Đáp án đề thi môn giờ Anh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho những sĩ tử 2k3 đã được update tức thì rồi đây. Hãy “check” ngay đáp án CÁC MÃ ĐỀ cùng Step Up nhé!

1. Kế hoạch thi trung học phổ thông môn tiếng Anh 2021

Bài thi ngoại ngữ thpt QG 2021 kéo dãn dài 60 phút. Thí sinh thiết yếu thức ban đầu làm bài xích từ 14h30, kéo dãn dài tới 15h30 cùng ngày.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đáp án đề 412

1. D2.A3.B4.B5.C6.A7.B8.B9.A10.D
11.C12.C13.C14.A15.D16.D17.D18.C19.B20. C
21.D22.B23.A24.A25.C26.D27.B28.A29.C30.A
31.B32.D33.D34.A35.A36.B37.D38.B39.D40.B
41.B42.C43.C44.B45.C46.A47.C48.A49.A50.D

2.5 Đề bài bác và câu trả lời đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 422

Đáp án đề 422

1. D2.D3.A4.B5.A6.A7.B8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.D18.A19.A20. D
21.A22.A23.D24.C25.B26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.A34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.C
41.B42.B43.B44.C45.A46.C47.B48.A49.C50.C

2.6 Đề bài xích và lời giải đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 411

Đáp án đề 411

1. B2.A3.D4.D5.B6.A7.C8.A9.B10.D
11.C12.A13.C14.D15.C16.B17.C18.C19.D20. C
21.C22.C23.B24.D25.B26.D27.B28.C29.D30.B
31.D32.B33.A34.B35.A36.B37.A38.B39.A40.C
41.D42.B43.A44.A45.A46.C47.C48.A49.C50.D

2.7 Đề bài bác và giải đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 419

Đáp án đề 419

1. D2.C3.D4.A5.B6.C7.C8.D9.C10.D
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.A18.B19.D20. C
21.B22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.C29.A30.C
31.D32.A33.A34.B35.B36.B37.A38.A39.B40.A
41.A42.B43.A44.D45.D46.B47.A48.C49.C50.B

2.8 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 420

Đáp án đề 420

1. A2.C3.D4.C5.B6.C7.C8.A9.D10.D
11.C12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.C19.A20. C
21.A22.D23.D24.D25.A26.B27.C28.B29.C30.D
31.D32.C33.B34.B35.C36.B37.B38.D39.A40.D
41.C42.B43.D44.D45.A46.B47.A48.C49.A50.B

2.9 Đề bài xích và câu trả lời đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 423

Đáp án đề 423

1. A2.B3.D4.C5.B6.D7.D8.A9.B10.B
11.A12.B13.A14.C15.B16.D17.D18.C19.B20. D
21.B22.D23.A24.D25.C26.C27.D28.C29.A30.C
31.C32.A33.B34.A35.A36.A37.A38.D39.D40.B
41.A42.D43.D44.B45.C46.B47.C48.A49.D50.C

2.10 Đề bài xích và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp thpt 2021 mã đề 424

Đáp án đề 424

1. D2.A3.B4.D5.B6.A7.C8.B9.D10.B
11.D12.B13.A14.C15.B16.A17.D18.A19.B20. A
21.D22.C23.C24.A25.A26.B27.A28.C29.A30.A
31.B32.A33.A34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.D
41.C42.C43.D44.C45.D46.D47.D48.B49.C50.B

2.11 Đề bài xích và lời giải đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 401

Đáp án đề 401

1. A2.C3.A4.A5.B6.B7.A8.A9.D10.B
11.B12.A13.A14.C15.D16.C17.B18.D19.B20. C
21.C22.D23.A24.C25.A26.D27.D28.D29.C30.A
31.C32.B33.C34.D35.A36.A37.B38.B39.B40.D
41.B42.D43.B44.B45.D46.D47.B48.D49.C50.A

2.12 Đề bài và lời giải đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 402

Đáp án đề 402

1. A2.C3.D4.B5.D6.D7.C8.A9.C10.C
11.A12.B13.A14.D15.B16.D17.D18.D19.A20. B
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.B29.D30.A
31.D32.D33.D34.A35.A36.A37.B38.A39.B40.D
41.A42.B43.B44.D45.C46.B47.B48.A49.A50.D

2.13 Đề bài bác và lời giải đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 403

Đáp án đề 403

1. B2.C3.B4.B5.A6.D7.D8.A9.B10.D
11.A12.D13.C14.D15.B16.B17.C18.C19.B20. D
21.A22.A23.A24.B25.C26.B27.A28.D29.A30.B
31.C32.D33.B34.A35.C36.C37.D38.C39.D40.D
41.C42.D43.C44.B45.B46.D47.A48.C49.D50.D

2.14 Đề bài xích và đáp án đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp thpt 2021 mã đề 404

Đáp án đề 404

1. D2.A3.B4.C5.D6.C7.B8.B9.C10.D
11.B12.C13.C14.B15.D16.D17.A18.B19.C20. B
21.B22.A23.C24.C25.B26.A27.C28.A29.C30.B
31.A32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.A39.A40.C
41.A42.C43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.A50.A

2.15 Đề bài và câu trả lời đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 405

Đáp án đề 405

1. D2.C3.B4.C5.B6.B7.C8.D9.B10.C
11.D12.C13.A14.D15.C16.A17.C18.D19.B20. B
21.D22.D23.C24.A25.C26.C27.C28.A29.B30.B
31.D32.A33.C34.D35.A36.D37.A38.D39.B40.B
41.A42.B43.A44.A45.B46.D47.B48.A49.A50.D

2.16 Đề bài bác và đáp án đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 406

Đáp án đề 406

1. A2.A3.C4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.B
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.B18.B19.B20. A
21.A22.B23.C24.D25.D26.D27.C28.A29.A30.A
31.D32.B33.B34.A35.A36.A37.C38.C39.D40.A
41.D42.C43.D44.C45.D46.C47.B48.A49.C50.C

2.17 Đề bài xích và lời giải đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 408

Đáp án đề 408

1. B2.C3.D4.D5.A6.A7.D8.B9.A10.A
11.B12.B13.B14.D15.D16.B17.B18.A19.C20. A
21.B22.C23.B24.C25.C26.C27.D28.A29.B30.D
31.C32.A33.C34.A35.D36.D37.A38.A39.D40.A
41.C42.C43.C44.D45.C46.C47.D48.B49.C50.B

2.18 Đề bài bác và đáp án đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp thpt 2021 mã đề 413

Đáp án đề 413

1. D2.B3.A4.D5.A6.D7.B8.D9.D10.B
11.B12.A13.B14.D15.D16.A17.D18.C19.A20. A
21.C22.D23.D24.A25.D26.A27.A28.C29.C30.C
31.D32.C33.D34.C35.C36.C37.A38.C39.C40.A
41.A42.A43.C44.C45.A46.A47.D48.C49.A50.C

 

2.19 Đề bài xích và đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 414

Đáp án đề 414

1. B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.B9.B10.B
11.D12.C13.C14.C15.B16.D17.B18.A19.B20. C
21.D22.A23.C24.D25.C26.D27.B28.C29.D30.C
31.D32.D33.B34.B35.C36.B37.C38.C39.D40.D
41.C42.D43.B44.B45.D46.D47.D48.A49.C50.B

 

2.20 Đề bài xích và lời giải đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 415

Đáp án đề 415

1. A2.D3.D4.B5.B6.A7.A8.A9.B10.C
11.A12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.A19.B20. D
21.C22.C23.D24.B25.B26.D27.D28.D29.B30.C
31.D32.A33.A34.A35.C36.D37.D38.A39.C40.B
41.C42.A43.C44.A45.D46.C47.D48.A49.C50.D

 

2.21 Đề bài xích và lời giải đề thi môn Anh tốt nghiệp thpt 2021 mã đề 416

Đáp án đề 416

1. D2.B3.D4.D5.A6.C7.D8.A9.D10.C
11.C12.C13.B14.A15.D16.C17.A18.C19.A20. B
21.D22.D23.B24.D25.C26.C27.B28.B29.B30.D
31.D32.D33.C34.C35.B36.B37.B38.C39.C40.B
41.D42.D43.B44.D45.B46.C47.B48.D49.C50.C

 

2.22 Đề bài xích và đáp án đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 417

Đáp án đề 417

1. C2.C3.C4.B5.B6.C7.B8.A9.C10.D
11.A12.C13.D14.A15.A16.C17.C18.B19.D20. D
21.D22.A23.B24.C25.C26.D27.A28.D29.D30.C
31.D32.D33.A34.A35.D36.D37.A38.D39.A40.D
41.A42.C43.A44.C45.C46.A47.C48.D49.A50. C

2.23 Đề bài bác và câu trả lời đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 418

Đáp án đề 418

1. B2.C3.A4.D5.C6.B7.B8.C9.C10.A
11.D12.B13.A14.B15.B16.B17.D18.B19.D20. C
21.A22.B23.C24.C25.D26.C27.A28.D29.A30.C
31.C32.D33.D34.A35.D36.C37.A38.A39.A40.D
41.A42.A43.D44.C45.A46.A47.A48.B49.B50.C

2.24 Đề bài và giải đáp đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 421

Đáp án đề 421

1. D2.C3.B4.C5.D6.C7.C8.C9.B10.A
11.A12.D13.D14.B15.A16.B17.C18.B19.B20.


Bạn đang xem: Đáp án môn anh thptqg 2021


Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 27 28 Tìm Số Trung Bình Cộng Của Các Số Sau

B
21.A22.A23.B24.B25.A26.C27.B28.A29.A30.D
31.C32.C33.A34.A35.A36.B37.B38.A39.C40.C
41.C42.A43.C44.A45.B46.B47.A48.C49.A50.B

Trên đó là đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp thpt 2021 của các mã đề. Hy vọng chúng ta đã ngừng tốt bài bác thi của bản thân mình nhé! 

Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!