Bộ đề khám nghiệm tiếng Anh học tập kì 2 lớp 3 bao gồm đáp án gồm nhiều dạng bài bác tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 3 mới khác biệt với nội dung kiến thức bám gần cạnh Unit 11 - Unit trăng tròn SGK giờ Anh lớp 3 lịch trình mới của cục GD&ĐT giúp các em học viên lớp 3 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 học kỳ 2 2021


Hỗ trợ thêm cho chúng ta học sinh có thêm bốn liệu ôn tập giờ Anh lớp 3 cuối học kì hai năm 2019 - 2020, kiếm tìm Đáp Án xin chia sẻ đến các bạn bộ 15 đề thi giờ Anh học kì 2 lớp 3 tất cả đáp án bên dưới đây. Hi vọng, thông qua việc giải trên từng đề thi ví dụ sẽ giúp chúng ta học sinh ôn tập kỹ năng trọng tâm, làm cho quen với cấu tạo đề thi từ kia rút tay nghề cho bài bác thi của bản thân mình đồng thời tập luyện những tài năng làm bài xích thi hiệu quả. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập hiệu quả, và đạt điểm trên cao trong kì thi cuối kì 2 lớp 3 sắp tới tới.

I. Cỗ đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh gồm đáp án năm 2020 - 2021

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 gồm đáp án tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 không giống nhau giúp các em ôn tập từ bỏ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trung tâm hiệu quả. 

Đang được update liên tục trên kiếm tìm Đáp Án. 

II. Cỗ đề thi học tập kì 2 giờ Anh lớp 3 năm 2019 - 2020

-Cập nhật cỗ đề ôn thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 3 mới nhất tại:Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ hai năm 2019 - 2020. NEW

Ngoài ra search Đáp Án đang đăng tải bộ đề đánh giá tiếng Anh 3 cuối học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN khác nhau dưới đây. 

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 tất cả file nghe năm 2019 - 2020 Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 số 5 Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 số 5 Đề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 số 4 Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 4 Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì hai năm 2019 - 2020 số 4 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 - 2020 số 4 Đề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 số 3 Đề thi giờ Anh lớp 3 học kỳ hai năm 2019 - 2020 số 3 Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 số 3 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 số 3 Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 số 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 số 2 Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 - 2020 số 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 số 2 Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kỳ hai năm 2019 - 2020 Đề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2019 - 2020

III. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh gồm đáp án số 1

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen & number. (1point)

Question 2: Listen & draw the line. There is an example. (1 point)

Question 3. Listen & tick. (1 point)

1. Laura: Who is she?

2. Lilly: How many books?

3. Mary: How many cats?

4. Jane: What are these?

Question 4. Listen & complete. (1point)

This is my (1) _________________. She is 30 years (2) ___________. She is (3) _______________and (4) ____________.

PART II. READING & WRITING (15 minutes)

Question 5. Look & read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1 point)

Question 6. Look & read. Write Yes or No (1pt).

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 point)

Question 8. Choose a word from the box và write it next to lớn numbers from 1-4. (1 point)

This is my (1) __________. She is (2) ________years old. She is (3)__________. She is (4)________.

PART III: SPEAKING (2 points) (10")

Question 9, 10.

1. Listen and repeat 2. Point, ask & answer

3. Listen and bình luận 4. Interview

ĐÁP ÁN

PART 1: LISTENING ( 20 minutes)

Question 1. Listen & number. (1 pt)

Tape-script:

1. He is my baby brother 2. She is my mother

3. This is my grandfather 4. He is my bother.

Answer: 1.A 2.B 3.C 4.D

Question 2. Listen & draw the line. There is an example. ( 1 pt)

1. It is a table 2. This is my robot 3. This is a pencil case 4. These are crayons

Answer: 1-A 2- B 3-C 4-D

Question 3. Listen and tick. (1 pt)

Tapecript: 1.Laura: Who is she ? 2. Lilly: How many books ?

Jimmy: She is my sister John: There are two books.

3. Mary: How many cats? 4. Jane: What are these?

Peter: there are five cats. Tom: These are yo-yoes.

Answer: 1-B 2- A 3-B 4-C

Question 4. Listen & complete. (1pt)

This is my (1) mother. She is 30 years (2) old. She is (3) young & (4) pretty. PART II.

READING and WRITING (15 minutes)

Question 5. Look & read. Put a tick ( ) or cross ( X ) in the box. (1pt).

1. X 2. X 3. V 4. V

Question 6. Look and read. Write Yes or No (1pt).

1. Yes 2.Yes 3. Yes 4.Yes

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

1.CAT 2. SIX 3. WATCH TV 4. THREE

Question 8. Choose a word from the box and write it next lớn numbers from 1-4. (1 pt)

This is my (1) SISTER . She is (2) TEN years old. She is (3)YOUNG. She is (4)PRETTY. Part

III: Speaking:

Question 9, 10: (2 points ) - (10 minutes)

1. Listen and repeat

- pretty, short, fat, grand mother

2. Point, ask and answer

-Who is he? / Who is she?

He is my friend/teacher

- What are these? / What are those?

They are books.

3. Listen & comment

- house, father, ugly, star

4. Interview

-What is your name? =>my name is……

-What màu sắc is it? => it is black

- Who is he? => he is my friend.

IV. Đề thi học tập kì 2 tiếng Anh lớp 3 bao gồm đáp án số 2

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen & match (1pt)

Question 2. Listen & circle (1pt)

1. A. Living room. b. Dining room. c. Bathroom.
2. A. Five dogs b. Five parrots c. Nine parrots
3. A. Cycling b. Dancing c. Singing
4. A. Trains b. Kites c. Planes
5. A. A puzzle b. A yo-yo c. A robot

Question 3. Listen and number (1pt)

Question 4. Listen & tick. (1pt)

Question 5. Reorder the words khổng lồ make sentences: (1pt)

1. Weather/ today/ What/ is/ in/ Quy Nhon City/ like/ the?

................................................................................................................

2. The/ are/ under/ the/ cats/ table.

................................................................................................................

3. They/ flying kites/ the/ in/ park/ are.

................................................................................................................

4. My/ is/ twenty-five/ teacher/ years old.

................................................................................................................

Question 6. Read & circle: (1pt).

1. ............... Many cats vày you have?

A. Why

B. How

C. What

2. What"s Mai doing? – She is ....................

A. Play cycling

B. Cycling

C. Cycles

3. How old is your .............? He"s thirty-four.

A. Sister

B. Mother

C. Father

4. What is the .................. Today?

A. Activity

B. Colour

C. Weather

Question 7. Fill in each gap with suitable words from the box as example: (1 point)

parrots cats dog goldfish dogs

Nam, Linda và Mai lượt thích pets. They have different pets. Nam has two (0) dogs & three (1) __________. Linda has three (2) __________ và one (3) __________. Mai has four (4) __________ .

PART III: SPEAKING (1pt).

Question 8:

Listen and repeat. Listen and comment. Interview.

V. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 gồm đáp án số 3

PART 1: LISTENING (5 points) (20 minutes)

Question 1: Listen và match (1 point)

Question 2: Listen và number (1 point)

Question 3: Listen & tick: (1 point)

Question 4: Listen & write T (True) or F (False): (1 point)

--- F---- 0. The playground is beautiful.

---------- 1. Mai has many new toys.

---------- 2. The ship is green.

---------- 3. The oto is red.

---------- 4. The doll is pink.

Question 5: Listen & write a word: (1 point)

name trees garage garden kitchen

Hi! My (0)...name.... Is Nam. This is my house. It is big. There is a (1)................. In front of the house. There are (2)....................in the garden. There is not a (3)...................The living room is large, but the (4) ................. Is small.

PART 2: READING and WRITING (4 points) (15 minutes)

Question 6: Match the questions with the answers. (1 point)

1. What"s your name? a. My name"s Linda.
2. Where are you cycling? b. It"s cloudy & windy.
3. What"s the weather lượt thích in Hanoi? c. In the park.
4. What are they doing? d. Yes, it is.
5. Is it sunny today? e. They are flying kites.

Question 7: Read the paragraph and tick (1 point)

My name"s Mai. My friends and I have some pets. Peter has a cat. He keeps it in the house. Nam giới has three goldfish. He keeps them in the fish tank. Mary has two rabbits. She keeps them in the garden. Linda has a parrot. She keeps it in a cage. Và I have a parrot. I keep it in the cage too.

 

Yes

No

Her name’s Mai.

 

1. Peter has a dog.

 

 

2. Phái nam has three tortoises.

 

 

3. Mary has one rabbit.

 

 

4. Mai has a goldfish.

 

 

VI. Đề thi giờ Anh lớp 3 kì 2 có đáp án số 4

Part I. Listening

I. Listen and match (1pt)

II. Listen and circle (1pt)

1. A. Living room. b. Dining room. c. Bathroom
2. A. Five dogs b. Five parrots c. Nine parrots
3. A. Cycling b. Dancing c. Singing
4. A. Trains b. Kites c. Planes
5. A. A puzzle b. A yo-yo c. A robot

III. Listen & number (1pt)

IV. Listen & tick (1pt)

V. Listen và complete (1pt)

bathroom; rainy; reading; on; kite.

1. The bathroom is large.

2. I have a new _____________.

3. My sister is _____________.

4. I lượt thích _____________ days.

5. The book is _____________ the chair.

Part II. Reading

Hi. My name is Nam. I have a lot of toys. I have a red plane, a blue car, a green ship and a yellow ball. Dong is my brother. He also has many toys. He has two robots. They are black and red. He has a red ship, a green car và a yellow yo-yo. We always play together. We have much fun.

I. Tick Yes or No:

1. Nam và Dong have many toys.

2. Nam giới has a yellow ball và a xanh car.

3. Dong is Nam"s friend.

4. They always play together.

II. Read the passage again & answer the questions:

1. How many toys does nam giới have?

He has four toys.

2. How many toys does Dong have?

He has __________________________________.

3. What màu sắc is Nam"s ship?

It is _____________________________________.

4. What màu sắc are Dong"s robots?

They are _________________________________.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Địa Lí Lớp 11 Trắc Nghiệm Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Địa Lý 11 Hk1 Trắc Nghiệm

PART III: Writing

I. Look at the picture & the letters. Write the words as example:

II. Complete sentences:

Ngoài cỗ 15 đề thi cuối kì 2 giờ Anh lớp 3 kèm đáp án, mời các bạn đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 cả năm không giống như: Giải bài tập tiếng Anh 3, Đề thi học tập kì 1 lớp 3, Đề thi học tập kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3... được cập nhật liên tục trên search Đáp Án.