I. MỐI quan HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

Các hợp hóa học vô cơ hoàn toàn có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau, các loại hợp hóa học vô cơ này còn có thể biến đổi thành loại hợp chất vô cơ khác. Mối tương tác giữa các hợp chất vô cơ được biểu diễn bằng sơ thứ dưới đây.

-->