Theo đó, việc đánh giá định kỳ của học viên được triển khai thông qua bài xích kiểm tra, bài thực hành, dự án học tập rõ ràng như sau: thời hạn làm bài kiểm tra đối với môn học gồm từ 70 tiết/năm học trở xuống là 45 phút, so với môn học gồm trên 70 tiết/năm học tập từ 60 phút mang đến 90 phút, so với môn chuyên tối đa là 120 phút. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 mon 9 năm 2021 và thực hiện theo trong suốt lộ trình sau:

Từ năm học tập 2021-2022 đối với lớp 6.Từ năm học tập 2022-2023 đối với lớp 7 và lớp 10.Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 cùng lớp 11.Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12.

Bạn đang xem: Tải thông tư 22 đánh giá học sinh tiểu học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc--------------
Số: 22/2021/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

THÔNG TƯ 22/2021/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 5 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học;

bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành Thông tư nguyên lý về review học sinh trung học các đại lý và học sinh trung học phổ thông.

Chương I

QUY ĐỊNH bình thường

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1 . Thông tứ này mức sử dụng về tấn công giá hiệu quả rèn luyện với học tập của học sinh trung học các đại lý và học sinh trung học càng nhiều (sau trên đây gọi chung là học sinh), bao gồm: đánh giá tác dụng rèn luyện và học tập của học sinh; sử dụng kết quả đánh giá; trọng trách của cơ quan, tổ chức, cá nhân.


2 . Thông bốn này áp dụng đối với trường trung học tập cơ sở, trường trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học, trường siêng biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành (sau đây điện thoại tư vấn là Chương trình giáo dục phổ thông), cơ quan, tổ chức và cá thể có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông bốn này, những từ ngữ dưới đây được đọc như sau:

1 . Đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học tập sinh là vận động thu thập, phân tích, up load thông tin trải qua quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, thừa nhận xét quá trình rèn luyện và học tập của học viên trong những môn học tập bắt buộc, môn học tự chọn, vận động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục và đào tạo của địa phương (sau đây gọi bình thường là môn học) trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông; tứ vấn, hướng dẫn, khích lệ học sinh; chứng thực kết quả dành được của học sinh; cung cấp tin phản hồi đến giáo viên và học sinh để điều chỉnh quy trình dạy học tập và giáo dục (sau phía trên gọi chung là dạy dỗ học).

2 . Đánh giá chỉ thường xuyên là hoạt động đánh giá công dụng rèn luyện với học tập của học tập sinh diễn ra trong quy trình thực hiện vận động dạy học tập theo yêu ước cần đã đạt được quy định vào Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông; báo tin phản hồi đến giáo viên và học viên để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh trong quy trình dạy học; hỗ trợ, shop sự tân tiến của học sinh; xác thực kết quả đã đạt được của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện và học tập.


3 . Đánh giá định kì là vận động đánh giá công dụng rèn luyện cùng học tập sau đó 1 giai đoạn trong thời điểm học nhằm xác minh mức độ xong xuôi nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học sinh theo yêu ước cần đã có được quy định vào Chương trình giáo dục phổ thông; đưa thông tin phản hồi được cán bộ làm chủ giáo dục, giáo viên, học sinh để điều chỉnh chuyển động dạy học; xác nhận kết quả đã đạt được của học tập sinh.

Điều 3. Mục đích đánh giá

Đánh giá bán nhằm xác minh mức độ xong nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông; đưa thông tin chính xác, đúng lúc để học viên điều chỉnh vận động rèn luyện với học tập, cán bộ quản lý giáo dục và thầy giáo điều chỉnh hoạt động dạy học.

Điều 4. Yêu cầu đánh giá

1 . Đánh giá địa thế căn cứ vào yêu mong cần đã có được quy định vào Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông.

2 . Đánh giá bảo đảm tính chủ yếu xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách quan.

3 . Đánh giá bởi nhiều phương pháp, hình thức, kinh nghiệm và luật khác nhau; phối kết hợp giữa review thường xuyên và reviews định kì.

4 . Đánh giá vì chưng sự tân tiến của học tập sinh; coi trọng việc động viên, khích lệ sự cố gắng trong rèn luyện với học tập của học tập sinh; không so sánh học sinh với nhau.

Chương II

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Điều 5. Hình thức đánh giá bán

1 . Đánh giá bằng nhận xét

a ) gia sư dùng vẻ ngoài nói hoặc viết để nhấn xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện với học tập của học tập sinh; dấn xét sự tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế đa số của học sinh trong quá trình rèn luyện cùng học tập; tấn công giá công dụng rèn luyện và học tập của học sinh.


b ) học viên dùng hiệ tượng nói hoặc viết nhằm tự dìm xét về việc triển khai nhiệm vụ rèn luyện với học tập, sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của bạn dạng thân.

c ) phụ huynh học sinh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có tham gia vào quy trình giáo dục học sinh báo tin phản hồi về việc tiến hành nhiệm vụ rèn luyện với học tập của học tập sinh.

d ) Đánh giá bởi nhận xét kết quả rèn luyện cùng học tập của học sinh được thực hiện trong reviews thường xuyên, reviews định kì trải qua các vẻ ngoài kiểm tra, đánh giá việc tiến hành nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học sinh phù hợp với tính chất của môn học.

2 . Đánh giá bởi điểm số

a ) Giáo viên cần sử dụng điểm số để tấn công giá tác dụng rèn luyện với học tập của học sinh.

b ) Đánh giá bằng điểm số được thực hiện trong reviews thường xuyên, review định kì trải qua các bề ngoài kiểm tra, đánh giá việc triển khai nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học tập sinh cân xứng với đặc điểm của môn học.

3 . Hình thức đánh giá so với các môn học

a ) Đánh giá bởi nhận xét so với các môn học: giáo dục đào tạo thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục và đào tạo của địa phương, hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp; hiệu quả học tập theo môn học được review bằng nhận xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, chưa đạt.

b ) Đánh giá bởi nhận xét kết hợp review bằng điểm số đối với các môn học tập trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông, trừ các môn học hình thức tại điểm a khoản này; hiệu quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm không giống thì buộc phải quy đổi về thang điểm 10. Điểm review là số nguyên hoặc số thập phân được lấy mang đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi có tác dụng tròn số.

Điều 6. Đánh giá liên tiếp

1 . Đánh giá thường xuyên được thực hiện thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, thành phầm học tập.

2 . Đối với cùng một môn học, mỗi học sinh được kiểm tra, đánh giá nhiều lần, vào đó lựa chọn 1 số lần kiểm tra, đánh giá cân xứng với tiến trình dạy học theo kế hoạch giáo dục của tổ chăm môn, ghi hiệu quả đánh giá chỉ vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) để sử dụng trong bài toán đánh giá kết quả học tập môn học theo lao lý tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này, như sau:


a ) Đối với môn học đánh giá bằng thừa nhận xét (không bao gồm cụm chăm đề học tập tập): mỗi học tập kì chọn 02 (hai) lần.

b ) Đối với môn học reviews bằng nhấn xét kết hợp reviews bằng điểm số (không bao gồm cụm chuyên đề học tập tập), chọn số điểm reviews thường xuyên (sau đây viết tắt là ĐĐGtx) trong những học kì như sau:

- Môn học có 35 tiết/năm học: 02 ĐĐGtx.

- Môn học tất cả trên 35 tiết/năm học đến 70 tiết/năm học: 03 ĐĐGtx.

- Môn học gồm trên 70 tiết/năm học: 04 ĐĐGtx.

3 . Đối với cụm chuyên đề học tập của môn học tập ở cung cấp trung học tập phổ thông, mỗi học viên được kiểm tra, nhận xét theo từng chăm đề học tập tập, trong đó chọn tác dụng của 01 (một) lần kiểm tra, review làm công dụng đánh giá chỉ của cụm chuyên đề học tập tập. Tác dụng đánh giá của các chuyên đề tiếp thu kiến thức của môn học được xem là tác dụng của 01 (một) lần reviews thường xuyên của môn học đó và ghi vào sổ theo dõi và review học sinh (theo lớp học) để áp dụng trong câu hỏi đánh giá công dụng học tập môn học theo chính sách tại khoản 1 Điều 9 Thông tứ này.

Điều 7. Đánh giá định kì

1 . Đánh giá bán định kì (không thực hiện so với cụm chuyên đề học tập), gồm reviews giữa kì và đánh giá cuối kì, được tiến hành thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên vật dụng tính), bài bác thực hành, dự án học tập.

- thời hạn làm bài bác kiểm tra (trên giấy hoặc trên vật dụng tính) đối với môn học tập (không bao gồm cụm chăm đề học tập tập) có từ 70 tiết/năm học trở xuống là 45 phút, đối với môn học tập (không bao hàm cụm chăm đề học tập) có trên 70 tiết/năm học tập từ 60 phút mang lại 90 phút; đối với môn chuyên buổi tối đa 120 phút.

- Đối với bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên thiết bị tính) reviews bằng điểm số, đề kiểm soát được xây dựng dựa trên ma trận, sệt tả của đề kiểm tra, thỏa mãn nhu cầu theo yêu cầu bắt buộc đạt của môn học tập được công cụ trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.

- Đối với bài bác kiểm tra (trên giấy hoặc trên vật dụng tính) review bằng nhận xét, bài thực hành, dự án học tập, phải có hướng dẫn cùng tiêu chí nhận xét theo yêu cầu bắt buộc đạt của môn học được giải pháp trong Chương trình giáo dục phổ thông trước lúc thực hiện.

2 . Trong mỗi học kì, từng môn học reviews bằng thừa nhận xét có 01 (một) lần nhận xét giữa kì với 01 (một) lần review cuối kì.

3 . Trong mỗi học kì, từng môn học reviews bằng thừa nhận xét kết hợp review bằng điểm số gồm 01 (một) điểm review giữa kì (sau phía trên viết tắt là ĐĐGgk) và 01 (một) điểm review cuối kì (sau đây viết tắt là ĐĐGck).

4 . Những học viên không thâm nhập kiểm tra, review đủ mốc giới hạn theo điều khoản tại khoản 2, khoản 3 Điều này nếu tất cả lí bởi bất khả kháng thì được kiểm tra, đánh giá bù với yêu cầu bắt buộc đạt tương tự với lần kiểm tra, review còn thiếu. Bài toán kiểm tra, reviews bù được triển khai theo từng học tập kì.


5 . Ngôi trường hợp học viên không tham gia kiểm tra, nhận xét bù theo biện pháp tại khoản 4 Điều này thì được đánh giá mức chưa đạt hoặc thừa nhận 0 (không) điểm đối với lần kiểm tra, reviews còn thiếu.

Điều 8. Đánh giá tác dụng rèn luyện của học viên

1 . địa thế căn cứ và tổ chức đánh giá công dụng rèn luyện của học tập sinh

a ) Đánh giá công dụng rèn luyện của học sinh căn cứ vào yêu thương cầu bắt buộc đạt về phẩm chất đa phần và năng lực chung theo các mức độ cân xứng với môn học, cấp cho học luật trong Chương trình tổng thể và toàn diện và yêu cầu đề xuất đạt về năng lực đặc thù mức sử dụng trong chương trình môn học tập trong Chương trình giáo dục phổ thông.

b ) gia sư môn học căn cứ quy định trên điểm a khoản này nhận xét, tấn công giá tác dụng rèn luyện, sự tiến bộ, ưu thế nổi bật, hạn chế hầu hết của học sinh trong quy trình rèn luyện với học tập môn học.

c ) Giáo viên chủ nhiệm địa thế căn cứ quy định trên điểm a khoản này theo dõi quá trình rèn luyện cùng học tập của học sinh; xem thêm nhận xét, đánh giá của giáo viên môn học, tin tức phản hồi của cha mẹ học sinh, các cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan trong quy trình giáo dục học sinh; phía dẫn học viên tự dìm xét; trên cơ sở đó thừa nhận xét, tiến công giá hiệu quả rèn luyện của học viên theo các mức pháp luật tại khoản 2 Điều này.

2 . Kết quả rèn luyện của học viên trong từng học kì và cả năm học

Kết trái rèn luyện của học viên trong từng học tập kì cùng cả năm học được reviews theo 01 (một) vào 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, chưa đạt.

a ) tác dụng rèn luyện của học viên trong từng học tập kì

- nấc Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt về phẩm hóa học được công cụ trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông và có nhiều bộc lộ nổi bật.

- nấc Khá: Đáp ứng yêu cầu đề xuất đạt về phẩm hóa học được phương pháp trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông với có thể hiện nổi bật nhưng chưa có được mức Tốt.

- nút Đạt: Đáp ứng yêu cầu buộc phải đạt về phẩm chất được dụng cụ trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.

- Mức không đạt: Chưa đáp ứng được yêu cầu yêu cầu đạt về phẩm hóa học được phương tiện trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.

b ) công dụng rèn luyện của học viên cả năm học

- nấc Tốt: học kì II được đánh giá mức Tốt, học tập kì I được đánh giá từ mức khá trở lên.

- mức Khá: học tập kì II được đánh giá mức Khá, học tập kì I được reviews từ nấc Đạt trở lên; học tập kì II được review mức Đạt, học kì I được reviews mức Tốt; học kì II được đánh giá mức Tốt, học tập kì I được review mức Đạt hoặc không đạt.

- mức Đạt: học tập kì II được review mức Đạt, học tập kì I được nhận xét mức Khá, Đạt hoặc không đạt; học kì II được review mức Khá, học tập kì I được nhận xét mức không đạt.

- Mức không đạt: các trường phù hợp còn lại.

Điều 9. Đánh giá kết quả học tập của học sinh

1 . Kết quả học tập của học viên theo môn học

a) Đối với môn học nhận xét bằng nhấn xét

- vào một học kì, hiệu quả học tập mỗi môn học của học sinh được đánh giá theo 01 (một) vào 02 (hai) mức: Đạt, không đạt.

+ mức Đạt: tất cả đủ tần số kiểm tra, review theo mức sử dụng tại Thông tứ này và toàn bộ các lần được nhận xét mức Đạt.

+ Mức chưa đạt: các trường vừa lòng còn lại.

- Cả năm học, kết quả học tập từng môn học tập của học sinh được đánh giá theo 01 (một) vào 02 (hai) mức: Đạt, không đạt.

+ nút Đạt: hiệu quả học tập học kì II được nhận xét mức Đạt.

+ Mức không đạt: hiệu quả học tập học tập kì II được review mức không đạt.

b) Đối cùng với môn học reviews bằng dấn xét kết hợp reviews bằng điểm số

-Điểm vừa phải môn học tập kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) so với mỗi môn học được xem như sau:


- Điểm vừa đủ môn cả năm (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn = ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII 3

ĐTBmhkI Điểm vừa phải môn học kì I.

ĐTBmhkII: Điểm vừa đủ môn học tập kì II.

2 . Hiệu quả học tập trong từng học kì, cả năm học

Đối cùng với môn học đánh giá bằng thừa nhận xét kết hợp review bằng điểm số, ĐTBmhk được thực hiện để tấn công giá tác dụng học tập của học sinh trong từng học tập kì, ĐTBmcn được áp dụng để đánh giá hiệu quả học tập của học sinh trong cả năm học. Hiệu quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học tập được đánh giá theo 01 (một) vào 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, không đạt.

a ) nút Tốt:

- tất cả các môn học review bằng nhấn xét được nhận xét mức Đạt.

- toàn bộ các môn học nhận xét bằng thừa nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số tất cả ĐTBmhk, ĐTBmcn trường đoản cú 6,5 điểm trở lên, trong những số đó có tối thiểu 06 môn học bao gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt tự 8,0 điểm trở lên.

b ) nấc Khá:

- tất cả các môn học nhận xét bằng thừa nhận xét được reviews mức Đạt.

- toàn bộ các môn học nhận xét bằng nhận xét kết hợp nhận xét bằng điểm số bao gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn trường đoản cú 5,0 điểm trở lên, trong những số ấy có tối thiểu 06 môn học gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt trường đoản cú 6,5 điểm trở lên.

c ) mức Đạt:

- có tương đối nhiều nhất 01 (một) môn học reviews bằng nhận xét được review mức chưa đạt.

- Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhấn xét kết hợp nhận xét bằng điểm số bao gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn bên dưới 3,5 điểm.

d ) Mức không đạt: những trường đúng theo còn lại.

3 . Điều chỉnh mức đánh giá tác dụng học tập

Nếu mức tiến công giá tác dụng học tập của học tập kì, cả năm học tập bị tốt xuống trường đoản cú 02 (hai) nút trở lên so với mức reviews quy định trên điểm a, điểm b khoản 2 Điều này chỉ do công dụng đánh giá bán của tuyệt nhất 01 (một) môn học tập thì mức tiến công giá công dụng học tập của học kì đó, cả năm học đó được điều chỉnh lên mức lập tức kề.

Điều 10. Đánh giá học viên được miễn học tập phần thực hành thực tế môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc chống và bình yên

1 . Học sinh gặp khó khăn trong học tập vì chưng mắc bệnh dịch mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn ngoài ý muốn hoặc bị bệnh bắt buộc điều trị được miễn học phần thực hành môn giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục quốc phòng cùng an ninh.

2 . Làm hồ sơ xin miễn học phần thực hành thực tế môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc chống và an toàn gồm có: Đơn xin miễn học tập của học sinh và bệnh tật hoặc giấy ghi nhận thương tật do khám đa khoa từ cấp cho huyện trở lên cấp.

3 . Việc chất nhận được miễn học phần thực hành thực tế môn giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục và đào tạo quốc chống và bình yên đối với các trường hợp do bị gầy đau hoặc tai nạn thương tâm chỉ vận dụng trong năm học; các trường hợp bị bệnh mãn tính, tàn tật hoặc yêu thương tật dài lâu được áp dụng cho cả năm học hoặc cả cấp cho học. Hiệu trưởng đơn vị trường cho phép học sinh được miễn học tập phần thực hành môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc chống và bình an theo từng học kì hoặc từng năm học.

4 . Đối với học viên được miễn học phần thực hành thực tế môn giáo dục đào tạo thể chất, giáo dục và đào tạo quốc phòng và an toàn theo quy định tại Điều này được kiểm tra, nhận xét thay thế bởi nội dung lý thuyết để có đủ mốc giới hạn kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Điều 11. Đánh giá học viên khuyết tật

1 . Câu hỏi đánh giá hiệu quả rèn luyện với học tập của học viên khuyết tật được triển khai theo cách thức động viên, khuyến khích sự cố gắng và văn minh của fan học.

2 . Đối với học sinh khuyết tật học hành theo phương thức giáo dục đào tạo hòa nhập, kết quả rèn luyện với học tập môn học tập mà học viên khuyết tật có tác dụng đáp ứng được theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông thì được review như so với học sinh bình thường nhưng tất cả giảm nhẹ yêu cầu về tác dụng rèn luyện và học tập. đông đảo môn học tập mà học sinh khuyết tật không có tác dụng đáp ứng theo yêu cầu của Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông thì được tiến công giá tác dụng thực hiện tại rèn luyện cùng học tập theo Kế hoạch giáo dục đào tạo cá nhân; không kiểm tra, nhận xét những câu chữ môn học tập hoặc môn học được miễn.

3 . Đối với học sinh khuyết tật tiếp thu kiến thức theo phương thức giáo dục chuyên biệt, công dụng rèn luyện với học tập môn học tập mà học viên khuyết tật thỏa mãn nhu cầu được yêu mong của chương trình giáo dục và đào tạo chuyên biệt được reviews theo quy định giành cho giáo dục chăm biệt. Phần đông môn học tập mà học viên khuyết tật không có công dụng đáp ứng được yêu thương cầu giáo dục chuyên biệt thì tấn công giá tác dụng thực hiện nay rèn luyện cùng học tập theo Kế hoạch giáo dục đào tạo cá nhân.


Chương III

SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Điều 12. Được lên lớp, nhận xét lại vào kì ngủ hè, không được lên lớp

1 . Học sinh có đủ các điều kiện tiếp sau đây thì được lên lớp hoặc được công nhận kết thúc chương trình trung học cơ sở, lịch trình trung học phổ thông:

a ) kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm tác dụng đánh giá bán lại sau khoản thời gian rèn luyện vào kì ngủ hè theo nguyên tắc tại Điều 13 Thông tứ này) được nhận xét mức Đạt trở lên.

b ) kết quả học tập cả năm học tập (bao gồm kết quả đánh giá chỉ lại các môn học theo luật pháp tại Điều 14 Thông bốn này) được đánh giá mức Đạt trở lên.

c ) ngủ học không thật 45 buổi trong 1 năm học (tính theo kế hoạch giáo dục đào tạo 01 buổi/ngày được nguyên lý trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông, bao gồm nghỉ học gồm phép với không phép, nghỉ ngơi học thường xuyên hoặc ko liên tục).

2 . Ngôi trường hợp học sinh phải rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè thực hiện theo phương tiện tại Điều 13 Thông tư này; học sinh phải kiểm tra, đánh giá lại môn học tập trong kì nghỉ hè tiến hành theo cơ chế tại Điều 14 Thông tư này.

3 . Học viên không thỏa mãn nhu cầu yêu cầu giải pháp tại khoản 1 Điều này thì ko được lên lớp hoặc không được công nhận xong chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông.

4 . Đối với học viên khuyết tật: Hiệu trưởng căn cứ công dụng đánh giá học sinh khuyết tật theo mức sử dụng tại Điều 11 Thông tư này để xét lên lớp hoặc công nhận kết thúc chương trình trung học cơ sở, công tác trung học phổ thông đối với học sinh khuyết tật.

Điều 13. Tập luyện trong kì ngủ hè

1 . Học sinh có tác dụng rèn luyện cả năm học được reviews mức không đạt thì yêu cầu rèn luyện vào kì nghỉ ngơi hè.

2 . Vẻ ngoài rèn luyện trong kì ngủ hè vày Hiệu trưởng quy định.

3 . Căn cứ vào hình thức rèn luyện vào kì nghỉ hè, giáo viên chủ nhiệm giao trách nhiệm rèn luyện vào kì nghỉ hè cho học sinh và thông báo đến bố mẹ học sinh. Cuối kì ngủ hè, nếu nhiệm vụ rèn luyện được giáo viên công ty nhiệm đánh giá đã kết thúc (có report về quy trình và tác dụng thực hiện nhiệm vụ rèn luyện có chữ kí xác nhận của bố mẹ học sinh) thì giáo viên chủ nhiệm đề xuất Hiệu trưởng cho review lại hiệu quả rèn luyện cả năm học tập của học tập sinh. Kết quả đánh giá lại được sử dụng sửa chữa cho hiệu quả rèn luyện cả năm học nhằm xét lên lớp theo khí cụ tại Điều 12 Thông tứ này.

Điều 14. Kiểm tra, đánh giá lại những môn học trong kì nghỉ hè

Đối cùng với những học sinh chưa đủ điều kiện được lên lớp dẫu vậy có tác dụng rèn luyện cả năm học được review từ mức Đạt trở lên, công dụng học tập cả năm học tập được reviews mức chưa đạt thì được reviews lại công dụng học tập những môn học được reviews mức chưa đạt (đối cùng với môn học nhận xét bằng dìm xét) và những môn học tất cả ĐTBmcn bên dưới 5,0 điểm (đối với môn học review bằng dìm xét kết hợp reviews bằng điểm số). Tác dụng đánh giá bán lại của môn học nào được sử dụng thay thế sửa chữa cho kết quả học tập cả năm học của môn học đó nhằm xét lên lớp theo giải pháp tại Điều 12 Thông bốn này.

Điều 15. Tán dương

1 . Hiệu trưởng tặng kèm giấy khen mang đến học sinh

a ) Khen thưởng thời điểm cuối năm học

- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" đối với những học viên có công dụng rèn luyện cả năm học tập được đánh giá mức Tốt, công dụng học tập cả năm học tập được nhận xét mức tốt và có tối thiểu 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng dấn xét phối kết hợp với reviews bằng điểm số bao gồm ĐTBmcn đạt trường đoản cú 9,0 điểm trở lên.

- Khen thưởng thương hiệu "Học sinh Giỏi" so với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được nhận xét mức giỏi và công dụng học tập cả năm học tập được đánh giá mức Tốt.

b ) Khen thưởng học viên có thành tích đột nhiên xuất trong rèn luyện với học tập trong những năm học.

2 . Học sinh có thành tích đặc biệt được bên trường coi xét, đề xuất cấp trên khen thưởng.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 16. Trọng trách của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra

1 . Chỉ huy việc tổ chức thực hiện review học sinh nằm trong phạm vi quản ngại lí.

2 . Chỉ đạo, phía dẫn những cơ sở giáo dục và đào tạo sử dụng sổ theo dõi và quan sát và reviews học sinh (theo lớp học), sổ quan sát và theo dõi và đánh giá học sinh (của giáo viên), học bạ học viên theo mẫu luật tại Phụ lục dĩ nhiên Thông tứ này. Ngôi trường hợp thực hiện dạng hồ sơ năng lượng điện tử, Sở giáo dục đào tạo và Đào sinh sản hướng dẫn triển khai theo lộ trình tương xứng với đk của địa phương, công ty trường, tài năng thực hiện tại của cô giáo và bảo đảm an toàn tính phù hợp pháp của hồ nước sơ điện tử.

3 . Phụ trách kiểm tra, giải quyết vướng mắc trong quy trình thực hiện tại Thông bốn này trên địa phương.

4 . Report kết quả tổ chức thực hiện review học sinh về Bộ giáo dục và Đào chế tạo theo quy định.

Điều 17. Trách nhiệm trong phòng Giáo dục với Đào sinh sản

1 . Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đánh giá học sinh trung học đại lý trên địa bàn.

2 . Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ sở giáo dục đào tạo sử dụng sổ quan sát và theo dõi và review học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và reviews học sinh (của giáo viên), học bạ học sinh. Ngôi trường hợp sử dụng dạng hồ nước sơ năng lượng điện tử, Phòng giáo dục và Đào tạo ra hướng dẫn tổ chức thực hiện theo lý giải của Sở giáo dục và Đào tạo.

3 . Phụ trách kiểm tra, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện nay Thông tư này trên địa bàn.

4 . Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện review học sinh về Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra theo quy định.

Điều 18. Trọng trách của Hiệu trưởng

1 . Quản lí lý, chỉ dẫn giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tại và phổ biến đến cha mẹ học sinh nguyên tắc của Thông tứ này.

2 . Tổ chức thực hiện việc review học sinh theo công cụ của Thông bốn này tại đại lý giáo dục; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc đánh giá thường xuyên, reviews định kì của giáo viên; các tháng ghi thừa nhận xét cùng ký xác nhận vào sổ theo dõi và nhận xét học sinh (theo lớp học).

Xem thêm: Request For Information Rfi Là Gì, Từ Điển Anh Việt Request For Information (Rfi)

3 . Kiểm tra, reviews việc ghi công dụng vào sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học), sổ quan sát và theo dõi và review học sinh (của giáo viên), học bạ học viên của gia sư môn học, giáo viên nhà nhiệm; phê chuẩn y việc thay thế sửa chữa điểm, sửa chữa mức đánh giá của gia sư môn học tập khi đã có xác thực của giáo viên nhà nhiệm.