... You work D were you working 16 Working for 12 hours a day _ her very tired A makes B made C make D making 17 On Saturday evening I go to the cinema _ stay trang chủ watching TV A both / ... House và a happy home A join hands B get out C shake hands D khuyễn mãi giảm giá with 10 Mark enjoys having fun by causing trouble He’s very _ boy A stubborn B spoiled C mischievous D bright 11 After a day ... The United States has many different types of families While most American families are traditional, (1) ……a father, mother and one or more children, 22 percent of all American families in 19 98...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm unit 1 lớp 12 có đáp an


*

... 38 C 39 D 40 D 41 C 42 C 43 C 44 A 45 C 46 B 47 D 48 B 49 C 50 A kiểm tra 12 I-1.D 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B 11.A 12. C 13.C 14.C 15.B 16.A 17.A 18.D 19.C 20.A 21.A 22.C 23.B 24.B 25.C ... A C B D B C 9.A 10 A 11 C 12 D 18 A 19 A trăng tròn A 29 B 40 B 30 B 41 A 31.A 42 D 32 D 33 A 43 B 44 B A 13 B 49.D 17 B D 16.B B 17 C thử nghiệm 27 B 18 D B 19 B B 9.B 10 C 11 C 12 D trăng tròn B 21.B 22 A 28 A 39 ... Leaving C left D khổng lồ leave 11 People in New Zealand speak _ A French B Spanish C England D English 12 He is trying to give up _ A smoking B smoke C smokes D smoked 13 We are tired of _ for the...
*

... 11 Clearing forests for timber has resulted _ the loss of biodiversity a with b at c in d for 12 Humans depend on species diversity to lớn provide food, clean air and water, và fertile soil for ... Of 11 They have built a particular reserve" which is suitable _ pandas a at b upon c in d for 12 We should something immediately to lớn conserve _ nature a a b an c the d Ø 13 Everyone knows ... Spread environmental awareness và shares practical techniques lớn solve the environmental problems 12 d Environmental education that helps khổng lồ spread environmental awareness and sharing practical...
*

... Is closest in meaning khổng lồ _ A dear B friendly C helpful D kind Exercise 6: nên chọn từ tất cả phần gạch ốp cách phát âm không giống với từ lại: A proofs B books C points D days A helps B laughs C cooks ... Books D pens 40 A houses B faces C hates D places http://kinhhoa.violet.vn Exercise 1: hãy lựa chọn đáp án (A, B, C D) cho câu sau: He has lived here since he here A came B has came C comes D come ... C Modern D Monitor C stand still D stop by C You’re welcome! D Never mind! IV nên chọn lựa từ gồm phần gạch cách phát âm không giống với trường đoản cú lại: 10 11 A failed B reached A invited A removed A looked A...
*

... Have taken that way 10 If I were you, I will go to the dentist’s & have the tooth checked Đây đáp án I/Chia động từ ngoặc If I (know)…had known…… that you were ill, I (go)…would have gone…… lớn ... If………………………………………… ………………………… 11 I didn’t eat lunch, I feel hungry now => If I………… ……………………………… 12 It hadn’t rained, we would have a better crop => But for……….………………………………… 13 If you want my advice,I ... (do) …do……… if you (be)were…… him? 11 If that hat costs much, I (buy) …will buy………… a small one 12 If you (drive) had driven more carefully, you (have) wouldn"t have had………… so many accidents...
*

... BTTN giờ Anh 12 – Mai La hương thơm p201, 202 BTTN giờ Anh 12 – Mai La hương thơm p214 BTTN giờ đồng hồ Anh 12 – Mai La mùi hương p229, 230 BTTN tiếng Anh 12 – Hoàng Thái Dương p175, 176 BTTN giờ Anh 12 – ... BTTN giờ Anh 12 – Hoàng Thái Dương p140 BTTN tiếng Anh 12 – Hoàng Thái Dương p146 Mạng – Bac Kim bai giangViolet (Thuy Quynh) Củng nỗ lực + TNKT tiếng AnhNG.T Thuỳ Trang p164,165 BTTN giờ đồng hồ Anh 12 ... 152 BTTN giờ đồng hồ Anh 12 – Hoàng fill Gapfill Gapfill Gapfill Gapfill 10 Gapfill 11 Gapfill 12 D B D A A B D A C C A B D C D A D C C B B C A B D B A D C B Thái Dương p157, 158 BTTN tiếng Anh 12 – Mai...
... Spends C spent D has spent A didn’t pass B don’t pass C aren’t pass D weren’t pass II lựa chọn đáp án đúng: 10 11 12 13 14 15 16 17 There is a house Shakespeare was born A which B where C that D what ... ……………….in London A will arrive B is going to lớn arrive C arrive D arrived Câu V : lựa chọn từ bao gồm trọng âm nhấn vào âm ngày tiết tất cả vò trí khàc trường đoản cú lại 23 A communicate B inherit C knowledge 24 A mitten B settle ... It B wasn’t it C were they D weren’t they 12 11 The house, …………………… Shakespeare was born, is now opened khổng lồ the village A whom B which C where D who 12 If I were you, I …………………… him as my nephew...
... Tài liệu ôn tập Anh văn 12 – học tập kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A destruction A national ... C sympathetic D sympathetically tài liệu ôn tập Anh văn 12 – học kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG tư liệu sưu tầm giao hàng dạy học (Nguồn GV -Lý Tài) 12 In Vietnam, two, three or even four generations ... Which B your B but B bringing B whom C yours C nor C feeding C who 12 D yourself D either D growth D whose tư liệu ôn tập Anh văn 12 – học kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG 10 A expenditure A prepare...
... Nhũg câu sau thanh lịch tiếng Anh) : Chị cô cao to lớn cô bọn chúng bị lạc mặt đường Xin vui lòng cho đường mang lại nhà g axe lửa bọn họ sống từ năm 1 986 Tôi học tiếng Anh năm Tommy bao gồm nhiều tiền, anh không giàu Martin tương tự ... Chọn đáp án thích hợp để điền vào nơi trống): His siste was born ……………………………… 1992 a in b.on c at d by My birthday is ………………………………… May 28th a in b at c on d by They came here ………………………… 8a.m ... Following passage into English (Hãy dịch đoạn văn sau thanh lịch tiếng Anh) : ĐI du lịch thăm quan THƯ VIỆN QUỐC GIA Tuần cùng với anh lớn du lịch tham quan thư viện giang sơn Chúng cho vào sáng sớm, tủ sách đông học viên Đó buổi...
... 146 Một thiết bị nặng 200g treo vào lò xo làm cho dãn 2cm trong trình thứ xê dịch chiều nhiều năm lò xo biến hóa thiên từ bỏ 25cm mang đến 35cm rước g = 10m/s2 Cơ đồ vật là: A 125 0J B 0 ,125 J C 12, 5J D 125 J 147 Một đồ vật thực ... 40 dao động trọng lượng đồ gia dụng biết thiết bị treo vào lò xo bao gồm độ cứng 80N/m, đem π = 10 : A 8g B 8kg C 0 ,125 g D 125 g 35/ Một vật dụng treo vào lò xo lò xo dãn 4cm từ vị trí cân kéo đồ gia dụng xuống thả nhẹ mang lại dao ... Chọn đáp án ĐÚNG: Một đồ vật bé dại khối lượng m treo vào lò xo tất cả độ cứng 40N/m; thiết bị dao động điều hòa sau 6s thực 12 xê dịch Lấy π = 10 , trọng lượng thiết bị : A 0,25kg B 0,25g C 4kg D 4g π 111/ Một vật...
... 104 A 105 C 106 C 107 C 08 C 109 C 110 A 111 B 112 D 113 B 114 D 115 B 116 D 117 D 118 A 119 A 120 C 121 B 122 D 123 B 124 D 125 D 126 D 127 C 128 D 129 A 130 D 131 A 132 B - 10 Generated by Foxit ... D 105 D 106 A 107 A 108 C 109 D 110 D 111 C 112 D 113 C 114 C 115B 116 C 117 B 118 A 119 B 120 B 121 A 122 A 123 B 124 D 125 B 126 C 127 A 128 A 129 C 130B 131 B 132C 133 B 134 C 135 D 136 ... D 0,32 J Câu 125 khi thứ xê dịch điều hòa A lực kéo tác dụng lên thứ gồm độ lớn cực lớn đồ vị trí cân nặng B vận tốc vật gồm độ lớn cực to trang bị vị trí cân nặng C lực kéo công dụng lên thứ gồm độ khủng tỉ lệ...
... Con lai cho tư kiểu hình gồm con số không 128 : 124 : 26 : 21 Suy hoán vò gene ruồi F1 với tần số : 21 + 26 x 100% = 16% 128 +124 +26+21 Hai gen B V con ruồi F1 tần số hoán vò 16% 16cM ( xănti ... BV 70 % xám, cánh lâu năm 20% đen, cánh cụt bv -bv 5% xám, cánh cụt Bv bv 5% đen, cánh lâu năm bV bv bạn dạng đồ di truyền : con ruồi F1 xám, cánh nhiều năm ( BV / bv ) lai với ruồi tất cả đen, cánh cụt ( bv ... F1 giao phối với loài ruồi đực đen, cánh cụt tín đồ ta thu đời các loại kiểu sau : mình xám, cánh nhiều năm : 128 mình đen, cánh cụt : 124 mình đen, cánh nhiều năm : 26 mình xám, cánh cụt : 21 Xác đònh thứ di truyền...
... ………………………………………………… We don’t want to go out at night & she doesn’t want khổng lồ go out at night We don’t ………………………………………………… Loan likes lớn eat bananas & Thanh likes khổng lồ eat bananas Loan likes …………………………………………………… ... His oto III Complete the sentences tith “can’t / can / could / couldn’t” + one of the verbs below ( Hãy hoan thành câu sau cùng với “can’t /can / could / couldn’t” va động từ sau): beat, come, hear,wait, ... Money The company………………………………… It is believe that the company lot a lot of money last year The company …………………………… 10 It is expected that the company will chiến bại money this year The company ……………………………...

Xem thêm: Phương Hồng - Quế Tuyển Chọn Những Ca Khúc Hay Nhất


... By D all are correct 12 This is the boy father is an architect www.mathvn.com 11 www.MATHVN.com MATHVN.COM | www.MATHVN.com | 30 đề thi thử môn tiếng Anh Nobody has done this before A any B ... Www.MATHVN.com | 30 đề thi test môn giờ Anh Mark: Oh, let’s go It ……… so far this week Jane: All right, but ………… my raincoat và umbrella with me Mark: I think ……… about nothing 31 A It’s ... That kind of music A unless B if C while D or I think he will join us, _? www.MATHVN.com MATHVN.COM | www.MATHVN.com | 30 đề thi demo môn tiếng Anh A doesn"t he B don"t I C won"t he D will he...
trường đoản cú khóa: bai tap toan lop 12 co dap anbai tap anh van 12 co dap anbài tập giờ anh lớp 12 gồm đáp ánbài tập tiếng anh lớp 12 có đáp án mai lan hươngcac bai tap tieng anh lop 12 teo dap anbài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 12 bao gồm đáp án mai lan hươngbài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 12 bao gồm đáp ánbai tap dở người phap tieng anh lop 12 teo dap anbài tập giờ đồng hồ anh lớp 7 bao gồm đáp án unit 12bài tập giờ đồng hồ anh 12 bao gồm đáp án unit 1bài kiểm tra tiếng anh lớp 12 gồm đáp ánbài tập giờ anh lớp 7 tất cả đáp án unit 14bài tập tiếng anh lớp 7 tất cả đáp án unit 2bai tap tieng anh lop 9 teo dap an unit 4bài tập anh văn 10 gồm đáp ánNghiên cứu vớt sự chuyển đổi một số cytokin ở người bị bệnh xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vớt sự hình thành lớp bảo đảm an toàn và khả năng chống làm mòn của thép bền khí hậu trong đk khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá unique thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định và thắt chặt theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt đụng dạy hát xoan vào trường trung học các đại lý huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý chuyển động học tập của học sinh theo phía phát triển kỹ năng học tập hợp tác ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện bố chẽ, tỉnh quảng ninhTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với các tội xâm phạm cài có tính chất chiếm chiếm theo quy định Tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ xuất xắc trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 dấn dạng rui rochuong 1 tong quan liêu quan tri rui roNguyên tắc phân hóa nhiệm vụ hình sự đối với người bên dưới 18 tuổi lỗi lầm trong quy định hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện nay hô hấp làm việc thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng chị em hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài bác tập thứ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải cách và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần độn van lop 8