... Sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ ngời/ vật. (không sử dụng trong mệnh đề ko xác định_có 2 lốt phẩy)8. Conditional sentences: (Câu điều kiện)* Conditional type 1(câu đk loại 1): * Công thức: If ... (Mệnh đề quan liêu hÖ) - Who: cố kỉnh thÕ cho danh tõ chØ ngời (subject_làm công ty ngữ vào câu) - Whom: sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ ngời (object_làm tân ngữ vào câu) - Which: nắm thÕ mang đến danh tõ ... Phân chia là WERE với tất cả các công ty ngữ (xem công thức) + S1 cùng S2 hoàn toàn có thể giống nhau hoặc không (tuỳ theo nghĩa của câu)3. Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả) so /therefore...

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 7 học kỳ 2


*

... Practice makes perfect !” have gave remember eyes writing little standing missed Đề cơng ôn tập môn tiếng anh 9 Năm học: 2007- 2008 I Grammar: 1. Passive: (Câu bị động)a. Thì bây giờ đơn: ... II. Bài xích tập: - Ôn lại các từ vựng tự Unit 1 cho Unit 10.- bài xích tập phần: Language focus tự Unit 1 mang lại Unit 10.- những loại bài xích tập trắc nghiÖm:1. Khoanh tròn phương án đúng tốt nhất ... (không chia) +Vp2 (By+ O) *Question: Will + S + Be(không chia) + Vp2 (+ By+O) ?h. Thì tơng lai tiếp diễn:*Active (chủ động) : S +Will +Be +V_ing + O * Passive (bị động) : S + Will + Be (không...
*

... Sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ ngời/ vật. (không cần sử dụng trong mệnh đề ko xác định_có 2 vệt phẩy)8. Conditional sentences: (Câu điều kiện)* Conditional type 1(câu đk loại 1): * Công thức: If ... (Mệnh đề quan tiền hÖ) - Who: vắt thÕ mang đến danh tõ chỉ ngời (subject_làm chủ ngữ vào câu) - Whom: thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ ngời (object_làm tân ngữ trong câu) - Which: sửa chữa cho danh từ bỏ ... WERE với toàn bộ các nhiều loại chủ ngữ (xem công thức) + S1 và S2 có thể giống nhau hoặc không (tuỳ theo nghĩa của câu)3. Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả) so /therefore...
*

... Songs. C) They eat Christmas pudding.b) They put on Christmas record. D) a, b & c are correct.VIII. Choose A, B, C or D khổng lồ complete the following sentences1. Last night we came lớn the show late ... Spaceship?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II. Circle the best option A,B,C, or D lớn fill the gap. 1. The most disastrous earthquake in Japan, which occurred in 192 3, ________about 150,000 people.A. ... Walked_______ the moon, lived in the USA.A. On B. In C. Into D. Onto.4. The earthquake in Kobe in 199 5________ severe damage.A. Caused B. MadeC. Built D. Resulted5. Have you ever seen_______ films...
*

... Quang quẻ Minh. Tổ ngoại Ng 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014 Tài liệu giữ hành nội bộTRƯỜNG trung học cơ sở TỊNH PHONG GV: Dương quang đãng Minh. Tổ ngoại Ngứ27 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014 Tài ... Ngoại Ngứ 19 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014 Tài liệu lưu lại hành nội bộXVII. Dùng động từ “WISH”: miêu tả (ước ao, muốn ước) hay sử dụng để miêu tả những ướcmuốn, tưởng tượng không có thật.d. ... Thay đổi ta dựa vào túc từ đứng sau động từ reviews (said/ told) S + say to + O “ you _ you _ your”TRƯỜNG thcs TỊNH PHONG GV: Dương quang Minh. Tổ nước ngoài Ngứ17 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014...
*

... But C. Despite D. In spite of 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG thpt TRẦN HƯNG ĐẠOĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013 – 2014 TIẾNG ANH LỚP 10 GRAMMARI. CONDITIONAL CLAUSES ... Này sẽ không xảy ra). Loại 3: Past- Unreal ( vượt khứ không thật) Câu điều kiện diễn tả một điều không thực không còn xảy ra trong thừa khứ. 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG ... Interesting. I went lớn it yesterday.- … 10. I met Mary. She asked me lớn give you this.XI. COMPARATIVE 8 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG thpt TRẦN HƯNG ĐẠO20. They are...
... Right khung of verbs in brackets.Unit 11 và 12 I. PhoneticsTỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN. Page 3 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 trăng tròn 12 25. The bag looks heavy. I ……………you with it.a. ... B. Laugh c. August d. Taught 2. a. Silent b. Film c. Thriller d. SituationTỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG thpt CHU VĂN AN. Page 5 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 20 12 3. A. Cup b. Continent c. ... Words)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG thpt CHU VĂN AN. Page 8 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 đôi mươi 12 12. You have been coughing a lot lately. You smoke...
... Killed too many for them lớn TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG thpt CHU VĂN AN. Page 2 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 20 12 1.a. Parked b. Played c. Stayed d. Loved 2. a. Study b. Abandon c. Wednesday ... Rain d. Is going to rainTỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN. Page 6 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 20 12 A. Grammar1. Conditional type 2 & 3. (Unit 9, 11) 2. The passive voice. (Unit ... TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN. Page 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 20 12 25. The bag looks heavy. I ……………you with it.a. Help b. Will help c. Am helping d. Am going to help 26 ....
...  What 10. Lien /s mother wrote a sick chú ý for her. 3 DE CƯƠNG LỚP 7 : GUIDE - TO nhận xét ENGLISH 7 A . GRAMMAR :I/ Ôn tập từ bỏ Unit 9 cho Unit 16II/ số đông điểm ngữ pháp cần lưu ý : 1. ... Study harder.6. The traffic lights are red. You stop. 7. Children drink a lot of milk.8. He to drive more carefully. 4 DE CƯƠNG LỚP 7 : 8. The chidren (be) here ten minutes ago/ but at ... DE CƯƠNG LỚP 7 :  Who IX/ Điền vào chổ trống với các động từ khiếm khuyết:Can, must, should, ought.1....
... These/ Those đợc thay thế sửa chữa là They.Eg: Those are nice, arent they? Mệnh đề quan liêu hệ giới hạn max : là mệnh đề xẻ sung, để sau danh từ đã có được xác định, cùng đượcngăn giải pháp với mệnh đề chính vì ... The car.  Mệnh đề quan tiền hệ không giới hạn Ex: Viet Nam, which / that is in the south-east Asia, exports rice.f. Vào mệnh đề quan hệ tình dục không xác định ( không giới hạn ) , danh từ xác định thường ... The car. * Mệnh đề quan lại hệ giới hạn max Ex: Viet Nam, which / that is in the south-east Asia, exports rice.c. Vào mệnh đề quan hệ không khẳng định ( giới hạn max ) , danh từ khẳng định thường...
... Đề cương cứng ôn tập giờ Anh 11 học 2 Hs: Lê Quý ôn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 12- 2013MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 11 - CƠ BẢNI - TOPICS:1. The Post Office 2. Nature in Danger3. ... That D. Whose Đề cương cứng ôn tập giờ Anh 11 học 2 Hs: Lê Quý ôn 27 . One …… of public transport is its unreliability.A. Disappointment B. Disadvantage C. Disorder D. Dislike 28 . Although it ... Not only … but also, either … or, neither … nor- Could / be able to lớn Đề cưng cửng ôn tập giờ Anh 11 học 2 Hs: Lê Quý ôn Sample exercisesI. Choose a word in each line that has different stress...
... ,ã/C8?-V'-89c'-*6H 777 77 7 #77 (J 77# 777 %77 777 77 b 77, 77% 777 5 +7 7 7c %77 5h 777 777 7V7 #77 777 777 (e7" ;77 #77 777 %d 77# 7 :77 777 77( f #77 #7# #77 777 7a 777 7" ;77 7(HI #7% 777 7 #7# 77 pp|%+& apos;-~' ... % 7  7 # 7 G 7  7 ;(Ad7  7 % 7  7  7  7 Af7 ...  7 % 7  7  7  7 Af7 ? 7  7 # 7 % 7  7  7 (Aa7 ; 7  77 $ 7  7  7  7  7  7 (AHI7...
... _______________________ Lớp: 6_ ___ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IMôn: tiếng Anh 6 Năm học: 2 010 – 2 011 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Số phách: (Đề kiểm soát này tất cả 02 trang, học sinh làm bài ... 4,5 ,6) I. MULTIPLE CHOICE 1. D2. C3. D4. B5. B 6. B7. B8. C9. D 10 . A 11 . C 12 . A 13 . A 14 . B 15 . DII. WORD khung 1. B2. D3. D4. B5. D 6. A7. A8. B9. B 10 . CIII. VERB form 1. has2. ... BÀI HỌC KỲ IMÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM HỌC: 2 010 - 2 011 Câu I: (10 ´0,25 = 2.5 pts) 1 - A 2 - C 3 - D 4 - B 5 - D 6 – A 7 - B 8 - D 9 - D 10 - ACâu II: (5 ´0, 5 = 2,5 pts) 1. (don’t have...
... ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP ANH 7 HỌC KÌ II A. GRAMMAR: 1. Tenses: - Present simple: * to lớn be: S + is/am/are + ... Music 20 . The nurse her temperature in the room now. A. Take B. Takes C. Took D. Taking 21 . My mother…………………… me a new shirt last Sunday. A. Give B. Gives C. Gave D. Will give 22 . We saw ... A& B are correct 25 . They will badminton next Sunday. A. Play B. Khổng lồ play C. Playing D. Plays 26 . Which is the………………… apartment? A. Best B. Better C. Most D. More 27 . Her date of birth...

Xem thêm: Khối Đầu Tiên Trong Phần Thu Thông Tin Của Hệ Thống Thông Tin Và Viễn Thông Là


... ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP ANH 7 HỌC KÌ II A. GRAMMAR: 1. Tenses: - Present simple: * khổng lồ be: S + is/am/are + ... Music 20 . The nurse her temperature in the room now. A. Take B. Takes C. Took D. Taking 21 . My mother…………………… me a new shirt last Sunday. A. Give B. Gives C. Gave D. Will give 22 . We saw ... A& B are correct 25 . They will badminton next Sunday. A. Play B. Lớn play C. Playing D. Plays 26 . Which is the………………… apartment? A. Best B. Better C. Most D. More 27 . Her date of birth...
tự khóa: đề cương ôn tập giờ anh lớp 11 học kỳ 2đề cương cứng ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 2đề cương cứng ôn tập giờ anh lớp 7 học kì 1đề cương ôn tập giờ anh lớp 11 học kỳ ide cuong on tap tieng anh lop 8 hoc ki 2đề cưng cửng ôn tập tiếng anh lớp 10 học kì 2Nghiên cứu giúp sự chuyển đổi một số cytokin ở người mắc bệnh xơ cứng so bì hệ thốngchuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, tấn công giá quality thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện nay diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo phía phát triển khả năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện tía chẽ, thức giấc quảng ninhPhối phù hợp giữa phòng văn hóa truyền thống và tin tức với phòng giáo dục đào tạo và giảng dạy trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động kiến thiết nông thôn bắt đầu huyện thanh thủy, tỉnh giấc phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với những tội xâm phạm download có đặc thù chiếm giành theo pháp luật Tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở đảm bảo an toàn môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện nay xâm nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu giúp tổng hợp những oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến chuyển tần (inverter) mang lại máy ổn định không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng bốn pháp từ thực tế tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan tiền quan tri rui roNguyên tắc phân hóa nhiệm vụ hình sự so với người bên dưới 18 tuổi tội lỗi trong luật pháp hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp nghỉ ngơi thực vậtChiến lược sale tại ngân hàng Agribank bỏ ra nhánh tp sài thành từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng tóm tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8