Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2 2021 - Đề tiên phong hàng đầu có lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập và giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học, ôn tập xuất sắc để đạt hiệu quả cao vào kì thi sắp đến tới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 học kì 2 có đáp án


Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu yếu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chủ yếu thống gồm lời giải chi tiết của các em học sinh là khôn xiết lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, shop chúng tôi đã dày công sưu tầm Đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh 2021 (Đề số 1) có câu trả lời và lời giải chi tiết. Hỗ trợ những em làm quen với cấu tạo thi mới của đề thi môn Toán lớp 9 cùng các dạng bài tập thường xuất hiện. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi đề tại đây.

Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 2021 - Đề số 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A. Breakfast B. Teacher C. East D. Please

2. A. Children B. Church C. Headache D. Beach

3. A. See B. Salt C. Small D. Sugar

4. A. Mother B. Thirteen C. Father D. Then

II. Circle the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each of the following sentences.

1. Phuong doesn’t like football and …… Mai.

A. So is B. So does

C. Does so D. Neither does

2. These papayas aren’t ripe và ….. Are the pineapples.

A. So B. Too

C. Neither D. Either

3. The dirt from vegetables can make you ……...

A. Bored B. Tired

C. Sick D. Well

4. You must vì chưng your homework more ……. In the future.

A. Careful B. Care

C. Careless D. Carefully

5. You should ……. Early if you want to vày morning exercise.

A. Get up B. Getting up

 C. To get up D. Lớn getting up

6. Hoa is a ….. Worker.

A. Hardly B. Hard

C. More hard D. Most hard

7. Last night we didn’t watch the film on TV because it was ……..

A. Bore B. Bored

C. Boring D. Boredom

8. Mai enjoys ….. Seafood with her parents.

A. To eat B. Eating

C. Eat D. Lớn eating

III. Supply the correct forms of the verbs in brackets.

1. He (wash)………………………….the dishes every day.

2. We (play)…………………………volleyball tomorrow

3. She (not watch) …………………TV last night.

4. ……… they (go) …………………….to school now?

IV. Write the sentences. Use the cue words.

1. I /not like/ read books

…………………………………………………………………………………….

2. He / be/ good/ soccer/ player./ He/ play/ soccer/ good.

…………………………………………………………………………………….

3. Mai / prefer/ meat/ fish.

…………………………………………………………………………………….

4. They /prefer/ listen/ music/ watch / TV

…………………………………………………………………………………….

5. He /do/ homework/ last night.

…………………………………………………………………………………….

6. Hoa/ not go/ school/ yesterday/ because/ she/ be/ sick.

…………………………………………………………………………………….

V. Read the passage carefully then answer questions.

In 1960s, most people in Vietnam did not have a TV set. In the evening, the neighbors gathered around the TV. They watched until the TV programs finished. The children might play with their friends and the older people might talk together. Vietnam is different now. Many families have a TV set at home and the neighbors don’t spend much time together.

Questions:

1. Did most people have a TV mix in 1960s?

→………………………………………………………………………………

2. How long did they watch TV programs?

→………………………………………………………………………………

3. What might the children do?

→………………………………………………………………………………

4. What might the older people do?

→………………………………………………………………………………

Đáp án đề giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2 - Đề số 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A 2. C 3. D 4. B

II. Circle the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each of the following sentences.

1. D 2. C 3. C 4. D

5. A 6. B 7. C 8. B

III. Supply the correct forms of the verbs in brackets.

1. Washes

2. Will/shall play

3. Didn’t watch

4. Are ... Going?

IV. Write the sentences. Use the cue words.

1. I don’t like reading books.

2. He is a good soccer player. He plays soccer well.

3. Mai prefers meat khổng lồ fish.

4. They prefer listening to lớn music to watching TV

5. He did his homework last night.

6. Hoa didn’t go lớn school yesterday because she was sick

V. Read the passage carefully then answer questions.

1. No, they didn’t.

2. They watched until the TV programs finished.

3. The children might play with their friends.

4. The older people might talk together.

File cài miễn phí đề thi học kì 2 giờ Anh lớp 7 - Đề số 1

CLICK NGAY vào đường truyền bên dưới để cài đặt về đề kiểm tra học kì 2 tiếng đồng hồ anh lớp 7 năm 2021 (Đề số 2) file word, tệp tin pdf, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt kết quả nhất.

Xem thêm: Ý Nghĩa Hình Xăm Hoa Mẫu Đơn Hình Xăm Hoa Mẫu Đơn: Đẹp, Ý Nghĩa, Đơn Giản Nhất

Tham khảo thêm các đề thi học tập kì 2 lớp 7 khác:

Ngoài ra những em học sinh và thầy cô gồm thể tìm hiểu thêm nhiều tài liệu hữu ích cung ứng ôn luyện thi môn tiếng anh khác được update liên tục tại chăm trang của chúng tôi.