Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại đây (100.1 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 2

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 THEO TỪNG UNIT

UNIT 2: SCHOOL TALKS

VOCABULARY

A. Reading trang 22 23 24 Unit 2 SGK tiếng Anh 10

Từ mới Phiên âm Định nghĩa

1. Above (prep) /əˈbʌv/ sinh hoạt trên; bên trên2. Attitude (n) /ˈætɪtjuːd/ thái độ

3. Xe đạp (n) (C) /baɪk/ xe đạp

4. Corner siêu thị (n) (C) /ˈkɔːnə(r) ʃɒp/ cửa hiệu ở góc cạnh phố5. Crowded (adj) /ˈkraʊdɪd/ đơng đúc

6. Early (adj) /ˈɜːli/ sớm7. Enjoy (v) /ɪnˈdʒɔɪ/ thích8. Entertainment (n) /ˌentəˈteɪnmənt/ sự giải trí

9. Flat (n) /flỉt/ căn hộ

10. High school (n) /haɪ skuːl/ trường trung học11. Hobby (n) (C) /ˈhɒbi/ sở thích

12. Household task (n) /ˈhaʊshəʊld tɑːsk/ công việc nhà13. Mall (n) mɔːl/ khu bn bán14. Narrow (adj) /ˈnỉrəʊ/ hẹp


15. International (adj) /ˌɪntəˈnæʃnəl/ quốc tế16. Opinion (n) /əˈpɪnjən/ ý kiến


(2)

18. Teaching profession (n) /ˈtiːtʃɪŋ prəˈfeʃn/ nghề giáo19. Safety (n) /ˈseɪfti/ sự an toàn20. Traffic (n) /ˈtrỉfɪk/ giao thơng21. Worry (v) /ˈwʌri/ lo lắng

B. Speaking trang 24 25 Unit 2 SGK tiếng Anh 10

Từ mới Phiên âm Định nghĩa

1. Awful (adj) /ˈɔːfl/ mập khiếp2. Backache (n) /ˈbækeɪk/ chứng bệnh đau lưng3. Cold (n) /kəʊld/ cảm lạnh4. Conversation (n) /ˌkɒnvəˈseɪʃn/ cuộc hội thoại5. Headache (n) /ˈhedeɪk/ bệnh đau đầu6. Rest (n) /rest/ sự nghỉ ngơi7. Tired (adj) /ˈtaɪəd/ mệt

8. Toothache (n) /ˈtuːθeɪk/ nhức răng

C. Listening trang 26 27 Unit 2 SGK giờ Anh 10

Từ mới Phiên âm Định nghĩa


(3)

D. Writing trang 27 28 Unit 1 SGK tiếng Anh 10

Từ mới Phiên âm Định nghĩa


1. Block capitals (n) /ˌblɒk ˈkæpɪtlz/ chữ in hoa2. Employee (n) /ɪmˈplɔɪiː/ tín đồ lao động

3. Employer (n) /ɪmˈplɔɪə(r)/ người sử dụng lao hễ (chủ)4. Enrollment size (n) /ɪnˈrəʊlmənt fɔːm/ chủng loại ghi danh

5. Female (adj) /ˈfiːmeɪl/ (thuộc) phái nữ6. Male (adj) /meɪl/ (thuộc) phái nam7. Fill in (v) /fɪl ɪn/ điền vào

8. Size (n) /fɔːm/ mẫu

9. Marital status (n) /ˌmỉrɪtl ˈsteɪtəs/ chứng trạng hơn nhân10. Occupation (n) /ˌɒkjuˈpeɪʃn/ nghề nghiệp; công việc11. Provide (v) /prəˈvaɪd/ cung cấp

12. Somewhere (adv) /ˈsʌmweə(r)/ nơi nào đó

E. Language Focus trang 29 30 31 Unit 2 SGK tiếng Anh 10

Từ mới Phiên âm Định nghĩa

1. As a result /əz ə rɪˈzʌlt/ kết quả là2. Cousin (n) /ˈkʌzn/ anh/chị/em họ

3. Guy (n) /ɡaɪ/ anh chàng, gã (tiếng lóng)4. Improve (v) /ɪmˈpruːv/ cải thiện


(4)

8. Memory (n) /ˈmeməri/ trí nhớ9. Nervous (adj) /ˈnɜːvəs/ hồi hộp

10. Pay attention to (v) /peɪ əˈtenʃn tə/ chú ý; tập trung11. Post (v) /pəʊst/ gửi thư

12. Relaxing (adj) /rɪˈlỉksɪŋ/ thư giãn13. Star (n) /stɑː(r)/ ngơi sao14. Situation (n) /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/ tình huống15. Target (n) /ˈtɑːɡɪt/ mục tiêu16. Threaten (v) /ˈθretn/ bắt nạt dọa

Mời các bạn đọc tìm hiểu thêm tài liệu giờ đồng hồ Anh lớp 10 tại đây:Bài tập giờ Anh lớp 10 theo từng Unit:

Bài tập tiếng Anh lớp 10 nâng cao:


Tài liệu liên quan


*
tài liệu ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ NĂM 2006 MÔN TIẾNG ANH ppt 1 969 0
*
PHÁT TRIỂN vốn từ VƯNG TIẾNG ANH của học viên lớp 10 QUA CHƯƠNG TRÌNH gọi RỘNG gồm HƯỚNG dẫn một NGHIÊN cứu gần NHƯ là THỰC NGHIỆM 45 981 1
*
Tài liệu học tập từ vựng giờ Anh vào "thơ" (part 2) pot 8 923 12
*
tài liệu 10 bí quyết học trường đoản cú vựng tiếng anh tác dụng ppt 7 722 2
*
tài liệu 10 bí quyết Học tự Vựng giờ Anh tác dụng pptx 5 639 2
*
trường đoản cú vựng giờ anh sơ cấp cho -unit 10 pptx 8 656 0
*
tự vựng giờ đồng hồ anh sơ cấp cho -unit 2 ppsx 7 457 1
*
từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 10 cơ phiên bản UNIT 1 - 8 17 975 1
*
trường đoản cú vựng giờ Anh lớp 12 Unit 2: Cultural diversity 5 808 6
*
tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1: A Day in The Life of.. 4 768 8
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(15.17 KB - 4 trang) - cài đặt Từ vựng Unit 2 lớp 10: School Talks hệ 7 năm - từ vựng giờ Anh lớp 10 Unit 2 School Talks không thiếu nhất
Tải bản đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: Top 7 Mẫu Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Rằm Tháng Giêng (11 Mẫu)

×