Đề thi thân kì 1 Toán lớp 8 tất cả đáp án năm 2021 (11 đề)

trabzondanbak.com soạn và đọc Đề thi thân kì 1 Toán lớp 8 tất cả đáp án năm 2021 (11 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 8 của các trường trên cả nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong những bài thi Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn toán

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm).

Hãy lựa chọn phương án vấn đáp đúng trong mỗi trường đúng theo sau:

1) Tích của đơn thức x2 và đa thức 5x3 -x-1 là:

A. 5x6-x3-x2 B. -5x5+ x3 +x2

C. 5x5-x3-x2 D. 5x5-x-1

2) Đa thức 3x2-12được so sánh thành nhân tử là:

A. 3x(x-2)2 B. 3x( x2+4)

C. 3(x - 2)(x + 2) D. X(3x - 2)(3x + 2)

3) Cho tứ giác ABCD biết

*
lúc đó số đo góc B là

A. 1500 B. 1050

C. 750 D. 300

4) Đa thức x4-3x3+6x2-7x+m phân chia hết cho đa thức x - 1 khi m bằng

A. 0 B. - 3

C. 3 D. 1

5) Giá trị nhỏ nhất của đa thức A= x2+4x+11 là

A. 7 B. - 2

C. - 4 D. 11

6) mang đến tam giác ABC vuông tại A, O là trung điểm của BC. D là điểm đối xứng với A qua O. Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau?

A.

*
B.
*

C. AB = CD D. AD = BC

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

1) search x biết x(x – 1) + x – 1 = 0

2) Tính quý hiếm biểu thức: A= (x-y)(x2+xy+y2) +2y2tại

*
*

Câu 2 (2 điểm) Cho nhiều thức A= 2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2 với đa thức B = x + 2

1) làm tính phân chia đa thức A đến đa thức B.

2) Hãy phân tích nhiều thức yêu thương của phép phân tách đa thức A mang lại đa thức B thành nhân tử.

Câu 3 (2,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD trong đó có BC = 2AB. điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AD.

1) chứng minh rằng tứ giác MNDC là hình bình hành.

2) Kẻ DE vuông góc với AB tại E, DE cắt MN trên F. Chứng minh F là trung điểm của DE.

3) minh chứng rằng:

*

Câu 4 (0,5 điểm) cho những số x, y, z thỏa mãn nhu cầu đồng thời:

x+ y+ z= 1; x2+y2+z2= 1; x3 + y3+z3 =1

Tính cực hiếm của biểu thức: M= x8+y11+ z2018

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1: C (0,5đ)

Câu 2: C (0,5đ)

Câu 3: A (0,5đ)

Câu 4: C (0,5đ)

Câu 5: A (0,5đ)

Câu 6: B (0,5đ)

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1

1) x(x – 1) + x – 1 = 0

=> (x - 1)(x + 1) = 0 (0,25đ)

*
(0,5đ)

Vậy

*
(0,25đ)

2) A= (x-y)(x2+xy+y2) +2y2

= x3 + y3 (0,5đ)

Tại

*
biểu thức A có mức giá trị là
*
(0,5đ)

Câu 2. Thực hiện nay được đúng phép chia A= 2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2 và đa thức B = x + 2

1) (2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2) : (x+2) = 2x3-x2-2x + 1 (1đ)

2) 2x3-x2-2x + 1= 2x( x2-1)-(x2-1) = (x2 - 1)(2x-1) (0,5đ)

=(x-1)(x+1)(2x-1) (0,5đ)

Câu 3

1) chỉ ra được MC // ND (0,25đ)

Do đó tứ giác MNDC là hình bình hành (0,5đ)

2) đã cho thấy được NF // AE (0,25đ)

và N là trung điểm cạnh AD của chảy giác DAE (0,25đ)

→ F là trung điểm của DE (0,5đ)

3) Ta có:

*
(cặp góc so le trong)

Chỉ ra được tam giác MED cân tại M

*

Chỉ ra được

*
(0,25đ)

Do đó

*

Mặt khác

*
(tam giác BMN cân nặng tại M)

*
(cặp góc so le trong)

Vậy

*
(0,25đ)

Câu 4.

Ta có: (x+y+z)3 = x3+y3+z3 + 3(x+y)(y+z)(z+x)

Kết phù hợp với các điều kiện đã cho, ta có:(x+y)(y+z)(z+x)= 0

→ Một trong số thừa số của tích(x+y)(y+z)(z+x) phải bởi 0

Giả sử (x + y) = 0, kết phù hợp với điều kiện: x + y + z = 1 → z = 1

Kết hợp với điều kiện: x2+y2+z2= 1→ x = y = 0

Vậy vào 3 số x, y, z phải bao gồm 2 số bởi 0 và một số ít bằng 1. (0,25đ)

Vậy S = 1 (0,25đ)

Chú ý: Dưới đó là hướng dẫn cơ bản, bài xích làm của học viên phải trình diễn chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn chấp nhận cho điểm từng phần tương ứng.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

Hãy viết vào tờ giấy thi vần âm in hoa đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Khai tiển biểu thức x3-8x3 ta được tác dụng là:

A. (x-2y)3 B. X3-2y3

C. (x-2y)(x2+2xy+4y2) D. X3-6x2y + 12xy2-8y3

Câu 2. hiệu quả phép tính -x2(3-2x)là:

A. 3x2-2x3 B.2x3-3x2 C.-3x3+2x2 D.-4x2

Câu 3. Để 4y2-12y +

*
trở thành một hằng đảng thức. Cực hiếm trong ô vuông là:

A. 6 B. 9 C. – 9 D. Một kết quả khác

Câu 4. Biểu thức 1012 – 1 có mức giá trị bằng

A. 100 B. 1002 C. 102000 D. Một công dụng khác

Câu 5. giá trị của biểu thức x2+2xy+y2 tại x = - 1 và y = - 3 bằng

A. 16 B. – 4 C. 8 D. Một tác dụng khác

Câu 6. Biết 4x(x2-25)=0, những số x tìm được là:

A. 0; 4; 5 B. 0; 4 C. -5; 0; 5 D. Một tác dụng khác

Câu 7.

A. -2x +4 =2(2-x) B. -2x+4 = -2(2-x)

C. -2x +4= -2(x+2) D. -2x+4= 2(x-2)

Câu 8. Triển khai phép nhân x(x-y)

A.x2-y B.x-xy C.x-x2 D.x2-xy

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1 (1,5đ): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử

a. 36a4-y2 b. 6x2 +x -2

Bài 2 (1,5đ). kiếm tìm x, biết:

a. X( x-4)+1 = 3x-5 b. 2x3-3x2-2x+3= 0

Bài 3 (1,5đ).

a. Mang lại biểu thức A= x3-9x2+27x -27 . Tính quý hiếm của A lúc x = 1.

b. Tìm nhiều thức thương và đa thức dư vào phép phân tách đa thức A (x) mang lại B (x). Biết:

A(x)= 2x3+x2-x+ a với B(x) = x-2

Bài 4 (3,0đ). Cho hình bình hành ABCD gồm AB > BC. Đường phân giác của góc giảm AB tại M, con đường phân giác của góc giảm CD trên N.

a. Chứng minh AM = CN.

b. Minh chứng tứ giác DMBN là hình bình hành.

c. điện thoại tư vấn H, K theo thứ tự là hình chiếu của N cùng N trên BN cùng DM. Chứng tỏ hai đoạn thẳng AC cùng MN cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường.

Bài 5 (0,5đ).

Xem thêm: Phân Tích 16 Câu Đầu Bài Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ 16 Câu Đầu

Tìm giá bán trị lớn số 1 của biểu thức:

A = -2x2 -10y2 +4xy +4x+ 4y +2016

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

Câu 1: C (0,25đ)

Câu 2: B (0,25đ)

Câu 3: B (0,25đ)

Câu 4: C (0,25đ)

Câu 5: A (0,25đ)

Câu 6: C (0,25đ)

Câu 7: A (0,25đ)

Câu 8: D (0,25đ)

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1

a. 36a4-y2= (6a)2-y2= (6a-y)(6a+y) (0,75đ)

b.6x2 +x -2 = 6x2+4x -3x -2

= 2x( 3x+2) - (3x+2) = (2x-1)(3x+2) (0,75đ)

Bài 2

a. X(x-4) +1 = 3x-5

*
x(x-1) - 6(x-1)=0 (0,25đ)

*
(x-1)(x-6)=0 (0,25đ)

*
*

Vậy

*
là giá chỉ trị phải tìm. (0,25đ)

b. 2x3-3x2-2x+3= 0

*
x2( 2x-3) -(2x-3) =0 (0,25đ)

*
(2x-3)(x2-1) =0

*
(2x-3)(x-1)(x+1)=0 (0,25đ)

*
.....

*
*

Vậy

*
là giá bán trị buộc phải tìm. (0,25đ)

Bài 3

a. Xét biểu thức:

A= x3-9x2+27x -27

= x3 -3.x2.3 +3.x.32- 33

=(x-3)3 (0,25đ)

Với x = 1 biểu thức A được viết lại như sau:

A=(1-3)3 = -8

Vậy A = - 8 khi x = 1 (0,25đ)

b.Thực hiện đúng được phép chia A(x)= 2x3+x2-x+ a đến B(x) = x-2, tìm kiếm được thương bằng:2x2+5x +9 với dư bằng a + 18. (1,0đ)

Bài 4

Vẽ đúng hình (0,25đ)

a. Chứng tỏ được AM = công nhân (1,25đ)

b. Chứng tỏ được tứ giác DMBN là hình bình hành (1đ)

c. Lập luận ngặt nghèo chỉ ra được nhị đoạn thẳng AC cùng MN cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường (0,5đ)