... Sẵn để xong xuôi câu sau theo lấy ví dụ dới 0.I / not / old / learn / grade =>I am not old enough to learn in grade8 1.He / not / tall / become a volleyball player => 2.Trang / old / stay at trang chủ ... I.Chọn câu trả lời 1.Alexander Grahm Bell.the telephone in 187 6 a.invented b.invent c.invents 2.He said Mr.Nam could reach her8 63 580 4 a.for b.on c.in 3.Come I want khổng lồ give you a book a.there ... Used khổng lồ living on a farm d.those d.the most difficult d.apart d.has worked/for Đáp án Đề khảo sát điều tra giờ anh học kì I demo I.Mỗi câu đến 0,5 điểm 1.goes/went 2.did you ?/wrot 3.are watching 4.doesnt...

Bạn đang xem: Tiếng anh


*

*

... Rest in each group 151 A pretty B get C send D well 152 A Valentine B imagine C descipline D magazine 153 A chorus B cherish C chaos D scholar 154 A house B hour C heat D hand 155 A feat B great ... Last saved by Janny 30 9 /15/ 2011 428 I am always nervous when I travel by air A Travel by air always makes me nervous" B Traveling by air always makes me nervous C I never travel by air because ... Film about space travel A I haven"t seen a film about space travel B I have enjoyed all the film I have seen about space travel C I am anxious not khổng lồ miss the next film about space travel D I am...
*

... 7 The rain is getting (heavy) & (heavy) _ Name: Class: kiểm tra 15 -ENGLISH 12 Give the correct khung of the adjective or adverb in brackets: My cát is (pretty) ... Weather got (bad) _ The rain is getting (heavy) and (heavy) _ Name: Class: thử nghiệm 15 -ENGLISH 12 Give the correct form of the adjective or adverb in brackets: nam giới is ( happy) ... (cheap) Nothing is faster than speed of light  The speed of light _ Name: Class: thử nghiệm 15 -ENGLISH 12 Give the correct size of the adjective or adverb in brackets: My conduct is (bad)...
*

... Want lớn improve your English CLASS: 9A… NAME:…………………………… THƯ VIỆN SEN VÀNG THE thử nghiệm OF ENGLISH (English group) TIME: 45 MINUTES BỘ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG ANH LỚP Mark I Teacher’s phản hồi Choose ... Home………Friday morning You can phone me then (in / on / at / since) THƯ VIỆN SEN VÀNG BỘ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG ANH LỚP The weather was so hot, …………I turned on the air conditioner that / therefore ... A foreign language well IV Change into reported speech (3ms) THƯ VIỆN SEN VÀNG BỘ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG ANH LỚP “ I lượt thích learning English “ → Lan said “ I must leave now...
*

... Old / learn / grade =>I am not old enough to lớn learn in grade8 1.He / not / tall / become a volleyball player => 2.Trang / old / stay at trang chủ alone => 3.My sisters / good / understand these questions ... Câu trả lời 1.Alexander Grahm Bell.the telephone in 187 6 a.invented b.invent c.invents 2.He said Mr.Nam could reach her8 63 580 4 a.for b.on c.in 3.Come I want to lớn give you a book a.there b.here ... By bicycle last year III.4 từ mang lại đ (1đ) 1.wrote 3.bought 2.built 4.listened 5.took 6.had demo I.Mỗi câu cho đ (3đ) 7.used 8. made 1.listened 2.bought 3.built II.Mỗi câu mang lại đ (5đ) 1.in/in 2.at...
... →d 14 Have you ever seen telescopes? a astrologic b aeronautic c astronomic d atmospheric →c 15 We live in a very populated area of India a sparsely b scarcely c hardly d barely →a 16 Archaeology...
... Tell 13 eat make 14 teach see sell write hear 10.have 15 build 16 say 17 fall 18 visit 19 think 20 take test of English 7( chạy thử ) ( Time :15 minutes ) I.Choose the word having the underlined letters ... Chạy thử 1) ( Time :15 minutes ) I.Supply the correct word form ( 5points ) An……………….is a child whose parents are dead ( orphanage ) I’m………………sorry for the delay ( extreme ) Mr Thanh is a………………….teacher ... You ) chạy thử of English 8( test 4) ( Time :15 minutes) I.Fill in the blanks with the appropriate form of the word ( points ) Hue is a famous tourist………….( ATTRACT ) I like playing……………game ( GUESS...
... 8C 9A 10A 11B 12C 13A 14C 15D 16A 17D 18A 19C 20B 21A 22D 23D 24B 25B 26C 27C 28C 29A 30 B 31 C 32 C 33 B 34 A 35 C 36 A 37 D 38 B 39 A 40A Mã đề 1 03 1B 2A 3C 4A 5C 6A 7C 8B 9D 10C 11C 12D 13A 14D 15A ... điểm Mã đề 101 1B 2A 3C 4B 5D 5D 7B 8D 9C 10A 11C 12C 13B 14C 15A 16C 17D 18A 19D 20A 21B 22C 23A 24A 25B 26C 27A 28B 29C 30 C 31 C 32 C 33 B 34 A 35 A 36 D 37 B 38 A 39 C 40A Mã đề 102 1D 2B 3C 4A 5C ... 23C 24C 25B 26C 27A 28B 29C 30 C 31 C 32 B 33 D 34 B 35 A 36 D 37 A 38 B 39 A 40D Mã đề 104 1C 2B 3B 4A 5D 6D 7A 8A 9B 10D 11C 12A 13B 14D 15C 16C 17C 18A 19C 20D 21A 22D 23A 24B 25B 26C 27A 28A 29B 30 A...
... RA ĐỀ KT Nguyễn Hữu Hòa Name:……………………………………………………………… Class: …………… Marks chạy thử 15 minutes Subject: English – Form: 7th Teacher’s remark I/ Multiple choice: Choose the correct answer for each sentence...
... Irregularity a transaction b contract c contractor d translation →b 39 The population of this town is to double over the next few years a probably b likely c certainly d definitely →b 40 "Did you ... To work b work c working d khổng lồ working →d 33 Our family was travelling across the Channel We went on a across the Channel a sail b travel c trip d run →c 34 The teacher told the schoolgirls ... Political was jailed for organizing demonstrations a colonizer b activist c freewheel d bloc →b 22 You had better check the rate of before cashing your travelers cheques a change b tài khoản c exchange...

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5 Môn Toán Năm 2021, 60 Đề Kiểm Tra Cuối Kì 1 Toán Lớp 5


... C dropping d khổng lồ drop →c đôi mươi If you a picnic, remember to take some fruits with you a go for b travel c make d run →a 21 They walked because they couldn"t to lớn take a taxi a pay b spend c worth ... 40 His son went out, but he didn’t tell where he was going a anyone b no one c one d none →a 41 Tam said that many roads were in Danang thành phố a been built b being built c building d been building...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng tóm tắt văn bản trong lòng chị em võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập đồ dùng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải cách và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8