Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 mang đến cho các bạn 5 đề kiểm tra tất cả đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều gợi ý tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức làm thân quen với cấu trúc đề thi học tập kì 2.

Bạn đang xem: Đề thi hóa 8 hk2 có đáp án


Bộ đề thi học kì 2 môn chất hóa học 8 năm 2021 - 2022

Đề thi Hóa 8 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hóa 8 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi Hóa 8 học tập kì 2

cấp cho độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Tính chất của Oxi - Oxit

- phân biệt chất được dùng làm điều chế oxi trong chống thí nghiệm

- Điều chế khí Oxi

- riêng biệt Oxit axit và Oxit bazơ

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

1

40%

3

50%

Chủ đề 2

Sự Oxi hóa

PƯPH,

PƯ HH

- có mang sự lão hóa chậm

- Phân biệt những phương trình hoá học

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

2

10%

Chủ đề 3

Mol và đo lường và tính toán hóa học

- Viết và thăng bằng phương trình hoá học

- Tính thể tích khí đã tham gia bội nghịch ứng

- Tính cân nặng của hóa học cần dùng làm phân hủy hóa học khác dựa vào thể tích.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

1

20%

3 câu

40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

1

10%

1

0,5đ

5%

0

2

4,5đ

45%

1

10%

1

20%

8 câu

10 đ

100%


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2

I/ Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Câu 1. Cho các chất sau:

a.Fe3O4

b. KClO3

c. KMnO4

d. CaCO3

e. Bầu không khí g. H2O

Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng phân tích là:

A. B, c.

B. B, c, e, g.

C. A,b,c,e.

D. B, c, e.

Câu 2. Tín đồ ta chiếm được khí oxi bằng cách đẩy nước là phụ thuộc vào tính chất:

A. Khí oxi tan trong nước.

B. Khí oxi ít tan trong nước.

C. Khí oxi khó hóa lỏng.

D. Khí oxi nhẹ hơn nước.

Câu 3. Sự oxi hóa chậm rì rì là:

A. Sự oxi hóa cơ mà không tỏa nhiệt.

B.Sự oxi hóa mà không phát sáng.

C. Sự thoái hóa toả nhiệt mà lại không vạc sáng.

D. Sự trường đoản cú bốc cháy.

Câu 4. Trong số nhóm oxit sau, nhóm oxit nào là oxit axit:

A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5

B. SiO2, P2O5, N2O5, CaO

C. CO2, SiO2, NO2, MnO2, CaO

D. CO2, SiO2, NO2, N2O5, P2O5

Câu 5. (4 điểm)

Hãy chấm dứt bảng đã mang lại dưới đây bằng cách đánh vết (+) vào cột gồm phương trình đúng và lưu lại (-) vào cột có phương trình sai :

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO à 2Hg + O2

02

2 fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

03

Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

04

CaCO3 → CaO + CO2

05

CO2 + 2Mg→ 2MgO + C

06

C + O2 → CO2

07

2KClO3 →2KCl + 3O2

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O


II/ Tự luận (4 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 126g sắt trong bình chứa khí O2.

a. Hãy viết phương trình làm phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích khí O2(ở đktc) đã tham gia bội nghịch ứng trên.

c. Tính trọng lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được luôn thể tích khí O2(ở đktc) bằng với thể tích khí O2 đã thực hiện ở phản bội ứng trên.

Đáp án đề thi học tập kì 2 Hóa 8

I. Trắc nghiệm: ( 2 điểm) 1 - A. 2 – B. 3 – C. 4 – D.

Câu 5: ( 4 điểm)

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO → 2Hg + O2

-

+

02

2 sắt + 3Cl2 → 2 FeCl3

+

-

03

Fe + 2 HCl →FeCl2 + H2

-

-

04

CaCO3 → CaO + CO2

-

+

05

CO2 + 2Mg → 2MgO + C

-

-

06

C + O2 → CO2

+

-

07

2KClO3→ 2KCl + 3O2

-

+

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

-

+

Tự luận: (4 điểm)

nFe = 2,25 mol (0,5 điểm)

3Fe + 2O2 →Fe3O4 (0,5 điểm)

n oxi bội phản ứng = 1,5 mol (0,5 điểm)

Voxi phản nghịch ứng = 33,6(l) (0,5 điểm)

2KClO3 →2KCl + 3O2 (1 điểm)

Số mol KClO3 = 1mol (0,5 điểm)

Khối lượng KClO3 = 122,5g (0,5 điểm)

..................

Đề thi Hóa 8 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 chất hóa học 8

Nội dung con kiến thức

Mức độ dìm thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số câu hỏi

3

1 15a

15c

4

Số điểm

0,75

2,0

2,75(27,5%)

2.Dung dịch

-Nhận biết dung môi, chất tan vào dung dịch.

-Khái niệm dd, dd không bão hòa, độ đậm đặc %

-Những yếu hèn tố ảnh hưởng đến đọ tan. Kí hiệu độ tan. Tính tan.

-Tính C%

-Tính khối lượng khi biết CM.

Số câu hỏi

1

1

15b

1

10

Số điểm

1,75

1,75

0,25

0,25

4,0(40%)

3. Tổng hòa hợp

-Bài toán.

Só câu hỏi

1

1

Số điểm

3,25

32,5 (32,5%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

9

2,5

(25%)

1

1,75

(17,5%)

1

2,0

(20%)

1

0.25

(2,5%)

1

0,25

2,5%

1

3,25

(32,5%)

14

10,0 đ

(100%)


Đề thi Hóa 8 học kì 2

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): nên chọn lựa đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. trong những dãy hóa học sau đây, dãy chất nào làm qùy tím chuyển màu sắc xanh?

A. KClO3, NaCl, FeSO4, MgCO3.

B. CaO, SO3, BaO, Na2O.

C. Ca(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.

D. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 2. Xét các chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2. Số oxit; axit; bazơ, muối lần lượt là:

A. 1; 2; 2; 3.

B. 1; 2; 2; 2.

C. 2; 2; 1; 2.

D. 2; 2; 2; 1

Câu 3. Nồng độ % của một dung dịch mang lại biết

A. Số gam chất tan có trong 100g nước.

B. Số gam chất tan tất cả trong 1000ml dung dịch.

C. Số gam chất tan tất cả trong 100ml nước.

D. Số gam chất tan tất cả trong 100g dung dịch.

Câu 4. Biết độ rã của KCl ở 300C là 37. Khối lượng nước bay hơi sống 300C tự 200g hỗn hợp KCl 20% sẽ được dung dịch bão hòa là:

A. 52 gam.

B. 148 gam.

Xem thêm: Đề Toán Đại Học Khối B 2013, Đề Thi Và Đáp Án Đại Học Môn Toán Khối B 2013

C. 48 gam

D. 152 gam

B. Phần tự luận (8,0 điểm)

Câu 5. Ngừng các phương trình hóa học sau và cho biết thêm chúng thuộc loại phản ứng gì?:

K + ?→ KOH + H2

Al + O2 →?

FexOy + O2→ Fe2O3

KMnO4 → ? + MnO2 + O2

Câu 6. Nêu cách thức nhận biết những chất khí sau: Khí nitơ, hiđro, oxi, cacbon đioxit, và khí metan (CH4). Viết PTHH ví như có?

Câu 7. mang đến 5,4 gam bột Nhôm công dụng vừa đầy đủ với 400ml hỗn hợp HCl

a. Tính nồng độ mol/lít hỗn hợp HCl đang dùng?

b. Lượng khí Hidro thu được sinh sống trên mang đến qua bình đựng 32g CuO nung lạnh thu được m gam hóa học rắn. Tính % trọng lượng các hóa học trong m?

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa 8

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu1234
Đáp ánCBDA
Thang điểm0,50,50,50,5

B. Phần tự luận: (8đ)

CâuNội dungĐiểm
Câu 1 (3đ)

2K + 2H2O →2 KOH + H2 (Phản ứng thế)

4Al + 3O2→ 2Al2O3 (Phản ứng hóa hợp)

4FexOy +(3x- 2y)O2→ 2xFe2O3 (Phản ứng hóa hợp)

2 KMnO4→ K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân hủy)

(HS xác định sai mỗi bội phản ứng trừ 0,25 đ)

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

Câu 2 (2đ)

Dùng hỗn hợp nước vôi trong nhận biết khí CO2

Phương trình hóa học: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Dùng tàn đóm đỏ phân biệt khí O2

Phương trình hóa học: C + O2

*
CO2

Ba khí sót lại dẫn qua bột CuO nung nóng, khí làm thay đổi màu CuO thành đỏ gạch men là khí H2