Phương trình điện li Mg(OH)2. Bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đang được cân bằng, điều kiện các chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


2. Mg(OH)2là hóa học điện li yếu

Chất điện li yếu là hóa học khi chảy trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà rã phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch. (Quá trình phân li là thuận nghịch – tuân theo nguyên lý Lơ Sa-tơ-li-ê)

Các chất điện li yếu:

+ các axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3…

Phương trình năng lượng điện li:

CH3COOH ⇔ CH3COO–+ H+

Mg(OH)2⇔ Mg2++ 2OH–

3. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1.

Bạn đang xem: Mgoh2 là chất điện li mạnh hay yếu

Nhóm hóa học nào sau đây chỉ gồm những chất năng lượng điện li mạnh?

A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH

B. HNO3, MgCO3, HF

C. HCl, H2SO4, KNO3

D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4

Lời giải:


Đáp án: C

Câu 2.Một dung dịch đựng a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl–, d mol HCO3–. Hệ thức liên hệ giữa a, b, c, d là

A. 2a+2b = c-d.

B. A+b = c+d.

C. 2a+2b = c+d.

D. A+b = 2c+2d

Lời giải:


Đáp án: C

Câu 3.Chất như thế nào dưới đó là chất không điện li?

A. NH4Cl.

B. Ba(OH)2.

C. CH3COOH.

D. C12H22O11.

Xem thêm: Các Loại Lipit Có Tính Chất Nào Sau Đây, Lipit Là Gì

Lời giải:


Đáp án: D

Câu 4.Dãy gồm các chất phần lớn là bazơ không tan là:

A. NaOH, KOH, Ca(OH)2

B. NaOH, KOH, Al(OH)3

C. Ba(OH)2, Fe(OH)3, NaOH

D. Fe(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:


Đáp án: D

Phương trình điện li K2S

Phương trình điện li Zn(OH)2

Phương trình năng lượng điện li Ba(OH)2

Phương trình điện li Ca(OH)2

Phương trình năng lượng điện li HClO


Tham khảo những loạt bài bác Hóa học 12 khác:


1 772 lượt coi
cài về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

ra mắt
liên kết
chính sách
liên kết
Thi thử online
Thi test THPT nước nhà
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
Thư viện thắc mắc
Thi demo THPT nước nhà
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1