*

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017Môn: Tin học hành 11Thời gian khiến cho bài: 45 phút;
(Gồm: 12 câu trắc nghiệm; 2 câu tự luận)
Đề số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 đim)

Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước câu tr li đúng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 học kì 2 có đáp án

Câu 1: Cú pháp nhằm mục tiêu khai báo biến đổi mảng một chiều trực tiếp là:

Var : array of ;Type : array of ;Var : array of ;Var : array : ;

Câu 2: vào các khai báo dưới đây khai báo nào sai?

Var M: array of Integer;Var M: array of Integer;Var M: array of Integer;Var M: array of Interger;

Câu 3: cho 2 xâu kí từ quăng quật S1:= ‘abcd’ thuộc S2:= ‘ABC’; lúc ấy S1 + S2 cho tác dụng nào?

Abcd b. Aabbccd c. AbcdABC d. ABCabcd

Câu 4: Phép so sánh xâu S1:= ‘Hoa hoc tro’ và xâu S2:= ‘Hoa Hoc Tro’ nhn kết qu nào?

S1 S2 b. S1 > S2 c. S1

Câu 5: Câu lnh nào vào các câu lnh sau không dùng để gán giá tr mang lại trường ca bn ghi A? (Vi bn ghi A có 3 trường là Hoten, Lop, Diem)

Readln(A.Diem);A.Ten:= ‘Nguyen Khanh Chi’A.Lop:= ‘11B1’S:=A.Diem;

Câu 6: trong số phát biểu sau, phân phát biểu thế nào đúng?

Hai biến bản ghi trả toàn hoàn toàn có thể gán được mang lại nhau.Hai đổi thay phiên bạn dạng ghi cùng kiểu rất có thể gán được đến nhau.Biến bản ghi rất rất có thể nhận bất kể kiểu tư liệu nào.Các thao tác đọc, ghi biến phiên bản ghi y như những loại đổi thay khác.

Câu 7: trong số khai báo sau, khai báo nào không đúng?

a. Var f: text..; b. Var f: text. C. Var f: text; d. Var f, f1: text..;

Câu 8: vào tập tin dạng văn phiên bản thủ tục nào sau đây được thực hiện để gán thương hiệu file mang đến biến?

Write(Biến file);Rewrite(Biến file);Assing(Biến file, thương hiệu file);Assign(Biến file, uy tín file);

Câu 9: Để khai báo biến hóa tệp dạng văn phiên bản ta tiến hành cú pháp nào?

a. Var : tExt;

b. Var : txt;

c. Var : txet;

d. Var : string;

Câu 10: Câu lnh nào dưới đây dùng để gán tên tệp tin “SOLIEU.DAT” đem về biến file F1?

Assign(F1, SOLIEU.DAT);Assign(F1, ‘SoLIEU.Dat’);Assign(F1, SoLIEU.Dat’);Assign(F1 ‘SoLIEU.Dat’);

Câu 11: T khóa khai báo hàm là:

a. Functiom b. Procedure c. Function d. Proceduce

Câu 12: Phần khai báo chương trình nhỏ bé được đặt nơi đâu trong công tác chính?

a. Đặt sau từ bỏ khóa Type.

b. Đặt sau từ bỏ khóa Const.

Đặt cuối định kỳ trình chính.Đặt sau phần khai báo biếnPHẦN II: THỰC HÀNH (7 đim)

Câu 13:

Viết công tác nhập vào 2 xâu kí tự, đưa ra screen xâu bao hàm độ các năm ngắn hơn?

Câu 14:

Một đoàn tầu gồm bao hàm 6 toa (Toa 1 bao gồm 7 hành khách; Toa 2 toàn bộ 17 hành khách; Toa 3 bao gồm 11 hành khách; Toa 4 bao gồm 7 hành khách; Toa 5 toàn bộ 9 hành khách; Toa 6 tất cả 7 hành khách). Em hãy viết chương trình:

Tính số quý khách trung bình của đoàn tầu này?Đếm số toa có con số hành khách to hơn số lượng du khách trung bình của toàn bộ đoàn tầu.

------- không thể -------

ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 1PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 đim)

CÂU HỎI

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

CÂU HỎI

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1

a

0,25

Câu 7

c

0,25

Câu 2

b

0,25

Câu 8

d

0,25

Câu 3

c

0,25

Câu 9

a

0,25

CÂU 4

D

0,25

CÂU 10

B

0,25

Câu 5

a

0,25

Câu 11

c

0,25

Câu 6

b

0,25

Câu 12

d

0,25

PHẦN II: T LUẬN (7 đim)

Câu 13: (2 đim)

PROGRAM SO_SANH;

VAR s1, s2: string;

BEGIN

Writeln(‘Nhap vao xau thu nhat:’); Readln(s1);

Writeln(‘Nhap vao xau thu nhat:’); Readln(s2);

If length(s1) TB then Dem:=dem+1;

Writeln(’ So khô khô giòn khach trung binh cua ’,N,’ la: TB:3:3);

Writeln(‘So toa co so luong nguoi cao hon luong nguoi trung binh la:’,Dem);

Readln

END.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017Môn: Tin học 11Thời gian tạo nên bài: 45 phút;(40 câu trắc nghiệm)

Đề số 2

Câu 1: xác minh nào kế tiếp là đúng?A.Biến toàn diện và tổng thể là lay động chỉ được áp dụng trong chương trình bé chứa nó. B.Biến toàn diện và tổng thể chỉ được áp dụng trong chương trình bao hàm và không được sử dụng trong các chương trình con. C.Biến cục bộ là trở nên tân tiến thành chỉ được thực hiện trong công tác chính. D.Biến toàn thể là biến được dùng trong chương trình con chứa nó cùng trong lịch trình chính.Câu 2: cùng rất a, b là 2 số thực, nhằm tính tổng của chúng, ta viết giấy tờ thủ tục với a,b điều làtham trị. Vậy chữ tín phần đầu thế nào được kiến tạo tiếp dưới đây làđúng?A.Procedure Tong (a , b : Real):Real;B.Procedure Tong (a , b : Real);C.Procedure Tong (Vara:Real; Var b : Real);D.ProcedureTong (Vara , b : Real) : Real;Câu 3: Để dứt việc ghi dữ liệu vào tệp f, ta rất cần phải có câu lệnh góp sức tệp. Vậy nhằm đóng tệp f ta viếtA.Exit(f);B.Stop(f);C.Rewrite(f);D.Close(f);Câu 4: Kiểu tài liệu nào của hàm chỉ trả toàn có thể làA.Integer; Real, char, boolean, string. B.Boolean, Word. C.Integer; Real, char, array, reacord.D.Record, Byte.Câu 5: chương trình con tất cả hai những loại làA.Hàm cùng với thủ tục.B.Hàm cùng biểu thức.C.Thủ tục với hằng.D.Hằng với biến.Câu 6: đến những giấy tờ thủ tục sau: (1) ASSIGN(F, ’D:HOCHIMINH.DOC’); (2) CLOSE(F); (3) READ(F,A,B,C); (4) RESET(F);Chọn máy tựĐọc tệp đúng?A.(4) - (1) - (3) - (2)B.(1) - (4) - (3) - (2)C.(1) - (2) - (3) - (4)D.(1) - (3) - (2) - (4)Câu 7: đưa sử ta có hàm Min(X,Y) nhằm mục tiêu tìm số nhỏ dại tuổi rộng trong hai số X thuộc Y. Cần triển khai hàm Min trên thế nào để kiếm được số bé dại tuổi tốt nhất trong bố số 19, 5, 1890?A.Min(19, Min(5,1890));B.Min(Max(19,5),1890);C.Min(5,Max(4,1890));D.Min(19,5,1890);Câu 8: Khi muốn viết một công tác con, không nên trả về giá thành trị trải qua tên của nó ta phải dùngA.thủ tục.B.chương trình con. C.chương trình chính.D.hàm.Câu 9: Tệp mà dữ liệu của nó được ghi dưới dạng hồ hết kí từ bỏ theo mã ASCII được đường dây nóng làA.tệp truy vấn tuần tự.B.tệp văn bản. C.tệp toàn bộ cấu trúc.D.tệp truy vấn trực tiếp.Câu 10: trường hợp hàmEof ();cho giá trị bằngTruethì nhỏ trỏ tệp nằm ở vị tríA.cuối dòng;B.đầu dòng;C.

Xem thêm: Những Hình Xăm Hoa Mẫu Đơn Đen Trắng, Có Màu Đẹp Nhất, Top 40 Hình Xăm Hoa Mẫu Đơn Ấn Tượng Nhìn Là Mê

cuối tệp;D.đầu tệp;Câu 11: từ bỏ khóa khai báo hàm là:

------- không hề -------

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2
1. A 2. B 3. D 4. A 5. A 6. B 7. A 8. A
9. B 10. C 11. C 12. C 13. B 14. A 15. B 16. D
17. D 18. B 19. B 20. B 21. A 22. B 23. C 24. A
25. D 26. C 27. C 28. D 29. C 30. C 31. C 32. D
33. D34. D 35. A 36. B 37. C 38. C 39. D 40. C

-- xem không hề thiếu nội dung tại đoạn xem online hoặc cài đặt về --