Toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thức là bài toán học sinh vận dụng nhiều kỹ năng và kiến thức của phép nhân, chia, cộng, trừ để thống kê giám sát giá trị.Bài học toán lớp 4 tính quý hiếm của biểu thức hôm nay, trabzondanbak.com sẽ nhắc lại những kiến thức bắt buộc nhớ và các dạng bài xích tập vận dụng để học sinh luyện tập.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp an

1. Giới thiệu về bài học tính quý hiếm của biểu thức

1.1. Lấy ví dụ như 1: Tính quý giá biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

*

Thực hiện phép tính theo trang bị tự từ đề xuất qua trái ta có:

1 cộng 7 bằng 8, viết 8

5 cùng 4 bằng 9, viết 9

9 cùng 7 bằng 16, viết 6 nhớ 1

2 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý giá của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính quý giá biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện phép tính theo phép tắc nhân chia trước, cùng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy quý giá của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính cực hiếm của biểu thức

a) vào một biểu thức, nếu như chỉ gồm phép nhân và phép phân chia hoặc phép trừ và phép cộng, ta thực hiện giám sát và đo lường từ trái qua phải.

Nếu trong biểu thức, tất cả cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta thực hiện nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu trong biểu thức, có dấu ngoặc, ta tiến hành phép tính ngơi nghỉ trong ngoặc trước, bên cạnh ngoặc sau.

b) thực hiện biểu thức có phép cộng

Nhóm các số hạng vào biểu thức đã mang đến thành nhóm tất cả tổng là những số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất phối kết hợp của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không vậy đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập áp dụng tính quý giá biểu thức

3.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính giá trị biểu thức theo cách dễ dàng nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: tra cứu Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính cực hiếm của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: nhì ngày shop bán được 5124 lít dầu, biết ngày sản phẩm công nghệ hai buôn bán được thấp hơn ngày trước tiên 124 lít. Hỏi mỗi ngày bán được bao nhiêu lít dầu.

Bài 6. Tú có 76 viên bi, số bi của An vội vàng 7 lần số bi của Tú. An mang lại Hùng 24 viên. Hỏi tổng thể bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số các số hạng trong dãy số.

b) Tính tổng của hàng số.

3.2. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện tại theo quy tắc của phép nhân, chia, cộng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo luật lệ của biểu thức gồm chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số đặt thẳng hàng với nhau. Triển khai phép tính từ đề xuất qua trái. Ta có:

*

7 cộng 5 bởi 12, viết 2 lưu giữ 1

3 cùng 4 bởi 7 thêm một bằng 8, viết 8

8 cộng 2 bằng 10, viết 0 lưu giữ 1

2 cùng 1 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cùng 9 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

5 cộng 1 bằng 6 thêm 1 được 7, viết 7

8 cùng 0 bằng 8, viết 8

4 cùng 2 bởi 6, viết 6

Hạ 19 xuống được kết quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bằng 1, viết 1

7 trừ 3 bằng 4, viết 4

4 không trừ được đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 nhớ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 nhớ 1

2 thêm một bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 6

1 trừ 0 bằng 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bởi 1, viết 1

4 trừ 3 bằng 1, viết 1

6 ko trừ đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 1

2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày đầu tiên bán được hơn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày trước tiên bán được 2624 lít, ngày sản phẩm hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) cách tính số lượng các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta bao gồm số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số trên bao gồm 18 số hạng

b) các tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x số lượng số hạng > : 2

Theo bài ra ta tất cả tổng của hàng số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong dãy số trên là 630

4. Bài bác tập từ bỏ luyện toán lớp 4 tính quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm biện pháp tính dễ ợt nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: tìm kiếm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những dãy số.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Việt Violet, Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh 11 Violet

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) có 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính quý giá của biểu thứcyêu cầuhọc sinh cần áp dụng nhiều con kiến thức, năng lực để giải. Để con học tập xuất sắc hơn phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo những khóa học tập toán online trên trabzondanbak.com nhé!