Đề cưng cửng ôn thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng hợp lại toàn bộ cấu tạo ngữ pháp tiếng Anh, cùng rất nhiều bài rèn luyện có giải đáp kèm theo. Qua đó, giúp những em học sinh lớp 3 tham khảo, ôn tập thật tốt để đạt tác dụng cao trong kỳ thi học kì 1 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 3 học kì 1

Đồng thời, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm để giao đề cương ôn thi học kì 1 cho học sinh của mình. Cụ thể mời thầy cô và các em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của trabzondanbak.com:


1. Chào hỏi

Hello/ Hi. I’m + (tên). (Xin chào. Tôi là …)

Chú ý: ’m = am

2. Hỏi thăm mức độ khỏe

How are you? (Bạn gồm khỏe không?)

I’m fine. Thanks/ Thank you. (Tôi khỏe. Cảm ơn)

3. Hỏi tên

What’s your name? (Tên của công ty là gì?)

My name’s + (tên). (Tên tôi là…)

Chú ý: ’s = is

4. Trình làng một fan ở ngay gần hoặc ở xa

This is + (người). (Đây là …)

That is + (người). (Kia là ….)

5. Hỏi một người ở sát hoặc nghỉ ngơi xa

Is this + (người)? (Đây có phải là …?)

Is that + (người)? (Kia liệu có phải là …?)

Yes, it is. (Đúng vậy)

No, it isn’t. (Không phải)

6. Hỏi coi ai sinh hoạt phía xa

Who’s that? (Kia là ai?)

It’s + (tên)

7. Hỏi tuổi

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m + (tuổi)

8. Reviews một fan bạn

This is my friend, (tên tín đồ bạn). (Đây là chúng ta của tôi, …)

9. Hỏi xem ai đó có phải là bạn của bạn không

Are they your friends? (Họ có phải là bạn của doanh nghiệp không?)

Yes, they are. (Đúng vậy)

No, they aren’t. (Không phải)

10. Hỏi, xin phép làm gì


May I + (hành động)? (Tôi hoàn toàn có thể … được không?)

Yes, you can. (Được, các bạn có thể)

No, you can’t. (Không, các bạn không thể)

11. Ra mắt một dụng cụ ở xa hoặc làm việc gần

This is + a/an + (đồ vật). (Đây là….)

That is + a/an + (đồ vật). (Kia là…)

12. Ra mắt nhiều đồ vật ở xa hoặc sinh hoạt gần

These are + (đồ đồ số nhiều). (Đây là các …)

Those are + (đồ đồ gia dụng số nhiều). (Kia là mọi …)

13. Hỏi color sắc

What màu sắc is it? (Nó color gì?)

It’s + (màu)

What color are they? (Chúng màu sắc gì?)

They’re + (màu)

14. Hỏi ai đó làm cái gi vào giờ giải lao

What vì chưng you do at break time? (Bạn làm những gì vào tiếng giải lao?)

I + (hành động)

15. Hỏi ai đó bao gồm thích gì không

Do you like + (trò chơi/ môn thể thao)?

Yes, I do. (Tôi có)

No, I don’t. (Tôi không)

Bài tập rèn luyện ôn thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. She

B. He

C. They

D. Name

2. A. Green

B. Pink

C. Color

D. Blue

3. A. School

B. Rubber

C. Pen

D. Book

4. A. Chair

B. Red

C. Board

D. Desk

5. A. Classroom

B. Six

C. Gym

D. Library

6. A. Large

B. Big

C. Small

D. School

7. A. These

B. This

C. That

D. It

8. A. My

B. Their

C. Him

D. Your


Exercise 2: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. A. Book

B. Bus

C. Lamb

D. Breakfast

2. A. Read

B. Bean

C. Please

D. Near

3. A. Skip

B. Fried

C. Swim

D. Milk

4. A. Eat

B. Teacher

C. Read

D. Head

5. A. Student

B. Sun

C. Bus

D. Mug

Exercise 3: Choose the correct answer

1. ______ grade are you in, Alex? - I am in grade 6

A. When

B. How

C. Where

D. Which

2. Is your school in the thành phố ________ in the country?

A. And

B. At

C. Or

D. So

3. Are _____ windows? - No, they aren’t

A. Those

B. That

C. It

D. There

4. Simon ______ gardening every afternoon

A. Doesn’t do

B. Don’t play

C. Doesn’t wash

D. Don’t do

5. What _______ vì you get up, Lily? - At 5.30 in the morning

A. Day

B. O’clock

C. Time

D. Morning

6. Bởi you listen ____ music every night?

A. In

B. Up

C. On

D. To

7. Vị you lượt thích ________ tennis? - No, I don’t. I lượt thích football

A. Play

B. Playing

C. Plays

D. Played

8. What màu sắc is _____ bicycle?

A. You

B. Your

C. I

D. He

9. May I go out? - __________.

A. No, you can

B. Yes, you can’t

C. Yes, you can

D. A & B

10. At ________, I often play hide-and-seek

A. Break

B. Breaking

C. Time

D. Break time

Exercise 4: Write the opposite word with the given words

1. Big

: ____________

4. Stand

: ____________

2. Open

: ____________

5. Young

: ____________

3. Black

: ____________

6. Up

: ____________

Exercise 5: Read the text & choose the best answer


Her (1) __________ is Julia. Julia is sixty three. My grandmother is (2) __________ pensioner. Julia (3) __________ to play chess. She plays chess very well. But I don’t play chess well. My Granny sometimes (4) __________ tasty pies with cabbage. In winter, my grandmother & I go to lớn the mountains. There we ski. Julia is a theatre-goer. She often goes to the theatre. Sometimes, my grandmother takes me ti the theatre. We have a wonderful time there. Julia is a clever & nice (5) __________. I love my Granny

1. A. Name

B. Family

C. Class

D. School

2. A. An

B. A

C. Two

D. Three

3. A. Love

B. Like

C. Want

D. Likes

4. A. Cook

B. Cooks

C. Is cooking

D. Is cook

5. A. Man

B. Teacher

C. Woman

D. Women

Exercise 6: Rearrange these words lớn make meaningful sentences

1. She/ does/ play/ to/ hide-and-seek/ like/ ?/

_______________________________________________

2. Many/ months/ how/ year/ a/ in/ there/ are/ ?/

_______________________________________________

3. Colour/ what/ eyes/ your/ are/ ?/

_______________________________________________

4. Your/ down/ can/ write/ you/ name/ ?

_______________________________________________

5. Sports/ Linda/ Peter/ and/ don’t/ play/ ./

_______________________________________________

Exercise 7: Make questions for the underlined parts

1. My rubber is blue.

_______________________________________________

2. My father is thirty three years old

_______________________________________________

3. This is my classroom.

_______________________________________________

4. I often get up at 6 o’clock in the morning

_______________________________________________

5. I am wonderful, today

_______________________________________________

Exercise 8: Write one word in each blank

1. This _______ my pencil

2. Those _______ my books

3. What ________ is your book? - Yellow

4. Is that your sharpener? _________, it is


5. Is that your notebook? _________, it isn’t

Exercise 9: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE (ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ TRỐNG):

1. This .................................. My new friend, Hoa.

2. .................................. The gym big or small?

3. What .................................. His name?

4. How .................................. You? – I .................................. Fine, thank you.

5. I .................................. Nine.

6. This .................................. My friend.

7. That .................................. My school.

8. The classroom .................................. Small but nice.

9. .................................. They your friends? – Yes, they .................................. .

10.Trung và Quan .................................. My friends.

Exercise 10: READ and COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ

CHO SẴN):

Fine, how, hello, fine

Quan: (1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ Are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. Và you?

Quan: I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

Xem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân, Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

Đáp án bài tập rèn luyện môn giờ đồng hồ Anh lớp 3

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. A

4. B

5. B

6. D

7. D

8. C

Exercise 2: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. B

2. D

3. B

4. D

5. A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. D

2. C

3. A

4. A

5. C

6. D

7. B

8. B

9. C

10. D

Exercise 4: Write the opposite word with the given words

1. Big

: small

1. Stand

: sit

2. Open

: close

2. Young

: old

3. Black

: white

3. Up

: down

Exercise 5: Read the text & choose the best answer

1. A

2. B

3. D

4. B

5. C

Exercise 6: Rearrange these words lớn make meaningful sentences

1. Does she lượt thích to play hide-and-seek?

2. How many months are there in a year?

3. What color are your eyes?

4. Can you write down your name?

5. Linda và Peter don’t play sports

Exercise 7: Make questions for the underlined parts

1. What color is your rubber?

2. How old is your father?

3. What is this?

4. What time do you get up?

5. How are you today?

Exercise 8: Write one word in each blank

1.This ___is____ my pencil

2.Those ___are____ my books

3.What ____color____ is your book? - Yellow

4.Is that your sharpener? _____Yes____, it is


5.Is that your notebook? ____No_____, it isn’t

Exercise 9: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE ( ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ TRỐNG):

1. Is2. Is3. Is4. Are - am5. Am
6. Is7. Is8. Is9. Are - are10. Are

Exercise 10: READ và COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ

Quan: (1) .............Hello............... , Miss Hien. (2) ...............How............. Are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) .................Fine.................... , thanks. Và you?

Quan: I’m (4) ............fine........................ , thank you. Goodbye, Miss Hien.