... Doesn’t have _ friends at her new school a many b any c some d a & b 30 How far is it _ your house school ? a at / to b between / and c from / khổng lồ d from / with 31 They usually buy ... Miễn chi phí 36 School stars o’clock in the morning a on b in c at d from 37 She has _ of friends in the a some b any c lots d lot 38 They will _ badminton next Sunday a khổng lồ play b ... Her class a harder khổng lồ b harder than c more hard khổng lồ d more hard than 23 “ ” are you so late ? a When b What c How d Why 24 Jane & I are _ the same class _ school a at / at b...

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 7: back to school


*

... Parents still live in Nha Trang She comes to lớn sài gòn City lớn study English at an International School Her new school is bigger than her old school in Nha Trang The school is high and has more floors.Her ... Mua tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn tầm giá 10 How long is it from here khổng lồ her house? -…………………… VI Write questions: My father goes to lớn work by motorbike They live with their grandmom ... The teacher in her new school? VI Put the word in the correct order to have meaningful sentences: 1, smaller/ one/ Lan’s/ than/ new/ old/ is/ her/ school ...
*

... The center of Ha Noi, so (6) ……………… is about kilometers from his new house (7) ……………… school Every day Minh gose to lớn school (8) ………………bike Minh is unhappy because he dosen’t (9) ……………… many friends ... SMALL Today Lien is ………………… his because she misses her parents.HAPPY Trung’s new house is ……………… than his old one BIG They are ………………… lớn there teacher TALK There are thirty-six ………………… in our school ... Sau Minh is my new classmate He now staying (1)……………………his brother in Ha Noi, but he’s (2) ……………… Bac Giang Town and his parents still (3)…………………… There Minh’s brother’s house is smaller (4) ……………...
*

... Minh thành phố Her school is not far from her house –about one kilometer, so she goes to lớn school by xe đạp Her new school is bigger than her old school There are a lot of students in her new school But ... With her friends It is one kilometer from her house to lớn her school She goes khổng lồ school by bus Her new school is bigger than her old school She is unhappy She misses her parents & ... (like) to play in the park She _ (not / live) with her parents Lan (brush) her teeth after meals The students (not / go) to school on Sunday Nga ( talk) to lớn her friends...
*

... Classmate where helshe lives, how far it is from his / her house khổng lồ school, và how he/she goes to school Then fill in the survey size (Hỏi các bạn lớp em nơi chúng ta sống, từ nhà bạn đến trường bao xa bàn sinh hoạt ... Your house to school? - It’s about one kilometre và a half (1 số rưỡi) a - How far is it from your house khổng lồ the market? - It’s about two kilometres b - How far is it from your house khổng lồ the movie ... What grade are you in? You friend: I’m in Grade Seven You: What school are you going to? You friend: I’m going to Phan Đinh Phung School You: What’s your address? VnDoc - mua tài liệu, văn pháp...
*

... What school are you going to? You friend: I’m going to Phan Đinh Phung School You: What’s your address? You friend: I’m living at 15 Le Loi Street, Ward 2, District Name: phái nam Van Nguyen Age: 12 ... 10 Le Lai Street, Ward 10 , District You: How far is it from here? You friend: About two miles You: How you go lớn school? You friend: By bus Name: Hung Van Le Address: 10 Le Lai street, Ward 10 , ... Classmate where helshe lives, how far it is from his / her house to school, and how he/she goes to lớn school Then fill in the survey khung (Hỏi chúng ta lớp em nơi bạn sống, từ nhà của bạn đến trường bao xa chúng ta học...
... Parents still live in Nha Trang She comes to lớn hồ chí minh City khổng lồ study English at an International School Her new school is bigger than her old school in Nha Trang The school is high và has more floors.Her ... Thiết lập tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn mức giá 10 How long is it from here to lớn her house? …………………… VI Write questions: My father goes khổng lồ work by motorbike They live with their grandmom ... The teacher in her new school? VI Put the word in the correct order lớn have meaningful sentences: 1, smaller/ one/ Lan’s/ than/ new/ old/ is/ her/ school ...
... Kilometers from his new house (7) ……………… school Every day Minh gose khổng lồ school (8) ………………bike Minh is unhappy because he dosen’t (9) ……………… many friends in Ha Noi He also (10 ) …………… his parents & ... SMALL Today Lien is ………………… his because she misses her parents.HAPPY Trung’s new house is ……………… than his old one BIG They are ………………… lớn there teacher TALK There are thirty-six ………………… in our school ... …………… big …………… uncle …………… happy ……………… grandfather …………… good ……………… similar …………… noisy ……………… 10 interviewer …………… ...
... ( talk) to on the phone now, Minh? 13 Where _ your new friend (live) , Nga? -> She (live) on Hang Bac Street 14 (be) you in class 7A1? -> I _ (be) in class 7D IV Put ... Summer 10 She (not live) in HaiPhong thành phố 11 She (not study) on Friday 12 She (live) in a house? 13 Where you (live)? 14 You (speak) English? ... Minh city Her school is not far from her house –about one kilometer, so she goes to lớn school by bike Her new school is bigger than her old school There are a lot of students in her new school But...
... _ friends at her new school a many b any c some d a và b 30 How far is it _ your house school ? a at / to lớn b between / & c from / khổng lồ d from / with 31 They usually buy ... Biểu mẫu mã miễn phí tổn 21 She doesn’t have friends a much b many c a lot of d b và c 22 Hoa works _ other students in her class a harder khổng lồ b harder than c more hard lớn d more hard than ... _ badminton next Sunday a to lớn play b play c plays d playing c Which d How 39 _ class are you in ? a Where b How many 40 Her parents live Ha Noi a in b on c at d lớn ...
... Trợ động trường đoản cú hay hễ từ bỏ Be, ta cần sử dụng lại trợ đụng từ hay hễ trường đoản cú Be kết cấu câu với Too So Too đứng cuối câu So đi đầu câu với hòn đảo ngữ chủ ngữ rượu cồn từ Ex: Hoa is in class 7A I am, too./ So ... Khỏe mạnh But: Nice to lớn meet you again: vui gặp gỡ lại các bạn II Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit lớp A Indefinite quantifiers - tự số lượng bất định: Many, much, a lot of, lots of, plenty of 1/ Many - Much (nhiều): ... So am I (Hoa lớp 7A Tôi vậy) tung can swim fast Minh can, too./ So can Minh (Tan tập bơi nhanh mình vậy) VnDoc - sở hữu tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn tầm giá Nếu câu trả lời có hễ trường đoản cú thường, ta...
... Với Too So phụ thuộc câu tiếng nói Nếu câu khẩu ca có trợ rượu cồn từ hay hễ trường đoản cú Be, ta dùng lại trợ cồn từ hay động từ Be cấu tạo câu cùng với Too So Too đứng cuối câu So tiên phong câu với hòn đảo ngữ công ty ngữ ... từ Ex: Hoa is in class 7A I am, too./ So am I (Hoa lớp 7A Tôi vậy) chảy can swim fast Minh can, too./ So can Minh (Tan bơi nhanh bản thân vậy) ví như câu trả lời có cồn tự thường, ta dùng trợ đụng tự ... Mua tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn giá tiền All: tất With: với Relative: bà Uncle: chú, bác bỏ Because:bởi But: New: II Ngữ pháp giờ Anh Unit lớp A Indefinite quantifiers - tự số lượng bất định:...
... Unit 1: BACK khổng lồ SCHOOL Lesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 & 12) 1.Listen New words • Nice ( adj ) • Again ( adv ) • See (v) • Meet (v) • Classmate (n) mã sản phẩm sentence: • Nice khổng lồ see/ ... (7A) • So am I/ I am, too • How are you? Answer key: a) What is the new girl’s name? - Her name’s Hoa b) What class is she in? - She is in class 7A c) Who is also in class 7A? - nam is also in class ... 7A? - nam giới is also in class 7A 3 Listen S1: Good morning My name’s tan afternoon S2: Nice to meet you, Nga My name’s nam giới see Are you a new student? S1: Yes I’m in class 7A S2: Oh, so am I Homework:...
... …………… to lớn Ben Thanh market? a get b to get c getting The souvenir cửa hàng is ………… the bookstore và the hotel a opposite b between c next lớn How ………… is it from Ha Noi lớn Ho chi Minh? – About 1 ,70 0km ... Helped her make the dress? f I went to lớn the movies _ _ _ _ _6 _ IV/Cho dạng khứ cồn từ: khổng lồ make _ to lớn cut lớn watch khổng lồ buy _ lớn teach to lớn arrive V/ Đặt hễ từ sau vào ... Letter khổng lồ Ha Noi a lớn send b sending c send It ………………… about two hours lớn get there a gets b has c takes How ………… does it take lớn get lớn Ha Noi by coach? a far b long c much How much is that altogether?...

Xem thêm: 5 Bài Phân Tích Hình Tượng Người Nông Dân Nghĩa Sĩ Cần Giuộc


... I/Vocabulary:  II/True - False statements prediction:  Hoa is a new student in class 7A True - False statements: 1/ Hoa is from Hue 2/She lives with her parents in Hanoi uncle & aunt 3/She has ... IV/Homework:  - Write a short paragraph about 80 words about you & your school - Write the text again & change from “Hoa” to lớn “I” Thank you for your attention! ... Warm-up: Word square Key: student,happy,live school, big,uncle,old, new aunt, friend parent S C H O O L D T T B I Q H N U N C L E A E D U J I...
tự khóa: soan bai tieng anh lop 7 unit 1 back to schoolgiao an tieng anh lop 7 unit 1 back khổng lồ schooltieng anh lop 7 unit 1 back to lớn schoolhoc tieng anh lop 7 unit 1 back lớn schoolsoan tieng anh lop 7 unit 1 back lớn schoolgiai tieng anh lop 7 unit 1 back to schooltieng anh lop 7 unit 1 back lớn school violettiếng anh lớp 7 unit 1 back to school banh van lop 7 unit 1 back to schoolunit 1 back khổng lồ school b names and addressesgiang bai tap tieng anh lop 7 phan unit1 back to lớn schoolbai tap unit 1 back khổng lồ school lop 7bài tập giờ đồng hồ việt lớp 3 tuần 1bài tập giờ đồng hồ việt lớp 7bài tập giờ đồng hồ việt lớp 2 kỳ 1Báo cáo thực tập tận nhà thuốc tại thành phố hồ chí minh năm 2018Nghiên cứu vãn sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng phân bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua sắm chọn lựa CT CP technology NPVNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng clip trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý vận động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác và ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện bố chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu vãn về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ trong thực tế huyện cần Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ nhận xét hệ thống đảm bảo bình yên hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) đến máy điều hòa không khíNguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự so với người dưới 18 tuổi tội trạng trong lao lý hình sự vn (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG marketing TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu new đăng tóm tắt văn bạn dạng trong lòng bà mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài bác tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài xích cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem lẩn thẩn van lop 8