Gia sƣ kỹ năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP TỐN LỚP HỌC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3, điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ (a;b; c) để trước ý vấn đáp : bài bác : (1 điểm) A Phân số phần tơ đậm hình : 4 b c d 7 B Phân thời gian mươi nhì phần tám mươi tư viết : 25 52 52 a b c 84 804 84 bài 2: (1, điểm) 72 A Kết phép trừ : : 25 25 76 82 68 a b c 25 25 25 1 B Kết phép cộng : + : a b c 12 12 12 C Kết phép tính : : : 12 12 a b c 20 20 bài bác : (1 điểm) A trong phân số sau, phân số bé xíu : 6 6 a b c d B Phân số phân số ? a a trăng tròn 24 b 24 đôi mươi c đôi mươi 18 d d 52 408 d 76 50 d d 12 15 18 trăng tròn PHẦN TỰ LUẬN : (6, điểm) bài : (1 điểm) tìm x, biết : a x - = b x : = 16 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… bài : (1,5 điểm) Viết số phù hợp vào nơi chấm : a 1kg30 g = ……………………g 2 b 15 phút = ……………… phút c 2m 49 dm = … dm bài : (1 điểm) a) Điền chữ phù hợp vào vị trí chấm : N A C B 3cm 2cm Thự c đồ M 6cm Thự c O đồ D Q Hình …………………………………… 2cm Thự c vật phường Hình …………………………………… b) diện tích s hình bình hành ABCD là……………… diện tích hình MNPQ …………………………… bài 4: ( điểm ) Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi 125 centimet Chiều rộng lớn rộng hình chữ nhật chiều lâu năm Tính chiều lâu năm chiều bài xích giải bài xích : (1 điểm) Hiện người mẹ 28 tuổi Sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi người bài bác giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ trước ý câu sau: Câu 1(0,5 điểm) Số phù hợp điền vào nơi chấm A B C.8 D x 21 = = 7 x 49 Câu 2(0,5 điểm) Phân số A B 27 18 rút gọn gàng thành phân số về tối giản là: 54 C Câu 3(0,5 điểm) trong phân số sau phân số bự nhất? 99 99 99 A B C 100 99 98 Câu 4(0,5 điểm) Phép trừ có kết là: 18 18 13 36 A B.5 C D 18 18 18 2 Câu 5(0,5 điểm) Số thích hợp viết vào địa điểm chấm để 37m 9dm = … dm là: A 379 B 3709 C 37009 D 3790 Câu6(0,5 điểm) bác Hồ sinh vào năm 1890 chưng sinh vào: A cố gắng kỉ XX B nỗ lực kỉ XIX C cầm kỉ XVIII II PHẦN TỰ LUẬN (7điểm) Câu 1(3 điểm) a + = ……………………………………………………………………… 15 b : = ……………………………………………………………………… c 5 x = ………………………………………………………………… 14 Câu 2(1điểm) kiếm tìm x x- 11 2 = : 5 Câu 3(2điểm) Lớp 4A lớp 4B thu góp 98 kg giấy vụn, lớp 4B thu góp số giấy vụn số giấy vụn lớp 4A Hỏi lớp thu góp kilơgam giấy vụn? Giải Câu 4(1điểm) mẹ 27 tuổi Sau năm tuổi chị em gấp lần tuổi Tính tuổi bạn ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời đúng: 1) quý hiếm số số 342011 là: A 20000 B 2000 C 200 D 200000 2) Kết phép tính 45+55+234 = A 100 B 334 C 244 D 254 3) vào phân số sau phân số mập 1: 4 5 A B C D 5 4) vào phân số phân số về tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số phù hợp điền vào chỗ chấm 5m 34dm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 6) trong các số vừa chia hết mang lại 2, vừa phân chia hết mang đến 3: A 542 B 554 C 552 D 544 7) Tỉ lệ đồ 1: 10000, đo tren đồ vật 1cm độ lâu năm thực là: A 100cm B 1000cm C 10000cm D 10cm 8) Hình thoi có hai đường chéo 3dm 6dm diện tích s hình thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) vào hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A có 26 học sinh, lớp 4B gồm 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần từ tính: (5 điểm): bài bác 1:Thực phép tính: 1) 12 + 10 = 24 24 36 15 2) = 12 12 7 x = 4 4) : = 3) bài xích : kiếm tìm x : a) x : 101 = 25 b) 1944 : x = 162 3/Bài toán: ba 30 tuổi, tuổi tuổi ba Hỏi tía tuổi, tuổi ? bài bác giải 4/ bài bác tốn : Lớp 4A gồm 35 học sinh lớp 4B gồm 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng các lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học sinh trồng số nhƣ ? bài giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) * Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời đúng: bài bác (0,5 điểm) : giá trị số số 372011 là: A 70000 B 7000 C 700 D 700000 bài (0,5 điểm): Số tương thích điền vào địa điểm chấm 53m 4cm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 B bài xích 3: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S: A vào hình thoi ABCD (xem hình bên): a/ AB DC không b/ AB không tuy nhiên song với AD C D bài (0,5 điểm): mang đến số sau: 20; 30; 50; 90 số chia hết cho 2, 3, là: A đôi mươi B 30 C 50 D 90 bài bác (0,5 điểm) : bao gồm viên bi màu xanh lá cây viên bi màu đỏ phân số số viên bi blue color so với toàn bô viên bi là: A 10 B 10 bài bác (0,5 điểm): trong phân số sau: A B PHẦN II: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) bài xích 1: ( điểm) Tính C D 10 ; ; ; phân số nhỏ bé 1? 9 C D 10 a/ + = 9 b/ ─ = 12 c/ 5 x : = 14 bài bác 2: (1 điểm) - tìm x: a) x x 105 = 25 b) x : 2  x = x = x = x = bài 3: (3 điểm) Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 175m, chiều rộng chiều nhiều năm Tính diện tích ruộng hình chữ nhật bài xích giải bài bác (1 điểm) Tổng nhì số 500, hiệu nhì số 50 Tìm nhị số ... Thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) trong hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A tất cả 26 học tập sinh, lớp 4B có 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần... 45 +55 +2 34 = A 100 B 3 34 C 24 4 D 2 54 3) vào phân số sau phân số to 1: 4 5 A B C D 5 4) trong phân số phân số buổi tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số thích hợp điền vào vị trí chấm 5m 34dm = ... 4/ bài toán : Lớp 4A có 35 học sinh lớp 4B có 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng những lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học sinh trồng số nhƣ ? bài giải