Chào các bạn học sinh với quý thầy cô, lúc này trabzondanbak.comVN nhờ cất hộ tới độc giả tài liệu "Các đề thi chọn HSG môn chất hóa học lớp 9 (có đáp án)". Hi vọng sẽ giúp đỡ ích cho các bạn học tập và giảng dạy.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 cấp huyện có đáp án

 

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN HÓA HỌC – LỚP 9 THCS

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học: 2012 - 2013

Môn: Hoá Học

( thời hạn 150 phút không kể thời hạn giao đề)

 

Câu 1 ( 3 điểm)

1. Chấm dứt sơ đồ gửi hoá sau, khẳng định rõ những chất ứng với kí hiệu A, B, C, D, E, F, G. (A, B, C, D, E, F, G là những chất vô cơ)

2. Cho sắt kẽm kim loại Natri vào hỗn hợp hai muối hạt Al2(SO4)3 với CuSO4 thì chiếm được khí A, hỗn hợp B với kết tủa C. Nung kết tủa C được chất rắn D. Mang lại hiđrô dư đi qua D nung lạnh được chất rắn E. Hoà tan E vào hỗn hợp HCl dư thấy E rã một phần. Lý giải và viết phương trình hoá học các phản ứng.

Câu 2 ( 3 điểm)

1.Chọn những chất X, Y, Z, T tương thích và viết các phương trình hoá học chấm dứt sơ đồ trở thành hoá sau:

2. Chỉ sử dụng một thuốc test duy nhất, hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn: NH4Cl, MgCl2; FeCl2; AlCl3. Viết những phương trình bội phản ứng xảy ra.

Câu 3 ( 2 điểm)

Hoà chảy 3,2 gam oxit của một kim loại hoá trị ( III) bằng 200 gam hỗn hợp H2SO4 loãng. Khi thêm vào các thành phần hỗn hợp sau làm phản ứng một lượng CaCO3 vừa đủ thấy thoát ra 0,224 dm3 CO2 (đktc), sau đó cô cạn hỗn hợp thu được 9,36 gam muối khan. Xác minh oxit kim loại trên cùng nồng độ % H2SO4 sẽ dùng.

Câu 4 ( 2 điểm)

Đốt m gam bột sắt trong khí oxi chiếm được 7,36 gam chất rắn X gồm: Fe; FeO; Fe3O4; Fe2O3. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hòa hợp X cần vừa không còn 120 ml hỗn hợp H2


BỘ ĐỀ+ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN HÓA HỌC – LỚP 9 THCS

PAGE

PAGE 49

Nguyễn Công Thương trung học cơ sở Nghĩa Trung – Bù Đăng – Bình Phước

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học: 2012 - 2013

Môn: Hoá Học

( thời hạn 150 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1 ( 3 điểm)

1. Ngừng sơ đồ gửi hoá sau, xác định rõ các chất ứng cùng với kí hiệu A, B, C, D, E, F, G. (A, B, C, D, E, F, G là những chất vô cơ)

Fe(nóng đỏ) + O2  A

A + HCl  B + C + H2O

B + NaOH  D + G

C + NaOH  E + G

D + O2 + H2O E

E F + H2O

2. Cho kim loại Natri vào hỗn hợp hai muối bột Al2(SO4)3 cùng CuSO4 thì chiếm được khí A, hỗn hợp B và kết tủa C. Nung kết tủa C được hóa học rắn D. Mang đến hiđrô dư trải qua D nung rét được chất rắn E. Hoà rã E vào hỗn hợp HCl dư thấy E tan một phần. Phân tích và lý giải và viết phương trình hoá học những phản ứng.

Câu 2 ( 3 điểm)

1.Chọn các chất X, Y, Z, T phù hợp và viết các phương trình hoá học dứt sơ đồ biến chuyển hoá sau:

(1)

X

(2)

Y FeSO4 (4) FeCl2 (5) Fe(NO3)2 (6) X (7) T (8) Z

Z (3)

2. Chỉ cần sử dụng một thuốc demo duy nhất, hãy phân biệt các hỗn hợp mất nhãn:

NH4Cl, MgCl2; FeCl2; AlCl3. Viết các phương trình bội nghịch ứng xảy ra.

Câu 3 ( 2 điểm)

Hoà chảy 3,2 gam oxit của một kim loại hoá trị ( III) bởi 200 gam hỗn hợp H2SO4 loãng. Khi thêm vào các thành phần hỗn hợp sau bội nghịch ứng một lượng CaCO3 vừa đủ thấy thoát ra 0,224 dm3 CO2 (đktc), tiếp nối cô cạn dung dịch thu được 9,36 gam muối hạt khan. Khẳng định oxit kim loại trên cùng nồng độ % H2SO4 đã dùng.

Câu 4 ( 2 điểm)

Đốt m gam bột sắt trong khí oxi chiếm được 7,36 gam chất rắn X gồm: Fe; FeO; Fe3O4; Fe2O3. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hòa hợp X buộc phải vừa hết 120 ml hỗn hợp H2SO4 1M ( loãng), tạo nên thành 0,224 l H2 sống đktc.

Viết phương trình hoá học xảy ra.

Tính m?

Cho fe = 56, O = 16, Ca = 40, S = 32, C = 12, H = 1

H­íng dÉn chÊm THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Môn: Hoá Học

CâuNội dung Điểm

1

1. 3Fe + 2O2 Fe3O4

(A)

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

(A) (B) (C)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

(B) (D) (G)

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(C) (E) (G)

4Fe(OH)2 + O2 + H2O → 4Fe(OH)3

(D) (E)

2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(F)

2:- Khi cho Na vào 2 muối hạt Na vẫn phản ứng cùng với nước

trong dung dịch trước.

2 mãng cầu + 2 H2O 2 NaOH + H2

tiếp đến dd NaOH sẽ có phản ứng:

6 NaOH + Al2(SO4)3 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

NaOH + Al(OH)3 NaAlO2 + 2 H2O

2 NaOH + CuSO4 Cu(OH)2 + Na2SO4

Vậy Khí A là H2

- hỗn hợp B là: NaAlO2 với Na2SO4

- Kết tủa C là Cu(OH)2 và Al(OH)3 không phản ứng hết.

Nung kết tủa C:

to

Cu(OH)2 CuO + H2O

to

2 Al(OH)3 Al2O3 + 3 H2O

- chất rắn D là: Al2O3 và CuO.

- đến hiđro dư qua D nung nóng,chỉ có CuO gia nhập

khử: to

CuO + H2 Cu + H2O

- Vậy rắn E là Cu và Al2O3 ( không có CuO vì H2 dư)

Hoà tung E vào HCl, E tan một phần vì Cu ko phản

ứng cùng với HCl.

Al2O3 + 6 HCl 2 AlCl3 + 3 H2O

(3 điểm)

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

2

1. X là Fe(OH)2 Z là Fe

Y là Fe3O4 T là FeO

Phương trình phản nghịch ứng:

1/ Fe(OH)2 + H2SO4 FeSO4 + 2 H2O

2/ Fe3O4 + 4 H2SO4 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4 H2O

3/ sắt + H2SO4 FeSO4 + H2

4/ FeSO4 + BaCl2 FeCl2 + BaSO4

5/ FeCl2 + 2 AgNO3 Fe(NO3)2 + 2 AgCl

6/ Fe(NO3)2 +2 NaOH Fe(OH)2 + 2 NaNO3

7/ Fe(OH)2 FeO + H2O

8/ FeO + co Fe + CO2

2. Thừa nhận biết

- cần sử dụng NaOH để nhận thấy các dung dịch.

+ DD nào bao gồm khí mùi khai ( NH3) cất cánh ra là NH4Cl.

NaOH + NH4Cl NaCl + NH3() + H2O

+ DD nào gồm kết tủa trắng (Mg(OH)2) là MgCl2.

2 NaOH + MgCl2 Mg(OH)2 + 2 NaCl

+ DD nào tất cả kết tủa trắng xanh sau hoá nâu không tính không

Khí là FeCl2.

2 NaOH + FeCl2 Fe(OH)2 + 2 NaCl

4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O 4 Fe(OH)3

+ DD nào lộ diện kết tủa keo dán giấy trắng, tan khi NaOH

dư là AlCl3

3 NaOH + AlCl3 Al(OH)3 + 3 NaCl

NaOH dư + Al(OH)3 NaAlO2 + 2 H2O(3 điểm)

2 điểm

Viết

đúng

mỗi

PTHH

được

0,25đ

1 điểm

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

3 Gọi công thức của oxit là A2O3

A2O3 + 3 H2SO4 A2(SO4)3 + 3 H2O (1)

0,02 0,06 mol

H2SO4 dư + CaCO3 CaSO4 + H2O + CO2 (2)

số mol CO2 = 0,01 mol

theo pt (2) Số mol H2SO4 dư = số mol CO2 = số mol

CaSO4 = 0,01 mol

Dd khi cô cạn tất cả 9,36 gam muối bột khan

m A(SO) + mCaSO4 = 9,36

mA(SO) + 0,01. 136 = 9,36

m A(SO) = 9,36 – 1,36 = 8 g

theo (1) số mol A2O3 = số mol A2(SO4)3

3,2 _ 8

2 MA + 48 2 MA + 288

Giải ra ta được MA = 56. Vậy oxit là Fe2O3

2.

Theo PT (1) ta có số mol của Fe2O3 = 3,2/160 = 0,02

số mol H2SO4 sinh hoạt (1) là 0,02.3 = 0.06 mol

tổng số mol H2SO4 ở (1) cùng (2) là 0,01 + 0,06 = 0,07

Khối lượng H2SO4 = 6,86 g

Nồng độ % là: 3,43 %.

( 2điểm)

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

4Các PTHH:

2 fe + O2 2 FeO

3 sắt + 2 O2 Fe3O4

4 sắt + 3 O2 2 Fe2O3

fe + H2SO4 FeSO4 + H2 (1)

FeO + H2SO4 FeSO4 + H2O (2)

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3+ 4H2O (3)

Fe2O3 + 3 H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 3 H2O (4)

Số mol khí H2 xuất hiện sau làm phản ứng là: 0,01 mol

Khối lượng fe trong hỗn hợp X là:

Theo (1) số mol sắt = số mol H2 hiện ra = 0,01 mol = số

Mol H2SO4 ngơi nghỉ (1)

khối lượng của sắt l à: 0,01. 56 = 0,56 g

Số mol H2SO4 phản nghịch ứng ở (2), (3), (4) l à

0,12.1 – 0,01 = 0,11 mol

Cũng theo (2), (3), (4) ta thấy:

Số mol H2SO4 = số mol nước = số mol oxi trong hỗn

hợp các oxit = 0,11 mol

Khối lượng của nguyên tử oxi vào oxit là:

0,11.16 = 1,76 g

Áp dụng ĐLBTNT: cân nặng của fe = Khối lượng

của oxit - cân nặng của oxi

7,36 – 1,76 = 5,6 g

( 2điểm)

(0,5đ)

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

Phòng GD & ĐT Bù Đăng KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 ( Vòng hai)

Môn : HÓA HỌC (Thời gian làm bài xích 120 phút, ko kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC .

Bài 1. (3điểm)Có 7 hóa học rắn dạng bột, màu sắc tương trường đoản cú nhau : CuO ; FeO ; MnO2 ; Fe3O4 ; Ag2O ; FeS ; tất cả hổn hợp ( FeO cùng Fe). Nêu cách nhận thấy từng hóa học bằng cách thức hoá học, chỉ dùng thêm một thuốc thử. Viết những phương trình làm phản ứng.

Bài 2 . (3điểm)Đốt cháy trọn vẹn a g chất hữu cơ tất cả thành phần C, H, Cl. Sau phản bội ứng chiếm được các thành phầm CO2 ; HCl ; H2O theo tỉ lệ thành phần về số mol 2 : 1: 1. Khẳng định công thức phân tử, công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ, biết hợp hóa học hữu cơ có cân nặng phân tử hết sức lớn.

Bài 3 . (4điểm)Trong 1 bình kín đáo có thể tích V lít chứa 1,6 g khí oxi và 14,4 g các thành phần hỗn hợp bột M gồm những chất: CaCO3 ; MgCO3 ; CuCO3 với C. Nung M trong bình cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, mang về nhiệt độ thuở đầu thấy áp suất vào bình tăng 5 lần đối với áp suất lúc đầu (thể tích chất rắn trong bình coi không đáng kể). Tỉ khối tất cả hổn hợp khí sau phản nghịch ứng so với khí N2: 1 CTPT của B là C2H4O2 ; MB = 60 g

n = 1  CTPT của A là CH2O ; MC = 30 g

Công thức kết cấu của A: H–CH=O

B, C làm đỏ quỳ tím, trong B, C có nhóm –COOH,

Vậy CTCT của B : CH3COOH.

* nếu như C phản ứng với mãng cầu theo tỉ lệ thành phần 1 : 1 thì số mol các chất vào X là :

Số mol C = ; số mol B = ; số mol A = 0,04.

Khối lượng tất cả hổn hợp = .90 + 60 + 0,04.30 = 4 g (trái giả thiết đầu bài).

Nếu C bội nghịch ứng với na theo tỉ trọng 1:2 thì số mol những chất trong X :

Số mol C = 0,01 ; số mol B = 0,02 ; số mol A = 0,03.

Khối lượng các thành phần hỗn hợp = 0,01.90 + 0,02.60 + 0,03.30 = 3 g (phù hòa hợp đầu bài)

Vậy CTCT của C là: CH3––COOH tuyệt –CH2–COOH.

Bài 5. (3điểm) X : HO–CH2–CH2–COOH Y : CH3– –COOH

Z : CH3–O–CH2–COOH ; T : HCOO–CH2–CH2–OH ; R : HO–CH2–CH2–OH

2. Các phương trình hoá học của bội phản ứng :

HO–CH2–CH2–COOH + 2Na NaO–CH2–CH2–COONa + H2

HO–CH2–CH2–COOH + NaOH HO–CH2–CH2–COONa + H2O

HO–CH2–CH2–COOH+C2H5OH HO–CH2–CH2–COOC2H5 + H2O

Bài 6. (4điểm)

Gọi số mol mỗi oxit là a => số mol AgNO3 = 7a.

+ phản nghịch ứng khi mang đến CO dư qua lếu hợp những oxit nung nóng :

CO + CuO Cu + CO2

a mol a mol a mol

4CO + Fe3O4 3Fe + 4CO2

a mol 3a mol 4a mol

 yếu tố của (A) : Cu = a mol ; sắt = 3a mol ; CaO = a mol ; Al2O3= a mol

 nguyên tố khí (B) : CO2 = 5a mol ; co dư

+ bội nghịch ứng khi mang lại (A) vào nước dư :

CaO + H2O Ca(OH)2

a mol a mol

Al2O3 + Ca(OH)2 Ca(AlO2)2 + H2O

a mol a mol a mol

 Thành phần dung dịch (C) : Ca(AlO2)2 = a (mol) ; H2O

 nguyên tố (D) : Cu = a(mol) ; sắt = 3a (mol)

+ phản bội ứng khi đến (D) vào hỗn hợp AgNO3 :

Fe + 2AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag

3a mol 6a mol 3a mol 6a mol

Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag

0,5a mol a mol 0,5a mol a mol

 Thành phần dung dịch (E) :

Fe(NO3)2 = 3a mol ; Cu(NO3)2 = 0,5a mol ; H2O.

 thành phần (F) : Ag = 7a mol ; Cu = 0,5a mol.

+ bội nghịch ứng khi mang lại khí (B) sục qua dung dịch (C):

CO2 + 3H2O + Ca(AlO2)2 CaCO3 + 2Al(OH)3

a mol a mol a mol 2a mol

CO2 + CaCO3 + H2O Ca(HCO3)2

a mol a mol a mol

 Thành phần dung dịch (G) : = a mol ; H2O

 nhân tố kết tủa (H) : = 2a (mol).

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

Môn: Hoá học 9

Thời gian: 150 phút

Đề bài:

Câu 1 (3đ): Viết phương trình xảy ra giữa mỗi chất trong các cặp sau đây:

A. Cha và d2 NaHCO3C. K cùng d2 Al2(SO4)3D. Mg và d2 FeCl2

B. Khí SO2 cùng khí H2SD. D2 Ba(HSO3)2 cùng d2 KHSO4E. Khí CO2 dư cùng d2 Ca(OH)2

Câu 2 (3đ):

Chỉ sử dụng một thuốc demo hãy phân biệt các dung dịch sau:

NaOH, CuSO4, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, NH4Cl, AlCl3

Câu 3: (4đ)

1. Mang lại 44,2g một các thành phần hỗn hợp của 2 muối bột sunfát của một kim loại hoá trị I với một kim loại hoá trị II tính năng vừa đủ với hỗn hợp BaCl2 nhận được 69,9g một hóa học kết tủa. Tính trọng lượng các muối hạt thu được sau bội nghịch ứng?

2. Dẫn H2 dư trải qua 25,6g các thành phần hỗn hợp X gồm Fe3O4, ZnO, CuO nung nóng cho đến khi bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Sau làm phản ứng thu được 20,8g hóa học rắn. Hỏi trường hợp hoà tan không còn X bằng dung dịch H2SO4 thì nên bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 20%.

Câu 4: (4đ) mang lại 16,4g tất cả hổn hợp M có Mg, MgO với CaCO3 vào dung dịch HCl dư thì thu được tất cả hổn hợp khí tất cả tỉ khối tương đối so cùng với H2 là 11,5. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng được 30,1g các thành phần hỗn hợp muối khan.

a. Tính trọng lượng các hóa học trong tất cả hổn hợp M?

b. Trường hợp cho các thành phần hỗn hợp M trên vào dung dịch H2SO4 quánh nóng dư chiếm được 4,48l tất cả hổn hợp X bao gồm 2 khí nghỉ ngơi đktc có trọng lượng 10,8g thì X tất cả những khí gì?

Câu 5( 3đ) Hoà rã m gam kim loại M bởi dung dịch HCl dư chiếm được V lít khí H2 (đktc)

Cũng phối hợp m gam kim loại trên bằng dung dịch HNO3 loãng dư nhận được V lít khí NO (đktc)

a. Viết các phản ứng xảy ra?

b. M là gì? Biết trọng lượng muối Nitrat vội vàng 1,905 lần muối hạt Clorua.

Câu 6( 3đ) tất cả hổn hợp A có 2 kim hoại là Mg với Zn. B là dung dịch H2SO4 gồm nồng độ là x mol/l

TH1: mang lại 24,3g (A) vào 2l dung dịch (B) có mặt 8,96l khí H2.

TH2: đến 24,3g (A) vào 3l dung dịch (B) xuất hiện 11,2l khí H2.

(Các thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc)

a. Hãy cm trong TH1 thì hỗn kim loại tổng hợp loại chưa tan hết, trong TH2 axít còn dư?

b. Tính mật độ x mol/l của dung dịch B với % khối lượng mỗi kim loại trong A?

HƯỚNG DẪN

Câu 1: Viết đúng từng phần được 05 x 6 = 3đ

a. 2Ba + 2H2O -> Ba(OH)2 + H20,25

Ba(OH)2 + 2NaHCO3 -> Na2CO3 + BaCO3 + 2H2O0,25

b. 2H2S + SO2 -> 3S + 2H2O0,5

c. 2K + 2H2O -> 2KOH +H20,25

6KOH + Al2(SO4)3 -> 3K2SO4 + 2Al(OH)30,25

KOH + Al(OH)3 -> KAlO2 + 2H2O0,25

d. Ba(HSO3)2 + 2KHSO4-> K2SO4 +BaSO4+ SO2 + 2H2O 0.5

d. Mg + FeCl2 -> MgCl2 + Fe0,25

e. CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O0,25

CaCO3 + H2O + CO2 -> Ca(HCO3)20,25

Câu 2: (3đ)

a. - Biết sử dụng quỳ tím -> NaOH (quỳ xanh) 0,5đ

- tự NaOH nhận biết được những chất sót lại được 2,5đ

và viết đúng những phương trình

+ mở ra  xanh -> CuSO4 -> Viết PT0,5đ

+ xuất hiện thêm  đỏ mâu -> Fe(NO3)3 -> Viết PT0,5đ

+ mở ra  white xanh, hoá nâu vào K2 là Fe(NO3)2 -> Viết PT0,5đ

+ gồm khí hương thơm khai -> NH4Cl-> Viết PT0,5đ

+ mở ra  keo,  tan dần -> AlCl3-> Viết PT0,5đ

Câu 3:

a. Gọi sắt kẽm kim loại hoá trị I là A, hoá trị II là B

=> các muối sun fát: A2SO4, BSO40,5đ

A2SO4 + BaCl2 => 2ACl + BaSO4 (1)

BSO4 + BaCl2 -> BCl2 + BaSO4 (2)0,5đ

Theo PT ta thấy

=> Áp dụng ĐL TBKL: Tính được m muối hạt sau phản ứng = 36,7g1đ

2. Hotline x, y, z là số mol Fe3O4, ZnO, CuO (x,y,z>0)

=> 232x + 81y + 80z = 25,6

- Viết được phản nghịch ứng => Lập PT: Mkim các loại = 168x + 65y + 64z = 20,8

-> nO (oxít) = 4x + y + z = 0,3 mol1đ

- Viết PT: oxít + H2SO4 => nH2SO4 = nO = 0,3 mol

-> mH2SO4 = 0,3 x98 = 29,4g => md2H2SO4 = 147g1đ

Câu 4 (4đ):

a. - Viết đúng những PT0,75đ

- Lập được những PT đại số, giải chính xác 1đ

- Tính được khối lượng các hóa học trong M0,5đ

b. - Viết đúng mỗi PT được 0,25đ x 3 = 0,75đ

- xác định trong X tất cả CO2 0,25đ

H2S hoặc SO2

tìm kiếm Mkhí còn sót lại = 64 -> kết luận là SO2.

Xem thêm: Số Electron Tối Đa Trong Lớp Số 4 Là, Lớp Thứ 4(N=4) Có Số Electron Tối Đa Là

Vậy hỗn hợp khí X gồm SO2 và CO2 0,75đ

Câu 5 (3đ):

sắt kẽm kim loại M bội phản ứng với HCl bao gồm hoá trị n (m, n  N) m n

Kim loại M làm phản ứng cùng với HCl gồm hoá trị m0,5đ

2M +2nHCl = 2MCln + nH2(1)

(mol) xxnx1đ

2

3M + mHNO3 -> 3M(NO3)m + mNO + H2O (2)

(mol) x xmx

3

Vì (chọn n = 2; m = 3)0,5đ

Mặt không giống KL muối hạt nitrat = 1,905 lần trọng lượng muối clorua

Nên: 1đ

Câu 6 (2đ):

a. - phân tích và lý giải được TH1 dư kim loại, TH2 dư axít 1đ

Viết đúng 2 PT 0,5đ

-Xét TH2 lâp hệ phương trình

65x+24y = 24,3 x =0,3 % Zn = 80,25%

x+y = 0,5 y = 0,2 % Mg = 19,75% 1đ

Xét TH1, nH2SO4 = nH2 = 0,4 mol =>CM H2SO4 = x M = 0,2M 0,5đ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN: HÓA HỌC LỚP 9

NĂM HỌC: 2013 - 2014

Thời gian có tác dụng bài: 150 phút

( không kể thời gian giao đề)

( Đề thi bao gồm 02 trang)

Câu I: ( 4 điểm)

Cho những dd muối hạt A, B ,C ,D chứa các gốc axit không giống nhau . Những muối B, C đốt bên trên ngọn lửa vô sắc đẹp phát ra ánh nắng màu kim cương .