Gợi ý đáp án đề thi môn Toán tự mã đề 113 mang đến 124 vì nhóm giáo viên thực hiện.
Bạn đang xem: Đáp án toán mã đề 113

"Em thấy như trúng mánh khi thừa nhận đề Toán" những thí sinh review đề Toán giỏi nghiệp trung học phổ thông 2020 bám đít đề minh họa, dễ hơn so với các năm ngoái và không khó khăn để lấy điểm 7 trở lên.

Mã đề 113:

1. C 2. A 3. C 4. D 5. A
6. C 7. C 8. B 9. A 10. A
11. D 12. D 13. C 14. D 15. A
16. B 17. A 18. A 19. B 20. B
21. A 22. D 23. A 24. B 25. C
26. C 27. D 28. B 29. C 30. A
31. D 32. B 33. B 34. B 35. C
36. B 37. D 38. D 39. C 40. C
41. B 42.B 43.D 44.D 45.A
46.B 47.C 48.B 49. B 50.D

Mã đề 114:

1. D 2. B 3. B 4. D 5. D
6. D 7. B 8. D 9. A 10. A
11. A 12. B 13. D 14. A 15. D
16. C 17. A 18. A 19. B 20. B
21. B 22. D 23. D 24. A 25. C
26. B 27. A 28. A 29. C 30. C
31. C 32. D 33. A 34. D 35. B
36. D 37. B 38. B 39. C 40. B
41. A 42. B 43. D 44. A 45. A
46. B 47. A 48. D 49. D 50. B

Mã đề 115:

1. D 2. B 3. B 4. C 5. C
6. A 7. D 8. D 9. C 10. D
11. B 12. B 13. A 14. C 15. D
16. D 17. D 18. C 19. A 20. A
21. A 22. C 23. D 24. D 25. B
26. B 27. B 28. D 29. A 30. B
31. D 32. A 33. D 34. B 35. D
36. B 37. C 38. B 39. C 40. B
41. C 42. C 43. A 44. B 45. B
46. B 47. A 48. D 49. A 50. A

Mã đề 116:

1. D 2. D 3. C 4. B 5. C
6. A 7. D 8. D 9. B 10. D
11. A 12. A 13. B 14. D 15. D
16. B 17. D 17. C 19. C 20. B
21. A 22. D 23. C 24. A 25. B
26. B 27. A 28. C 29. A 30. C
31. B 32. D 33. B 34. D 35. B
36. C 37. B 38. B 39. A 40. B
41. D 42. A 43. C 44. A 45. B
46. C 47. A 48. A 49. C 50. D

Mã đề 117:

1. D 2. C 3. D 4. A 5. B
6. B 7. C 8. D 9. A 10. B
11. B 12. A 13. D 14. C 15. C
16. D 17. A 18. D 19. A 20. D
21. B 22. B 23. A 24. A 25. B
26. D 27. C 28. C 29. A 30. A
31. C 32. D 33. D 34. B 35. D
36. A 37. A 38. D 39. B 40. D
41. B 42. C 43. B 44. C 45. B
46. C 47. C 48. B 49. B 50. A

Mã đề 118:

1. D 2. C 3. C 4. D 5. A
6. A 7. C 8. C 9. D 10. D
11. C 12. C 13. A 14. D 15. B
16. A 17. D 18. B 19. D 20. B
21. C 22. C 23. A 24. C 25. C
26. C 27. A 28. B 29. D 30. C
31. A 32. B 33. A 34. B 35. D
36. C 37. D 38. A 39. B 40. A
41. A 42. D 43. B 44. B 45. A
46. D 47. B 48. A 49. A 50. A

Mã đề 119:

1. D 2. B 3. A 4. A 5. A
6. B 7. C 8. B 9. C 10. B
11. D 12. D 13. C 14. D 15. A
16. A 17. B 18. A 19. B 20. A
21. B 22. B 23. D 24. B 25. D
26. C 27. C 28. A 29. D 30. D
31. A 32. B 33. A 34. A 35. B
36. C 37. D 38. C 39. A 40. B
41. D 42. B 43. C 44. C 45. C
46. B 47. D 48. A 49. C 50. C

Mã đề 120:

1. A 2. A 3. C 4. D 5. D
6. A 7. C 8. B 9. A 10. D
11. A 12. C 13. D 14. B 15. A
16. D 17. B 18. C 19. D 20. B
21. B 22. C 23. B 24. B 25. B
26. C 27. A 28. C 29. C 30. B
31. D 32. A 33. B 34. B 35. D
36. D 37. A 38. A 39. C 40. A
41. A 42. D 43. D 44. C 45. A
46. C 47. A 48. C 49. D 50. A

Mã đề 121:

1. B 2. A 3. C 4. B 5. B
6. D 7. C 8. B 9. C 10. D
11. C 12. A 13. B 14. D 15. B
16. A 17. A 18. D 19. D 20. B
21. C 22. C 23. A 24. C 25. D
26. A 27. D 28. C 29. B 30. A
31. D 32. A 33. D 34. B 35. C
36. C 37. A 38. B 39. D 40. B
41. B 42. B 43. A 44. A 45. C
46. B 47. C 48. A 49. D 50. C

Mã đề 122:

1. A 2. A 3. A 4. B 5. C
6. D 7. A 8. C 9. A 10. D
11. C 12. C 13. C 14. B 15. D
16. A 17. D 18. D 19. B 20. B
21. A 22. D 23. A 24. B 25. C
26.C 27.C 28.A 29. D 30.B
31. D 32. A 33. B 34. D 35. C
36. C 37. A 38. D 39. B 40. B
41.B 42.A 43.B 44.A 45.B
46.D 47. D 48.B 49.C 50.B

Mã đề 123:

1. D 2. C 3. B 4. B 5. B
6. A 7. B 8. D 9. A 10. D
11. D 12. B 13. A 14. B 15. A
16. B 17. C 18. C 19. A 20. D
21. A 22. C 23. C 24. C 25.C
26. A 27. A 28. C 29. B 30.C
31. A 32. A 33. B 34. A 35. D
36. C 37. C 38. B 39. C 40. C
41. A 42. C 43. B 44. A 45. B
46. B 47. C 48. A 49. A 50. B

Mã đề 124:

1. D 2. C 3. A 4. A 5. B
6. D 7. B 8. D 9. B 10. B
11. B 12. C 13. B 14. D 15. D
16. D 17. C 18. B 19. C 20. C
21. A 22. C 23. C 24. B 25. A
26. A 27. D 28. B 29. D 30. C
31. D 32. D 33. D 34. C 35. A
36. D 37. B 38. A 39. B 40. D
41. B 42. A 43. A 44. D 45. D
46. D 47. C 48. B 49. B 50.

Xem thêm: Hangout Tiếng Việt La Gì - Có Phải Nghĩa Là Đi Chơi, Tụ Tập Bạn Bè

C

Đề thi, bài xích giải 24 mã đề môn Toán tốt nghiệp THPT

Giáo viên gợi ý đáp án đến 24 mã đề thi môn Toán chiều 9/8. Các thầy, gia sư và thí sinh reviews đề thi Toán trong năm này không khó.