Kế hoạch về việc tổ chức dạy học tập lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, năm học tập 2020-2021


PHÒNG GD và ĐT HOÀI ÂNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc
Số: /KH-THATĐÂn Tường Đông, ngày 28 mon 08 năm 2020

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức triển khai dạy học lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Năm học 2020-2021

-------------------

Căn cứ Thông bốn số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 mon 12 năm 2018 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (gọi tắt là chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông năm 2018);

Thực hiện nay Công văn số 164/GDĐT-TH ngày 25 mon 9 năm 2019 của nhà GD&ĐT Hoài Ân về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy dỗ học so với lớp 1 năm học 2020-2021;

Trường Tiểu học Ân Tường Đông xuất bản Kế hoạch tổ chức dạy học lớp 1 theo Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông năm 2018 năm học 2020-2021 rõ ràng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện kim chỉ nam giáo dục toàn vẹn học sinh tè học, đảm bảo an toàn thời lượng học tập, làm việc tập thể, tận hưởng thực tế, vui chơi, tham gia chuyển động cộng đồng.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học các môn học lớp 1

Thực hiện tại mục tiêu, yêu ước của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (sau đây call tắt là CTGDPT 2018).

Đáp ứng nhu cầu của gia đình và xóm hội trong việc giáo dục và đào tạo và quản lý học sinh.

Coi trọng cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực của tín đồ học, chú trọng giáo dục và đào tạo đạo đức, lối sống, năng lực sống, ý thức, trách nhiệm công dân của học tập sinh so với cộng đồng, làng hội; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, giáo dục đào tạo thể chất, tập luyện con bạn về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống.

2. Yêu cầu

Đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học tập và hoạt động giáo dục bắt buộc, chắt lọc nội dung giáo dục đào tạo tự chọn và tạo các chuyển động giáo dục cân xứng với nhu yếu của học viên và điều kiện của phòng trường, địa phương.

Đảm bảo tính nhà động, linh hoạt trong phòng trường trong vấn đề xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày.

Tuân thủ những nguyên tắc, phương thức sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, công ty động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Đảm bảo những điều khiếu nại tổ chức triển khai nội dung, công tác theo quy định.

II. SỐ LIỆU HỌC SINH, LỚP HỌC, ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Số liệu lớp học và học sinh

 

Lớp học

Tổng số học sinh

Trong đó

Điểm trường

Nữ

Tuyển sinh

Lưu ban

Khuyết tật

1A

26

13

26

-

 

Thạch Long 1

1B

26

11

25

01

 

Thạch Long 1

1C

26

11

26

-

 

Thạch Long 1

3 lớp

78

35

77

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Điều kiện tổ chức thực hiện chương trình

- Sĩ số học tập sinh/lớp không vượt quá hiện tượng tại Điều lệ trường đái học.

-  Giáo viên đảm bảo an toàn tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và tổ chức cơ cấu giáo viên để dạy đủ những môn học và chuyển động giáo dục theo quy định. Thầy giáo thực hiện kết thúc công tác tập huấn lịch trình GDPT 2018 cùng tập huấn thế sách lớp 1.

- chống học bảo đảm tỉ lệ 01 chống học/lớp.

- máy đủ thiết bị dạy học buổi tối thiểu theo điều khoản tại Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05 tháng tư năm 2019 về hạng mục thiết bị dạy dỗ học về tối thiểu lớp 1.

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo đầy đủ cho cán bộ quản lý, gia sư và học tập sinh.

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

- Được sự quan lại tâm chỉ đạo sâu sát, tiếp tục của lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo, của cấp uỷ Đảng và cơ quan ban ngành địa phương cùng với sự kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong đơn vị trường.

- Lực lượng giáo viên phần lớn đều trẻ, sức nóng tình, trường đoản cú giác trong lúc tham gia các chuyển động giáo dục.

- tất cả giáo viên tham gia đào tạo lớp 1 đều xong xuôi chương trình hướng dẫn về công tác GDPT 2018 cùng sách giáo khoa lớp 1 theo công tác sách giáo khoa ngôi trường chon huấn luyện cho năm học 2020-2021.

- học sinh đã gồm đủ sách để học.

2. Khó khăn

- Năm học trước tiên thực hiện dạy dỗ lớp 1 theo công tác GDPT 2018 vì thế còn chạm chán nhiều ngạc nhiên trong việc lãnh đạo và tổ chức dạy học và các vận động giáo dục.

- học sinh các lớp phần nhiều là con em mình người nông dân gồm đời sống tài chính khó khăn, các phụ huynh ít thân yêu phối phù hợp với giáo viên trong việc giáo dục con trẻ tại gia đình.

- Trường nằm trên địa phận xã khó khăn việc triển khai cho mượn sách đối tượng chế độ chưa triển khai được.

- Thiết bị dạy dỗ học đến giáo viên và học sinh lớp 1 đến lúc này chưa có.

- học viên học ngày nhưng chưa có điều kiện tổ chức triển khai bán trú đến học sinh.

IV. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

1. Ngôn từ và thời lượng giáo dục

1.1. Nội dung

- các môn học tập và vận động giáo dục đề xuất quy định trên CTGDPT 2018 (gọi bình thường là những môn học tập bắt buộc): tiếng Việt, Toán, Đạo đức, tự nhiên và xã hội, giáo dục thể chất, nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), hoạt động trải nghiệm.

- các môn học tập tự chọn: nước ngoài ngữ 1 ( giờ đồng hồ Anh)

- Củng cố xong các câu chữ học tập theo mục tiêu, yêu mong của CTGDPT 2018 cùng bồi dưỡng, cải tiến và phát triển năng lực, phẩm hóa học cho học sinh.

- Các chuyển động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh.

- Các hoạt động tìm đọc tự nhiên, thôn hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương ... (gọi thông thường là các hoạt động giáo dục khác).

1. 2. Thời lượng giáo dục

- tổ chức dạỵ học 2 buổi/ ngày; hằng ngày không vượt 7 huyết học, mỗi tiết 35 phút; triển khai 9 buổi/ tuần (32 tiết/ tuần).

2. Planer giáo dục

2.1. Số tiết dạy dỗ

Nội dung giáo dục

Số tiết/năm học

Số tiết/tuần

Ghi chú

1. Môn học bắt buộc

 

 

 

Tiếng Việt

420

12

 

Toán

105

3

 

Đạo đức

35

1

 

Tự nhiên cùng Xã hội 

70

2

 

Giáo dục thể chất 

70

2

 

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)

70

2

 

2. Vận động giáo dục bắt buộc

 

 

 

Hoạt cồn trải nghiệm:

105

3

 

3. Môn học tự chọn

 

 

 

Ngoại ngữ 1 ( giờ Anh)

70

2

 

4. Ôn luyện

 

 

 

Ôn luyên Toán, tiếng Việt, Âm nhạc,

Mĩ thuật

175

5

 

Tổng số tiết/năm học 

1120

 

 

Số ngày tiết trung bình/tuần 

 

32

 


2.2. Thời khóa biểu giảng dạy

(Ban hành theo từng thời điểm, gồm thời khóa biểu kèm theo)

3. Kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

Kế hoạch giáo dục ở trong nhà trường được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt. Nhà trường nhà động xác minh nội dung, hiệ tượng tổ chức, phân bổ thời lượng cho những nội dung dạy học trên cơ sở thực hiện rất đầy đủ nội dung, thời lượng các môn học đề nghị theo nguyên tắc của chương trình, tương xứng đặc điểm, đối tượng người dùng học sinh điều của kiện công ty trường với địa phương.

- kế hoạch giáo dục bảo đảm an toàn phân bổ hợp lý và phải chăng giữa các nội dung giáo dục giúp học tập sinh dứt nhiệm vụ học tập, yêu thương câu bắt buộc đạt của chương trình, tạo đk cho học viên được học tập tập những môn học tự lựa chọn và gia nhập các chuyển động giáo dục nhằm mục đích thực hiện phương châm giáo dục toàn vẹn ở tiểu học.

- Thời khóa biểu cần thu xếp khoa học, đảm bảo tỉ lệ phù hợp giữa các nội dung dạy dỗ học và chuyển động giáo dục, phân bồ phù hợp về thời lượng thời điểm trong ngày học với tuần học phù hợp với vai trung phong lí, sinh lí lứa tuổi học viên tiểu học.

4. Tổ chức các chuyển động giáo dục quanh đó giờ chính khóa

- vận động cho học viên sau tiếng học chính thức trong ngày là chuyển động theo nhu yếu sở yêu thích của học sinh trong khoảng thời gian từ sau tiếng học chủ yếu thức cho tới thời điểm được phụ huynh học sinh đón về nhà.

- địa thế căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học tập sinh có thể tổ chức các vận động dưới hình thức sinh hoạt câu lạc cỗ hoặc áp dụng cơ sở đồ vật chất trong phòng trường (thư viện, sảnh chơi, kho bãi tập, nhà đa năng...) tạo điều kiện đề học sinh vui chơi, giải trí sau tiếng học đồng ý trong ngày.

- vấn đề tổ chức chuyển động sau tiếng học bao gồm thức trong thời gian ngày dưới bề ngoài câu lạc bộ được triển khai trên đại lý thống nhất, từ bỏ nguyện của học viên và cha mẹ học sinh cùng được cấp gồm thấm quyền phê duyệt. Việc tổ chức triển khai các chuyển động này bắt buộc được thành lập kế hoạch, phân công trách nhiệm rõ ràng với yêu thương cầu bảo đảm an toàn, tác dụng theo đúng mục tiêu đã đề ra.

IV. PHÂN CÔNG, BỐ TRÍ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY LỚP 1

STT

Họ và tên giáo viên

Năm sinh

Trình độ chăm môn

Lớp dạy, môn dạy

Kết quả tu dưỡng sử dụng SGK

Ghi chú

1

Mai Thị Mơ

1976

ĐHSP

1A

Đạt

TTCM

2

Nguyễn Thị Giang

1969

ĐHSP

1B

Đạt

 

3

Trần Thị Thúy Huê

1970

ĐHSP

1C

Đạt

 

4

Lê Nguyễn Thánh Vi

1978

ĐHSP

Một số môn

Đạt

 

5

Nguyễn Thị Xuân Thảo

1982

ĐHSP ÂN

Hát nhạc

Đạt

 

6

Võ Ngọc Hải

1968

ĐHTDTT

GDTC

Đạt

 

7

Lê Thị Ánh Tuyên

1980

ĐHSPMT

Mỹ thuật

Đạt

 

8

Phan khắc Đáp

1985

ĐHSP NN

Tiếng Anh

Đạt

PTTCM


IV. Ghê PHÍ THỰC HIỆN

- đơn vị trường kiến thiết phương án, kế hoạch bảo đảm kinh tầm giá cho các buổi giao lưu của nhà trường nói chung và bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục và đào tạo nói riêng, trong các số đó xác định ví dụ các hoạt động được đảm bảo kinh phí tổn từ ngân sách, sự đóng góp của phụ huynh học sinh và các nguồn thu thích hợp pháp khác.

- Việc cai quản thu, chi tài chính ở trong phòng trường tiến hành đúng các quy định tài chính hiện hành, bảo đảm an toàn công khai, minh bạch.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trọng trách của Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng quản lý, tổ chức triển khai kế hoạch dạy dỗ học đảm bảo an toàn phù phù hợp với các hoạt động chung của phòng trường

- Huy động những tổ chức, đoàn thể trong công ty trường và quanh đó xã hội thuộc tham gia cung ứng thực hiện planer dạy học tập của trường.

2. Nhiệm vụ của Phó Hiệu trưởng

- cùng Hiệu trưởng làm chủ kế hoạch và nội dung dạy học, chuyển động giáo dục.

- tư vấn hiệu trưởng phân công trình độ cho cán bộ, giáo viên theo như đúng với các quy định của ngành.

- thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ siêng môn tiến hành kế hoạch dạy học.

3. Nhiệm vụ của tổ chăm môn

- thực thi đầy đủ, đúng chuẩn kế hoạch dạy học của nhà trường cho những thành viên trong tổ

- Xây dựng cung cấp chương trình, nội dung giáo dục, lựa chọn phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá chỉ học sinh, lập thời khóa biểu mặt hàng tuần trình chỉ huy nhà trường phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

- thuộc với ban giám hiệu kiểm tra, đo lường và thống kê việc thực hiện kế hoạch giáo dục và đào tạo của thầy giáo trong tổ sẽ được chỉ huy phê duyệt

4. Đối với gia sư giảng dạy

- phối kết hợp cùng tổ trình độ chuyên môn xây dựng phân phối chương trình, nội dung giáo dục, lựa chọn cách thức giảng dạy, cách thức đánh giá học sinh

- Trên cửa hàng nội dung lịch trình và các vận động giáo dục quy đinh, phối kết hợp cùng với tổ trình độ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện và các chuyển động giáo dục mang lại lớp, môn phân công phù hợp với đk với học sinh của lớp giảng dạy.

- Thực hiện reviews học sinh theo quy định.

- Phối phù hợp với các tổ chức trong và kế bên nhà trường, phụ huynh học viên thực hiện đảm bảo việc tổ chức chực hiện tại gảng dạy lớp 1 theo lịch trình GDPT 2018.

Trên đó là Kế hoạch dạy học lớp 1 theo lịch trình GDPT 2018 năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Ân Tường Đông, đề nghị những bộ phận, cô giáo có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, phù hợp kế hoạch của nhà trường đang đề ra. Trong quá trình thực hiện planer dạy học có thể điều chỉnh, bổ sung cập nhật cho tương xứng với tình trạng thực tế./.

Nơi nhấn :

- phòng GD&ĐT (Báo cáo);

- chỉ huy trường;

- Tổ CM, GV (thực hiện);

- Lưu: VT.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 11 Theo Unit Có Đáp Án ), Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 Cả Năm (Theo Từng Unit)

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Lý Hòa Lợi

 


TỜ TRÌNH Về câu hỏi xin vận động kinh phí tài trợ khoan giếng mang nước sinh hoạt tặng ngay trường TH Ân Tường Đông.

Thông báo về việc công khai thực hiện lựa chọn sách lớp 1 năm học 2020-2021

DANH MỤC NHỮNG ĐIỀU HỌC SINH CẦN LÀM khi ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN TẠM NGHỈ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

Kế hoạch chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học tập sinh tới trường trở lại với xử trí ngôi trường hợp ngờ vực mắc COVID-19 trong công ty trường

Kế hoạch về phòng, phòng dịch, bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp vì chưng chủng new của vi rút Corona và bệnh dịch lây lan mùa đông xuân năm 2020 trong nhà trường

Kế hoạch đánh giá nội bộ năm học 2019-2020

Bài tuyên truyền bệnh viêm phổi bởi vì vi rút Corona

Ngày hội truyền thông phòng tránh tai nạn thương tâm bom mìn trên trường TH Ân Tường Đông

Vui tết trung thu năm 2019 ở Trường Tiểu học tập Ân Tường Đông

Quy định nguyên tắc ứng xử và Văn hóa văn phòng của ngôi trường Tiểu học Ân Tường Đông

Thực hiện tại cuộc vận chuyển “Thiếu nhi vn thi đua làm theo năm điều bác bỏ Hồ dạy”

Thực hiện tại cuộc chuyên chở “Thiếu nhi nước ta thi đua làm theo năm điều bác Hồ dạy” cùng triển khai giảng dạy tài liệu “Bác Hồ với những bài học kinh nghiệm về đạo đức, lối sống dành riêng cho học sinh”