Phương thức giám sát và đo lường véc-tơ được cho phép định nghĩa về tối đa 4 véc-tơ cùng với số buổi chiều đa là 3

Sau khi định nghĩa bạn có thể thực hiện những phép tính cơ bản với véc-tơ như cộng, nhân vô hướng, nhân có hướng, tra cứu độ dài, tra cứu góc, tra cứu véc-tơ đối kháng vị, …

Ngoài ra nếu biết công thức các bạn còn rất có thể tính diện tích tam giác, diện tích s hình bình hành, thể tích tứ diện, thể tích hình hộp, khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một đường thằng trong không gian, khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng chéo nhau, … tương tự như như thủ tục Matrix

Chọn thủ tục Vector

Bước 1 dìm phím MENU

*

Bước 2 nhận phím 5 nhằm chọn cách thức Vector

*

Bước 3 nhấn phím AC để bỏ qua Màn hình khái niệm véc-tơ và mang đến với Màn hình Vector Calc

*

Mục lục


5 Tích vô hướng cùng tích tất cả hướng

1 Định nghĩa véc-tơ

Véc-tơ trong laptop được “viết” theo cột chứ không phải được viết theo cái như sách giáo khoa

Định nghĩa

*

Bước 1 thừa nhận phím OPTN => chọn Define Vector

Bước 2 Véc-tơ sẽ khái niệm được gán vào trở nên nhớ véc-tơ nào

Ở trên đây mình sẽ lựa chọn VctA

*

Bước 3 Khai báo số chiều của véc-tơ

*

Ở đây mình cần định nghĩa véc-tơ 3d nên dìm phím 3

*

Bước 4 Nhập giá chỉ trị thứ nhất => nhận phím = => … => nhập quý hiếm thứ cha => dấn phím =

*

Nhấn phím AC rồi triển khai tương từ bỏ theo công việc trên để khái niệm véc-tơ còn sót lại đồng thời gán vào trở nên nhớ VctB.

*

2 chỉnh sửa véc-tơ

Bước 1 thừa nhận phím AC => nhấn phím OPTN => chọn Edit Vector

Bước 2 Chọn biến véc-tơ ước ao chỉnh sửa

*

Ở phía trên mình sẽ lựa chọn VctA

*

Bước 3 Sử dụng những phím

*
, di chuyển con trỏ biên soạn thảo mang lại vị trí cần chỉnh sửa

*

Bước 4 Nhập cực hiếm mới

Ở phía trên mình đã nhập

*
=> nhấn phím = để cập nhật

*

Vậy

*

3 cộng véc-tơ

Tính

*

Bước 1 dấn phím AC => nhấn phím OPTN

Bước 2 chọn VctA

Bước 3 nhấn phím +

*

Bước 4 dấn phím OPTN

Bước 5 lựa chọn VctB

*

Bước 6 nhấn phím =

*

Véc-tơ tổng vừa tìm kiếm được sẽ tự động được gán vào bộ nhớ VctAns. Để đơn giản bạn cũng có thể xem nó như bộ lưu trữ Ans trong cách tiến hành Calculate nhưng dữ liệu ở đây là véc-tơ