toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1. My brother likes watching TV ……….. I lượt thích going out.

Bạn đang xem: Gửi câu hỏi có ngày đáp án

A. And B. But C. Or D. So

2. My father first ……………… domain authority Lat in 2010.

A. Visited B. Went C. Go D. Been

3. Amsterdam is one of the ……………… cities in the world.

A. Peacefulest B. Peacefuler C. Most peaceful D. More peaceful

4. ……………… the film is late, I will wait to lớn watch it. 

A. Because B. When C. But D. Although

5. There aren’t ……… good films on TV at the moment.

 A. Some B. Any C. Much D. A lot 

6. If the weather ……………… good, I ………………. Camping with classmates.

Câu đk loại 1: If + S + V ( -s,es), S + will + V

A. Is / will go B. Is / go C. Will be / go D. Will be / will go

7. Walking khổng lồ school will help ……………… air pollution.

A. Reduce B. Reuse C. Recycle D. Refill

8. We might ……………….. A robot vì chưng our housework.

A. Have B. To have C. Having D. Has

 


Lớp 6 tiếng anh
0
0
*

7 phút trước

Hỏi đến nó tròn bé số câu hỏi ấy mà.

Hôn trong mơ hotline là gì?

Hôn nhưng bị hôn call là gì?

Rất say đắm hôn gọi là gì/

Hẹn sẽ hôn hotline là gì?

không cho hôn nhưng cứ hôn điện thoại tư vấn là gì?

Tự xem xét nhé. Cấm lên GG hỏi.


Lớp 7 Khoa học thoải mái và tự nhiên
5
0
*

gửi Hủy
7 phút trước

;v?


Đúng 3
comment (5)
5 phút trước

mìnk khum bic lèm


Đúng 2
comment (0)
4 phút trước

Hôn ước

Đính hôn

Kết hôn

Hứa hôn

Ép hôn

 


Đúng 5
bình luận (4)
10 phút trước

moi buoi sang ,ong Ronando uong 1 tach ca phe chua 1 luong ca phe in nhat dinh nao bởi .Moi lan nguoi ta moi ong Ronando mot loai ca phe moi domain authority lay bot di 97%ca phe in .Hoi ong Ronando phai uong bao nhieu tach ca phe loai moide co luong ca phe in teo trong mot tach ong thuong uong nhu lan truoc ?

 

 


Lớp 5 Toán
3
0
Gửi bỏ
8 phút trước

?


Đúng 3

phản hồi (0)
8 phút trước

:)?


Đúng 2
bình luận (0)
7 phút trước

Cập nhật lại ik bn nó 0 cs dấu khó khăn đọc lắm 


Đúng 0
bình luận (0)
12 phút trước

He should have come home earlier, __________?

67. Nothing makes you bored, ___________? You always look happy.68. You have read this article on the website, _________?69. You don’t read this article on the website, ________?70. She never tells the truth, ___________?71. He hardly ever makes a mistake, __________?72. Nobody likes the play, _________? 


Lớp 7 giờ anh
1
0
gửi Hủy
9 phút trước

He should have come home earlier, ______shouldn't he____?

 

67. Nothing makes you bored, __is it_________? You always look happy.68. You have read this article on the website, ____haven't you_____?69. You don’t read this article on the website, ___do you_____?70. She never tells the truth, _______does she____?71. He hardly ever makes a mistake, _______does he___?72. Nobody likes the play, _____do they____?

 


Đúng 4

bình luận (0)
14 phút trước

P= (dfrac3sqrtx+2sqrtx+1-dfrac2sqrtx-33-sqrtx-dfrac3left(3sqrtx-5 ight)x-2sqrtx-3)

1 Rút gọn biểu thức P

2 Tinhd giá trị của p. Khi x= (4+2sqrt3)

3 Tìm giá trị nhỏ dại nhất của P


Lớp 9 Toán Ôn thi vào 10
0
0
Gửi bỏ
16 phút trước

tim nghiem domain authority thuc 4x+9 , -5x+6 , x^2-1 , x^2-9 , x^2-x , x^2-2x , x^2-3x , 3x^2-4x


Lớp 7 Toán Đại số lớp 7
3
0
gởi Hủy
6 phút trước

nghiệm của 4x+9

cho

4x+9=0

4x=-9

x=-9/4

vậy x=-9/4 là nghiệm của nhiều thứ 4x+9

nghiệm của -5x+6

cho 

-5x+6=0

-5x=-6

x=-6:-5

x=6/5

vậy x=6/5 là nghiệm của đa thứ -5x+6

nghiệm của x2-1

cho 

x2-1=0

x2=1

→x=1 hoặc x=-1

vậy x=1 hoặc x=-1 là nghiệm của nhiều thứ x2-1

nghiệm của x2-9

cho 

x2-9=0

x2=9

→x=3 hoặc x=-3

vậy x=3 hoặc x=-3 là nghiệm của nhiều thứ x2-9

nghiệm của x2-x

cho

x2-x=0

→x2-1=0

→x=0

vậy x=0 là nghiệm của nhiều thức x2-x


Đúng 0
bình luận (0)
5 phút trước

` 4x + 9`

` 4x + 9=0`

` 4x = -9`

` x =-9/4`

Vậy.....

 

`-5x + 6 `

` -5x + 6=0`

` -5x = -6`

` x = 6/5`

Vậy....

 

` x^2 -1`

` x^2-1=0`

` ( x-1).(x+1)

(=>left<eginmatrixx-1=0\x+1=0endmatrix ight.=>left<eginmatrixx=1\x=-1endmatrix ight.)

Vậy...

 

`x^2-9`

` x^2-9= 0`

` ( x + 3)(x-3) =0`

(=>left<eginmatrixx+3=0\x-3=0endmatrix ight.=>left<eginmatrixx=-3\x=3endmatrix ight.)

Vậy,.....

 

` x^2-x`

` x^2-x = 0`

` ( x-1)x=0`

(=>left<eginmatrixx-1=0\x=0endmatrix ight.=>left<eginmatrixx=1\x=0endmatrix ight.)

Vậy.....

 

`x^2-2x`

` x^2-2x = 0`

` ( x -2)x =0`

(=>left<eginmatrixx-2=0\x=0endmatrix ight.=>left<eginmatrixx=2\x=0endmatrix ight.)

Vậy.....

Xem thêm: Giải Chi Tiết Đề Thi Thử Môn Hóa 2016 Có Lời Giải Chi Tiết, Đề Thi Thử Quốc Gia Năm 2016 Môn Hóa

 


Đúng 0
bình luận (0)
4 phút trước

`4x+9=0`

`=>4x=-9`

`=>x=-9/4`

`-5x+6 =0`

`=>-5x=-6`

`=>x=6/5`

`x^2-1=0`

`=>x^2=1`

(Leftrightarrow x=pm1)

`x^2-9=0`

`=>x^2=9`

`=>(x=pm3)`


Đúng 0
comment (0)
18 phút trước

2. Cho một miếng thép có trọng lượng 500g đã có được đun rét tới 120°C vào cốc nước nghỉ ngơi 25°C. Sau một thời gian nhiệt độ của thép và nước là 40 °C. Hỏia. Nước dấn một nhiệt lượng là từng nào ?b. Tính trọng lượng của nước? cho biết C thép = 460J/kg.K, Cnuoc= 4200J/kg.K


Lớp 8 thiết bị lý Chương II- Nhiệt học
1
0
Gửi diệt
8 phút trước

Nước nhấn một nhiệt độ lượng là

(Q_thu=Q_tỏa=m_1c_1left(t_1-t ight)=0,5.460.left(120-40 ight)=18400J)

Ta gồm Pt cân bằng nhiệt

(Q_thu=Q_tỏa)

(Leftrightarrow m_2c_2left(t-t_2 ight)=18400)

(Leftrightarrow63000m_2=18400)

=>(m_2approx0,292kg)


Đúng 0

phản hồi (0)
20 phút trước

1. Pha một ít nước ở 90C vào bình chứa 8 lít nước đang có nhiệt độ 22°C. Nhiệt độ độ cuối cùng khi gồm sự cân bằng nhiệt là 36°C. Hỏi lượng nước sẽ pha thêm vào trong bình là bao nhiêu kilogam ? mang đến nhiệt dung riêng biệt của nước là 4200J/kg.K.


Lớp 8 vật dụng lý bài bác 24. Công thức tính nhiệt lượng
0
0
Gửi diệt
22 phút trước

-3/5 + 1/7 + 3/5 + -5/7


Lớp 6 Toán
4
1
nhờ cất hộ Hủy
22 phút trước

=(-3/5+3/5)+(1/7-5/7)

=-4/7


Đúng 3

comment (0)
22 phút trước

(=left(-dfrac35+dfrac35 ight)+left(dfrac17+-dfrac57 ight)\=0+-dfrac47\=-dfrac47)


Đúng 5
bình luận (0)
20 phút trước

(dfrac-35+dfrac17+dfrac35+dfrac-57)

(=left(dfrac-35+dfrac35 ight)+left(dfrac17+dfrac-57 ight))

(=0+dfrac-47)

(=-dfrac47)


Đúng 5
bình luận (0)

Cho 39,2 gam hỗn hợp bao gồm CuO với Fe3O4 tác dụng với khí H2 dư ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp 2 kim loại trong các số ấy số nguyên tử sắt vội rưỡi số nguyên tử đồng. A/ Tính cân nặng mỗi hóa học trong lếu hợp. B/ Tính thể tích H2 (đktc) đang phản ứng.


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi hủy
15 phút trước

a) Gọi (n_Cu=aleft(mol ight) ightarrow n_Fe=dfrac32a=1,5aleft(mol ight))

PTHH: 

(CuO+H_2xrightarrow<>t^oCu+H_2O)

a(Fe_3O_4+4H_2xrightarrow<>t^o3Fe+4H_2O)

0,5a( ightarrow80a+0,5a.232=39,2\Leftrightarrow a=0,2left(mol ight))

( ightarrowleft{eginmatrixm_CuO=0,2.80=16left(g ight)\m_Fe_3O_4=0,5.0,2.232=23,2left(g ight)endmatrix ight.)

b) (V_H_2=left(0,2.2+0,2 ight).22,4=13,44left(l ight))


Đúng 1

bình luận (0)
TrướcSau

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
trabzondanbak.com