Đề thi giữa học kì 1 Toán 10 gồm đáp án và lời giải trắc nghiệm và tự luận vô cùng hay. Các bạn xem ngơi nghỉ dưới.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 toán 10 có đáp án

ĐỀ 1

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

MÔN TOÁN 10

Thời gian: 60 phút

I. Phần trắc nghiệm ( 7 điểm)

Câu 1: Mệnh đề như thế nào sau là mệnh đề sai?


A. $forall n in N$thì $n leqslant 2n$ B. $forall x in R:x^2 > 0$ C. $exists n in N:n^2 = n$ D. $exists x in R:x > x^2$

Câu 2. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

A. 15 là số nguyên tố. B. 5 là số chẵn. C. 5 là số vô tỉ. D. 15 phân chia hết đến 3.

Câu 3. Cho mệnh đề $P(x) = $”$forall x in R,,x^2 + x + 1 > 0$”.Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề $P(x)$ là:

*

Câu 4. Cho tập hợp $X = left x in N,x leqslant 5 ight$. Tập X được viết bên dưới dạng liệt kê là:

A. $X = left 0;1;2;3;4;5 ight$ B. $X = left 1;2;3;4 ight$ C. $X = left 0;1;2;3;4 ight$ D. $X = left 1;2;3;4;5 ight$

Câu 5. Trong những tập vừa lòng sau,tập vừa lòng nào là tập thích hợp rỗng?

A.$A = left x in R/x^2 + 2x + 3 = 0 ight$ B.$C = left x in R/x^2 – 5 = 0 ight$

C.$B = left x in R/x^2 – 4 = 0 ight$ D.$D = left x in R/x^2 + x – 12 = 0 ight$

Câu 6: Cho tập thích hợp A = $left x in R/x^2 + 5x + 4 = 0 ight$, tập hòa hợp nào sau đây là đúng?

A. Tập phù hợp A có một phần tử B. Tập phù hợp A có 2 phần tử

C. Tập vừa lòng A = $emptyset $ D. Tập thích hợp A có vô số phần tử

Câu 7. Cho tập thích hợp $A = left 1;2;3 ight$. Hày chọn khẳng định sai.

A.$emptyset subset A$ B.$1 in A$ C.$left 1;2 ight subset A$ D.$2 subset A$

Câu 8. Số thành phần của tập đúng theo A= =$left k^2 + 1/k in Z,left ight$ bằng:

A. B. 5 C. 3 D. 2

Câu 9. Cho nhị tập thích hợp $M = 1;2;3;5 ext với N = 2;6; – 1 $. Xét các xác minh sau đây:

$M cap N = 2 ext ; ext Nackslash M = 1;3;5 ext ; ext M cup N = 1;2;3;5;6; – 1 $

Có bao nhiêu xác minh đúng vào ba xác định nêu bên trên ?

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 10. đến hai tập hòa hợp $ extA = left 1;2;3;4;5 ight$ với $ extB = left 4;5;6 ight$. Tìm kiếm $A cup B$.

A. $A cup B = left 4;5 ight.$ B. $A cup B = left 1;2;3 ight.$

C. $A cup B = left 1;2;3;6 ight$. D. $A cup B = left 1;2;3;4;5;6 ight.$

Câu 11. Cho $A = left( – infty ; – 2 ight>$, $B = left< 3; + infty ight)$, $C = left( 0;4 ight).$Tìm tập $left( A cup B ight) cap C$.

A. $left< 3;4 ight).$ B. $left< 3;4 ight>.$ C. $left( – infty ; – 2 ight> cup left( 3; + infty ight).$ D. $left( – infty ; – 2 ight) cup left< 3; + infty ight).$

Câu 12. Cho tập thích hợp A=<-5;+∞), B=(–6;3>, tập hợp A∩B là:

A. <–5;3>. B. (–6;+∞) C. <–5;+∞) D. (–6; –5>

Câu 13. Cho hai tập phù hợp $ extA = left< m + 1;m + 4 ight>$ cùng $ extB = left( – infty ;5 ight)$. Tìm tất cả các cực hiếm của m nhằm $A cap B = emptyset $.

A. B$m 4.$ D. $m leqslant 4$.

Câu 14. Chiều lâu năm của một mảnh đất nền hình chữ nhật là $overline a $ = 19,485m $ pm $ 0,01m. Tìm số qui tròn của số giao động 19,485.

A. 19,5. B. 19,49. C. 19,4. D. 20.

Câu 15. Trong các hàm số sau, hàm số làm sao là hàm số chẵn?

A. y=x3+1 B. y=x3-x C. y=x3+x D. y=$frac ext1 + extx^4 ext2 extx^2$

Câu 16. Trong những hàm số sau, hàm số như thế nào nghịch vươn lên là trên R

A. y=x+2 B. y= –x+2 C. y=x2–x+1 D. y=1+x

Câu 17. Tìm tất cả các giá trị của tham số m nhằm hàm số $fleft( x ight) = left( m – 2 ext ight)x + 1$ đồng biến đổi trên $R.$

A. $m > 2$. B. $m > 0$. C. $m geqslant 2$. D. $m Tìm đk của m nhằm hàm số khẳng định trên tập $( – infty ;1>$

Câu 2. Cho hàm số $y = (4 – 2m + m^2)x + 2m – 3$. Tìm điều kiện của m đựng đồ thị hàm số hàm số song song với đường thẳng tất cả phương trình $y = 7x – 5$

Câu 3 . A) Tìm a với b chứa đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + 2$ trải qua điểm $Aleft( 3;5 ight)$ và bao gồm trục đối xứng là mặt đường thẳng $x = 1.$

b). Một cái cổng hình parabol dạng $y = – frac12x^2$ gồm chiều rộng

d = 4m. Tính độ cao h của cổng (xem hình minh họa).

*

Câu 4. Cho ΔABC.

Xem thêm: Đề Thi Và Đáp Án Môn Toán Mã Đề 120 Thpt Quốc Gia Năm 2021, Đề Thi Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt 2021, Mã Đề 120

 Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, AC.

Chứng minh rằng: $overrightarrow AB , = – frac23overrightarrow CM , – frac43overrightarrow BN$. Tìm tập hợp những điểm K sao cho: $2left| overrightarrow KA + overrightarrow KB + overrightarrow KC ight| = 3left| overrightarrow KB + overrightarrow KC ight|$

ĐÁP ÁN

Câu12345678910
ĐABDBAABDCCD
Câu11121314151617181920
ĐAAABADBAADC
Câu21222324252627282930
ĐACCDCBACCCA
Câu31323334353637383940
ĐAADADCD