Các dạng bài tập toán tìm kiếm x lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao

I. Giải toántìm thành phần chưa biếtđược chia làm 2 dạng:

1) Dạng cơ bản:

Giải dạng toán trêndựa theo quy tắc tìm thành phần chưa biết của 4 phép tính,cụ thể như sau:

+ Phép cộng:

*x+ b = c

* a +x= c

Quy tắc để tìmx: Số hạng = Tổng– Số hạng

+ Phép trừ:

*x- b = c

* a -x= c

Quy tắc để tìmx: Số bị trừ = Hiệu + Số trừ

Số trừ = Số bị trừ– Hiệu

+ Phép nhân:

*xx b = c

* a xx= c

Quy tắc để tìmx: Thừa số = Tích : Thừa số

+ Phép chia:

*x: b = c

* a :x= c

Quy tắc để tìmx: Số bị phân tách = Thương x Số chia

Số phân chia = Số bị chia : Thương

Dạng này vào chương trìnhđược biên soạn rất kĩ, việc tổ chức thực hiện củagiáo viên và học sinh tương đối thuận lợi.

Bạn đang xem: Tổng hợp các bài toán tìm x lớp 2

2) Dạng nâng cao

a) Dạng bài tìm thành phần chưa biết mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 số, vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của nhị số.

Ví dụ:Tìmxbiết:

x: 3 = 28 : 4

b) các bài tìmxmà vế trái là biểu thức tất cả 2 phép tính.

Ví dụ: Tìmxbiết:

x+x+ 6 = 14

c) bài bác tìmxmà là biểu thức gồm dấu ngoặc đơn.

Ví dụ:Tìmx:

(x+ 1) + (x+ 3) +(x+ 5) = 30

d) việc tìmxcó lời văn.

Ví dụ:Tìm một số biết rằng khi thêm số đó 15 rồi bớt đi 3 thì bằng 6. Kiếm tìm số đó?

e)xlà số tự nhiên nằm thiết yếu giữa nhị số tự nhiên khác.

Ví dụ:

10 Ví dụ:Tìmxbiết:x+xII. Phương pháp:

Giáo viên gồm thể vận dụng nhiều phương pháp trong quá trình giải toán nhưng thông thường theo những bước sau:

Bước 1:HS nêu thương hiệu gọi thành phần phép tính.

Bước 2: GV phân tích điểm mấu chốt.

Bước 3: HS nêu quy tắc tìmxtheo thành phần thương hiệu gọi.

Bước 4: vậy kết quảxvừa tìmđược thử lại đúng – sai.

III. Các dạng toán minh họa:

1. Dạng cơ bản:Gồm những dạng bài tập sau:

Ví dụ 1: Tìmxbiết:

x+ 5 = 20

x= đôi mươi - 5

x= 15

Ví dụ 2: Tìmx:

x- 7 = 9

x= 9 + 7

x= 16

Ví dụ 3: Tìmx:

4 xx= 28

x= 28 : 4

x= 7

Ví dụ 4: Tìmx:

45 :x= 5

x= 45 : 5

x= 9

GV cần hướng dẫn học sinh nắm vững những dạng toán tìm kiếm thành phần chưa biết cơ bản nêu trên dựa vào những quy tắc tra cứu thành phần chưa biết ứng với mỗi dạng bài tập. Vì vậy, GV cho HS nắm chắc thương hiệu gọi thành phần chưa biết, nhớ quy tắc bí quyết tìm mỗi thành phần cùng thử lại kết quả vừa search được.

2. Dạng nâng cao:

2.1. Dạng bài tìm thành phần chưa biết mà lại vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 số, vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của nhì số:

Ví dụ 1:Tìmx:

x: 2 = 50 : 5

x: 2 = 10 (Tìm thương vế phải trước)

x= 10 x 2 (Áp dụng quy tắc - tra cứu số bị chia)

x= đôi mươi (Kết quả)

Ví dụ 2:Tìmx

x+ 7 = 3 x 8

x+ 7 = 24 (Tính tích vế phải trước)

x= 24 – 7 (Áp dụng quy tắc - tìm kiếm số hạng)

x= 17 (Kết quả)

Ví dụ 3:Tìmx:

x: 2 = 12 + 6

x: 2 = 18 (Tính tổng vế phải trước)

x= 18 : 2 (Áp dụng quy tắc -Tìm số bị chia)

x= 9 (Kết quả)

Ví dụ 4:Tìmx:

45 –x= 30 - 18

45 –x= 12 (Tính hiệu vế phải trước)

x= 45 - 12 (Áp dụng quy tắc – tìm kiếm số trừ)

x= 33 (Kết quả)

2.2. Các bài tìmxmà vế trái là biểu thức tất cả 2 phép tính:

Ví dụ 1: Tìmx:

100 –x –20 = 70

100 –x= 70 +20(Tính100 –xtrước – tra cứu số bị trừ)

100 –x =90(Tính tổng vế phải trước)

x =100–90(Áp dụng quy tắc – tra cứu số trừ)

x =10 (Kết quả)

Ví dụ 2: Tìmx:

x+ 28 + 17 = 82

x+ 28 = 82 – 17 (Tínhtổng28 + 17vế trái trước – tìm kiếm số hạng)

x+ 28 = 65(Tính hiệu vế phải trước)

x=65 – 28 (Áp dụng quy tắc – search số hạng)

x= 37(Kết quả)

Hoặc:

Ví dụ 3: Tìmx:

xx3 – 5 = 25

xx 3 = 25 + 5 (Tínhxx 3 trước – tra cứu số bị trừ)

xx 3 = 30 (Tính tổng vế phải trước)

x= 30 : 3(Áp dụng quy tắc – tra cứu thừa số)

x= 10(Kết quả)

Ví dụ 4:Tìmx:

10 x 4 –x= 10

40 –x= 10 (Tính 10 x 4 trước – kiếm tìm số bị trừ)

x= 40 – 10 (Áp dụng quy tắc – tìm kiếm số trừ)

x= 30 (Kết quả)

Ví dụ 5:Tìmx:

10 :xx 5 = 10

10 :x= 10 : 5 (Tính 10 :xtrước – kiếm tìm thừa số)

10 :x= 2 (Tính thươngvế phải trước)

x= 10 : 2 (Áp dụng quy tắc – tìm kiếm số chia)

x= 5 (Kết quả)

Ví dụ 6: Tìmx:

x+x+ 4 = 20

xx 2 + 4 = 20(Chuyển phép cộng thành phép nhân lúc cộng gồm nhiều số hạng giống nhau)

xx 2 = đôi mươi – 4 (Tínhxx 2 trước – tra cứu số hạng)

xx 2 = 16 (Tính hiệu vế phải trước)

x= 16 : 2 (Áp dụng quy tắc – tra cứu thừa số)

x= 8 (Kết quả)

Ví dụ 7: Tìmx:

x+xx 4 = 25

xx 5 = 25 (Tínhx+xx 4 trước, vận dụng cách tính khi cộng, nhân gồm nhiều số hạng, thừa số giống nhau)

x= 25 : 5 (Áp dụng quy tắc – tìm kiếm thừa số)

x= 5 (Kết quả)

2.3. Bài tìmxmà là biểu thức tất cả dấu ngoặc đơn.

Ví dụ 1: Tìmx:

100 -(x-5) = 90

(x-5) = 100 - 90(Thực hiện dấu ngoặc đơn trước – tra cứu số trừ)

x-5 = 10(Tính hiệu vế phải)

x= 10 + 5 (Áp dụng quy tắc – search số bị trừ)

x= 15 (Kết quả)

Ví dụ 2: Tìmx:

x+x+x– (x+x) = 29 + 43

x+x+x– (x+x) = 72(Tính tổng vế phải trước)

xx 3–xx 2 =72(Chuyển phép cộng thành phép nhân. Vì phép cộng có các số hạng bằng nhau.)

xx 1 =72(Tính hiệu vế trái)

x=72 : 1(Áp dụng quy tắc – search thừa số)

x= 72 (Kết quả)

Ví dụ 3:Tìmx:

(x+ 1) + (x+ 3) + (x+ 5) = 30

(x+x+x) + (1 + 3 + 5) = 30 (ta nhóm chữ sốxmột vế, các số đội lại một vế)

Giảng: (x + x + x) Ta chuyển từ phép cộng thành phép nhânxx 3. Bởi phép phép cộng có các số hạng bằng nhau.

(1 + 3 + 5) Tính tổng bằng 9;

Ta có:

xx 3 + 9 = 30

xx 3 = 30 – 9 (Tínhxx 3 trước - tìm kiếm số hạng)

xx 3 = 21 (Tính hiệu vế phải)

x= 21: 3 (Áp dụng quy tắc - tìm kiếm thừa số)

x= 7 (Kết quả)

Ví dụ 4:Tìmx:

(x+ 0) + (x+ 1) + (x+ 2) + … + (x+ 4) = 20

(x+x+x+ … +x) + (0 + 1 + 2 + … + 4) = đôi mươi (ta đội chữxmột vế, những số một vế)

Tổng A = 0 + 1 + 2 + … + 4

A lập thành một hàng số cách đều có khoảng phương pháp bằng 1

Số số hạng = (số cuối – số đầu) : khoảng biện pháp + 1(Công thức)

số hạng = (4 - 0) : 1 + 1 = 5 (số hạng) (Thế vào)

Tổng A = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2(Công thức)

Tổng A = (0 + 4) x 5 : 2 = 10 (Thế vào)

Từ vấn đề trên ta có:

xx 5 + 10 = 20

xx 5 = đôi mươi – 10 (Tínhxx 5 trước - search số hạng)

xx 5 = 10 (Tính hiệu vế phải)

x= 10 : 5 (Áp dụng quy tắc - kiếm tìm thừa số)x= 2 (Kết quả)

Lưu ý:Đối với ví dụ trên ta cần phải nhớ 2 công thức.

2.4. Câu hỏi tìmxcó lời văn:

Ví dụ 1:Cho một số biết rằng khi thêm số đó 12 rồi bớt đi 4 thì bằng 9. Search số đó?

Cách 1:

Bước 1: Lập việc tìmx

Gọixlà số cần tìm

Dựa vào việc ta có:x+ 12 – 4 = 9

Bước 2: Trong bài toánx+ 12 – 4 = 9

x+ 12 = 9 + 4(Tínhx+ 12 trước – tìm kiếm số bị trừ)

x+ 12 = 13(Tính hiệu vế phải trước)

Bước 3:x= 13 – 12 (Áp dụng quy tắc - tra cứu số hạng)

x= 1 (Kết quả)

Bước 4: Thử lại (Thayx= 1) kiểm tra kết quả đúng - sai

*Tóm lại:

- Với dạng Toán kiếm tìm thành phần chưa biết (hay tìmx) này yêu thương cầu học sinh học thuộc quy tắc tìm thành phần chưa biết (số hạng, thừa số, số chia, số bị chia, ...)

- Giải quyết 1 vế (ở đây là vế phải, hay vế trái phụ thuộc vào bài) đưa về dạng cơ bản rồi áp dụng quy tắc.

Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Ngô Tử Văn Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

IV. Những em cùng tham khảo cùng luyện những bài tập lớp 2 sau:

Chuyên mục: Toán nâng cao lớp 2

(Dạng search x,y )

Bài 1: tìm x biết

a) x + 12 = 46

b ) 42 + x = 87

c) x + 26 = 12 + 17

d) 34 + x = 86 – 21

Bài 2: Tìm x biết

a) x – 17 = 23

b ) x – 15 = 21 + 49

c) x – 34 = 67 – 49

Bài 3: kiếm tìm x biết

a) 17 – x = 12

b) 72 + 12 – x = 48

c) 28 + 26 – x = 67 – 39

Bài 4: Tìm y biết

a) y + 56 = 56 – y

b) 48 - y = 48 + y

* Bàn luận:

- Với dạng này yêu cầu học sinh học thuộc quy tắc kiếm tìm 1 thành phần chưa biết (số hạng, thừa số, số chia, số bị chia...)

- Giải quyết 1 vế ( ở đây là vế phải ) đưa về dạng cơ bản rồi áp dụng quy tắc.