Đề cương ôn tập học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2020 - 2021 tổng hợp toàn thể kiến thức trọng tâm, giúp những em học viên lớp 6 tham khảo, ôn tập giờ Anh kết quả để chuẩn bị cho bài bác thi học tập kì 2 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Ôn tập tiếng anh lớp 6 học kì 2

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn thi học tập kì 2 cho học viên của mình. ở bên cạnh môn giờ Anh, tất cả thể tìm hiểu thêm đề cương cứng môn Toán, Ngữ văn lớp 6. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới trên đây của trabzondanbak.com:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn giờ Anh lớp 6 năm 2020 - 2021

I. The present simple tense:

* With "Tobe"

1.1 Affimative khung (Thể khẳng định)


I + am (I"m)

He/She/It/Lan + is (He"s).

You/We/They/Lan & Ba + are (you"re)


Ex: I am a student

She is a teacher


1.2 Negative form( Thể lấp định)

S + be (am/ is/ are) + not + ....

Ex: She isn"t a teacher.

1.3 Yes/ No questions:

Tobe( Am/ Is / Are) + S + ......? - Yes, S + Tobe / - No, S + tobe +not not

Ex: Are you a student? - Yes, I am / No, I"m not

Is she a teacher? - Yes, she is / No, she isn"t

1.4 Question words:

(what, who, where, when, which, how...)

is he / she / it / Lan ? - He / She is .....

Ex: Where is Lan?- She is in the yard

Question word + are you / we / they ? - I am..../ We/ They are........

* Notes: Thì hiện tại đơn thường dùng kết hợp với một số trạng tự chỉ thời hạn như: today, every day/ morning/ afternoon/ evening, after school, ...

* With: Ordinary verbs

1.5 Affirmative size

I/You/ We/ They/ Lan và Ba + V(inf)

He/ She/ It/ Lan + V-s/ es

(Những cồn từ tận thuộc bằng: o, ch, sh, s, x, z khi chia với He/She/ It/ Lan ta thêm "es")

Ex: I play soccer after school.

He plays soccer after school.


She goes to school every morning.

1.6 Negative form: I/You/ We/ They/ Lan and Ba + don"t + V(inf)

He/ She/ It/ Lan + doesn"t

Ex: -I don"t play soccer after school. - He doesn"t play soccer after school.

1.7 Yes/No questions

Do + I/You/ We/ They/ Lan và Ba - Yes, S + do/ No, S + don"t + V(inf) ?

Does + He/ She/ It/ Lan - Yes, S + does / No, S + doesn"t

Ex: * vị you read? - Yes, I vị / No, I don"t

* Does she watch TV? - Yes, she does / No, she doesn"t.

II. Present progressive tense: (thì bây giờ tiếp diễn)

* Give correct form of the verbs:

1. I ( visit ) .................my grandfather tomorrow.

2. My mother ( cook ) .................dinner now .

3.He never ( go ) ..................camping because he ( not have ) ................a tent.

4.He (go) .............to school with me every day.

5.What .........Tom (do) ............now ?- He (watch) ........................ TV ?

6. My friend (take) ..........................................a trip lớn DaLat next week.

7.We (visit) ......................................Ha Long bay this summer.

8. How ..........she (feel)............? She (be) ...........hot and thirsty.

9. I (want) ..........some bread. I (be) .......hungry.


10. She (travel).............. To lớn school by bike everyday.

11. These (be) ............his arms.

12. Miss chi (have)................. Brown eyes.

13. What colour ..................(be) her eyes?

14. What ..............you ...................(do) this summer vacation?- I..................... (visit) da Lat.

15. What ............he ................(do) tonight? - He ..............(watch) a film.

16. They (do) ........................their homework now.

17. They (like)................. Warm weather.

18. When it is hot, we .......(go) swimming.

19. What ......she .....(do) in the spring? - She always...... (go) camping.

20. Ba & Lan sometimes (go) .................to the zoo.

IV. Cách dùng “a/ an/ some/any”

* “a” cần sử dụng trước danh từ bỏ đếm được số ít, bước đầu bằng một phụ âm Ex:- There is a pen.

* “an” cần sử dụng trước danh tự đếm được số ít, ban đầu bằng một nguyên âm (u,e,o,a, i ). - Ex: There is an eraser.

* “some” dùng trước danh tự đếm được số những và danh từ ko đếm đựợc, vào câu xác minh hoặc lời mời lịch sự với " Would you like...? Ex:- There are some apples.- Would you like some apples?

* “ any” dùng trước danh tự đếm được số các và danh từ ko đếm đựợc, trong câu che định và nghi hoặc .

- There aren’t any oranges. - Are there any oranges?

Điền A, AN hoặc SOME, ANY vào chỗ trống

1. Ther isn’t .........milk in the jar.

2. No , there aren’t ........... Noodles.

3. I have ...........orange.

4. Vì you have ......... Meat ?

5. I’m hungry .I’d lượt thích ........... Chicken và rice.

6. I want............apple .


7. I’d lượt thích ............. Milk.

8. Lan wants ............ Beans.

9. That is ............. Onion.

10. Hoa has............ Bike .

Xem thêm: Thay Màn Hình Samsung A7 2018 Thegioididong Giá Bao Nhiêu, Thay Màn Hình Máy Samsung Galaxy A7 Giá Bao Nhi

V. Make suggestions

1. Let"s + inf Ex: Let"s go swim

2. Why don"t we + inf ? Ex: Why don"t we go there by bus.

3. What / How about + V-ing ? Ex: What about going to Hue?

4. Would you lượt thích + N/ lớn inf ? Ex: Would you lượt thích some milk? / Would you lượt thích to drink milk?