MỘT SỐ BÀI TOÁN

Bài 1.

Bạn đang xem: Toán hình lớp 2 có đáp an

tất cả mấy hình chữ nhật trong mỗi hình sau? Tô màu vào các hình chữ nhật đó.

*

Bài 2. bao gồm mấy hình tứ giác trong những hình sau?

*

Bài 3. vào hình vẽ bao gồm mấy hình tứ giác?

*

Bài 4. Trong hình vẽ có

- Mấy hình tứ giác?

- Mấy hình tam giác?

*

Bài 5. Ở hình mặt có tất cả bao nhiêu hình vuông?

( những ô vuông đều bằng nhau )

*

Bài 6. Kẻ một quãng thẳng trên hình mặt để được:

a) 2 hình tam giác với 1 hình tứ giác;

b) 3 hình tứ giác;

c) 2 hình tứ giác cùng 1 hình tam giác.

*

Bài 7. Kẻ một đoạn thẳng trên hình mặt để được 5 hình tam giác.

*

Bài 8. Số hình tam giác với số hình tứ giác trong hình mặt hơn, nhát nhau mấy hình?

*

Bài 9. Con kiến đi từ bỏ A đến B theo đường AIB hoặc theo mặt đường ACDEGHB thì đi mặt đường nào ngắn hơn?

*

Bài 10. Em hãy giảm hình tam giác ABC (trong hình bên). Rồi cắt đôi hình tam giác kia thành hai phần để ghép lại được một hình vuông.

Lời giải:

*

Bài 11. a) Ở hình A có mấy hình tròn? Mấy hình vuông? Mấy hình tam giác?

b) Ở hình B có mấy hình tròn? Mấy hình vuông? Mấy hình tam giác?

*

Bài 12. Ghi tên những đường vội vàng khúc gồm trong hình bên, biết:

a) Đường vội khúc đó tất cả 2 đoạn thẳng;

b) Đường gấp khúc đó bao gồm 3 đoạn thẳng.

*

Bài 13. Tính chu vi hình tam giác có những cạnh là:

a) 120cm, 135cm, 200cm

b) 100cm, 15dm, 2m

Bài 14. Tính chu vi hình tam giác có các cạnh là:

a) 105cm, 110cm, 113cm, 160cm

b) 65cm, 7dm, 112cm, 2m

Bài 15. Ghép hai hình vuông vắn để được một hình chữ nhật (như hình vẽ)

*

Em hãy tính chu vi hình chữ nhật, biết chu vi hình vuông là 40cm (hình vuông tất cả bốn cạnh bởi nhau)

Bài 16. Xếp 4 hình tam giác thành 1 hình tứ giác (xem hình vẽ)

*

Bài 17. Xếp 4 hình tam giác và để được hình mũi thương hiệu hoặc ngôi nhà

*

Hướng dẫn giải:

Bài 1. Hình A bao gồm 2 hình chữ nhật, hình B có một hình chữ nhật, hình C bao gồm 3 hình chữ nhật.

*

Bài 2. Hình A có một tứ giác, hình B tất cả 2 tứ giác, hình C có 1 tứ giác .

Bài 3.

*

a) Hình H 1 tất cả 3 tứ giác là: Hình 1, hình 2, hình (1+2)

b) Hình H 2 có 4 tứ giác là Hình 2, hình (1+2), hình (2+3), Hình (1+2+3).

Bài 4.

*

a) trong hình H3 có:

- 2 hình tứ giác là: hình 2, hình (1+2), hình (1+2+3).

- 4 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình (2+3)

b) trong hình 4 có:

- 4 hình tứ giác là: hình (2+3), hình (1+2+3), hình (2+3+4) cùng hình (1+2+3+4)

- 6 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình (1+2), hình (3+4)

Bài 5.

*

Trong hình gồm 14 hình vuông vắn là:

Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5, hình 6, hình 7, hình 8, hình 9, hình (1+2+5+4), hình (2+3+6+5), hình (4+5+8+7), hình (5+6+9+8), hình (1+2+…+9)

Bài 6.

Ta có thể kẻ như sau

*

Bài 7.

*

Có 5 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình (2+3) cùng hình (1+2+3).

Bài 8.

*

- gồm 4 hình tam giác là: hình 1, hình (1+2), hình (1+2+3), hình (1+2+3+4).

- gồm 6 hình tứ giác là: hình 2, hình 3, hình 4, hình (2+3), hình (3+4), hình (2+3+4).

- Số hình tứ giác rộng số hình tam giác là:

6 – 4 = 2 (hình)

Bài 9. - Đường AIB gồm 9 đoạn 1cm, độ dài của nó là 9cm.

- Đường ACDEGHB tất cả 9 đoạn 1cm, độ dài của chính nó cũng là 9cm.

- hai đường trên dài bởi nhau.

Bài 10.

*

Bài 11. a) Hình A có: 1 hình tròn, 2 hình vuông, 0 hình tam giác

b) Hình B có: 2 hình tròn, 3 hình vuông, 8 hình tam giác.

Bài 12. a) Đường vội khúc bao gồm 2 đoạn là: GAB, ABC, BCD, CDE, DEG, EGA, AGC, BCG, CGE, GCD

b) Đường gấp khúc bao gồm 3 đoạn là: GABC, ABCD, BCDE, CDEG, DEGA, EGAB, AGCB, ABCG, BAGC, DCGE, GCDE, CGED, AGCD, BCGE.

Bài 13.

Xem thêm: Hàng Sold Out Là Gì - Giải Mã Sức Mạnh Thần Kỳ Của Các Thánh Sold Out

a) Chu vi hình tam giác là:

120 + 135 + 200 = 455 (cm)

b) 15dm = 150cm, 2m = 200cm

Chu vi hình tam giác:

100 + 150 + 200 = 450 (m)

Bài 14. a) Chu vi hình tứ giác là105 + 110 +113 + 160 = 488 (m)

b) 7dm = 70cm, 2m = 200cm

Chu vi hình tứ giác là:

65 + 70 + 112 + 200 = 447 (cm)

Bài 15.

*

Cạnh hình vuông vắn là: 40 : 4 = 10 (cm)

Chu vi hình chữ nhật gồm 6 đoạn mỗi đoạn dài bằng cạnh hình vuông. Vậy chu vi hình chữ nhật là: