Vì vậy trong nội dung bài viết này họ cùng tổng hợp những dạng toán về luỹ thừa với số nón tự nhiên,qua kia giúp các em cảm thấy việc giải những bài tập về luỹ thừa chưa phải là vụ việc làm cạnh tranh được chúng ta.

Bạn đang xem: E mũ 1 bằng mấy

I. Kiến thức cần nhớ về Luỹ thừa

1. Lũy quá với số nón tự nhiên

- Lũy quá bậc n của a là tích của n quá số bởi nhau, mỗi thừa số bởi a :

an= a.a..a (n thừa số a) (n khác 0)

- vào đó: a được điện thoại tư vấn là cơ số.

n được gọi là số mũ.

2. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số

- lúc nhân nhị lũy thừa cùng cơ số, ta giữa nguyên cơ số cùng cộng các số mũ.

am. An= am+n

3. Chia hai lũy thừa thuộc cơ số

-Khi phân tách hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số cùng trừ những số mũ mang lại nhau.

am: an= am-n(a 0, m 0)

4. Lũy vượt của lũy thừa.

(am)n= am.n

- lấy một ví dụ : (22)4= 22.4= 28

5. Nhân hai lũy thừa thuộc số mũ, không giống sơ số.

am. Bm= (a.b)m

- lấy ví dụ như : 33. 23= (3.2)3= 63

6. Phân tách hai lũy thừa thuộc số mũ, không giống cơ số.

am: bm= (a : b)m

- ví dụ như : 64: 34= (6 : 3)4= 24

7. Một vài ba quy ước.

1n= 1;a0= 1

- ví dụ :12018= 1 ; 20180= 1

*

II. Những dạng toán về luỹ quá với số mũ tự nhiên

Dạng 1: Viết gọn 1 tích bằng phương pháp dùng luỹ thừa

* Phương pháp: Áp dụng công thức:an= a.a..a

Bài1.(Bài 56 trang 27 SGK Toán 6): Viết gọn những tích sau bằng cách dùng lũy vượt :

a) 5.5.5 5.5.5 ; b) 6.6.6.3.2 ;

c) 2 2.2.3.3 ; d) 100.10.10.10.

* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64;

c) 2.2.2.3.3 = 23.32;

d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105.

Bài2. (Bài 57 trang 28 SGK Toán 6): Tính giá trị những lũy quá sau :

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210;

b) 32, 33, 34, 35;

c) 42, 43, 44;

d) 52, 53, 54;


e) 62, 63, 64.

* Lời giải:

a) 23= 2.2.2 = 8 ; 24= 23.2 = 8.2 = 16.

- Làm tựa như như bên trên ta được :

25= 32 , 26= 64 , 27= 128 , 28= 256, 29= 512 , 210= 1024.

b) 32= 9, 33= 27 , 34= 81, 35= 243 .

c) 42 = 16, 43= 64, 44= 256 .

d) 52= 25, 53= 125, 54= 625.

e) 62= 36, 63= 216, 64= 1296.

Bài3. (Bài 65 trang 29 SGK Toán 6): bằng cách tính, em hãy cho thấy số nào to hơn trong nhì số sau?

a) 23và 32; b) 24và 42;

c)25và 52; d) 210và 100.

* Lời giải

a) 23= 8, 32= 9 . Vày 8 52.

d) 210= 1024 phải 210>100.

Bài 4 :Viết gọn các tích sau dưới dạng lũy thừa.

a) 4 . 4 . 4 . 4 . 4

b) 10 . 10 . 10 . 100

c) 2 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8

d) x . X . X . X

Dạng 2. Viết 1 số ít dưới dạng luỹ thừa với số mũ to hơn 1

* Phương pháp: vận dụng công thứca.a..a = an(n quá số a) (n không giống 0)

Bài1.(Bài 58b; 59b trang 28 SGK Toán 6)

58b) Viết từng số sau thành bình phương của một trong những tự nhiên : 64 ; 169 ; 196.

59b) Viết từng số sau thành lập và hoạt động phương của một vài tự nhiên : 27 ; 125 ; 216.

* Lời giải

58b) 64 = 8.8 = 82;

169 = 13.13 = 132;

196 = 14.14 = 142.

59b) 27 = 3.3,3 = 33;

125 = 5.5.5 = 53;

216 = 6.6.6 = 63.

Bài2. (Bài 61 trang 28 SGK Toán 6) trong số số sau, số nào là lũy vượt của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng bao hàm số có khá nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa) : 8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100.

* Lời giải:

8 = 23; 16 = 42= 24;

27 = 33; 64 = 82 26= 43;

81 = 92= 34; 100 = 102.

Dạng 3. Nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số

* Phương pháp: áp dụng công thức:am. An= am+n

Bài1.(Bài 60 trang 28 SGK Toán 6): Viết công dụng phép tính sau bên dưới dạng một lũy quá :


a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7.

* Lời giải:

a) 33.34= 33+4= 37;

b) 52.57= 52+7= 59;

c) 75.7 = 75+1= 76

Bài2.(Bài 64 trang 29 SGK Toán 6) Viết tác dụng phép tính bên dưới dạng một lũy vượt :

a) 23.22.24;

b) 102.103.105;

c) x. X5 ;

d) a3.a2.a5;

* Lời giải:

a) 23.22.24= 23+2+4= 29;

b) 102.103.105 =102+3+5= 1010;

c) x.x5= x1+5= x6;

d) a3.a2.a5= a3+2+5= 210;

Bài 3 :Viết những tích sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 48. 220; 912. 275. 814 ; 643. 45. 162

b) 2520. 1254; x7. X4. X3; 36. 46

Dạng 4: phân tách 2 luỹ thừa thuộc cơ số

* Phương pháp: áp dụng công thức:am: an= am-n(a 0, m 0)

Bài 1 :Viết các công dụng sau dưới dạng một lũy thừa.

Xem thêm: Microsoft Access Dùng Để Làm Gì ? Lý Do Triệu Người Dùng Access Để Xử Lý Dữ Liệu

a) 1255: 253b) 276: 93c) 420: 215

d) 24n: 22ne) 644. 165: 420g)324: 86

Bài 2 :Viết các thương sau bên dưới dạng một lũy thừa.

a) 49: 44; 178: 175; 210: 82 ; 1810: 310; 275: 813

b) 106: 100 ; 59: 253; 410: 643; 225: 324: 184: 94

Dạng 5:Một số dạng toán khác

* Phương pháp: vận dụng 7 đặc điểm ở trên chuyển đổi linh hoạt