Câu 1: Kết cấu của thể thức văn phiên bản bao gồm những nhân tố nào? Hãy cho thấy Kỹ thuật trình bày các nguyên tố thể thức văn bản sau: a) Quốc hiệu b) thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành văn bạn dạng c) Số, ký kết hiệu của văn phiên bản d) Địa danh và ngày, tháng, năm.
Bạn đang xem: Đề thi môn soạn thảo văn bản có đáp án

*

CÂU HỎI ÔN THICâu 1: Kết cấu của thể thức văn bạn dạng bao bao gồm những nguyên tố nào? Hãy cho biết thêm Kỹ thuật trìnhbày các thành phần thể thức văn phiên bản sau: a) Quốc hiệu b) thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành văn bạn dạng c) Số, ký kết hiệu của văn bạn dạng d) Địa danh và ngày, tháng, nămCâu 2: Hãy trình bày công việc cơ phiên bản trong quá trình soạn thảo văn phiên bản hành chủ yếu và đến biếtkết cấu của thể thức văn bạn dạng bao có những yếu tố nào?Câu 3: hòa hợp đồng liệu có phải là văn phiên bản hành bao gồm không? Hãy trình diễn những cơ chế khisoạn thảo thích hợp đồng và cho thấy có từng nào loại hòa hợp đồng, kể tên một số trong những Hợp đồng màAnh/chị biết.Câu 4: Văn phiên bản hành chính lẻ tẻ là gì? trình diễn mẫu và chú thích về câu chữ của Quyết địnhhành bao gồm cá biệt?Câu 5: Hãy trình diễn và chú giải những mẫu văn phiên bản sau: • Công văn • Giấy giới thiệuCâu 6: Hãy trình diễn và chú giải những mẫu văn bạn dạng sau: • Tờ trình • Giấy giới thiệuCâu 7: Hãy cho biết thêm có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của vẻ ngoài ký thaymặt? mang đến ví dụ minh họa.Câu 8: Hãy cho biết thêm có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của vẻ ngoài ký thay?Cho lấy ví dụ như minh họa.Câu 9: Hãy cho biết thêm có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của hình thức ký thừalệnh? mang đến ví dụ minh họa. **************************** 1 ĐÁP ÁNCâu 1: Kết cấu của thể thức văn bạn dạng bao gồm những yếu tố nào? Hãy cho biết thêm Kỹ thuật trìnhbày các thành phần thể thức văn bản sau: (4 Điểm) e) Quốc hiệu; f) tên cơ quan, tổ chức phát hành văn bản g) Số, cam kết hiệu của văn bạn dạng h) Địa danh và ngày, tháng, nămKết cấu của thể thức văn phiên bản (1 điểm) 1. Title văn bản (Quốc hiệu); 2. Ban ngành ban hành; 3. Số /Ký hiệu; 4. Địa danh, ngày… mon …năm; 5. Tên loại & trích yếu; 6. Nội dung; 7. Chữ ký, đóng dấu; 8. địa điểm nhận; 9. Dấu hiệu văn thư khác.a) Quốc hiệu (1 điểm) Quốc hiệu được trình bày tại ô số 1. Dòng chữ trên: “Cộng hoà thôn hội nhà nghĩa Việt Nam” được trình bày bằng chữ in hoa, cỡchữ tự 12 mang lại 13, hình trạng chữ đứng, đậm. Dòng chữ dưới: “Độc lập - tự do - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường, cỡchữ trường đoản cú 13 cho 14, đẳng cấp chữ đứng, đậm; chữ cái đầu của các cụm từ bỏ được viết hoa, giữa cáccụm từ có gạch ngang nhỏ; phía dưới có đường kẻ ngang, đường nét liền, gồm độ dài bởi độ nhiều năm củadòng chữ.b) thương hiệu cơ quan, tổ chức ban hành văn bạn dạng (0,75 điểm) thương hiệu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình diễn tại ô số 2. Thương hiệu cơ quan, tổ chức chủ quản cấp trên trực tiếp được trình diễn bằng chữ in hoa, cỡ chữtừ 12 mang đến 13, giao diện chữ đứng. Tên cơ quan, tổ chức phát hành văn bản được trình bày bằng chữ in hoa, độ lớn chữ từ bỏ 12 đến13, kiểu dáng chữ đứng, đậm; phía bên dưới có con đường kẻ ngang, nét liền, bao gồm độ dài bởi từ 1/3 mang đến 1/2độ lâu năm của cái chữ với đặt bằng vận so với loại chữ.c) Số, ký kết hiệu của văn phiên bản (0,75 điểm) Số, ký kết hiệu của văn bạn dạng được trình bày tại ô số 3. Tự “số” được trình diễn bằng chữ in thường, ký kết hiệu bằng văn bản in hoa, cỡ chữ 13, thứ hạng chữđứng; sau từ bỏ “số” bao gồm dấu nhị chấm; giữa số, năm phát hành và ký kết hiệu văn bạn dạng có lốt gạch chéo(/); giữa những nhóm chữ viết tắt trong cam kết hiệu văn phiên bản có lốt gạch nối không cách chữ (-), ví dụ: Số: 33/2009/NĐ-CP; Số: 15/QĐ-UBND; Số: 23/BC-BNV; Số: 234/SCN-VP.d) Địa danh với ngày, tháng, năm phát hành văn bạn dạng (0,5 điểm) Địa danh và ngày, tháng, năm phát hành văn bạn dạng được trình bày tại ô số 4, bằng văn bản inthường, kích cỡ chữ từ 13 đến 14, hình trạng chữ nghiêng; sau địa điểm có dấu phẩy. Ví dụ: Hà Nội, ngày thứ 5 tháng 02 năm 2010 2Câu 2: Hãy trình bày các bước cơ bản trong quy trình soạn thảo văn bản hành bao gồm và mang đến biếtkết cấu của thể thức văn bạn dạng bao bao gồm những nhân tố nào? (4 điểm)A. Trình bày các bước cơ phiên bản trong quy trình soạn thảo văn bạn dạng hành thiết yếu 1. Có mang (0,75 điểm) • quy trình soạn thảo văn bạn dạng quản lý là một trong tổng thể các bước soạn thảo được tổ chức triển khai theo một trình tự duy nhất định, từ lúc người thống trị hình thành ý tưởng phát minh ra một quyết định làm chủ đến khi văn bản quản lý hoàn chỉnh, phát hành triển khai.2. Các bước của quá trình soạn thảo văn bạn dạng - chuẩn bị; - Laøm daøn baøi vaø ñeà cöông; - Vieát thaønh vaên; - Duyeät vaø kyù văn baûn; - Hoøan chænh, ban haønh vaø trieån khai vaên baûn. • Böôùc 1: Böôùc chuaån bò ( 0, 5 đi ểm ) - Xaùc ñònh muïc ñích cuûa vaên baûn: lúc döï ñònh ban haønh moät vaên baûn, caàn xaùc ñònh roõ vaên baûn ban haønh caàn giaûi quyeát vaán ñeà gì. - Xaùc ñònh noäi dung vaø teân loaïi vaên baûn: xaùc ñònh vaán ñeà caàn trình baøy, töø ñoù xaùc ñònh bieåu maãu trình baøy cuûa vaên baûn caàn soaïn thaûo. - Xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng nhaän vaên baûn: xaùc ñònh ñoái töôïng maø vaên baûn seõ taùc ñoäng ñeán. - Thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin: taäp hôïp thoâng tin, caàn phaûi löïa choïn nhöõng thoâng tin caàn thieát vaø chủ yếu xaùc, loaïi boû nhöõng thoâng tin khoâng caàn thieát, truøng laëp hoaëc coù ñoä tin caäy thaáp. • Böôùc 2: Böôùc laøm daøn baøi vaø ñeà cöông (0,25 điểm) - Döïa treân cô sôû nhöõng thoâng tin ñaõ thu thaäp ñöôïc vaø muïc ñích cuûa vaên baûn, ngöôøi soaïn thaûo vaên baûn caàn löïa choïn caùc thoâng tin ñeå ñöa vaøo töøng phaàn vào caáu truùc cuûa maãu vaên baûn ñaõ löïa choïn. - Caàn chuù yù saép xeáp caùc thoâng tin baèng hình thöùc toùm taét nhöõng yù chính ñeå taïo thaønh ñeà cöông. • Böôùc 3: Böôùc vieát thaønh vaên (0,25 điểm) - Döïa treân ñeà cöông theo maãu, ngöôøi soaïn thaûo seõ tieán haønh vieát thaønh vaên töøng phaàn töø theå thöùc ñeán vaên baûn. - Vaên baûn hình thaønh ôû giai ñoaïn naøy goïi laø baûn thaûo. • Böôùc 4: Böôùc duyeät vaø kyù bieân baûn (0,5 điểm) - lúc vaên baûn hoaøn chænh, ngöôøi soaïn thaûo phaûi trình baøy laïi thaønh baûn saïch seõ ñeå trình duyeät. Baûn thaûo ñöôïc duyeät goïi laø baûn goác. Baûn goác laø cô sôû phaùp lyù ñeå hình thaønh baûn chính. - lúc duyeät baûn thaûo thuû tröôûng hoaëc ngöôøi ñöôïc thuû tröôûng uyû quyeàn seõ duyeät caùc vaán ñeà sau: + Thaåm quyeàn ban haønh. + Theå thöùc cuûa vaên baûn. + Noäi dung vaên baûn. 3 • vào vaên baûn ñöôïc duyeät, ngöôøi duyeät phaûi ghi yù kieán 4 noäi dung: duyeät, soá nhaân baûn ñeå ban haønh, ngaøy duyeät, chöõ kyù ngöôøi duyeät. Vò trí ghi ôû phía leà traùi, döôùi soá vaø kyù hieäu cuûa vaên baûn. • Böôùc 5: Böôùc hoøan chæ nh, ban haønh vaø tri eån khai vaên baûn ( 0, 75 đi ểm) - Caùc coâng vòeâc ôû giai ñoaïn naøy vì chưng nhaân vieân vaên thö thöïc hieän, ngöôøi soaïn thaûo coù theå phoái hôïp ñeå hoaøn thaønh quy trình. - Töø baûn goác ñaõ duyeät, hình thaønh baûn trình kyù phaûi tuyeät ñoái trung thaønh vôùi baûn goác. Tröôùc khi trình kyù phaûi kieåm tra kyõ vaên baûn veà theå thöùc, veà noäi dung, veà loái dieãn ñaït. - Trình baøy vaên baûn cho tröôûng phoøng, hoaëc thuû tröôûng tröïc tieáp kieåm tra vaø kyù taét veà phía beân phaûi thaønh phaàn theå thöùc kyù cuûa baûn trình kyù. - Trình thuû tröôûng hoaëc ngöôøi ñöôïc thuû tröôûng uyû quyeàn kyù chính thöùc. - Ñoùng daáu leân chữõ kyù, ñaêng kyù vaøo soå coâng vaên ñi, ghi soá, kyù hieäu vaø ngaøy, thaùng, naêm ban haønh vaên baûn. - Chuyeån vaên baûn ñeán caùc caù nhaân vaø phoøng ban coù lieân quan trong noäi boä vaø beân ngoaøi cô quan, doanh nghieäp. - sau thời điểm vaên baûn ñaõ ñöôïc trieån khai, caân coù keá hoaïch theo doõi vieäc toå chöùc thöïc hieän cuûa caùc boä phaän ñeå kòp thôøi ñieàu chænh đến phuø hôïp vôùi thöïc teá, ruùt ghê nghieäm trong vieäc ban haønh vaên baûn môùi.B. Kết cấu của thể thức văn bản (1 điểm) 10. Title văn bản (Quốc hiệu); 11. Ban ngành ban hành; 12. Số /Ký hiệu; 13. Địa danh, ngày… tháng …năm; 14. Thương hiệu loại & trích yếu; 15. Nội dung; 16. Chữ ký, đóng góp dấu; 17. Chỗ nhận; 18. Dấu hiệu văn thư khác.Câu 3: thích hợp đồng liệu có phải là văn bản hành chính không? Hãy trình diễn những lý lẽ khisoạn thảo hòa hợp đồng và cho thấy có bao nhiêu loại thích hợp đồng, đề cập tên một trong những Hợp đồng màAnh/chị biết. (3,5 điểm)Hợp đồng: là văn bản hành chính ship hàng giao dịch thân hai giỏi nhiều trên cơ sở thỏathuận cùng với nhau. (0,5 điểm)• Những phương pháp khi soạn thảo hòa hợp đồng: (0,75 điểm) – thực hiện từ ngữ bao gồm xác, ráng thể, từ ngữ solo nghĩa, trường đoản cú ngữ phổ thông. – không dùng phương pháp viết theo phong cách bỏ lửng (… hay .v.v…). – ko tùy nhân tiện ghép chữ, ghép giờ hay biến hóa thật ngữ pháp lý. – Hành văn nghiêm túc, rõ ràng. – nội dung hợp đồng tương xứng yêu ước pháp lý.• các loại hợp đồng: phù hợp đồng dân sự; đúng theo đồng khiếp tế; phù hợp đồng lao động; hợp đồng dịch vụ; đúng theo đồng đại lý…(0,5 điểm)• một trong những hợp đồng như sau: • vừa lòng đồng dân sự: (0,5 điểm) – hòa hợp đồng tuy nhiên vụ; 4 – phù hợp đồng đối kháng vụ; – đúng theo đồng tất cả đền bù; – thích hợp đồng không có đền bù. – V.v… • vừa lòng đồng tởm tế: (0,75 điểm) – đúng theo đồng mua bán hàng hóa; – hòa hợp đồng mua bán ngọa thương; – phù hợp đồng ủy thác, xuất nhập khẩu; – hòa hợp đồng chuyển động hàng hóa; – thích hợp đồng giao dấn thầu xây dựng; – thích hợp đồng tối ưu đặt hàng; – phù hợp đồng nghiên cứu hoa học tập – kỹ thuật; – vừa lòng đồng hợp tác kinh doanh; – V.v… • phù hợp đồng lao động: (0,5 điểm) – đúng theo đồng xuất khẩu lao động; – phù hợp đồng đáp ứng lao động; – đúng theo đồng đào tạo; – V.v…Câu 4: Văn bản hành chính riêng lẻ là gì? trình diễn mẫu và chú thích về ngôn từ của Quyết địnhhành chủ yếu cá biệt? (3,5 điểm)Văn bản hành thiết yếu cá biệt: laø loaïi Quyeát ñònh hành thiết yếu caù bieät do các cô quantoå chöùc, caù nhaân coù thaãm quyeàn ban haønh. Quyeát ñònh caù bieätñöôïc ban haønh ñeå ñöôïc giaûi quyeát caùc vuï vieäc cuï theå ñoái vôùi nhöõngñoái töôïng cuï theå. Ñoù laø quyeát ñònh leân löông, khen thöôøng, kæ luaät,ñieàu ñoäng coâng taùc, boå nhieäm, mieãn nhieäm caùn boä, coâng chöc, xöûphaït vi phaïm haønh chính, pheâ duyeät döï aùn …(1 điểm)Chủ thể phát hành văn bạn dạng cá biệt: (0,5 điểm) – các Cơ quan đơn vị nước (cơ quan công ty nước thẩm quyền chung, phòng ban nhà nước thẩm quyền riêng); – những Tổ chức thôn hội; – các Xí nghiệp, công ty máy, Công ty;Trình bày phần chủng loại Quyết địnhPhần mẫu: (1 điểm)Phần chú giải: (1 điểm) TEÂN CÔ quan lại ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT nam giới Ñoäc laäp – Töï vị – Haïnh phuùc (1) Số: . ../ Q Đ-...(3) …(4)…, ngày … mon … năm … QU YE ÁT Ò N H Ñ Veà vieäc tuyeån duïng vaø phaân boá coâng taùc ……(5)…….Caên cöù ………………………(6) …………………………………… ;Caên cöù ………………………………………………………………. ;Theo ñeà nghò cuûa Hoäi ñoàng tuyeån duïng……………… (2).................. , QUYEÁT ÑÒNH: 5Ñ eàu 1: Tuyeån duïng oâng (baø) : ……………….(7)……………, sinh ngaøy……, iqueâ quaùn ……. Veà coâng taùc taïi ………………..keå töøngaøy……………………Ñieàu 2: OÂng (baø) ñöôïc höôûng … % möùc löông khôûi ñieåm cuûa nghaïch……maõ soá……. Heä soá…. Vaø caùc khoaûn phuï caáp theo quy ñònh cuûaphaùp luaät hieän haønh.Ñieàu 3: Thuû tröôûng caùc ñôn vò tröïc thuoäc coù lieân quan vaø oâng (baø)………….chòu thi haønh Quyeát ñònh naøy. Nôi nhaän: (9) ……(8)…..-……….; (kyù t eân, ñoùng daáu)-Löu: …. (Hoï teân ñaày ñuû)Chuù gi aûi :(1) Quoác hieäu;(2) Ghi teân cô quan tiền ban haønh quyeát ñònh hoaëc cô quan liêu maø thuû tröôûngcô quan tiền ra quyeát ñònh .(3) Vieát taét teân cô quan lại hoaëc thaãm quyeàn ban haønh. (UBND) hoaëcchöùc vuï cuûa thuû tröôûng cô quan tiền ban haønh.(4) Ñòa danh.(5) Ghi teân cô quan lại ban haønh (UBND) hoaëc chöùc vuï cuûa thuû tröôûng côquan ban haønh.(6) Caên cöù vaø lyù vị ban haønh quyeát ñònh .(7) Hoï vaø teân ngöôøi nhaän quyeát ñònh.(8) Thaãm quyeàn kyù laø thuû tröôûng cô quan lại hoaëc phoù thuû tröôûng côquan kyù thay.(9) Nôi nhaän.Câu 5: Hãy trình bày và chú giải những mẫu văn bạn dạng sau: (3,5 điểm) • Công văn • Giấy giới thiệuCông văn: Công văn là hiệ tượng thư công được sử dụng để dàn xếp và thanh toán công tác giữacác cơ sở nhà nước cùng với nhau; giữa những cơ quan nhà nước với các tổ chức bao gồm trị xóm hội; giữaNhà nước với công dân. (0,5 điểm)Trình bày phần mẫu Công vănPhần mẫu: (0,75 điểm)Phần chú giải: (0,5 điểm) TEÂN CÔ quan liêu ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT phái nam Ñoäc laäp – Töï vày – Haïnh phuùc (1) Số: .../...(3) …(4)…, ngày … mon … năm …V/v………(5)…… Kính göûi:………………(6)…………………Thöïc hieän……….…………………(7)……………………………………………..…………………………………………………………………………… 6Nôi nhaän: ( 9) ….(8)…-…..; (kyù teân, ñoùng daáu)-…..; Hoï vaø teân ñaày ñuû- Löu:….Chú giải: (1) Quoác hieäu; (2) Teân cô quan ban haønh; (3) Soá vaø kyù hieäu; (4) Ñòa danh vaø ngaøy thaùng; (5) Trích yeáu noäi dung coâng vaên; (6) Nôi ñeà nghò (Kính gôûi…); (7) Noäi dung cuûa coâng vaên; (8) Thaãm quyeàn kyù, đóng daáu; (9) Nôi nhaän; (10) Caùc yeáu túa khaùc (neáu coù).Giấy giới thiệu: dùng làm cấp được cán bộ, công chức đi contact công tác hay giao dịch thanh toán nói chungnhằm triển khai các trách nhiệm được giao hoặc xử lý các quá trình cần thiết của bạn dạng thâncán bộ, công chức đó. (0,5 điểm)Trình bày phần mẫu mã của Giấy giới thiệuPhần mẫu: (0,75 điểm)Phần chú giải: (0,5 điểm) TEÂN CÔ quan ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT phái nam Ñoäc laäp – Töï vị – Haïnh phuùc (1) Số: .../ GGT...(3) …(4)…, ngày … mon … năm … GIẤY GIỚI THIỆU Kính göûi:………………(4)………………… ……………………(2)……………………Traân troïng giôùi thieäu OÂng, Baø:………………………..CMND soá:……………..caáp ngaøy:………………………Chöùc vuï:………………………………………………..Coù nhieäm vuï:…………………………………………..Ñeà nghò:…(4)… giuùp ñôõ OÂng, Baø……….hoaøn thaønh nhieäm vuï.Coù giaù trò heát ngaøy:…………………………………… …(5)…, ngày … tháng … năm … ….(6)… (ký tên, đóng dấu) (Họ và tên đầy đủ)Chú giải: (1) Quoác hieäu. (2) Teân cô quan, ñôn vò, toå chöùc caáp giaáy. (3) Kyù hieäu teân cô quan tiền caáp giaáy (khoâng neân vieát teân ñôn vò caáp giaáy, nhö vaên phoøng – VP). (4) Teân cô quan, ñôn vò, toå chöùc nôi ñöôïc cöû ñeán. (5) Ñòa danh (ñoái vôùi phöôøng thì ñeà ñòa danh laø thaønh phoá, thò xaõ). 7 (6) Thaåm quyeàn kyù (thuû tröôûng cô quan lại ban haønh kyù hoaëc caùc caùn boä, coâng chöùc coù thaåm quyeàn tuøy theo chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn kyù cố kỉnh (KT.), kyù thöøa uûy quyeàn (TUQ.) hoaëc kyù thöøa leänh (TL.). Thoâng thöôøng giaáy giôùi thieäu vì laõnh ñaïo vaên phoøng kyù.Câu 6: Hãy trình bày và chú giải các mẫu văn bạn dạng sau: (4 điểm) • Tờ trình • Giấy giới thiệuTờ trình: Laø vaên baûn ñeà xuaát vôùi caáp treân moät vaán ñeà môùi, xin caáptreân pheâ duyeät. Ñoù coù theå laø moät chuû tröông, moät phöông aùn coângtaùc, moät thiết yếu saùch, moät cheá ñoä, moät tieâu chuaån, ñònh möùc hoaëcmoät ñeà nghò, boå sung, hoaëc laø nhöõng vaán ñeà thoâng thöôøng trongñieàu haønh vaø quaûn lyù cuûa cô quan. ( 0,5 điểm)Trình bày phần mẫu Tờ trìnhPhần mẫu: (0,75 điểm)Phần chú giải: (0,75 điểm) TEÂN CÔ quan liêu ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT nam Ñoäc laäp – Töï vị – Haïnh phuùc (1) Số: .../TTr-...(3) …(4)…, ngày … mon … năm … TÔØ TRÌ NH ( 5) Veà………….(6)………………Kính göûi:………………(7)……………………………………………………..……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..Nôi nhaän: (10) ….(8)…-….. (kyù teân, ñoùng daáu) (9)-….. Hoï vaø teân ñaày ñuû- Löu:…Chú giải: (1) Quoác hieäu; (2) Teân cô quan ban haønh; (3) Soá vaø kyù hieäu; (4) Ñòa danh vaø ngaøy thaùng; (5) Teân loaïi vaên baûn: Tôø trình; (6) Trích yeáu noäi dung Tôø trình; (7) Noäi dung cuûa Tôø trình; (8) Thaãm quyeàn kyù; (9) nhỏ daáu hôïp phaùp; (10) Nôi nhaän; (11) Caùc yeáu túa khaùc (neáu coù).Giấy giới thiệu: dùng để cấp được cán bộ, công chức đi contact công tác hay giao dịch thanh toán nói chungnhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết các công việc cần thiết của bản thâncán bộ, công chức đó. (0,5 điểm) 8Trình bày phần chủng loại Giấy giới thiệuPhần mẫu: (0,75 điểm)Phần chú giải: (0,75 điểm) TEÂN CÔ quan tiền ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT nam Ñoäc laäp – Töï vày – Haïnh phuùc (1) Số: .../ GGT-..(3) …(4)…, ngày … tháng … năm … GIẤY GIỚI THIỆU Kính göûi:………………(4)………………… ……………………(2)……………………Traân troïng giôùi thieäu OÂng, Baø:………………………..CMND soá:……………..caáp ngaøy:………………………Chöùc vuï:………………………………………………..Coù nhieäm vuï:…………………………………………..Ñeà nghò:…(4)… giuùp ñôõ OÂng, Baø……….hoaøn thaønh nhieäm vuï.Coù giaù trò heát ngaøy:…………………………………… …(5)…, ngày … tháng … năm … ….(6)… (ký tên, đóng dấu) (Họ cùng tên đầy đủ)Chú giải: (7) Quoác hieäu. (8) Teân cô quan, ñôn vò, toå chöùc caáp giaáy. (9) Kyù hieäu teân cô quan tiền caáp giaáy (khoâng neân vieát teân ñôn vò caáp giaáy, nhö vaên phoøng – VP). (10) Teân cô quan, ñôn vò, toå chöùc nôi ñöôïc cöû ñeán. (11) Ñòa danh (ñoái vôùi phöôøng thì ñeà ñòa danh laø thaønh phoá, thò xaõ). (12) Thaåm quyeàn kyù (thuû tröôûng cô quan liêu ban haønh kyù hoaëc caùc caùn boä, coâng chöùc coù thaåm quyeàn tuøy theo chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn kyù nắm (KT.), kyù thöøa uûy quyeàn (TUQ.) hoaëc kyù thöøa leänh (TL.). Thoâng thöôøng giaáy giôùi thieäu vì chưng laõnh ñaïo vaên phoøng kyù.Câu 7: Hãy cho biết thêm có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình diễn nội dung của hiệ tượng ký thaymặt? đến ví dụ minh họa. (2,5 điểm)A. Thể thức đề ký: (0,75 điểm) 1) trực tiếp 2) xác nhận 3) cầm mặt: TM. 4) ký thay: KT. 5) quá lệnh: TL. 6) vượt ủy quyền: TUQ. 7) Quyền: Q.B. Ký đại diện (TM.): (1 điểm) 9 fan đứng đầu cơ quan, tổ chức đại diện thay mặt (TM.) tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức; cung cấp phó của fan đứng đầu và các thành viên giữ lại chức vụ chỉ đạo khác được thay mặt đại diện tập thể, cam kết thay tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn phiên bản theo uỷ quyền của tín đồ đứng đầu và những văn phiên bản thuộc các nghành nghề được phân công phụ trách. Ký đại diện (TM.): phòng ban thẩm quyền chung Như: Uỷ ban hay vụ Quốc hội, bao gồm phủ, HĐND, UBND.C. Ví dụ như (0,75 điểm) Ví dụ: Ký đại diện thay mặt (TM.) TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TM. CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH THỦ TƯỚNG (Chữ ký, dấu) (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn An Phan Văn A TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn ACâu 8: Hãy cho thấy có từng nào thể thức đề ký? Hãy trình diễn nội dung của hình thức ký thay?Cho ví dụ minh họa. (2,5 điểm)A. Thể thức đề ký: (0,75 điểm) 8) thẳng 9) chứng thực 10) ráng mặt: TM. 11) ký thay: KT. 12) thừa lệnh: TL. 13) vượt ủy quyền: TUQ. 14) Quyền: Q.B. Ký thay (KT.): (0,75 điểm) • Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền ký toàn bộ văn bản của cơ quan, tổ chức. Tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức hoàn toàn có thể giao cho cấp phó của chính mình ký cầm cố (KT.) các văn bạn dạng thuộc các nghành nghề được cắt cử phụ trách. Cam kết thay (KT.): trong thực trạng nào đó công việc được giao cho cấp phó.C. Ví dụ như (1 điểm) Ví dụ: ký kết thay (KT.) 10 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. GIÁM ĐỐC KT. CHỦ TỊCH PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ CHỦ TỊCH (Chữ ký, dấu) (Chữ ký, dấu) Phan Văn C Nguyễn Văn A TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn ACâu 9: Hãy cho biết thêm có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của hình thức ký thừalệnh? cho ví dụ minh họa. (2,5 điểm)A. Thể thức đề ký: (0,75 điểm) 15) trực tiếp 16) xác nhận 17) rứa mặt: TM. 18) cam kết thay: KT. 19) quá lệnh: TL. 20) quá ủy quyền: TUQ. 21) Quyền: Q.B. Cam kết thừa lệnh (TL.) (0,75 điểm) tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức rất có thể giao mang đến Chánh Văn phòng, Trưởng chống Hành chủ yếu hoặc Trưởng một vài đơn vị (dưới một cấp) ký thừa lệnh (TL.) một số trong những loại văn bản.  việc giao cam kết thừa lệnh cần được quy định ví dụ trong quy chế vận động hoặc quy định công tác văn thư của cơ quan, tổ chức. Cam kết thừa lệnh (TL.): Không ký kết vào rất nhiều Văn bạn dạng quan trọng, cam kết vào hầu hết văn bản giao dịch thông thường với ban ngành ngang cấp, cấp dưới (không được cấp cho trên).C. Lấy ví dụ như (1 điểm) Ví dụ: bộ trưởng, người có quyền lực cao uỷ nhiệm cho Vụ trưởng, Chánh văn phòng công sở ký những văn phiên bản hành chính thông thường (không nên văn bạn dạng quyết định một công ty trương, bao gồm sách, chế độ) như: thông báo, công văn đôn đốc, trả lời mang tính chuyên môn, nghiệp vụ, điều hoà, kết hợp để thực hiện một ra quyết định của cung cấp trên hoặc của Thủ trưởng cơ quan đã ban hành, các giấy tờ hành thiết yếu như mời họp, giấy giới thiệu… Ví dụ: ký kết thừa lệnh (TL.) TL. GIÁMĐỐC TM.

Xem thêm: Touchpoint Support Services: Welcome, Definition Of Touchpoint

UỶ BAN NHÂN DÂN TRƯỞNG PHÒNG TL. CHỦ TỊCH (Chữ ký, dấu) GIÁM ĐỐC SỞ (Chữ ký, dấu) Huỳnh Văn C Lê Văn A 11**************************** 12