Tổng hợp cỗ 25 thắc mắc trắc nghiệm Toán hình lớp 11: Đề đánh giá chương 1 bao gồm đáp án đưa ra tiết, chính xác nhất giúp những em củng vậy kiến thức, luyện giải những dạng bài bác tập thành thạo.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 11 hình học


Để giúp các em học sinh lớp 11 học tập công dụng môn Toán, chúng tôi đã tổng phù hợp 25 câu trắc nghiệm Toán hình 11: Đề khám nghiệm chương 1 có đáp án và chỉ dẫn giải bỏ ra tiết, cung ứng các em rèn luyện tài năng giải Toán một giải pháp nhanh và đúng chuẩn nhất. Mời những em học sinh và thầy cô xem thêm tài liệu: 25 câu trắc nghiệm Toán 11: Đề chất vấn chương 1 trên đây.

Bộ 25 câu trắc nghiệm Toán hình 11: Đề chất vấn chương 1

Câu 1: 

Trong mặt phẳng Oxy mang đến điểm A(2;5). Phép tịnh tiến theo vecto vecto u(1;2) trở nên A thành điểm nào trong các điểm sau?

A. B(3;1)

B. C(1;6)

C. D(3;7)

D. E(4;7)

Đáp án: C

Sử dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.

Tịnh tiến theo vecto u(1; 2) biến điểm A(2; 5) thành A’ (x; y), khi đó:

Câu 2: 

Cho con đường thẳng a cắt hai đường thẳng song song b và b’. Gồm bao nhiêu phép tịnh tiến trở thành đường trực tiếp a bởi chính nó và trở nên đường thẳng b thành đường thẳng b’?

A. Không tồn tại phép tịnh tiến nào

B. Gồm một phép tịnh tiến duy nhất

C. Chỉ có hai phép tịnh tiến

D. Bao gồm vô số phép tịnh tiến

Đáp án: B

(hình 3) Tịnh tiến theo vecto AB.

Câu 3. 

Cho hai tuyến đường thẳng vuông góc với nhau a với b. Bao gồm bao nhiêu phép đối xứng trục biến chuyển a thành a trở nên b thành b?

A. Không có phép đối xứng nào

B. Gồm một phép đối xứng trục duy nhất

C. Chỉ có hai phép đối xứng trục

D. Bao gồm vô số phép đối xứng trục

Đáp án: C

Đa và Đb.

Câu 4. 

Cho hai tuyến phố tròn cân nhau (O;R) với (O’;R) với trọng điểm O và O’ phân biệt. Gồm bao nhiêu phép vị tư phát triển thành (O;R) thành (O’;R) ?

A. Không tồn tại phép vị tự nào

B. Tất cả một phép vị từ bỏ duy nhất

C.Chỉ gồm hai phép vị tự

D. Bao gồm vô số phép vị tự

Đáp án: B

Qua phép vị từ tỉ số k đổi mới đường tròn (O; R) thành (O’; R).

Ta có: R’ = R đề xuất |k| = 1

Suy ra: k = 1 hoặc k = -1

*Nếu k= 1 thì phép tự là phép đồng nhất: ( mâu thuẫn giả thiết)

*Khi k=-1 thì trọng điểm vị từ bỏ là trung điểm của OO’.

Câu 5. 

Cho con đường tròn (O;R). Tất cả bao nhiêu phép vị tự trung khu O biến chuyển (O;R) thành chính nó?

A. Không tồn tại phép vị từ bỏ nào

B. Gồm một phép vị từ duy nhất

C. Chỉ có hai phép vị tự

D. Bao gồm vô số phép vị tự

Đáp án: C

Phép vị tự trọng tâm O tỉ số 1 và -1.

Câu 6: 

Cho con đường tròn (O;R). Gồm bao nhiêu phép vị tự phát triển thành (O;R) thành bao gồm nó?

A. Không có phép nào

B. Có một phép duy nhất

C. Chỉ có hai phép 

D. Có vô số phép

Đáp án: D

Tâm vị từ bỏ bất kì, tỉ số vị trường đoản cú k = 1.

Câu 7: 

Có từng nào phép tịnh tiến thay đổi một mặt đường tròn mang lại trước thành chủ yếu nó?

A. Không tồn tại phép nào

B. Tất cả một phép duy nhất

C. Chỉ có hai phép

D. Gồm vô số phép

Đáp án: B

Vecto tịnh tiến là vecto 0.

Câu 8: 

Trong khía cạnh phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x - 1)2 + (y + 2)2 = 4. Hỏi phép dời hình gồm được bằng phương pháp thực hiện thường xuyên phép đối xứng qua trục Oy với phép tịnh tiến theo vecto u(2;3) biến (C) thành đường tròn nào trong số đường tròn bao gồm phương trình là:

A. X2 + y2 = 4

B. (x - 2)2 + (y - 6)2 = 4

C. (x - 2)2 + (y - 3)2 = 4

D. (x - 1)2 + (y - 1)2 = 4

Đáp án: D

Đường tròn (C) có tâm I(1; - 2) và nửa đường kính R = 2.

Qua phép đối xứng trục Oy đổi mới đường tròn (C) thàn con đường tròn (C’); biến chuyển tâm I thực tâm I’(-1; -2) với R ‘ = R = 2

Qua phép tịnh tiến theo biến đổi đường tròn (C’) thành mặt đường tròn (C”), R”= R’ = R = 2

Biến trọng điểm I’(-1; -2) thực bụng I” (x; y). Áp dụng cách làm của phép tịnh tiến ta có:

Đường tròn (C”) bao gồm tâm I”(1; 1) với R” = 2 nên bao gồm phương trình: (x – 1)2 + (y – 1)2 = 4

Câu 9: 

Trong phương diện phẳng Oxy đến đường trực tiếp d có phương trình 3x - 2y - 1 = 0. ảnh của mặt đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là:

A. 3x + 2y + 1 = 0

B. -3x + 2y -1 = 0

C. 3x + 2y - 1 = 0

D. 3x - 2y - 1 = 0

Đáp án: B

Qua phép đối xứng tâm O biến đổi điểm M(x; y) thuộc đường thẳng d thẳng điểm M’ (x’; y’) thuộc đường thẳng d’.

Ta có:

Vì điểm M nằm trong d nên: 3x – 2y – 1 = 0

Suy ra: 3.(-x’) – 2(- y’) -1 = 0 tuyệt - 3x’ + 2y’ – 1 = 0

Vây phương trình đường thẳng d’ là - 3x + 2y - 1= 0

Câu 10: 

Trong khía cạnh phẳng Oxy mang lại điểm M(-3;2). Hình ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo v→(2;0) là:

A. (1;-1)

B. (-1;1)

C. (-1;2)

D. (1;-2)

Đáp án: C

Sử dụng những biểu thức tọa độ.

Ta có:

Câu 11: 

Hợp thành của nhị phép đối xứng qua hai tuyến đường thẳng cắt nhau là phép thay đổi hình nào trong số phép biến chuyển hình dưới đây?

A. Phép đối xứng trục

B. Phép đối xứng tâm

C.Phép tịnh tiến

D. Phép quay

Đáp án: C

(hình 1) Phép quay trọng điểm O góc con quay 2α

Câu 12: 

Trong phương diện phẳng tọa độ, mang đến đồ thị của hàm số y = sin⁡x. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đồ thị đó thành thiết yếu nó?

A. Ko

B. Một

C. Nhị

D. Vô số

Đáp án: D

Ta biết rằng:

Do đó, nếu như ta tịnh tiến đồ dùng thị theo vecto thì sẽ đổi mới đồ thị đã cho thành chủ yếu nó.

Vì có vô số số nguyên k nên cũng đều có vô số phép tịnh tiến thỏa mãn nhu cầu đầu bài.

Câu 13: 

Cho hai tuyến phố thẳng d: x + y - 1 = 0 với d’: x + y - 5 = 0. Phép tịnh tiến theo vecto u biến con đường thẳng d thành d’. Khi đó, độ dài nhỏ nhắn nhất của vecto u là bao nhiêu?

A. 5

B. 4√2

C. 2√2

D. √2

Đáp án: C

Độ dài nhỏ xíu nhất của vecto u bằng khoảng cách từ một điểm bất cứ trên d tới d’ bằng :

Câu 14: 

Trong khía cạnh phẳng Oxy mang đến đường thẳng d bao gồm phương trình 2x + 3y - 3 = 0. Ảnh của mặt đường thẳng d qua phép vị tự trung khu O tỉ số k = 2 biến chuyển đường thẳng d thành con đường thẳng có phương trình là:

A. 2x + 3y - 6 = 0

B. 4x + 6y - 5 = 0

C. -2x - 3y + 3 = 0

D. 4x + 6y - 3 = 0

Đáp án: A

Sử dụng các biểu thức tọa độ.

Câu 15: 

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;4). Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tục phép vị tự trung khu O tỉ số k = một nửa và phép đối xứng trục Oy sẽ biến đổi điểm M thành điểm như thế nào sau đây?

A. (-2;4)

B. (-1;2)

C. (1;2)

D. (1;-2)

Đáp án: B

Vẽ hình cùng bề mặt phẳng tọa độ Oxy.

Câu 16: 

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(1;1). Điểm nào dưới đây là hình ảnh của M qua phép quay trung tâm O, góc 450?

A. (√2;0)

B. (-1;1)

C. (0;√2)

D. (1;0)

Đáp án: A

Vẽ hình cùng bề mặt phẳng tọa độ Oxy.

Câu 17: 

Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến hình vuông vắn thành thiết yếu nó?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Đáp án: B

Tịnh tiến theo vecto không.

Câu 18: 

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

A. Tất cả một phép tịnh tiến theo vecto không giống vecto không trở thành mọi điểm thành điểm thiết yếu nó.

B. Bao gồm một phép đối xứng trục phát triển thành mọi điểm thành bao gồm nó

C. Có một phép đối xứng tâm trở nên mọi điểm thành chủ yếu nó

D. Gồm một phép quay phát triển thành mọi điểm thành thiết yếu nó

Đáp án: D

Phép quay chổ chính giữa I bất kì, góc tảo k2π.

Câu 19: 

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hình gồm hai tuyến phố tròn không bằng nhau có trục đối xứng

B. Hình tất cả một mặt đường tròn cùng một đoạn trực tiếp tùy ý không tồn tại trục xứng.

C. Hình gồm một đường tròn cùng một mặt đường thẳng tùy ý tất cả trục đối xứng

D. Hình gồm một tam giác cân và đường tròn ngoại tiếp tam giác đó bao gồm trục đối xứng

Đáp án: B

Hình có một đường tròn với một đoạn thẳng không tồn tại trục đối xứng.

Câu 20: 

Trong những hình sau đây, hình nào không có tâm đối xứng?

A. Hình tất cả một mặt đường tròn và một hình chữ nhật nội tiếp

B. Hình bao gồm một mặt đường tròn và một tam giác phần đa nội tiếp

C. Hình lục giác đều

D. Hình có một hình vuông vắn và đường tròn nội tiếp

Đáp án: B

Hình bao gồm một mặt đường tròn cùng một tam giác hầu như nội tiếp không tồn tại tâm đối xứng.

Câu 21: 

Có từng nào phép tịnh tiến vươn lên là một con đường thẳng đến trước thành chủ yếu nó?

A. Không có

B. Một

C. Nhị

D. Vô số

Đáp án: D

Vecto tịnh tiến cùng phương cùng với d.

Câu 22: 

Trong phương diện phẳng Oxy đến đường thẳng d: x = 2. Trong các đường trực tiếp sau, đường nào là hình ảnh của d qua phép đối xứng trọng điểm O?

A. X = 2

B. Y = 2

C. Y = -2

D. X = y

Đáp án: A

Vẽ hình cùng bề mặt phẳng tọa độ Oxy.

Câu 23: 

Trong phương diện phẳng Oxy mang lại đường thẳng d: 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo vecto u biến d thành bao gồm nó thì vecto u phải là vecto nào trong những vecto sau?

A. vecto u(2;1)

B. vecto u(2;-1)

C. vecto u(1;2)

D. vecto u(0;1)

Đáp án: C

Vecto tịnh tiến thuộc phương cùng với d.

Câu 24: 

Trong phương diện phẳng Oxy mang lại đường tròn (C) bao gồm phương trình: (x - 1)2 + (y - 2)2 = 4. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 vươn lên là (C) thành mặt đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau?

A. (x - 2)2 + (y - 4)2 = 4

B. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 4

C. (x - 2)2 + (y - 4)2 = 16

D. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 16

Đáp án: D

Xác định tâm những đường tròn trên mặt phẳng Oxy.

Câu 25: 

Cho P, Q nỗ lực định. Phép biến chuyển hình F trở thành điểm M bất kì thành M2 sao cho vecto MM2 = vecto 2PQ. Thời điểm đó F là:

A. Phép tịnh tiến theo vecto PQ

B. Phép tịnh tiến theo vecto MM2

C. Phép tịnh tiến theo vecto 2PQ

D. Phép tịnh tiến theo vecto MP + MQ

Đáp án: C

Vẽ hình cùng bề mặt phẳng.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Toán Hình 10 Chương 1, Trắc Nghiệm Hình Học 10

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới phía trên để tải về hướng dẫn vấn đáp bộ 25 câu hỏi trắc nghiệm Toán hình 11 Đề đánh giá chương 1 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.