star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


*

Câu 1: từ bỏ khóa dùng để khai báo hằng trong ngôn từ lập trình Pascal là:

A. Const B. Var C. Real D.End

Câu 2: trong chương trình free Pascal từ bỏ khoá dùng để làm khai báo tên lịch trình là:

A. Uses. B. Begin C. Program.

Bạn đang xem: Trong pascal từ khóa để khai báo hằng là

D. End

Câu 3: trong những tên sau, tên như thế nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal:

A. Dien tich; B. Begin; C. Tamgiac; D. 5-Hoa-hong;

Câu 4: biến đổi a được nhận các giá trị là 0; -1; 1; 2; 3. Ta rất có thể khai báo a trực thuộc kiểu tài liệu nào?

A. Integer B. Char C. Real D. Byte

Câu 5: Viết biểu thức toán a3 -b 3 quý phái Pascal thì ta viết là:

A. A3 -b 3 B. A*a*a-b*b*b C. A.a.a-b.b.b D. Aaa-bbb

Câu 6: Để thực hiện phép tính tổng của hai số nguyên a và b ta triển khai như sau : A. Tong=a+b; B. Tong:=a+b; C. Tong:a+b; D. Tong(a+b);

Câu 7: hàng kí từ bỏ “20n10” ở trong kiểu tài liệu A. String B. Integer C. Real D. Char

Câu 8: trường đoản cú khóa để khai báo đổi thay trong ngôn từ lập trình Pascal là: A. Const B. Var C. Real D. End

Câu 9: Để chạy một công tác Pascal ta nhấn tổ hợp phím:A. Ctrl+F9 B. Alt+F9 C. Shitf+F9 D. Ctrl+Shift+F9

Câu 10: Phần dư vào phép chia của nhì số nguyên 16 với 5 là: A. 16 div 5 = 1 B. 16 gian lận 5 = 1 C. 16 div 5 = 3 D. 16 gian lận 5 = 3

Câu 11: đổi mới được khai báo cùng với kiểu tài liệu số thực có thể lưu những giá trị nào trong những giá trị bên dưới đây: A. Một số nguyên bất kì. BB. Một số trong những thực (có thể là số nguyên) trong phạm vi cho phép. C. Một trong những thực bất kì. D. Một dãy những chữ với số.

Câu 12: Khai báo nào tiếp sau đây đúng: A. Program V D; B. Program Vi_du; C. Program VD D. Program: V_D;

Câu 13: Câu lệnh làm sao sau đấy là câu lệnh gán: A. X = 5; B. X: 5 C. X & 5 D. X:= x +5;

Câu 14: Câu lệnh nào sau đây dùng làm nhập một số từ keyboard vào thay đổi x: A. Writeln(‘Nhập x = ’); B. Write(x); C. Writeln(x); D. Readln(x);

Câu 15: Phép toán (15-(16 div 5))/4 cho tác dụng là: A. 1 B. 3 C. 5 D. 15

Câu 16: Câu nào tiếp sau đây đúng khi nói về biến: A. Biến đổi là đại lượng do fan lập trình đặt B. Biến có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện lịch trình C. Có một số trong những biến tất cả sẵn trong chương trình, không cần khai báo D. Tên vươn lên là phải bước đầu bằng số

Câu 17: Số biến hoàn toàn có thể khai báo về tối đa vào một công tác là bao nhiêu? A. Có một biến cho mỗi kiểu dữ liệu. B. 10 biến. C. Chỉ hạn chế bởi dung tích bộ nhớ.

Xem thêm: Johann Dirichlet Và Ứng Dụng Của Nó, Johann Dirichlet

D. Ko giới hạn.

Câu 18: A được khai báo là biến có kiểu dữ liệu kí tự, X là biến dữ liệu kiểu xâu. Phép gán hợp lệ: A. A:= 4.5; B. X:= ‘1234’; C. X:= 57; D. A:=‘LamDong’;

Câu 19: Hãy chọn kết quả đúng: A. 17/5=3; 17 div 5 = 3; 17 hack 5 = 2; B. 17/5=3.4; 17 div 5 = 3; 17 hack 5 = 2; C. 17/5=3.4; 17 div 5 = 3; 17 hack 5 = 1; D. 17/5=3.4; 17 div 5 = 1; 17 thủ thuật 5 = 2;

Câu 20: A được khai báo là biến tất cả kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến dữ liệu kiểu xâu. Phép gán vừa lòng lệ:A. A:= 4.5; B. X:= 123; C. X:= 57; D. A:=5