Bộ đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021 tất cả 4 đề thi, bao gồm đáp án kèm theo, giúp những em có tác dụng quen với các dạng câu hỏi, cấu tạo đề thi, luyện giải đề rồi so sánh kết quả thuận tiện thể hơn.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 chương trình mới hoc ki 2

Đồng thời, cỗ đề thi giờ Anh 4 này cũng góp thầy cô không hề ít trong bài toán ra đề thi học tập kỳ 2 cho học sinh của mình. ở kề bên đề thi môn giờ đồng hồ Anh, thầy cô và những em tất cả thể đọc thêm đề thi môn giờ đồng hồ Việt, Toán. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới trên đây của trabzondanbak.com:


Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021


Đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 4 năm 2020 - 2021

.…. TOWN PRIMARY SCHOOLFull name: ………………………..Class : 4 …

SECOND SEMESTER EXAMSUBJECT: ENGLISH 4SCHOOL YEAR: 2020 - 2021

TIME: 40 minutes

PART 1: LISTENING (3 points) (10 minutes)

Question 1: Listen và circle (1point)

0. She wants some pencils. Let’s go lớn the………………

A. Supermarket B. Factory bookshop

1. He’s going to…………………

A. Ha Long cất cánh B. Phu Quoc IslandC. Sam Son

2. He’s going to lớn stay in a……………

A. TentB. HotelC. Uncle’s house

3. He’s going khổng lồ …………………

A. Play football B. Play badmintonC. Swim

4. He’s going to lớn eat………………………..

A. Noodles B. SeafoodC. Chicken

Question 2: Listen & number (1point)


Question 3: Listen và complete the sentences (1point)

1. My trousers are …..seventy-two……. Thousand dong.

2. Can you see my shirt. It’s ………………… thousand dong.

3. Wow! His ……………… are expensive. They are seventy thousand dong.

4. Her ……………………….. Is fourty- five thousand dong.

5. Her dress is so nice. It’s …………………….thousand dong.

PART 2: READING and WRITING (5 points) (25 minutes)

Question 4: Match the questions with the answers. (1 point)

1 – a; 2 - …..; 3 - …..; 4 - …..; 5 - …..

Question 5: Read và fill True (T) with right sentences or False (F) with wrong sentences. ( 1 point)

Tom & Linda are going to lớn have a holiday in Vung Tau next weekend.

On Saturday morning, they are going on a boat trip along the beach. In the afternoon, they are going khổng lồ swim in the sea. On Sunday morning, they are going lớn play football. In the afternoon, they are going to lớn have a tiệc ngọt in the hotel. They are going to have a lot of fun there.


0. I lượt thích playing badminton. 

1. Tom and Linda are going to have a holiday in Sam Son next weekend ☐

2. On Sunday morning, they are going on a boat trip along the beach ☐

3. They are going khổng lồ swim in the sea on Saturday. ☐

4. They are going lớn have a các buổi party in the hotel on Sunday morning. ☐

Question 6: Complete the passage:(1point)

like strong swing animals balls

Linda và Tom(0)…like…going khổng lồ the zoo. There are different (1)…………at the zoo. Linda likes monkeys very much. They can (2)……………. Và do lot of funny things. They lượt thích eating fruit. Tom does not lượt thích the monkeys. He likes bears. They are big và (3) ……………. They lượt thích eating fish và honey. Some of them can cycle và play with (4)……………….. What about you? What animals bởi vì you like?

Question 7: Look and and write the missing words (1point)

0. She can …skip…..

1. The ………………. Is big

2. The pair of yellow……………

is ninety-five thousand dong.

3. What"s his job ?

He"s a……………

1. Would you like some……………?

Question 8: Reorder the words to make the sentences. (1 point)

0. See/ I / want/ tigers/ to.

I want khổng lồ see tigers .

1. Yellow/ The/ dress/ ninety – five thousand dong/is


……………………………………………………………………………

2. I / because/ don’t like/ big/ bears/ they’re

……………………………………………………………………………

3. Where/ to lớn go/ are you/ this /going / summer?

……………………………………………………………………………?

4. You/ Would/ like/ the cinema/ lớn go/ at weekend/ to?

……………………………………………………………………………?

PART 3: SPEAKING (2 point) (5 minutes)

Question 9. (2pts)

1. Listen and repeat

2. Point, ask và answer

3. Listen & comment

4. Interview

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2020 - 2021

Total: 40 questions = 10 marks à Each right question is given 0,25 mark.

PART 1: LISTENING (3 points) (10 minutes)

Question 1: Listen & circle(1pt) Each right answer is given 0,25 mark

1.A 2.B 3.C 4.B

Question 2: Listen và number (1pt) Each right answer is given 0,25 mark.

Question 3: Listen & complete the sentences(1point)

1. My trousers are …..seventy-two……. Thousand dong.

2. Can you see my shirt. It’s …fifty… thousand dong.

3. Wow! His ……shoes… are expensive. They are seventy thousand dong.

4. Her …blouse... Is fourty - five thousand dong.

5. Her dress is so nice. It’s …eighty….thousand dong.

PART 2: READING & WRITING (5 points) (25 minutes)

Question 4: Match the questions with the answers. ( 1 point) Each right answer is given 0,25 mark.

1 – a 2 – d3 – b4 – e5 – c

Question 5: Read and fill True (T) with right sentences or False (F) with wrong sentences. ( 1 point) Each right answer is given 0,25 mark.

1 – F2 – F3 – T4 - F

Question 6: Read và complete the passage: (1point) Each right answer is given 0,25 mark.

1. Animals 2. Close3. Strong4. Balls

Question 7: Look and and write the missing words (1pt) Each right answer is given 0,25 mark.

1. Elephant 2. Trousers 3. Worker4. Bread

Question 8: Reorder the words to make the sentences. (1 point) Each right answer is given 0,25 mark.


1. The yellow dress is ninety – five thousand dong.

2. I don’t lượt thích bears because they’re big.

3. Where are you going khổng lồ this summer?

4. Would you like to go to lớn the cinema at weekend?

PART 3: SPEAKING (2 point) (5 minutes)

Question 9. (2pts) Each right answer is given 0,5 mark.

Task 1. Look, point and say. There is an example.

Task 1

Teacher does this:Teacher says this:Minimum response expected from Student:Back-up questions:

Points lớn cards 1-8

(Teacher selects at least 5 from 8 cards).

Now, look at this card. What is it?

It is a kangaroo.

Now you point and say.

Points khổng lồ the cards. Says out the words.

(Card 2) crocodileIs it a crocodile?
(Card 3) elephant… an elephant?
(Card 4) tiger… a tiger?
(Card 5) monkey… a monkey?
(Card 6) zebraetc.… a zebra?etc.

Task 2. Look, listen và answer the questions. There is one example.

Task 2

Teacher does this:Teacher says this:Minimum response expected from Student:Back-up questions:

Points to cards 1-8.

Now, look at thẻ 1. Imagine we are at the zoo.

What animal vì you want lớn see?

Kangaroos/I want khổng lồ see kangaroos.

Now, look at these cards.

Looks at the cards.

Listens lớn questions và answers.

T puts all cards on the table và points to the cards respectively & asks:

What animal vị you want lớn see?

I want lớn see monkeys/ crocodiles

Do you want to see monkeys/crocodiles?

Do you lượt thích monkeys?

Yes, I do./No, I don’t.

You like monkeys?

Yes?/No?

Why vị you like monkeys?

Because they are funny.

Do you like monkeys because…?

Why don’t you like monkeys?

Because they are not friendly.

Are they funny?

What animal don’t you like? Why not?

I don’t like….

Because they…

Don’t you lượt thích monkeys because…?

What about zebras/ crocodiles?

Sorry, I don’t want khổng lồ see zebras/I want khổng lồ see…

Are they scary?

Yes or No?


Task 3. Let’s talk (Role play).

1. Greets (Say Hello to) the teacher.

2. Says why he/she wants to lớn go khổng lồ the zoo và what animal(s) he/she wants lớn see.

3. Says about the prices of his/her clothes.

4. Asks the teacher about his/her phone number.

5. Says where he/she is going this summer and what he/she is going lớn do.

Task 3

Teacher does this:

Teacher says this:

Minimum interaction expected from S:

Back-up questions:

Shows the cue card.

Now you read the card. Then talk to lớn me.

Sample conversation:

S: Good morning/afternoon Mr/Ms…

Say Hello khổng lồ me, please.

Takes part in the conversation.

T: Hi, (S’s name) why vị you want to lớn go lớn the zoo in your miễn phí time?

S: Because I want to see ….

T: What animal(s) vì you want to see?

S: I want to see…

Do you want khổng lồ see monkeys? Why?

T: How much is/are your (clothes)?

S: It’s/They’re … dong. & you have a nice smartphone phone. What’s your phone number?

T: It’s …(phone number). Tell me where you are going this summer. What are you going to do?

S: I’m going to lớn ….

Xem thêm: Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài Toán Lớp 3, Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

How much is/are your T-shirt?/blouse?/shoes?

Do you know my phone number? Ask me about my phone number.

Where are you going this summer? What are you going khổng lồ do? Are you going to lớn the beach with your friends?/family? Are you going lớn stay in the hotel?/swim in the sea? …