Phân số thứ nhất là (dfrac45), phân số thứ hai là (dfrac27). Hãy tính tổng, hiệu, tích, yêu mến của phân số thứ nhất và phân số thiết bị hai. 

Phương pháp giải:

- Muốn cùng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu mã số ta quy đồng chủng loại số nhị phân số rồi cùng (hoặc trừ) nhị phân số vẫn quy đồng mẫu số.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 bài 4

- mong mỏi nhân nhị phân số ta đem tử số nhân cùng với tử số, chủng loại số nhân với mẫu mã số.

- hy vọng chia nhị phân số ta mang phân số đầu tiên nhân với phân số thiết bị hai hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

Tính tổng: (dfrac45+dfrac27=dfrac2835+dfrac1035= dfrac3835)

Tính hiệu: (dfrac45-dfrac27= dfrac2835- dfrac1035= dfrac1835)

Tính tích: (dfrac45 imes dfrac27=dfrac835)

Tính thương: (dfrac45: dfrac27=dfrac45 imes dfrac72) (= dfrac2810= dfrac145)


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Số ?

 a) 

*

b) 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: 

a) Số bị trừ (=) Hiệu (+) Số trừ ; 

Số trừ (=) Số bị trừ (-) Hiệu ; 

Hiệu (=) Số bị trừ (-) Số trừ.

b) Tích (=) quá số ( imes) quá số ;

thừa số (=) Tích (:) vượt số sẽ biết.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Cột lắp thêm nhất: (dfrac45-dfrac13=dfrac1215-dfrac515)(=dfrac715), viết (dfrac715) vào ô trống.

Cột vật dụng hai: (dfrac12+ dfrac14=dfrac48+ dfrac28) (=dfrac68= dfrac34), viết (dfrac34) vào ô trống.

Cột đồ vật ba: (dfrac79-dfrac15=dfrac3545-dfrac945=dfrac2645), viết (dfrac2645) vào ô trống.

Ta có hiệu quả như sau:

*

b) Cột máy nhất: (dfrac23 imes dfrac47= dfrac821), viết (dfrac821) vào ô trống.

Cột vật dụng hai: (dfrac89: dfrac13=dfrac89 imes dfrac31= dfrac249=dfrac83), viết (dfrac83) vào ô trống. 

Cột đồ vật ba: (dfrac611:dfrac29=dfrac611 imes dfrac92= dfrac5422= dfrac2711), viết (dfrac2711) vào ô trống.

Ta có công dụng như sau:

*


Bài 3


Video trả lời giải


Tính:

a) (dfrac23+ dfrac52-dfrac34) ; (dfrac25 imes dfrac12: dfrac13); (dfrac29: dfrac29 imes dfrac12) .

b) (dfrac45-dfrac12+ dfrac13) ; (dfrac12 imes dfrac13+ dfrac14) ; (dfrac27: dfrac23- dfrac17)

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ gồm phép cùng và phép trừ hoặc chỉ bao gồm phép nhân với phép phân tách thì ta tính thứu tự từ trái lịch sự phải.

- Biểu thức bao gồm các phép cộng, phép trừ , phép nhân, phép chia thì ta triển khai tính phép nhân, phép phân chia trước, triển khai tính phép cộng, trừ sau.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac23+ dfrac52-dfrac34=dfrac812+ dfrac3012- dfrac912)(=dfrac3812- dfrac912= dfrac2912)

 

+) (dfrac25 imes dfrac12: dfrac13) (=dfrac210: dfrac13)(=dfrac15: dfrac13) (= dfrac15 imes dfrac31= dfrac35) 

 

+) (dfrac29: dfrac29 imes dfrac12= dfrac29 imes dfrac92 imes dfrac12)(= dfrac1818  imes dfrac12 = 1 imes dfrac12 = dfrac12)

 

b) (dfrac45-dfrac12+ dfrac13= dfrac2430- dfrac1530+ dfrac1030)(= dfrac930+ dfrac1030= dfrac1930)

 

+) (dfrac12 imes dfrac13+ dfrac14= dfrac16+ dfrac14)(= dfrac212+ dfrac312= dfrac512)

 

+) (dfrac27: dfrac23 - dfrac17= dfrac27 imes dfrac32- dfrac17)(=dfrac614- dfrac17 = dfrac37- dfrac17=dfrac27)


Bài 4


Video khuyên bảo giải


Người ta cho một vòi nước tan vào bể chưa xuất hiện nước, giờ đầu tiên chảy được (dfrac25) bể, giờ sản phẩm công nghệ hai chảy được (dfrac25) bể.

Xem thêm: Định Lý Và Công Thức Sin Cos Trong Tam Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ

a) Hỏi sau (2) giờ đồng hồ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) giả dụ đã sử dụng hết một lượng nước bằng (dfrac12) bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Phương pháp giải:

- Số nước chảy vào bể sau (2) tiếng = số nước tung vào bể giờ đầu tiên (+) số nước rã vào bể giờ đồ vật hai.