trabzondanbak.comxin reviews đến những emtài liệuôn thimônTin học tập lớp 11của chương trìnhhọc kỳ 2. Tư liệu tổng hợp những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trắc nghiệm với bài tập tự luậnvề mảng một chiều, hình dáng xâu, tệp chương trình con. Mong muốn tài liệu này sẽ 1 phần nào giúp các em ôn thi thật công dụng để từ tin lao vào kỳ thi sắp đến tới. Mời những em cùng tham khảo.Bạn đã xem: Trắc nghiệm tin học 11 học kì 2 gồm đáp án

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN TIN HỌC 11NĂM HỌC 2016-2017A. LÝ THUYẾTCHƯƠNG 4: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

I. Mảng một chiều:

1. Khái niệm: Mảng một chiều là hàng hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Mảng chọn cái tên và mỗi thành phần chỉ gồm một chỉ số.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 hk2 có đáp án

2. Cú pháp khai báo:

Trực tiếp: var : array of ;Gián tiếp:

type = array of ;

var : ;

3. Phương pháp tham chiếu phần tử: tên thay đổi ;

II. Kiểu xâu:

1. Khái niệm: Xâu là dãy các kí trường đoản cú trong bộ mã ASCII

2. Cú pháp khai báo: var : STRING ;

3. Các thao tác làm việc xử lý xâu:

Ghép xâu: Kí hiệu là: +, có thể chấp nhận được ghép nhiều xâu thành một xâuPhép so sánh xâu: =, , >, = gồm thứ tự ưu tiên thấp hơn ghép xâu.So sánh hai xâu bằng cách so sánh kí tự không giống nhau trước tiên của nhị xâu( tính trường đoản cú trái sang phải) kí từ của xâu nào gồm bộ mã ASCII lớn hơn ( nhỏ bé hơn) là xâu đó to hơn ( bé nhỏ hơn).

4. Những thủ tục:

Thủ tục Delete(st, vt, n) thực hiện việc xóa n kí tự của trở nên xâu st, ban đầu từ địa chỉ vt.Thủ tục insert(s1, s2, vt) thực hiện việc chèn xâu s1 vào xâu s2 ban đầu từ địa chỉ vt.Hàm Copy(s, vt, n) tạo nên xâu gồm n kí tự liên tiếp bắt đầu từ địa chỉ vt của xâu s.Hàm Length(s) mang đến giá trị là độ dài xâu s.Hàm Pos(s1, s2) mang đến vị trí xuất hiện trước tiên của xâu s1 trong xâu s2.Hàm Upcase(ch) cho chữ cái in hoa tương xứng với chữ cái trong ch.CHƯƠNG 5: TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP

I. Tệp:

1. Mục đích và đặc điểm kiểu tệp:

2. Khai báo vươn lên là tệp: Var : Text ;

II. Thao tác làm việc với tệp:

1. Đọc tệp:

Đặt tên tệp: Assign( , );Mở tệp: Reset ( );Đọc tệp: Read/ readln( , );Đóng tệp : Close( );

2. Ghi tệp:

Đặt thương hiệu tệp: Assign( , );Mở tệp: Rewrite( );Ghi tệp: Write/ writeln( , );Đóng tệp : Close( );


*

Hình. Sơ đồ thao tác với tệp

3. Một vài hàm thường xuyên dùng so với tệp văn bản:

Hàm EOF( );Hàm EOLN( );CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH bé VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC

1. Khái niệm công tác con:

2. Khái niệm hàm cùng thủ tục:

Hàm (function) là chương trình con triển khai một số làm việc nào đó cùng trả về một quý hiếm qua tên của nó.VD:sin(x), sqrt(x),.....Thủ tục (procedure) là công tác con triển khai một số làm việc nhất định với không trả về giá trị qua tên của nó.VD: Writeln, delete,...

3. Cấu tạo của công tác con:

a. Kết cấu của hàm:

Function ( ) : kiểu tài liệu ;

Begin

End;

Trong thân hàm phải tất cả câu lệnh gán giá chỉ trị đến tên hàm:

: = ;

b. Cấu trúc của thủ tục:

Procedure ( );

Begin

End;

4. Triển khai chương trình con:

Tên chương trình bé

5. Các khái niệm: thông số thực sự, tham số hình thức, tham biến, tham trị, phát triển thành cục bộ, thay đổi toàn bộ

B. BÀI TẬPI. Trắc nghiệm:

Câu 1: bí quyết viết như thế nào sau đấy là đúng lúc khai báo mảng một chiều?

A. Var : array of ;

B. Var : array of ;

C. Var of ;

D. Var : array of ;

Câu 2: Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau tiến hành công việc:

Readln(s); k:= length(S); for i:= k downto 1 vị write(S);

A. In ra màn hình xâu S

B. In ra screen độ nhiều năm xâu S

C. In ra màn hình xâu S hòn đảo ngược

D. đưa ra màn hình xâu S

Câu 3: phương pháp tham chiếu đến thành phần của mảng:

A. ;

B. ;

C. ;

D.

Câu 4: với khai báo A: array of integer; thì câu hỏi truy xuất đến phần tử thứ 7 như sau:

A. A(7) B. A C. A7 D. A 7

Câu 5: trong Pascal, nhằm khai báo biến hóa tệp văn bạn dạng ta sử dụng cú pháp:

A. Var : text; B. Var : text;

C. Var : string; D. Var string : string;

Câu 6: cho s=’abcdefghi’ hàm copy(s,2,3) mang đến giá trị bằng:

A. Bcd B. ‘bcd’ C. ‘cd’ D. Cd

Câu 7: mang đến s=’Kon Tum Viet Nam’, hàm length(s) mang đến giá trị bằng:

A. 16 B. 15 C. ‘16’ D. ‘15’

Câu 8: giấy tờ thủ tục insert(‘123’,’abc’,2) sẽ đến xâu tác dụng nào sau đây?

A. A123bc B. 1abc23 C. 12abc D. Ab123

Câu 9: cho xâu s=’abcdefghi’ sau khoản thời gian thực hiện thủ tục delete(s,3,4) thì:

A. S=’abchi’ B. S=’abcdi’ C. S=’abghi’ D. S=”

Câu 10: đến A=’abc’; B=’ABC’; khi ấy A+B cho hiệu quả nào?

A. ‘aAbBcC’ B. ‘abcABC’ C. ‘AaBbCc’ D. ‘ABCabc’

Câu 11: trong số khai báo sau, khai báo nào đúng?

A. Var hoten : string; B. Var diachi : string(100);

C. Var ten= string; D. Var ho = string(20);

Câu 12: sau khoản thời gian thực hiện nay đoạn lệnh sau:

S:=0; For i:=1 to 4 bởi vì S:=S+i;

S có mức giá trị là:

A. 10 B. 4 C. 1 D. 8

Câu 13: keywords của chương trình bé là:

A. Procedure

B. Function

C. Program

D. Procedure cùng Function

Câu 14: các biến của chương trình bé là:

A. Biến toàn bộ B. Biến cục bộ. C. Tham số hình thức. D. Thông số thực sự

Câu 15: mang đến CTC sau:

Procedure thutuc(a,b: integer);

Begin

......

End;

Trong chương trình chính hoàn toàn có thể gọi lại công tác con ra sao là hòa hợp lệ:

A. Thutuc; B. Thutuc(5,10);

C. Thutuc(1,2,3); D. Thutuc(5);

Câu 16: lúc viết một chương trình mong trả về một giá trị duy nhất ta phải dùng:

A. Hàm.

B. Thủ tục.

C. Lịch trình con.

D. Thủ tục hoặc hàm

Câu 17: phương pháp khai báo làm sao sau đấy là hợp lệ:

A. Function Ham(x,y: integer): integer; B. Function Ham(x,y: integer);

C. Function Ham(x,y: real): integer; D. Function Ham(x,y: real): Longint;

Câu 18: trong lời call thủ tục, những tham số hiệ tượng được cố gắng bằng những giá trị rõ ràng gọi là:

A. Tham số giá trị B. Tham số hình thức

C. Tham số vươn lên là D. Tham số thực sự.

Câu 19: Cho thủ tục sau:

Procedure Thutuc(x,y,z: integer); những biến x,y,z được gọi là:

A. Tham số hình thức. B. Thông số thực sự.

C. Biến cục bộ D. Thay đổi cục bộ.

Câu 20: Trong công tác chính, khi hotline một thủ tục những tham số vươn lên là phải:

A. Khác kiểu, khác con số biến. B. Khác kiểu, cùng con số biến

C. Cùng kiểu, khác con số biến. D. Cùng kiểu, cùng số lượng biến.

Câu 21: mang lại chương trình sau

Program VD;

Var x, y : integer

Procedure CT( Var m,n: integer);

Var a, b: Integer;

Begin

......

End;

......

Trong chương trình trên các biến toàn thể là:

A. X, y B. A, b

C. M,n D. A, b, m, n

Câu 22: Để khai báo hàm vào Pascal ban đầu bằng tự khóa:

A. Procedure B. Function

C. Program D. Var

II. Từ luận:

PHẦN 1: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH CON

1.Tìm GTLN, GTNN, UCLN của nhì số:

Function GTNN( a, b: integer) : integer;

Begin

If a > b then GTNN: =a else GTNN: =b;

End;

Function GTLN( a, b: integer) : integer;

Begin

If a b then UCLN: = a gian lận b else UCLN := b gian lận a;

End;

2.Tính xn, n! :

Function LT( x, n: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 lớn n vày P:= P*i;

LT: =P;

End;

Function GT( n: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 lớn n vì P:= P*i;

GT: =P;

End;

3.Đổi thường xuyên thành hoa, hoa thành thường, đếm số lượng kí tự:

Function INHOA( S: string) : string;

Var i: integer ; S1: string;

Begin

S1: =’’;

For i:= 1 khổng lồ length(S) vày S1:= S1+ upcase(S);

INHOA: =S1;

End;

Đổi thường thành hoa:

................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

Function THUONG( S: string) : string;

Var i: integer ; S1: string;

Begin

S1: =’’;

For i:= 1 lớn length(S) vì chưng S1:= S1+ not ( upcase(S));

THUONG: =S1;

End;

Đổi hoa thành thường:

Function DEMSO( S: string) : string;

Var i, d: integer ;

Begin

d: =0;

For i:= 1to length(S) do

If A in then d :=d + 1;

DEMSO: =d;

End;

..........................................................................

.......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

Function DEMHOA( S: string) : string;

Var i, d: integer ;

Begin

d: =0;

For i:= 1to length(S) do

If A in then d :=d + 1;

DEMHOA: =d;

End;

Function DEMTH( S: string) : string;

Var i, d: integer ;

Begin

d: =0;

For i:= 1to length(S) do

If A in then d :=d + 1;

DEMTH: =d;

End;

4.Tính S= an + bm +cp : 5.Tính S= 1! + 2! + 3! +...n! :

Var a,b,c,n,m,p: integer; S:longint;

Function LT( a,b,c: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 to lớn n vày P:= P*i;

LT: =P;

End;

Begin

Readln(a,b,c,n,m,p);

S:=0;

S:=LT(a,n) + LT(b,m)+ LT(c,p);

Write(s);

Readln

End.

Var n, i: integer; S:longint;

Function GT( n: integer) : longint;

Var P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 to n vì P:= P*i;

GT: =P;

End;

Begin

Read(n);

S:=0;

For i:= 1 to n vì S:= S + GT(n);

Write(s);

Readln

End.

6. Tính S= an + n! + m!

Var a,n,m: integer; S:longint;

Function T( a,n,m: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 lớn n bởi vì P:= P*i;

T: =P;

End;

Begin

Readln(a,n,m);

S:=0;

S:= T(a,n) + T(n) + T(m);

Write(s);

Readln

End.

7.Đổi xâu S thành INHOA:

Var S: string;

Function INHOA( S: string) : string;

Var i: integer ; S1: string;

Begin

S1: =’’;

For i:= 1 lớn length(S) do S1:= S1+ upcase(S);

INHOA: =S1;

End;

Begin

Read(S);

S:= INHOA;

Write(S);

Readln

End.

8. Tính S = :

Var m,n: integer; S: real;

Function TI ( m,n: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 khổng lồ n vì chưng P:= P*i;

TI: =P;

End;

Begin

Readln(m,n);

S:= sqrt( 1/TI(m) + 1/TI(n));

Write(s);

Readln

End.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

...........................................................................

Xem thêm: Những Nghề Gì Kiếm Nhiều Tiền Nhất Hiện Nay Mà Ít Ai Chịu Làm

-- xem tương đối đầy đủ nội dung ở đoạn xem online hoặc cài đặt về --

Trên đây chỉ trích dẫn một trong những phần của câu chữ ôn tập học kỳ 2 môn Tin học lớp 11, nhằm xem tương đối đầy đủ nội dung của tài liệu thì các em vui vẻ chọn tính năng xem online hoặc đăng nhập thông tin tài khoản trên trangtrabzondanbak.comđể mua tài liệu về máy tìm hiểu thêm nhé.