Đáp án chính xác nhất của môn giáo dục đào tạo công dân trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 các bạn hãy coi tại bài viết này
Bạn đang xem: Đáp án môn công dân thpt quốc gia 2020

Để đánh giá tác dụng bài thi môn địa lý kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia năm nay chúng ta hãy xem bài viết đáp án 24 mã đề môn giáo dục và đào tạo công dân tốt nghiệp thpt do diễn bầy thông tin tuyển chọn sinh tổng phù hợp tại đây.

*

Đáp án môn giáo dục công dân chính xác nhất kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2020

*) giáo dục đào tạo công dân = GDCD

Đáp án môn GDCD mã đề 301

81. C82. A83. C84. A85. D86. A87. B88. C89. D90. B
91. A92. C93. C94. A95. D96. D97. B98. B99. A100. A
101. A102. C103. D104. C105. A106. D107. A108. C109. D110. D
111. A112. C113. C114. C115. A116. D117. D118. A119. D120. C

Đáp án môn GDCD mã đề 302

81. A82. A83. B84. A85. A86. B87. A88. C89. C90. A
91. B92. C93. A94. D95. A96. A97. B98. D99. D100. C
101. B102. D103. B104. B105. B106. A107. D108. C109. D110. D
111. B112. D113. C114. B115. D116. C117. A118. B119. D120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 303

81. A82. C83. A84. A85. B86. B87. D88. C89. D90. B
91. A92. D93. B94. D95. A96. A97. D98. D99. C100. B
101. D102. C103. D104. D105. C106. A107. D108.D109.B110. C
111. B112. B113. C114. A115. C116. B117. C118. A119. C120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 304

81. B82. C83. A84. D85. A86. A87. C88. B89. C90. B
91. D92. B93. B94. D95. C96. C97. D98. B99. A100. C
101. A102. D103. B104. D105. B106. B107. A108. D109. C110. B
111. A112. B113. C114. A115. C116. B117. B118. C119. A120. C

Đáp án môn GDCD mã đề 305

81. C82. C83. A84. A85. B86. C87. C88. D89. D90. B
91. D92. D93. A94. B95. C96. B97. C98. A99. D100. C
101. D102. C103. D104. D105. D106. A107. B108. A109. A110. B
111. A112. B113. B114. C115. D116. C117. C118. C119. A120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 306

81. B82. B83. B84. A85. B86. C87. D88. C89. D90. D
91. D92. C93. A94. A95. A96. D97. B98. B99. C100. C
101. C102. B103. D104. C105. D106. B107. B108. C109. B110. D
111. D112. B113. B114. D115. B116. C117. C118. D119. B120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 307

81. C82. C83. D84. B85. C86. D87. C88. B89. D90. B
91. D92. A93. C94. D95. A96. D97. A98. B99. C100. A
101. B102. B103. B104. D105. D106. C107. B108. B109. A110. A
111. A112. D113. D114. C115. D116. C117. B118. C119. B120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 308

81. C82. A83. B84. A85. A86. B87. C88. C89. C90. B
91. D92. B93. A94. D95. A96. B97. D98. A99. A100. D
101. B102. D103. A104. D105. A106. A107. B108. B109. D110. D
111. B112. D113. A114. D115. D116. D117. B118. A119. B120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 309

81. D82. C83. D84. A85. D86. A87. B88. B89. A90. C
91. A92. B93. C94. A95. D96. C97. D98. C99. A100. D
101. C102. D103. C104. A105. D106. A107. D108. C109. A110. A
111. A112. C113. D114. C115. C116. B117. C118. C119. B120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 310

81. B82. C83. A84. C85. C86. A87. B88. A89. C90. B
91. C92. A93. A94. D95. C96. D97. C98. B99. C100. D
101. A102. B103. D104. B105. B106. C107. A108. C109. B110. C
111. D112. B113. A114. D115. D116. B117. C118. B119. D120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 311

81. A82. B83. B84. A85. C86. C87. A88. D89. C90. B
91. B92. D93. D94. D95. B96. C97. B98. B99. C100. C
101. D102. A103. D104. A105. B106. B107. A108. A109. D110. D
111. D112. C113. A114. C115. C116. A117. A118. D119. C120. C

Đáp án môn GDCD mã đề 312

81. D82. C83. D84. A85. A86. D87. D88. C89. C90. B
91. B92. C93. A94. B95. D96. A97. A98. C99. A100. B
101. A102. C103. A104. B105. C106. C107. A108. C109. B110. C
111. B112. B113. C114. B115. A116. C117. B118. A119. B120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 313

81. A82. C83. A84. B85. D86. A87. C88. B89. C90. A
91. A92. A93. C94. D95. B96. C97. C98. D99. B100. D
101. A102. D103. C104. D105. D106. B107. B108. C109. C110. B
111. C112. B113. B114. B115. A116. A117. C118. C119. A120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 314

81. D82. C83. A84. A85. B86. C87. C88. A89. D90. C
91. C92. B93. B94. B95. D96. D97. A98. A99. D100. B
101. B102. C103. A104. D105. C106. A107. D108. B109. B110. D
111. A112. A113. D114. A115. D116. C117. D118. C119. A120. C

Đáp án môn GDCD mã đề 315

81. D82. D83. A84. B85. B86. D87. A88. C89. B90. A
91. B92. B93. A94. B95. B96. A97. A98. B99. A100. B
101. C102. C103. B104. C105. C106. B107. A108. B109. C110. C
111. B112. C113. B114. A115. A116. C117. C118. C119. A120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 316

81. D82. B83. C84. C85. A86. B87. D88. A89. C90. D
91. B92. A93. A94. B95. B96. A97. D98. C99. A100. D
101. C102. C103. D104. B105. A106. C107. D108. B109. D110. D
111. C112. D113. A114. C115. B116. A117. D118. A119. D120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 318

81. B82. C83. D84. C85. B86. D87. C88. B89. D90. B
91. C92. B93. A94. A95. C96. A97. C98. A99. B100. C
101. D102. B103. C104. B105. B106. D107. B108. A109. A110. C
111. A112. D113. D114. C115. D116. A117. C118. A119. D120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 318

81. A82. D83. D84. C85. B86. D87. B88. B89. A90. B
91. A92. A93. C94. A95. D96. C97. D98. C99. B100. C
101. A102. B103. C104. C105. D106. B107. C108. D109. D110. D
111. B112. C113. B114. D115. D116. C117. C118. C119. B120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 319

81. A82. D83. A84. A85. D86. C87. A88. A89. C90. D
91. C92. D93. D94. C95. B96. A97. B98. A99. B100. A
101. A102. A103. D104. B105. D106. A107. B108. A109. D110. D
111. D112. B113. B114. B115. D116. A117. D118. A119. B120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 320

81. A82. A83. B84. C85. B86. D87. D88. B89. C90. A
91. C92. D93. D94. D95. B96. A97. C98. C99. B100. A
101. B102. D103. B104. B105. B106. C107. D108. D109. B110. B
111. C112. B113. A114. A115. A116. C117. C118. D119. C120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 321

81. C82. C83. A84. C85. B86. B87. D88. A89. D90. B
91. B92. D93. C94. A95. B96. C97. D98. C99. D100. C
101. C102. A103. B104. A105. C106. D107. A108. B109. B110. C
111. D112. D113. B114. C115. A116. B117. D118. D119. A120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 322

81. C82. D83. A84. A85. B86. C87. D88. D89. B90. B
91. D92. A93. B94. A95. A96. D97. D98. C99. D100. D
101. D102. C103. A104. D105. B106. D107. A108. C109. B110. C
111. C112. B113.C114. B115. A116. C117. A118. A119. B120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 323

81. C82. A83. D84. A85. D86. A87. B88. C89. B90. B
91. D92. D93. D94. B95. C96. C97. D98. A99. D100. A
101. B102. A103. A104. D105.B106. C107. D108. A109. C110. D
111. B112. D113. B114. A115. D116. A117. C118. C119. D120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 324

81. B82. D83. D84. C85. D86. C87. C88. C89. A90. B
91. A92. A93. C94. B95. B96. A97. A98. D99. D100. B
101. C102. D103. A104. B105. C106. C107. B108. D109. D110. A
111. B112. A113. B114. D115. A116. B117. D118. A119.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Nhiệm Kỳ 2020

D
120. B