Cách 1: lấy tân ngữ trực tiếp “this dish” lên làm chủ ngữ => thì đề xuất thêm giới tự “ tobe brought khổng lồ sb” (được đưa tới ai)

Cách 2: đem tân ngữ loại gián tiếp “me” lên cai quản ngữ => biến đổi “I”

Động từ bỏ “brings” đưa thành => is/am/are+V ed/V3

Chủ ngữ “the waiter” gửi xuống sau “by”

Tạm dịch: giao hàng mang cho tôi món ăn uống này.

Bạn đang xem: Chuyển các câu sau sang thể bị động

=> Món ăn này được mang đến tôi bởi người phục vụ.

=> Tôi được mang món nạp năng lượng này bởi tín đồ phục vụ.

Cách 1: This dish is brought lớn me by the waiter.

Cách 2: I am brought this dish by the waiter.


Đáp án bắt buộc chọn là: c


...

Bài tập gồm liên quan


Grammar – Câu tiêu cực Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Choose the best answer.

Beethoven’s Fifth Symphony _______next weekend.


Choose the best answer.

Our children _______to school by bus every morning.


Choose the best answer.

I hate_______ personal questions by nearly acquainted friends.


Choose the best answer.

“Those eggs of different colors are very artistic.” “Yes, they_______ in Russia”


Choose the best answer.

Simon is going to lớn visit his mother on his work next week.

=> Simon’s mother ______ on his work next week.


Choose the best answer.

The postman will deliver newspaper next week.

=> Newspaper _______ by the postman next week.


Choose the best answer.

Jim was painting her picture with his patience at 8pm last night.

=> Jim’s picture _______ with her patience at 8pm last night.


Choose the best answer.

They chose him as the best actor of the year.


Choose the best answer.

Someone will pay you in ten days.


Choose the best answer.

The teacher always advises us khổng lồ study harder on the second term.


Choose the best answer.

The mèo has broken many bowls and dishes.


Choose the best answer.

A new museum _____ in this land before we came lớn live in Vietnam in 1999.


Choose the best answer.

They_______ time and money doing such a thing.


Choose the best answer.

These students _______so much that they feel very tired và bored.


Choose the best answer.

The waiter brings me this dish.

Cách 1: This dish ________ by the waiter.

Cách 2: I _________ by the waiter.


Choose the best answer.

Our friends send these postcards lớn us.

Cách 1: These postcards _____ by our friends.

Cách 2: We _______by our friends.


Choose the best answer.

You didn’t show me the special cameras.

Cách 1: This special camera_________ .

Cách 2: I _______this special camera.


Choose the best answer.

I ________ by my nephew last week.


Choose the best answer.

People believe that 13 is an unlucky number.

=> 13 _______ an unlucky number.


Choose the best answer.

He wants _________ by his students.


Find one error in each of the following sentences (A, B, C or D)

New sources of energy have been looking for as the number of fossil fuels continues to lớn decrease.

Xem thêm: 100+ Hình Kinh Dị Giết Người, Diễn Đàn Kinh Dị Kênh Kinh Dị Việt Nam


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.