Bộ 10 Đề thi giờ Anh lớp 5 học kì 1 tất cả đáp án

Với bộ 10 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 có đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 5 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện từ đó ăn điểm cao trong những bài thi giờ đồng hồ Anh lớp 5.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 có đáp án

*

Tải xuống

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Read & complete

like do TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast và then go to school. After school, I (2) ____________ bởi homework with my classmates. Then I often go khổng lồ the sport centre and (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read và answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the party. They gave me presents lượt thích comic books, robots và a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit & ice cream. We drank fruit juice. We lịch sự English và Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar & Linda played the piano. The tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went lớn Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong vày at the party?

____________________________________

4.What did Linda vì chưng at the Party?

____________________________________

III. Read & tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to lớn school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a xe đạp to school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read và write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes to the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang and happily.

*

V. Put the words in order to make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án và Thang điểm

I.

1. Vì 2. Usually 3. Play 4. TV 5. Like

Dịch:

Xin chào, tôi tên là Nam. Tôi dậy mau chóng vào buổi sáng. Tôi tập thể dục, bữa sớm và sau đó đi học. Sau khi tan học, tôi thường xuyên làm bài xích tập về nhà với các bạn cùng lớp. Tiếp nối tôi hay đi mang đến trung trung tâm thể thao và đùa bóng đá. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi coi ti vi. Tôi say đắm xem phim sau giờ ăn uống tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went to lớn his birthday party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Nhà nhật tuần trước đó là ngày sinh nhật của tôi. Tôi vẫn mời một vài bạn học của tôi mang lại tham tham dự buổi tiệc sinh nhật. Chúng ta đã tặng kèm tôi đông đảo món tiến thưởng như truyện tranh, robot, với một con gấu bông. Cửa hàng chúng tôi đã ăn uống bánh, kẹo, hoa quả và kem. Công ty chúng tôi đã uống nước xay hoa quả. Cửa hàng chúng tôi đã hát nhiều bài bác hát tiếng Anh với tiếng Việt. Và shop chúng tôi cũng vẫn nhảy nữa. Phong đã đùa ghi ta với Linda chơi đàn piano. Buổi tiệc kết thúc vào thời gian 7 giờ đồng hồ tối. Chúng tôi đã cực kỳ thích buổi tiệc đó khôn cùng nhiều.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you bởi on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always do morning exercise
2. What’s the village like? b. Twice a week
3. What bởi you do in the morning? c. It’s small và quiet
4. How often vì chưng you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went to / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. vì / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read & complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go khổng lồ the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food and drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. Am b. Was c. Will be d. Stay

2. What did you vì chưng last night? – I ………….my homework.

a. Did b. Vị c. Does d. Will do

3. Last year, I went trang chủ …………..taxi.

a. By b. In c. At d. On

4. ………..will you bởi vì at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án và Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went lớn Phu Quoc island.

3. What will you vị tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read và complete. 1. Sunday 2. Did 3. Vì chưng 4. Had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. Flat B. Road C. Cottage D. Villa

2. A. Lane B. House C. Road D. Street

3. A. Quiet B. Bigger C. Pretty D. Crowed

4. A. Always B. Usually C. Early D. Often

5. A. Swimming B. Morning C. Fishing D. Surfing

6. A. Morning B. Afternoon C. Running D. Evening

7. A. Dance B. Activity C. Watch cartoon D. Have nice food

8. A. Watch B. Came C. Go D. Have

9. A. Did B. Went C. Played D. Had

10. A. Surfed B. Played C. Prepared D. Got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go to lớn the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How vày you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin and the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai ba Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read and answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the party. They gave me presents lượt thích comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit & ice-cream. We drank fruit juice. We thanh lịch English và Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar và Linda played the piano. The buổi tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went to lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong vì chưng at the party?

________________________________

5. What did Linda bởi vì at the party?

__________________________________

6. What time did the tiệc ngọt end?

___________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers và the elephants.

IV. Read & answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday tiệc nhỏ was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went khổng lồ his birthday party.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read và match

*

Part 2: 7-12. Read & tick true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go to lớn school every day except Saturday và Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music & English. I have Maths và Vietnamese every school day. I have Music once a week & English four times a week.

EXAMPLE. - His name is phái mạnh (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes to school from Monday to Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths and Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences lớn make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy & crowded but the food was delicious.

15. I went khổng lồ Ho chi Minh city.

16. Yes, I will.

17. What vày you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What do you bởi last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read và complete.

four emails practise Monday Minh Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minh. I go to school from (19)______ lớn Friday. I have Maths & (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ khổng lồ my friend Ha lim in Malaysia. I learn English (24) __________ I want lớn watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words to lớn make sentences.

Example. Early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read và complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice-cream. We drank fruit juice. We sang English & Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The buổi tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went khổng lồ Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong bởi vì at the party?

________________________________

17. What did Linda vị at the party?

__________________________________

18. What time did the tiệc ngọt end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where bởi vì you live? _________________________________

22. Who vì you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How vày you learn English? ________________________________

25. How bởi vì you practice speaking English? ________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. READING

Part 1. Read and match 1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read & tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number lớn make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read and complete.

Xem thêm: Tính Cách Của Bạch Dương Nữ Bạch Dương Khi Yêu, Giải Mã Cung Bạch Dương

19. Monday 20. Vietnamese 21. Four 22. Practice 23. Emails 24. Because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read and complete 1. Village 2. Motorbike 3. Boat 4. Peacock 5. Zoo 6. Countryside
Part 2. Reorder the words khổng lồ make sentences.