*

Mẹo nhớ bí quyết cộng: Sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin vệt trừ. Tung thì tan nọ chảy kia phân tách cho mẫu tiên phong hàng đầu trừ chảy tan.

Bạn đang xem: Lượng giác 11

3. Công thức các cung links trên mặt đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, tan hơn hèn π

*

 Cung hơn yếu π / 2

cos(π/2 + x) = - sinxsin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

sin4a = 4.sina.cos3a - 4.cosa.sin3a

cos4a = 8.cos4a - 8.cos2a + 1

hoặc cos4a = 8.sin4a - 8.sin2a + 1

5. Phương pháp hạ bậc

Thực ra những cách làm này đều được chuyển đổi ra từ công thức lượng giác cơ bản, ví dụ như như: sin2a=1 - cos2a = 1 - (cos2a + 1)/2 = (1 - cos2a)/2.

*

6. Phương pháp biến tổng thành tích

Mẹo nhớ: cos cùng cos bằng 2 cos cos, cos trừ cos bởi trừ 2 sin sin; sin cộng sin bởi 2 sin cos, sin trừ sin bởi 2 cos sin.

*

7. Công thức đổi khác tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản:

*

 Phương trình lượng giác vào trường hợp đặc biệt:

sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những giá trị lượng giác

*

10. Báo giá trị lượng giác một số trong những góc đặc biệt

*

11. Công thức lượng giác xẻ sung

*

 13. Các chất giác ngược

*

14.

Xem thêm: Chất Không Có Khả Năng Làm Xanh Nước Quỳ Tím Là M Xanh Nước Quỳ Tím Là?

Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*