Ta có: (overrightarrow OA + overrightarrow BO = overrightarrow BA = overrightarrow CD ).
Bạn đang xem: Hình bình hành tâm o

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho tam giác những $ABC$ cạnh $a$. Khi ấy $left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight| = $


Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AB = 4a$ và $AD = 3a$ thì độ nhiều năm (overrightarrow AB + overrightarrow AD ) là:


Gọi (G) là giữa trung tâm tam giác vuông$ABC$với cạnh huyền $BC = 12$. Tổng nhị vectơ $overrightarrow GB + overrightarrow GC $ bao gồm độ dài bởi bao nhiêu ?


Cho hình thoi $ABCD$ trung ương $O$, cạnh bởi (a) với góc (A) bởi (60^0). Kết luận nào sau đây đúng:


Cho tam giác $ABC$. Gọi $M,N,P$ lần lượt là trung điểm những cạnh $AB,AC,BC$. Hỏi $overrightarrow MP + overrightarrow NP $ bằng vec tơ nào?


Cho hình vuông $ABCD$ cạnh $a$, chổ chính giữa $O$. Lúc đó: $left| overrightarrow OA + overrightarrow OB ight| = $


Cho (Delta ABC) vuông tại (A) với (AB = 3), (AC = 4). Véctơ (overrightarrow CB + overrightarrow AB ) bao gồm độ nhiều năm bằng


Cho tam giác (ABC). Để điểm (M) thoả mãn đk (overrightarrow MA + overrightarrow BM + overrightarrow MC = overrightarrow 0 ) thì (M) phải thỏa mãn mệnh đề nào?


Cho hình thang $ABCD$ có (AB) song song với (CD). Mang lại $AB = 2a;CD = a$. Hotline (O) là trung điểm của (AD). Lúc ấy :
Xem thêm: Stream Ddeef Music - Anagrams Of Ddeef In Scrabble

Cho hình vuông vắn (ABCD) có cạnh bởi (a). Lúc ấy (left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight|) bằng:


Cho tam giác $ABC$. Tập hợp đều điểm (M) sao cho: (left| overrightarrow MA + overrightarrow MB ight| = left| overrightarrow MC + overrightarrow MB ight|) là: