.C27.B28.A29.B30.C
31.B32.B33.A34.D35.A36.C37.A38.B39.A40.D
41.D42.D43.C44.B45.A46.C47.D48.B49.B50.C

Mã đề thi 119

1.D2.C3.C4.D5.D6.C7.A8.C9.B10.B
11.B12.A13.D14.C15.C16.A17.B18.D19.A20.D
21.D22.B23.B24.B25.C26.A27.D28.A29.C30.C
31.B32.B33.D34.C35.A36.B37.A38.D39.A40.B
41.C42.D43.D44.B45.C46.A47.D48.B49.A50.B

Mã đề thi 120

1.B2.A3.A4.B5.D6.B7.A8.A9.D10.D
11.B12.B13.A14.A15.D16.D17.C18.C19.D20.D
21.C22.C23.D24.C25.A26.D27.B28.D29.A30.A
31.B32.D33.D34.C35.C36.D37.B38.C39.A40.B
41.C42.B43.C44.A45.C46.B47.B48.A49.C50.C

Mã đề thi 121

1.A2.D3.A4.A5.C6.D7.C8.C9.A10.C
11.B12.C13.B14.D15.D16.D17.B18.D19.A20.B
21.C22.B23.C24.C25.B26.D27.B28.D29.a30.D
31.C32.D33.C34.D35.A36.D37.C38.B39.B40.A
41.A42.C43.A44.B45.B46.A47.A48.D49.B50.A

Mã đề thi 122

1.A2.A3.C4.A5.C6.C7.B8.D9.C10.D
11.D12.C13.B14.A15.B16.A17.C18.B19.B20.D
21.B22.B23.D24.D25.C26.C27.D28.B29.D30.B
31.D32.D33.B34.C35.B36.B37.C38.D39.D40.C
41.B42.D43.B44.B45.C46.D47.B48.C49.D50.D

Mã đề thi 123

1.B2.A3.D4.C5.B6.D7.D8.B9.A10.C
11.B12.A13.C14.B15.B16.C17.D18.C19.D20.A
21.B22.A23.B24.A25.D26.B27.D28.A29.A30.C
31.D32.A33.C34.D35.C36.D37.B38.C39.D40.C
41.D42.A43.A44.D45.C46.A47.B48.D49.C50.D

Mã đề thi 124

1.C2.D3.A4.C5.B6.D7.B8.A9.C10.B
11.B12.D13.A14.A15.B16.C17.C18.B19.B20.D
21.D22.C23.D24.D25.C26.D27.B28.C29.B30.A
31.A32.B33.C34.B35.C36.D37.C38.C39.A40.A
41.A42.D43.A44.D45.B46.D47.B48.A49.D50.A

> Đáp án thừa nhận môn Toán - kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021

Xem thêm: Tổng Hợp Những Từ Viết Tắt Tiếng Anh Thông Dụng Bạn Nên Biết !

> nhận F5 để cập nhật thông tin

Năm 2021, cạnh bên phương thức xét tuyển bằng hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT, xét công dụng thi Đánh giá năng lượng của ĐHQG TP.HCM, trabzondanbak.com còn thực hiện phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổng hợp 3 môn và xét tuyển học tập bạ 5 học kỳ.