Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài đặt ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (1.47 MB, 23 trang )
Bạn đang xem: Module 1: leisure and lifestyle đáp an

TeacherTeacher: : Tran Thi ThuyTran Thi ThuySpeaking and Vocabulary Teacher: Tran Thi ThuyGame: GUESSING Teacher: Tran Thi Thuyplaying the guitar Teacher: Tran Thi Thuygoing for a run Teacher: Tran Thi Thuyclubbing Teacher: Tran Thi Thuysnowboarding Teacher: Tran Thi Thuygoing lớn the thể hình Teacher: Tran Thi Thuyrollerblading Teacher: Tran Thi Thuysurfing the mạng internet Teacher: Tran Thi Thuy doing yoga Teacher: Tran Thi Thuyskiing Teacher: Tran Thi Thuy Teacher: Tran Thi ThuySpeaking and VocabularyModule 1: Leisure and Lifestyle
Teacher: Tran Thi ThuyActivity 1: Who enjoy…? Who Activity1. Playing đoạn clip games2. Surfing the internet3. Going to lớn the cinema4. Fishing5. Listening khổng lồ the news6. Doing homework7. Renting a DVD8. Reading a novel Teacher: Tran Thi ThuyActivity 2: LEISURE SURVEY1 . Playing video games %2. Going 28 %3. Going khổng lồ the cinema %4. Renting a video/ DVD %5. Reading a 100 %6. Going for a walk 93 %7. Going to a %8. Listening to71 %9. Playing a % Teacher: Tran Thi ThuyActivity 2: LEISURE SURVEY
71 %8. Listening to the radio 8 %9. Playing a musical instrument 64 %7. Going to lớn a restaurant93 %6. Going for a walk100 %5. Reading a newspaper/ magazine40 %4. Renting a video/ DVD 46 %3. Going lớn the cinema28 %2. Going for a run/ lớn the gym 11 %1 . Playing clip games Teacher: Tran Thi ThuyActivity 3: Discussion about collocationsTopic: LEISURE & LIFESTYLEEx: going to : the gymthe cinemagoing to Teacher: Tran Thi ThuyActivity 3: Discussion about collocationsTopic: LEISURE & LIFESTYLEEx: going for a: walkrungoing for a Teacher: Tran Thi Thuy
Activity 3: Discussion about collocationsTopic: LEISURE & LIFESTYLEEx: going+clubbingswimminggoing Teacher: Tran Thi ThuyActivity 3: Discussion about collocationsTopic: LEISURE & LIFESTYLEEx: playing+ the guitarvideo gamesplaying Teacher: Tran Thi ThuyActivity 3: Discussion about collocationsTopic: LEISURE và LIFESTYLEEx: doing+ yoga, …yogadoing Teacher: Tran Thi ThuyActivity 3: Discussion about collocationsTopic: LEISURE và LIFESTYLEEx: other verbs: renting a video, reading a book,…reading a bookrenting a videoother verbs

*
tư liệu Module 1 thị trường bảo hiểm nhân loại và nước ta doc 10 1 11
*
Bộ bài bác tập luật dịch vụ thương mại module 1 thang 1 phái mạnh 2014(1) 14 3 33
*
tổng thích hợp đề cương phương pháp dân sự module 1 52 4 29
*
Giáo án - bài xích giảng: BÀI tập lập TRÌNH CÔNG NGHỆ JAVA MODULE 1 64 667 0


Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 9 Học Kì 2 Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Vật Lý 9 Có Đáp Án

*
Giáo án bài giảng: công nghệ thông tin về lậ trình technology Java module 1 (Phần bài bác tập) 64 461 1