... 12 III M i câu 0,3 i m: c f 3.g h 7.e j IV M i câu 0,5 i m: T T 4 .i d a 10.b 3.F 4.F MA TRẬN ĐỀ THI CHỦ ĐỀ I Language focus II Reading NHẬN BIẾT TRẮC TỰ LUẬN NGHIỆM 10 câu (3 i m) III Writing ... CỘNG HOÀ XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập – tự – niềm hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn kiểm tra : tiếng Anh Lớp Th i gian : 60 phút (không nhắc th i gian chép đề) I.

Bạn đang xem: Please wait

Choose the ... Name is Long C There are fifty D I am twelve E I get up at six F It is seven o’clock G I live in HaNoi H He works in hcm city I I am in class 6A6 K His name is quan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7....
*

... Hoch, giỏi mt hnh ng sp xy tng lai gn nht tín hiệu nhận biết: - tomorrow - next (week, month, year, summer, Monday ) - On this morning (afternoon, evening ) - On the weekend - This summer vacation ... What you do? D How you do? 93 - - Thats Jill, my classmate A Whats that? B Whos that? C What are those? D Who are they? 97 Susan long hair A not have B isnt have C doesnt have D not has ... 77.Do children have math on Monday ? - Yes, they have B No, they dont C Yes, they dont D No, they not have 78 Is her school the park ? A in front of B next C in D near khổng lồ 79 Is this her ?...
*

... Stool room 10 family thirty my many 11 .table eraser 12 sister window living nine 13 student desk 14 photo 15 eat lamp bookcase bench television motorbike breakfast home work read teacher 16 lake ... The garden 10 They ( play) volleyball every afternoon 11 Listen! Mai (sing) 12 We (do) our homework now 13 I (be) in grade 14 What your sister ( ) .? She is reading 15 Your mother ... She ( go ) …… lớn school at 6: 30 She (have ) ……… lunch at 11 :30 at school 27 12 .We ( watch ) ……… T.V every morning 28 13 I (do ) ………… my homework every afternoon 29 14 Mai & Lan ( play ) ……………...
*

... Sinh – Văn – Anh xuất sắc nhất! 17 (Non-defining relative clause) Note: để biết dùng mệnh đề tình dục không xác định, ta để ý điểm sau: - khi danh từ mà vấp ngã nghĩa danh từ riêng - lúc danh tự mà vấp ngã ... The time when she will come back II CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ quan tiền HỆ: Mệnh đề quan lại hệ xác định (Defining relative clause): Được sử dụng danh trường đoản cú danh từ bỏ không xác minh Ex: The đô thị which I visited last summer ... (Mệnh đề quan tiền hệ) I CÁC ĐẠI TỪ quan tiền HỆ: WHO: - cai quản từ mệnh đề tình dục - nỗ lực cho danh từ bạn … N (person) + WHO + V + O WHOM: - làm túc từ mang lại động trường đoản cú mệnh đề quan hệ nam nữ - nạm cho danh từ...
*

... PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 -2 016 MÔN: TIẾNG ANH A-NỘI DUNG ÔN TẬP: I/ Vocabulary: Theo chủ đề học cho đến khi kết thúc tuần 15 II/ Grammar/ Structures: ... Tiếp đề soát sổ điểm (đề phòng) - Căn công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH Bộ giáo dục và đào tạo Đào tạo “Triển khai review theo hướng cải tiến và phát triển lực môn giờ Anh cấp trung học cơ sở năm học 201 4-2 015” C NỘI DUNG HƯỚNG ... Theo nhà đề học tập Học kỳ I cho tuần 15 II/ vẻ ngoài đề thi: chuyên môn công ty trường phân công thầy giáo môn đề thi cố kỉnh thể vẻ ngoài sau: cô giáo hỏi học viên trực tiếp số câu hỏi Dùng tranh nhằm hỏi...
*

... 2014 việc thông tin kết sinh hoạt chuyên đề môn giờ đồng hồ Anh cấp cho THCS, học tập kỳ I năm học tập 2014-2015 * hình thức đề bình chọn gồm tất cả phần: Phần nói điểm (nhà trường tổ chức) phần làm trực tiếp đề soát sổ ... - Căn công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH Bộ giáo dục và đào tạo Đào tạo nên “Triển khai reviews theo hướng cách tân và phát triển lực môn giờ đồng hồ Anh cấp trung học cơ sở năm học 2014-2015” - căn cứ Công văn số 2322/SGDĐT-GDTrH ... Gồm bao gồm phần: Phần nói điểm (nhà trường tổ chức) phần làm cho trực tiếp đề chất vấn điểm (đề phòng) * các dạng tập: - Pronunciation/ bao tay - Matching - Multiple choice - check T/F - Fill in the missing...
... T Húa - Sinh Húa hc 11 Bi 14: đến 4,2g mt olefin A phn ng vi 25,28g dd KMnO4 25% thỡ phn ng va Tỡm CTPT ca olefin Vit...
... âm học Đọc hiểu: nhà đề : City & Historical places **** cấu trúc đề thi: Dạng tập trắc nghiêm khả quan 100 % ( khoảng40 câu – thời gian làm 45 phút.) Tổ trưởng Đào Xuân Tiện team tiếng anh ... Khổng lồ c however d in spite of 100 He is enough khổng lồ be independent his parents a on b of c in d upon 101 Harry, was tired, went khổng lồ bed early a who b that c whom d x 102 My brother is two years ... As 103 This is the person lớn I sold my car a who b that c whom d which 104 My friend Jack, .parents live in Glaagow, invited me to lớn spend hristmas ib Scotland a whose b who c whom d that 105 ...
... Bao hàm ba phần (SECTIONS) với mô hình tập trắc nghiệm READING PART nhằm đánh giá kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông qua khả sử dụng tiếng Anh thí sinh gọi hiểu tổng số điểm Part 70 SECTION ... Giá khả áp dụng giờ đồng hồ Anh để trình bày/ mô tả ý tưởng dạng viết Đây tập review kỹ thực hiện ngôn ngữ, đòi hỏi thí sinh phải nắm rõ kiến thức ngữ pháp, kết cấu vựng giờ Anh tổng số điểm ... Thức tiếng Anh bao gồm ngữ pháp, cấu tạo từ vựng SECTION 2: Reading Comprehension SECTION bao gồm đọc (2 bài) 20 câu đôi mươi hỏi chủ đề văn có tương quan đến vấn đề văn hoá, làng hội, tởm tế, khoa học, ...
... Đề khám nghiệm học kì I, lớp 2008 - 2009 ************************ I LISTENING : Listen to the tape ... Completes the sentences in the box.(Hãy viếtcâu vấn đáp nhất- A, B, C, D vào ô mặt phải) (2,0pts) Thanh his bike now A rides B riding C is riding D is ride Does Lien the housework after school ... In parentheses.(Cho dạng hễ từ ngoặc) (1pt) 25 Mr nam (not, travel) _ lớn Ha Noi by train 26 The children (play) soccer in the park now 27 There (be) _ a pen, a ruler and two pencils...
... Khoảng tầm 150-200 từ, có 15 khoảng tầm trống, khoảng trống có trường đoản cú đề nghị (A,B, C D) nhằm thí sinh chọn lọc Đoạn văn có chủ đề thuộc kiến thức phổ thông lãnh vực thôn hội, kinh tế, gia đình, giải trí, giáo ... Tính cung ứng cộng đồng: + thống trị giáo dục, vận động giáo dục; + Tin học, technology thông tin; + Giáo trình, giáo án; đề thi, kiểm tra; Và câu chữ khác
... Is being done now 17 When did they built this house? A When this house was built/ B When is this house built? C When did this house build? D When was this house built? 18 A person who teaches ... Raining in o"clock 26 They don"t use this room very often A This room is very often used B This room isn"t very often used C This room is used not very often D This room isn"t used very often 27 ... Towards its center A thing B nothing C something D everything III READING COMPREHENSION A Read the following passage carefully then choose the answer (A, B, C, or D) which you think is correct I...
... Khoảng 150-200 từ, có 15 khoảng tầm trống, khoảng trống có tự đề nghị (A,B, C D) nhằm thí sinh chắt lọc Đoạn văn bao gồm chủ đề thuộc kỹ năng phổ thông lãnh vực làng hội, tởm tế, gia đình, giải trí, giáo ... đoạn văn tất cả câu hỏi, câu hỏi có phương án lựa chọn (A, B, C D) những đoạn văn tất cả chủ đề thuộc kiến thức phổ thông lãnh vực làng mạc hội, gớm tế, gia đình, giải trí, giáo dục, văn hóa, ngành khoa học…, ... According lớn my opinion, the election was fair D In my opinion, the election was fair câu chữ ôn tập: SENTENCE TRANSFORMATION -ER… THAN MORE… THAN (NOT) AS/SO……AS 10 a SO + ADJ + THAT ADJ + ENOUGH...

Xem thêm: 477A-477B Lê Hồng Phong, Q.10, Hcm, Bot Protection


... Because of the lack of security A B C D The manager about which Mary told was wealthy A B C D UNIT 11: SOURCES OF ENERGY • Vocabulary: • Writing: Describe the chart • Grammar: relative clause replaced ... Cooking 10 The man ……… at the back board is our teacher a stood b stands c standing d to stand 11 Armstrong was the first astronaut ………… onto the moon a khổng lồ step b stepping c stepped d steps 12 ... Want me ……… lớn study …… to have well a either/ or b neither /or c either both d not only/ but also 11 All of the students have passed the exam …… of them has failed a either b neither c both d none...
từ bỏ khóa: bài bác kiểm tra trắc nghiệm giờ đồng hồ anh 6bài kiểm tra tiếng anh 6câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh 6kiếm tra 1 máu tiếng anh 6 trường trung học cơ sở đạo đứcbài soát sổ 1 ngày tiết tiếng anh 6 bài bác 1214kiểm tra đọc 1 huyết tiếng anh 6câu hỏi trắc nghiệm bài xích 911 giờ đồng hồ anh 6kiểm tra viết tiếng anh 6bài đánh giá nghe 1 máu tiếng anh 6kiểm tra viết 1 ngày tiết tiếng anh 6kiểm tra trắc nghiệm 1 huyết tiếng anh 6kiểm tra bài bác 13 giờ đồng hồ anh 6bài trắc nghiệm giờ đồng hồ anh 6chia thì trong tiếng anh 6bài kiểm tra đọc tiếng anh 6Báo cáo quy trình mua sắm CT CP technology NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi ngày tiết não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng clip trên nền giao thức HTTPđề thi demo THPTQG 2019 toán thpt chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu giúp về quy mô thống kê học tập sâu và áp dụng trong thừa nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ nhận xét hệ thống đảm bảo an ninh hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến hóa tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động vui chơi của Phòng bốn pháp từ thực tiễn tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm gần kề việc giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tù túng và đề nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ trong thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu trên Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược kinh doanh tại ngân hàng Agribank bỏ ra nhánh tp sài thành từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu new đăng cầm tắt văn bản trong lòng người mẹ đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập thiết bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8