Giải cụ thể đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường thcs Tây Mỗ với biện pháp giải cấp tốc và chăm chú quan trọng


I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 6 học kì 1 năm 2019

Hãy chọn duy độc nhất chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy thi.

Câu 1. đến tập thích hợp (M = left 9;3;0;5 ight\). Trong số tập phù hợp sau đây, tập làm sao là tập hợp nhỏ của (M)?

A. (A = left 9;0;8 ight\)

B. (B = left 7;0;5 ight\)

C. (C = emptyset )

D. (D = left 3;6 ight\)

Câu 2. Số nào dưới đây chia hết cho tất cả (2) và (9)?

A. 32 B. 42

C. 52 D. 162

Câu 3. Số nào sau đây không là số nguyên tố?

A. 19 B. 57

C. 11 D. 17

Câu 4. Ước số chung lớn số 1 của 45 với 15 là:

A. 15 B. 3 C. 5 D. 45

Câu 5. sắp đến xếp những số nguyên (3; - 8;7; - 4;0) theo lắp thêm tự tăng mạnh ta được:

A. ( - 4; - 8;0;3;7)

B. (7;3;0; - 4; - 8)

C. ( - 8; - 4;0;3;7)

D. (7;3;0; - 8; - 4)

Câu 6. Tổng của những số nguyên (x) vừa lòng ( - 7 le x le 8) là:

A. (8) B. (0)

C. ( - 1) D. (1)

Câu 7. mang đến (AE = 3,5cm), (AD = 9cm), (DE = 5,5cm). Khi đó

A. Ba điểm A, D, E ko thẳng hàng

B. Điểm A nằm giữa D với E

C. Điểm E nằm giữa A cùng D

D. Điểm D nằm giữa A cùng E

Câu 8. đến hình vẽ sau, xác minh nào dưới đây là đúng?

*

A. nhị tia CA và CB đối nhau

B. Hai tia bố và AC trùng nhau

C. Hai tia AB với AD đối nhau

D. Hai tia cha và BC trùng nhau

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1. (2 điểm) tiến hành phép tính (hợp lí nếu tất cả thể)

a) (136 + 172 + 64)

b) (130 - left< 49 - left( 5 - 3 ight)^2 ight>)

c) (74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + left| - 39 ight|)


d) (7^3.5^2 + 76.7^3 - 7^6:7^3)

Bài 2. (2 điểm)  Tìm (x) biết:

(a),,4x - 16 = 120:2)

(b),,64.2^x - 2 = 2^2020)

(c),,21 + 3left| x ight| = 3.left( 4^2 - 1 ight))

(d),,12 vdots x,80 vdots x) và (x

1C

2D

3B

4A

5C

6A

7C

8D


Câu 1 (NB):
Đáp án B: sai vị hai tia bố và AC không thông thường gốc.

Đáp án C: sai vì tía điểm A, B, D không thẳng hàng.

Đáp án D: đúng bởi hai tia cha và BC trùng nhau.

Chọn D.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1 (VD):

Phương pháp:

Nhóm các số hạng phù hợp để được tổng là số tròn trăm, tròn chục,…

Thứ tự thực hiện phép tính:

- gồm ngoặc: trong ngoặc trước, ko kể ngoặc sau.

- không tồn tại ngoặc: Lũy thừa, nhân chia, công trừ.

Cách giải:

a) (136 + 172 + 64)

(eginarrayl = left( 136 + 64 ight) + 172\ = 200 + 172\ = 372endarray)

b) (130 - left< 49 - left( 5 - 3 ight)^2 ight>)

(eginarrayl = 130 - left< 49 - 2^2 ight>\ = 130 - left< 49 - 4 ight>\ = 130 - 45\ = 85endarray)

c) (74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + left| - 39 ight|)

(eginarrayl = 74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + 39\ = left< 74 + left( - 45 ight) ight> + left< left( - 39 ight) + 39 ight>\ = 29 + 0\ = 29endarray)

d) (7^3.5^2 + 76.7^3 - 7^6:7^3)


(eginarrayl = 7^3.25 + 76.7^3 - 7^3\ = 7^3left( 25 + 76 - 1 ight)\ = 343.100\ = 34300endarray)

Bài 2 (VD):

Phương pháp:

a) áp dụng qui tắc đưa vế thay đổi dấu.

b) Sử dụng đối chiếu (a^n = a^m) thì (n = m).

c) thực hiện qui tắc đưa vế thay đổi dấu.

Chú ý: (left| x ight| = a > 0) thì (x = a) hoặc (x = - a).

Xem thêm: Hakuna Matata Là Gì ? Ý Nghĩa Câu Nói Này Trong Cuộc Sống Là Gì?

d) áp dụng định nghĩa cầu chung.

Cách giải:

(a),,4x - 16 = 120:2)

(eginarrayl4x - 16 = 60\4x = 60 + 16\4x = 76\x = 76:4\x = 19endarray)

(b),,64.2^x - 2 = 2^2020)

(eginarrayl2^6.2^x - 2 = 2^2020\2^x - 2 = 2^2020:2^6\2^x - 2 = 2^2014\x - 2 = 2014\x = 2014 + 2\x = 2016endarray)

(c),,21 + 3left| x ight| = 3.left( 4^2 - 1 ight))

(eginarrayl21 + 3left| x ight| = 3.left( 16 - 1 ight)\21 + 3left| x ight| = 3.15\21 + 3left| x ight| = 45\3left| x ight| = 45 - 21\3left| x ight| = 24\left| x ight| = 8endarray)