3 bộ đề thi giờ Anh lớp 4 thân học kì 2 2021 có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ các em học sinh lớp 4 luyện giải đề chất vấn đạt tác dụng nhất. Có file thiết lập word, pdf miễn phí.

Bạn đang xem: 5 đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng anh năm 2022 có đáp án


Để làm bài xích thi tốt cho kỳ thi giữa kì 2 môn giờ Anh lớp 4, những em rèn luyện với những bộ dạng đề cưng cửng ôn tập, đề thi của những trường trong toàn nước được cửa hàng chúng tôi biên soạn từ nhóm ngũ chuyên gia giàu tay nghề chia sẻ, miễn phí. Nhằm giúp học viên ôn tập, tổng phù hợp lại kỹ năng đã học tập trong chương trình, cung ứng các em có tác dụng quen với cấu trúc đề thi môn tiếng Anh 4 , đồng thời cũng reviews năng lực học của các em. Mời những em tham khảo bài viết dưới đây.

3 bộ đề thi thân học kì 2 lớp 4 giờ Anh 2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn giờ Anh - Đề số 1

I. Xong xuôi các câu sau:

1. What _ _ _ _ vị you have lunch? At 11.00

2. What’s her _ _ _? She’s a teacher.

3. I _ _ _ _ chicken.

4. What time is _ _?

5. Mineral water is my favourite _ _ _ _.

6. Where are you _ _ _ _?

7. These _ _ _ notebooks.

II. Chọn đáp án đúng.

1. Vì chưng you lượt thích Maths? Yes, I ………….

A. Like.

B. Am.

C. Do

D. Is

2. I get ……. At 6.30

A. Go

B. Up

C. On

D. To

3. What do you bởi ………… English lessons?

A. In

B. On

C. At

D. During

4. I lượt thích meat. It’s my favourite …………

A. Drink

B. Milk

C. Food

D. Juice

5. I’m ……….. I’d lượt thích some rice.

A. Hungry

B. Thirsty

C. Angry

D. Hurry

III. Gạch ốp chân phần đông từ không nên ở cột A với sửa lại mang đến đúng ở cột B


A

B

1. Hungsy, you, when, can

1…………………………

2. Book, zou, tima, qlease, pen, chickan, clock

2………………………........

3. Bike, jump, Englich, plai, mep

3. ......................................

4. Milk, want, banama, momkey, food

4……………………………….


IV. Chuẩn bị xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. Is / juice / my / orange / favourite / drink

……………………………………………….………………………………………………..

2. Chicken / favourite / my/ is / food

…..…..………………………………………………………………………………………..

Đề thi giờ Anh thân kì 2 lớp 4 - Đề số 2

I. Xong các câu sau:

1. I _ _ _ up at 6.00 am.

2. _ _ _ _ are you from?

3. I lượt thích meat. It’s _ _ favourite food.

4. I wants some books. _ _ _’s go khổng lồ the bookshop.

5. What’s his _ _ _? He’s a worker.

6. Orange juice is _ _ favourite drink.

7. What _ _ _ _ is it? It’s 8.00 o’clock.

8. These _ _ _ maps.

II. Chọn lời giải đúng.

1. What vì chưng you bởi vì ….. Maths lessons?

A. In.

B. On.

C. During

D. At

2. I lượt thích bread. It’s my favourite …………..

A. Drink

B. Food

C. Milk

D. Juice

3. Vì you lượt thích English? Yes, I ………..

A. Am

B. Do

C. Does

D. Is

4. I’m ……….. I’d like some water.

A. Hungry

B. Angry

C. Hungry

D. Thirsty

5. I go khổng lồ school ……… 6.45 am.

A. In

B. At

C. On

D.to

III. Gạch chân hầu như từ không nên ở cột A với sửa lại mang đến đúng ngơi nghỉ cột B


A

B

1. 1.milk, you, fron, can, when, plai

1……………………….............

2.like, zou, my, qlease, pen, chickan,

2………….......…....................

3.ride, how, footboll,

3…………........………….......

4.dring, banama, hungri

4…………....…………….......


IV. Chuẩn bị xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. Is / water/my/ mineral/ favourite/drink ………………………………....…………………..

2. His/ teacher / father / a/ is……………………………………………………………………

Đề thi tiếng Anh lớp 4 thân kì 2 - Đề số 3

I. Chấm dứt các câu sau:

1. Where _ _ _ you from?

2. What’s your _ _ _? I’m an engineer.

3. What _ _ _ _ is it? It’s 9.00 o’clock.

4. What time bởi vì you _ _ _ _ lunch?

II. Chọn giải đáp đúng.

1. I go to school ……. 6.30 am

A. On B. To

C. By

D. At

2. What vì you vì chưng ………. Art lessons?

A. In

B. During

C. On

D. At

3. I’m ………. I’d lượt thích some noodles.

A. Hungry

B. Thirsty

C. Hurry

D. Angry

4. I lượt thích beef. It’s my favourite ……….

A. Drink

B. Food

C. Juice

D. Milk

III. Gạch ốp chân phần đa từ không đúng ở cột A với sửa lại mang lại đúng làm việc cột B


A

B

1. Banama, who, rike, food

1………………………….

2. Chickan, dring

2………………………....

3. Qlease, from, braed

3…………………….......

4. Doktor, zou, musik, gane

4…………………….......


IV. Chuẩn bị xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. Are /my / meat/ favourite/ food/and/beef

…………………………………..…………………………………………………………….

2. Sister /my / a/ singer /is

…………………………………..…………………………………………………………….

File tải miễn chi phí 3 cỗ đề thi giữa HK 2 lớp 4 giờ Anh 2021:

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để sở hữu về đề thi thân học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm học 2020 - 2021, hỗ trợ những em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Xem thêm: Tôi Thấy Mình Đã Khôn Lớn Văn Tự Sự Lớp 8, 5 Bài Văn Mẫu Tôi Thấy Mình Đã Khôn Lớn Hay Nhất

Tham khảo các đề thi giữa kì 2 lớp 4 trước đó:

Ngoài ra, các em có thể xem thêm các cỗ đề ôn thi đề thi giữa kì môn giờ Anh và các môn học tập khác đã được update mới liên tục tại chuyên trang của chúng tôi. Hãy chia sẻ cho đồng đội và người thân nội dung bổ ích này nhé.