Đề kiểm tra 1 huyết Hóa 10 Chương 2 - Đề 1

Đề bài

I . Trắc nghiệm (4đ’) : (Thời gian: 15 phút)

Hãy chọn giải đáp đúng cho từng câu sau :

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố như thế nào trong team VIIA có nửa đường kính nguyên tử lớn số 1 ?

A. Flo (Z= 9) B. Clo (Z = 17) C. Brom (Z = 35) D. Iot(Z = 53)

Câu 2: trong những chu kỳ, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì bán kính nguyên tử với độ âm năng lượng điện tương ứng biến đổi là

A. Tăng, sút . B. Tăng, tăng. C. Giảm, tăng. D. Giảm, giảm.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 có đáp án

Câu 3: Những tính chất nào sau đây biến hóa tuần hoàn:

A. Cân nặng nguyên tử B. Số lớp e C. Tính sắt kẽm kim loại D. Số e vào ngtử

Câu 4: Đồng vị của M thoả mãn điều kiện số proton: số nơtron = 13:15 là

A.28M. B. 56M. C. 15M. D. 13M.

Câu 5: kết luận nào sau đây là sai:

A. 

*
: có 17 proton. B.
*
: có 27 electron

C. Cl-: tất cả 18 electron D. Al3+: gồm 10 electron

Câu 6: nửa đường kính nguyên tử của các nguyên tố 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo máy tự tăng ngày một nhiều từ trái sang buộc phải là:

A. Li, Na, O, F B. F, O, Li, na C. F, Na, O, Li, D. F, Li, O, mãng cầu

Câu 7: Hợp chất khí của một nguyên tố cùng với hiđro có dạng RH3. Oxit tối đa của nó tất cả dạng:

A. RO B. R2O7 C. R2O5 D. RO3

Câu 8: Anion X2- có cấu hình electron quanh đó cùng là 3p6. địa chỉ của X trong bảng HTTH là

A. ô 18, chu kỳ 3, team VIIIA. B. ô 16, chu kỳ luân hồi 3, đội VIA.

C. ô 20, chu kỳ luân hồi 4, nhóm IIA. D. ô 18, chu kỳ luân hồi 4, đội VIA.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Từ luận (6đ’) (Thời gian: 30 phút)

Câu 1 (2 điểm): yếu tắc S bao gồm số hiệu Z=16

- Viết cấu hình electron của nguyên tử

- Xác định vị trí của S vào bảng tuần hoàn

- Hoá trị cao nhất của S với Oxi là bao nhiêu? Viết phương pháp Oxit cao nhất, công thức hiđroxit của S với nêu đặc thù hoá học( tính axit hay bazơ) của những hợp chất đó.

- so sánh tính phi kim của S với O (Z=8) cùng Se (Z=34). Giải thích?

Câu 2 (2 điểm): Oxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5, vào hợp hóa học khí của chính nó với hiđro thì R chiếm 82,35 % về khối lượng.

a, khẳng định nguyên tử khối của R?

b, Tính % về cân nặng của oxi gồm trong oxit cao nhất của R?

Câu 3 (2 điểm): Hòa tan hoàn toàn 8,3 g các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại kiềm (ở 2 chu kì thường xuyên trong bảng tuần hoàn) bởi vì 120 g hỗn hợp HCl 20%. Sau phản nghịch ứng thấy thoát ra 5,6 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

a, Tính % về trọng lượng 2 kim loại kiềm?

b, Tính C% của những chất trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng?

 Đáp án với thang điểm

I, Phần trắc nghiệm (4 điểm).

Xem thêm: Khảo Sát Hàm Số Nhất Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số, Bài Toán Khảo Sát Hàm Số Nhất Biến

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

C

C

B

B

B

C

B

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu

Đáp án

Biểu điểm

Câu 1.

 

Câu 1: Clo ( Z=17) 1s22s22p63s23p5

Clo nằm tại chu kì 3 ( vì tất cả 3 lớp e) , ô số 17 ( có 17 e) , team VIIA ( vì tất cả 7 e lớp ng cùng)

Hoá trị cao nhất với oxi của clo là 7 : Cl2O7

công thức hiđroxit HClO4 gồm tính axit mạnh

Tính phi kim của F > Cl > Br

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

Câu 2

 

Oxit tối đa là MO2 đề xuất M gồm hoá trị cao nhất với oxi là 4, buộc phải hoá trị vào hợp chất với H là 8-4 = 4.Công thức hợp hóa học với hiđro là MH4