Sưu tầm 150 đề thi hsg tiếng anh gồm những câu trắc nghiệm kèm từ luận bao gồm đáp án giúp những em học sinh lớp 6 vững vàng vàng đương đầu với kì thi học viên giỏi quan trọng đặc biệt sắp tới. Hy vọng tài liệu công ty chúng tôi cung cung cấp sẽ khiến cho việc ôn tập trở nên thuận tiện và hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 có đáp án


Chúng tôi xin trình làng tới quý thầy cô và các bạn trọn bộ 150 đề thi tiếng Anh lớp 6 tròng những kỳ thi chọn học sinh giỏi. Mời đông đảo người tham khảo dưới đây:

150 Đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh 2020-2021 tất cả đáp án

Chi tiết cập nhật ngay dưới đây:

ĐỀ SỐ 1:

I. Chọn từ bao gồm phần gạch ốp chân được phân phát âm khác so với những từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C.rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater

4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. đô thị B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Trang chủ D.mother

II. Lựa chọn một từ không thuộc nhóm với những từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Hãng apple D. Blue

3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg

6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn đáp án đúng tuyệt nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau

1. She ………………. To lớn the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday & Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to lớn eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Vị you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going lớn the ……………….. Now. I want khổng lồ buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of”weak”is ………………………………

A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien vì when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re

11. ………………. You lượt thích a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. Khổng lồ Hue on Sunday?

A. To go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr & Mrs Brown & their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

Xem thêm: Tính Đạo Hàm Của X Mũ X Mũ X Là Gì? Các Công Thức Tính Đạo Hàm Flashcards

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

→Tải bản đầy đầy đủ 150 đề thi học tập sinh giỏi môn giờ đồng hồ anh lớp 6 2020-2021 gồm đáp án: